Dokumenty LSG

 

 

Sprawozdanie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

z działalności w VII kadencji LSG (13 czerwca 2013 r. – 2 czerwca 2015 r.)

Lubuski Sejmik Gospodarczy swoją VII kadencję rozpoczął 13 czerwca 2013 r. Sejmik tworzyło w tym czasie 16 stowarzyszeń, z których wszystkie miały statut Członka Zwyczajnego LSG. Były to:

 1. Europejskie Towarzystwo Ekologiczne w Gorzowie Wlkp.
 2. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 3. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 4. Lubuscy Pracodawcy w Gorzowie Wlkp.
 5. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.
 6. Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze
 7. Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze
 8. Lubuska Loża Business Centre Club w Wiechlicach
 9. Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki w Dychowie
 10. Łużycka Izba Gospodarcza w Żarach
 11. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 12. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenia „Humanitas” w Górzycy
 13. Stowarzyszenie Kupców Targowiskowych w Gorzowie Wlkp.
 14. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 15. Zrzeszenie Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp.
 16. Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie

 

W skład Prezydium LSG VII kadencji weszli:

 1. Ryszard Barański – Marszałek LSG (Lubuscy Pracodawcy w Gorzowie Wlkp.)
 2. Jerzy Korolewicz – Wicemarszałek LSG (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa            w Gorzowie Wlkp.)
 3. Karol Humiński – Wicemarszałek LSG (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
 4. Bolesław Adamik – Wicemarszałek LSG (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości               w Zielonej Górze)
 5. Zenon Bambrowicz – Wicemarszałek LSG (Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze)
 6. Stanisław Koleśnik – Wicemarszałek LSG (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców                   w Gorzowie Wlkp.)
 7. Krzysztof Kononowicz – Wicemarszałek LSG (Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie
 8. Bogusław Pietrow – Sekretarz LSG (Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze)

 

Komisję Rewizyjną Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego VII kadencji tworzyli:

 1. Jerzy Kotarski – Przewodniczący KR (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej   w Zielonej Górze)
 2. Józef Finster – Członek KR (Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze         w Gorzowie Wlkp.)
 3. Lech Gewert – Członek KR (Zrzeszenie Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp.)

W trakcie kadencji 2013-2015 nie zaszły żadne zmiany kadrowe w składzie władz Sejmiku, a członkowie władz Sejmiku wykazali się dużą aktywnością. We wszystkich posiedzeniach Prezydium LSG uczestniczyli niemal wszyscy członkowie Prezydium i często również członkowie Komisji Rewizyjnej LSG.

W trakcie kadencji nie ubyła żadna organizacja członkowska LSG. Liczba członków Sejmiku zwiększyła się do 31. Nowymi członkami LSG zostali kolejno:

 1. Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. – w LSG reprezentuje Prezes Andrzej Graczykowski (w LSG od 5.11.2013 r.) – Członek Zwyczajny
 2. Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – w LSG reprezentuje Prezes SIMP Oddział Gorzów Wlkp. Włodzimierz Fleischer       (w LSG od 5.11.2013 r.) – Członek Zwyczajny
 3. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. – w LSG reprezentuje Prezes LOIIB Andrzej Cegielnik (w LSG od 5.11.2013 r.) – Członek Zwyczajny
 4. Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich – w LSG reprezentuje Prezes Franciszek Narkun, a następnie nowy Prezes SEP Oddział Gorzów Wlkp. Eugeniusz Kaczmarek (w LSG od 10.02.2014 r.) – Członek Zwyczajny
 5. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze – w LSG reprezentuje Prezes Roman Malinowski (w LSG od 10.02.2014 r.) – Członek Zwyczajny
 6. Klaster Wspierania Biznesu w Gorzowie Wlkp. – w LSG reprezentuje Prezes Tadeusz Tomasik (w LSG od 10.02.2014 r.) – Członek Zwyczajny
 7. Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej – w LSG reprezentuje Koordynator Klastra Radosław Grech (w LSG od 10.02.2014 r.) – Członek Zwyczajny
 8. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie – w LSG reprezentuje Prezes Arkadiusz Kowalewski (w LSG od 10.02.2014 r.) – Członek Wspierający
 9. Lubuskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zielonej Górze – w LSG reprezentuje Prezes LSRP Aleksandra Głazowska (w LSG od 13.10.2014 r.) – Członek Zwyczajny
 10. Stowarzyszenie Lubskich Pracodawców w Lubsku – w LSG reprezentuje Sekretarz SLP Henryk Gmyrek (w LSG od 13.10.2014 r.) – Członek Zwyczajny
 11. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Kostrzynie nad Odrą – w LSG reprezentuje Prezes KSSSE Artur Malec(w LSG od 13.10.2014 r.) – Członek Wspierający
 12. Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych w Żarach – w LSG reprezentuje Prezes CLIA Roman Lichwiarz (w LSG od 24.02.2015 r.) – Członek Zwyczajny
 13. Forum Przedsiębiorców w Żarach – w LSG reprezentuje Prezes Sebastian Galasiak  (w LSG od 24.02.2015 r.) – Członek Zwyczajny
 14. Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach – w LSG reprezentuje Prezes Krzysztof Polusik (w LSG od 24.02.2015 r.) – Członek Wspierający
 15. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie, w LSG reprezentuje Prezes Ilona Wojciechowska (w LSG od 17.04.2015 r.) – Członek Wspierający

