Pokonać bariery przy zatrudnianiu cudzoziemców

Pokonać bariery przy zatrudnianiu cudzoziemców

4. listopada w siedzibie Lubuskiej Organizacji Pracodawców odbyła się konferencja poświęcona tematyce likwidowaniu barier przy procesie zatrudniania cudzoziemców.

Prezes zarządu LOP Henryk Maciej Woźniak wraz z Violettą Panasiuk-Strzyżewską – Prezesem Zarządu doradztwa personalnego Audit omawiali temat zatrudniania obcokrajowców w polskich firmach i likwidowania barier z tym związanych. W ostatnich latach cudzoziemcy mocno napędzają naszą gospodarkę i wraz z ciągłym napływem nowych osób, trzeba rozwinąć i udoskonalić proces zatrudniania oraz aklimatyzacji takiej osoby w nowym otoczeniu. Jest to niezwykle trudne zadanie, lecz działania, które zaproponowali prelegenci, mają ułatwić to zadanie wszystkim firmom i urzędom.

Poniżej prezentujemy Państwu stanowisko LOP w tej sprawie.

Dziękujemy wszystkim gościom i przedstawicielom mediów za pojawienie się na konferencji.STANOWISKO
Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
z dnia 14.10.2019 r.

W sprawie likwidacji barier zatrudnienia cudzoziemców.


Bezspornym jest, iż w ciągu ostatnich lat pracownicy z zagranicy stali się stałym i znaczącym elementem krajowego rynku pracy. Co więcej, zatrudnienie cudzoziemców stało się istotnym warunkiem utrzymania pożądanego poziomu dynamiki rozwoju gospodarki polskiej, a tym samym zapewnienia wysokiego tempa wzrostu dochodów obywateli, a także dochodów budżetu państwa oraz samorządów.
Pożytki dla rodzimej gospodarki płynące z zatrudniania cudzoziemców od dawna dostrzegają wysoko rozwinięte kraje Europy, w których rządzący czynią wiele starań w celu zapewnienia właściwych warunków prawnych i bytowych służących zatrudnianiu obcokrajowców w kraju zatrudnienia. Dla polskiej gospodarki kwestią o fundamentalnym znaczeniu jest zatrzymanie na polskim rynku pracy ok. 1,5 mln. pracujących cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, choć i ta ilość jest już nie wystarczająca dla utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju kraju.


Od wielu już miesięcy, z powodu braku oferentów, samorządy ponawiają, nawet kilkakrotnie przetargi na inwestycje infrastrukturalne. Przedsiębiorstwa budowlane wydłużają terminy realizowanych inwestycji, a nierzadko schodzą z placów budów z powodu braku wystarczającej ilości pracowników. Z tego też powodu przedsiębiorstwa produkcyjne wstrzymują planowane inwestycje rozwojowe oraz zmniejszają wolumeny realizowanych zamówień produkcyjnych. Problem ten skutkuje także zagrożeniem pełnego wykorzystania funduszy z UE na inwestycje infrastrukturalne i gospodarcze.
Bariery administracyjne zatrudnienia cudzoziemców, często absurdalne, stanowią największe zagrożenie dla rozwoju polskiej gospodarki, dlatego tak ważne jest aby decydenci zrobili wszystko, co sprzyja zwiększeniu zatrudniania w polskiej gospodarce cudzoziemców.


Oto, wedle naszego środowiska, katalog pilnych do rozwiązania problemów.


1. Pilna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, która w dzisiejszym kształcie stała się wielką biurokratyczną barierą zwiększania obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy.
2. Wydłużenie czasokresu wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom, co najmniej na 12 m-cy z automatycznym przedłużania na kolejne okresy 12 miesięczne w uproszczonej procedurze prawnej w przypadku braku konfliktów z prawem oraz pozytywnego wywiązywania się z obowiązków pracowniczych.
3. Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pracę w Polsce co do zasady, a jedynie wskazanie pierwszego miejsca pracy u konkretnego pracodawcy.
4. Wprowadzenie zasady, iż pozwolenie na pracę powinno dotyczyć zatrudnienia z określeniem minimalnej płacy za pełny wymiar czasu pracy.
5. Poprawa funkcjonalności systemów informatycznych służących procedowaniu w/w wniosków,
z jednoczesnym ujednoliceniem w skali kraju systemów dotychczas funkcjonujących w poszczególnych urzędach wojewódzkich. Należy ponadto rozważyć rezygnację z dublowania procesowania wniosków w postaci informatycznej wykonywaniem procedur w wersji papierowej.
6. Zwiększenie obsad personalnych w wydziałach w urzędach wojewódzkich obsługujących wnioski
o pozwolenie na pracę i pobyt czasowy.
7. Pilne uchwalenie nowelizacji ustawy o rynku pracy, w celu zaangażowania, aktualnie nie w pełni wykorzystany potencjał powiatowych urzędów pracy do likwidacji biurokratycznych zaległości w urzędach wojewódzkich oraz do bieżącego załatwiania wniosków o pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemców. Przy tak niskim poziomie bezrobocia funkcjonowanie urzędów pracy staje się fikcją, co przy „zasypaniu wnioskami” pracowników urzędów wojewódzkich zakrawa na absurd. Przesunięcie do urzędów pracy kompetencji do wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców było by w tej sytuacji posunięciem całkowicie racjonalnym, poprawiającym sprawność i efektywność administracji państwowej i zbliżających ją do realnych potrzeb pracodawców.
8. Ważne jest również wdrożenie pakietu działań służb społecznych i socjalnych służących integracji społecznej pracujących w Polsce cudzoziemców, szczególnie młodych ludzi, którzy ze względów narodowościowych i kulturowych wiążą swoją przyszłość ze stałym zamieszkaniem w Polsce.
9. Sieć polskich służb konsularnych winna być systematycznie modyfikowana w celu jej wykorzystania do wspierania bieżących potrzeb krajowego rynku pracy. Elastyczność działania powinna być normą, a wówczas nie będzie dochodzić do kilkunastomiesięcznego oczekiwania na rozpatrzenie wniosków przez konsulaty.
10. W tej sytuacji zrozumiałe jest znaczące narastanie liczby pozwów do wojewódzkich sądów administracyjnych cudzoziemców zniecierpliwionych kilkunastomiesięcznym oczekiwaniem na rozpatrzenie ich wniosków przez organy administracji państwowej. Oczywiste jest, iż środki finansowe wydatkowane przez państwo na pokrycie kosztów procesów i zasądzanych odszkodowań, są całkowicie bezproduktywne – to pieniądze zmarnowane, które winny być przeznaczone na sfinansowanie usuwania biurokratycznych barier zatrudnienia cudzoziemców.

Potrzeba uproszczenia procedur zatrudnienia cudzoziemców, jest tym bardziej paląca, że świadomość, iż praca jest w Europie pożądanym dobrem nie znoszącym granic, dawno już stała się powszechna. O tym świadczą wymowne fakty – w Niemczech od 2020 roku wejdą w życie przepisy umożliwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy, co grozi odpływem za Odrę Ukraińców pracujących w Polsce. Wyrażamy przekonanie, że władze państwowe dostrzegą wreszcie ten wielki problem i niezwłocznie wdrożą daleko idące uproszczenia biurokratycznych procedur prawnych.
Przedstawione powyżej, naszym zdaniem najpilniejsze i najistotniejsze, dla rozwoju gospodarczego zadania władz państwowych, są racją stanu polskiej gospodarki!

Prezes Zarządu LOP
Henryk Maciej Woźniak

Dodaj komentarz

Close Menu