W sumie przybyło 15 członków i na koniec VII kadencji Lubuski Sejmik Gospodarczy tworzy 31 organizacji członkowskich, w tym 4 jako Członkowie Wspierający. Aktualny wykaz Członków LSG stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sam Lubuski Sejmik Gospodarczy w trakcie VII kadencji został członkiem 2 swoich organizacji członkowskich: Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wlkp. (co umożliwia m.in. bieżącą orientację i aktywne podejmowanie problematyki klastrowej w pracach Sejmiku) oraz Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze    (co umożliwia udział reprezentantów LSG w szkoleniach i działaniach ZLOP oraz pozyskiwanie za pośrednictwem ZLOP 1% odpisu podatkowego).

 

W trakcie kadencji odbyło się 12 posiedzeń Prezydium LSG:

 1. I Prezydium: 24.07.2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. poświęcone sprawom programowym Sejmiku na VII kadencję i podziałowi kompetencji członków Prezydium LSG
 2. Prezydium: 6.09.2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. z udziałem m.in. podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej Piotra Stycznia oraz wicemarszałka lubuskiego Bogdana Nowaka na temat możliwości rozwoju budownictwa. Przedstawicielom władz przekazano postulaty i wnioski dotyczące budownictwa.
 3. III Prezydium: 5.11.2013 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze i przy współudziale organizacyjnym Izby na temat szkolnictwa zawodowego oraz zawodów nadwyżkowych i deficytowych z udziałem ponad 30 zaproszonych reprezentantów oświaty, rzemiosła, WUS, samorządowców. Jednym z postulatów było sformułowanie wojewódzkiego programu szkolnictwa zawodowego.
 4. IV Prezydium: 10.02.2014 r. w Międzyrzeczu na temat Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z udziałem m.in. wicemarszałka województwa lubuskiego Bogdana Nowaka i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego  i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyny Drożak oraz burmistrza Międzyrzecza i starosty międzyrzeckiego. Władzom wojewódzkim przedstawiono listę 11 wniosków LSG do RPO.
 5. V Prezydium: 7.03.2014 r. w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. na temat projektu zmian w statucie LSG i działań niezbędnych do uzyskania przez Sejmik statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 6. VI Prezydium: 13.05.2014 r. w Skąpem na temat możliwości pełniejszej eksploatacji surowców naturalnych w województwie lubuskim – zwłaszcza miedzi, węgla brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej – z udziałem m.in. wicemarszałka województwa lubuskiego Macieja Szykuły, Geologa Wojewódzkiego i reprezentanta PGNiG oraz wójta Gminy Skąpe i starosty świebodzińskiego. W nawiązaniu do III posiedzenia Prezydium LSG, poświęconego szkolnictwu zawodowemu, wicemarszałek Maciej Szykuła przedstawił koncepcję Centrów Szkolenia Zawodowego w województwie lubuskim.
 7. VII Prezydium: 13.10.2014 r. w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. na temat przygotowań do obchodów 15-lecia LSG oraz organizacji    I Kongresu Klastrów Pogranicza w ramach II Transgranicznej Konferencji Naukowej „Rozwój na peryferiach?”
 8. VIII Prezydium: 19.11.2014 r. w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, zorganizowane wspólnie z Lubuskim Klastrem Energetyki i Efektywności Energetycznej, poświęcone perspektywom energetyki odnawialnej w województwie lubuskim. W posiedzeniu uczestniczyli także m.in. prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka. Prezydium uchwaliło swoje stanowiska w sprawie przywrócenia Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz przyspieszenia wydania koncesji na rozpoznanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Stanowiska te zostały następnie skierowane m.in. do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, władz wojewódzkich.
 9. IX Prezydium: 28.01.2015 r. w Lubsku, otwarte, zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Lubskich Pracodawców w domu kultury w Lubsku, poświęcone głównie możliwościom uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacje pozarządowe w ramach RPO – Lubuskie 2020. Główny temat przedstawił i na pytania odpowiadał dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Paweł Sługocki. Wśród prelegentów i gości obecni byli też m.in.: burmistrz Lubska, przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze liczni przedsiębiorcy z Lubska i powiatu żarskiego.
 10. X Prezydium: 24.02.2015 r. w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. z udziałem nowego wiceprezydenta Miasta Gorzowa Łukasza Marcinkiewicza na temat koncepcji rozwoju gospodarczego, komunikacyjnego i cywilizacyjnego Miasta Gorzowa. Uzgodniono również plany pracy Prezydium LSG do końca obecnej kadencji.
 11. XI Prezydium: 17.04.2015 w firmie Steinpol w Rzepinie, zorganizowane wspólnie ze Związkiem Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie, z udziałem Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, Prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artura Malca oraz władz Rzepina. Główne tematy: wykorzystanie EFS oraz relacje samorządu gospodarczego z administracją samorządu terytorialnego i administracją rządową szczebla wojewódzkiego. Przyjęto w skład członków wspierających LSG Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie.

Z innych najważniejszych wydarzeń z życia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w mijającej kadencji trzeba wymienić także m.in.:

 1. 07.2013 r. – spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z przewodniczącym Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” Jarosławem Porwichem na temat kontynuowania współpracy mimo zawieszenia prac Komisji Trójstronnej w siedzibie LSG.

 

 1. 09.2013 r. – spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Maciejem Szykułą na temat potrzeby intensyfikacji współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego województwa lubuskiego
 2. 09.2013 r. – spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego               i reprezentanta Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Maciejem Szykułą na temat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu oraz możliwości wykorzystania zapisów RPO – Lubuskie 2020 dla potrzeb rozwoju stowarzyszeń około biznesowych.
 3. 09.2013 r. – spotkanie konsultacyjne Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w sprawie uszczegółowienia zapisów RPO – Lubuskie 2020 z dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyną Drożak oraz kierownikiem Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Społecznej UMWL Leszkiem Urbanem.
 4. 10.2013 r. – spotkanie w siedzibie LSG Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i doradcy marszałka LSG dr Agnieszki Walli z kurator Oświaty Bogną Ferensztajn na temat planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim.
 5. 10.2013 r. – odebranie przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego podziękowań za wieloletnią, owocną współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubuskim od prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze Hanny Nowickiej podczas konferencji ARR  z okazji jej 20-lecia w Zielonogórskiej Palmiarni.
 6. 12.2013 r. – członkowie LSG Stanisław Owczarek (ZIPH), Włodzimierz Fleischer (SIMP i LKM) i Eugeniusz Kaczmarek (SEP), a także dyrektor biura LSG Maciej Woźny aktywnie uczestniczyli w konferencji Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. pn. „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji” w hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp.
 7. 12.2013 r. – podczas posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego w Górzykowie z udziałem marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak Marszałek LSG Ryszard Barański stanowczo postulował konieczność opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego  w województwie lubuskim.
 8. 12.2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął aktywny udział w spotkaniu parlamentarzystów i działaczy gospodarczych regionu z sekretarzem stanu Ministerstwa Finansów Izabelą Leszczyną, zgłaszając szereg postulatów dotyczących m.in. konieczności stabilizacji para gospodarczego, uproszczenia przepisów podatkowych, zamiany nastawienia urzędników do przedsiębiorców w imieniu środowiska lubuskich przedsiębiorców.
 9. 01.2014 r. – Wicemarszałkowie LSG Karol Humiński i Zenon Bambrowicz byli aktywnymi uczestnikami debaty o konieczności zmian w ustawie o zamówieniach publicznych oraz potrzebie zmian w uchwałach i przepisach, które spowodują uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. W spotkaniu na Uniwersytecie Zielonogórskim wzięli udział m.in. parlamentarzyści: Adam Szejnfeld, Bożenna Bukiewicz i Waldemar Sługocki oraz marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.
 10. 02.2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji prasowej Zarządu Województwa Lubuskiego, podczas której wymógł na marszałek województwa lubuskiego Elżbiecie Polak publiczną deklarację o alternatywnym zagwarantowaniu powstania Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. w zapisach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej i RPO – Lubuskie 2020.
 11. 03.2014 r. – Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz (prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej) na spotkaniu władz województwa lubuskiego z mieszkańcami w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. zaapelował o przeznaczenie zdecydowanie większych środków na rozwój bazy naukowo-badawczej na północy województwa lubuskiego oraz domagał się zdecydowanych kroków w sprawie realizacji stałych postulatów LSG:  powołania Akademii Gorzowskiej i Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp.
 12. 05.2014 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy wspólnie z Lubuskimi Pracodawcami zorganizował otwarty wykład europosła prof. Dariusza Rosatiego „Wejście Polski do strefy EURO i związane z tym konsekwencje dla polskich pracodawców i przedsiębiorców”. Spotkanie w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański, a uczestniczyli w nim m.in. Poseł Krystyna Sibińska, Członkowie LSG z subrejonu północnego województwa lubuskiego i liczni członkowie LP, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki.
 13. 22 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w kameralnym, roboczym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas jego wizyty w Gorzowie Wlkp., domagając się większej determinacji władz we wprowadzeniu Polski do strefy EURO i przedstawiając najważniejsze             z problemów gospodarczych województwa lubuskiego, których rozwiązanie wymaga wsparcia ze strony władz centralnych.
 14. 27 czerwca 2014 r.– Odbyło się X Sprawozdawcze Zabranie Ogólne Członków LSG w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Zebrani zaaprobowali sprawozdania Prezydium LSG oraz Komisji Rewizyjnej LSG i udzielili absolutorium władzom Sejmik. W części problemowej dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Obecni byli m.in.: poseł Krystyna Sibińska, Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak, Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego Marek Górecki, dyrektor Zamiejscowego Wydziału UMWL w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kozińska
 15. 7 lipca 2014 r.– Marszałek LSG Ryszard Barański na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym na temat założeń Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego, zgłaszając uwagi podnoszone wcześniej na spotkaniach z udziałem członków LSG.
 16. 21 października 2014 r. –W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyły się organizowane przez LSG i BIC Polsko-Niemieckie Warsztaty Samorządu Gospodarczego, których elementem były obchody jubileuszu 15-lecia LSG. Obecni byli wszyscy marszałkowie poprzednich kadencji i współtwórcy Sejmiku, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki za zasługi dla rozwoju samorządności gospodarczej w województwie lubuskim. Wydano biuletyn informacyjny o 15 latach działalności LSG.
 17. 8 grudnia 2014 r.– Pod patronatem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i przy współudziale organizacyjnym LSG oraz Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze (członek LSG) odbyła się na PWSZ w Gorzowie Wlkp. II Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”. Jej elementem był I Kongres Klastrów Pogranicza z udziałem członków LSG. Kongres przyjął stanowisko w sprawie lubuskich klastrów przygotowane przez LSG, a skierowane do władz wojewódzkich i wszystkich lubuskich klastrów.
 18. 30 stycznia 2015 r.– Marszałek LSG Ryszard Barański w towarzystwie Prezesa Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego oraz pełnomocnika LP Zbigniewa Marcinkowskiego spotkali się z nowym wicemarszałkiem województwa lubuskiego Romualdem Gawlikiem w siedzibie Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp. Omówiono zasady współpracy i najważniejsze problemy środowiska przedsiębiorców i pracodawców regionu.

Całe Kalendarium VII kadencji LSG jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania. Jest dostępne również na stronie internetowej Sejmiku.

Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Prezydium Sejmiku 27 lipca 2013 r. zgłoszono 5 tematów, które zostały następnie zrealizowane:

1 .Budownictwo mieszkaniowe

 1. Temat podjęty na Prezydium LSG 6 września 2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia oraz wicemarszałka województwa lubuskiego Bogdana Nowaka. W trakcie dyskusji zgłoszono wnioski i problemy pod adresem władz centralnych i wojewódzkich dotyczące głównie nowych form finansowania budownictwa mieszkaniowego.
 2. Marszałek LSG Ryszard Barański aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych przez Lubuską Izbę Budownictwa w Zielonej Górze oraz Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, które są członkami LSG

2. Klastry

1. Potrzebę większego wsparcia dla lubuskich klastrów, wręcz wydzielenia środków na wojewódzki program rozwoju klastrów zgłaszano podczas posiedzenia Prezydium LSG 29 listopada 2014 r. w Sulechowie. Wówczas skonkretyzowany został się też pomysł zorganizowania spotkania lubuskich klastrów, zgłoszony wcześniej podczas zebrania sprawozdawczego 27 czerwca 2014 r.

 1. I Kongres Klastrów Pogranicza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkpodbył się 8 grudnia 2014 r. Sformułowano Stanowisko Kongresu w sprawie klastrów do Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Na stanowisko to odpowiedziała 29.01.2015 r. Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Stanowisko Kongresu oraz odpowiedź na nie otrzymali wszyscy członkowie LSG oraz wszystkie lubuskie klastry.
 2. W opracowaniu jest ankieta do lubuskich klastrów, która ma pomóc w podjęciu ewentualnych działań na rzecz ich integracji i promocji przy wsparciu LSG.
 3. Członkami LSG w obecnej kadencji zostały 4 najprężniej działające klastry województwa lubuskiego: Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp., Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie, Centrum Lubuskich Inicjatyw Agrotechnicznych w Żarach i Klaster Wsparcia Biznesu w Gorzowie Wlkp.

 

 1. Innowacyjność i fundusze pożyczkowe w nowej perspektywie unijnej
 1. LSG aktywnie uczestniczyło w konsultacjach na temat inteligentnych specjalności województwa lubuskiego, także pisemnie opowiadając się za sektorowym (ostatecznie przyjętym) ujęciem tych specjalności.
 2. Wymogi (w tym innowacyjność, zgodność z inteligentnymi specjalizacjami, progi finansowe) stawiane projektom dofinansowywanym z RPO – Lubuskie 2020 oraz możliwości pożyczkowe dla przedsiębiorstw z Agencji Rozwoju Regionalnego były tematem wspólnego posiedzenia rozszerzonego Prezydium LSG oraz członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców 28 stycznia 2015 r. w Lubsku z udziałem dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Pawła Sługockiego.

 4. Energetyka odnawialna

Problemy i perspektywy energetyki odnawialnej w województwie lubuskim  były tematem posiedzenia Prezydium LSG 19 listopada 2014 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Główny temat referowali: prezes Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie Henryk Mazurkiewicz oraz prezes Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie Radosław Grech. Powtórzono postulat konieczności uchwalenia ustawy o OZE.

 

 1. Szkolnictwo zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1. 11 października 2013 r. – W siedzibie LSG roboczą wizytę złożyła Bogna Ferensztajn, Lubuski Kuratora Oświaty, przedstawiając aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego.                                       2. Temat szkolnictwa zawodowego był głównym przedmiotem posiedzenia Prezydium LSG 5 listopada 2014 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. W dyskusji uczestniczyli m.in. dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Mirosław Glaz, Wicekurator Lubuski Radosław Wróblewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Łukasz Hudziak, wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, przedstawiciele rzemiosła, dyrektorzy szkół o profilu zawodowym. Sformułowano 3 wnioski, zgodnie  którymi Sejmik zwrócił się do Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak o opracowanie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego oraz wsparł koncepcję powstania centrów szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Temat szkolnictwa zawodowego i jego dostosowania do potrzeb pracodawców regionu był kontynuowany podczas posiedzenia Prezydium LSG w Skąpem  13 maja 2014 r., gdzie wicemarszałek województwa lubuskiego Maciej Szykuła przedstawił projekt Lubuskiej Sieci Centrów Kształcenia Zawodowego, do którego swoje uwagi wnieśli także członkowie Prezydium LSG. Kolejną wersję Lubuskiej Sieci Centrów Kształcenia Zawodowego, uwzględniającą także uwagi LSG, przedstawił koordynator wojewódzki tego projekt Grzegorz Koenigsberg 20 stycznia 2015 r. podczas konferencji „Dobry zawód otwiera wiele drzwi” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. z udziałem przedstawicieli LSG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. 30 stycznia 2015 r. konieczność unowocześnienia bazy szkolnictwa zawodowego w regionie, a także lepszego przygotowania do pracy nauczycieli zawodu były jednym z tematów spotkania Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i prezesa Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego z nowym Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Romualdem Gawlikiem.

 

Z programu Sejmiku na VII kadencję przyjętego na Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Ogólnym 13 czerwca 2013 r. , postanowień I Prezydium LSG 27 lipca 2013 r. w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp. i uzupełnionego na Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG 27 czerwca 2014 r. w WiMBP w Gorzowie Wlkp. Prezydium LSG podjęło też kolejne tematy i przedsięwzięcia, które konsekwentnie zostały zrealizowane. Wiele z podjętych zagadnień wymaga także rzetelnej kontynuacji w nowej kadencji Sejmiku:

 1. Monitorowanie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa i Polski Zachodniej
 2. 25 września 2014 r. Marszałek LSG Ryszard Barański w towarzystwie reprezentujących Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego  i Henryka Saleja spotkał się w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z wicemarszałkiem Lubuskim Maciejem Szykułą. Głównym tematem spotkania była współpraca obu organizacji       z władzami wojewódzkimi we wdrażaniu RPO – Lubuskie 2020.
 3. 27 września2013 r. –Marszałka LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym na temat RPO – Lubuskie 2020 z przedstawicielami Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą UMWL Katarzyną Drożak i kierownikiem Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Społecznej UMWL Leszkiem Urbanem.
 4. 10 lutego 2014 r. w Międzyrzeczu odbyło się rozszerzone posiedzenie Prezydium LSG z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka  i Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyny Drożak poświęcone głownie RPO – Lubuskie 2020 i strategii rozwoju. Sformułowano  11 wniosków przekazanych do  Zarządu Województwa Lubuskiego. Część z nich została uwzględniona w toku dalszych prac nad tymi dokumentami.
 5. 27 lutego 2014 r. w Zielonej Górze podczas konferencji prasowej Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, odpowiadając na postulat Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w sprawie gwarancji dla powstania ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp., zapewniła, że: „Radioterapia dla Gorzowa znajdzie się w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, a gdyby realizacja tej inwestycji była w jakikolwiek sposób zagrożona, to zostanie ona podjęta                      w obecnej perspektywie rozwojowej województwa lubuskiego”. I tak się potem stało.
 6. 27 czerwca 2014 r. W części tematycznej obrad Zebrania Ogólnego LSG  dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję sektorową ujęcia inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, co spotkało się z akceptacją, a następnie zostało oficjalnie przyjęte przez władze województwa lubuskiego.
 7. 18 sierpnia 2014 r. Marszałek LSG Ryszard Barańskiw towarzystwie Marszałków LSG poprzednich kadencji, Karola Humińskiego oraz Władysława Komarnickiego, spotkał się z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Omawiano kwestie uściślenia współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w województwie lubuskim. Uzgodniono, że LSG będzie jeszcze aktywniej uczestniczyć w konsultowaniu kierunków i strategii rozwoju gospodarczego regionu, a uwagi środowiska przedsiębiorców i pracodawców będą znacząco wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Po spotkaniu odbyła się wspólna konferencja prasowa.
 8. 21 sierpnia 2014 r. Marszałek LSG Ryszard Barański, wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Roman Mizernyoraz dyrektor biura Lubuskich Pracodawców Henryk Salej spotkali się w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. z p.o. kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyną Kozińską. Omawiano kwestie związane usprawnieniem wymiany informacji między administracją samorządową a przedsiębiorcami i pracodawcami w województwie lubuskim. Zwrócono uwagę, że obecnie potrzebne są nie kolejne konsultacje społeczne zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ale wskazanie przedsiębiorcom konkretnych możliwości, typów projektów konkursowych, zasad i procedur pozyskiwania środków zagwarantowanych województwu lubuskiemu w perspektywie unijnego wsparcia do 2020 r. Zwracano uwagę na konieczność rzeczowej informacji w tej problematyce i stworzenia przedsiębiorcom możliwości szybkiego rozpoczęcia aplikacji o środki unijne.
 9. 21 października 2014 r. podczas jubileuszu 15-lecia LSG w Zielonej Górze Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak zaprezentowała dorobek  i perspektywy wykorzystania funduszy unijnych w województwie lubuskim.
 10. 19 stycznia 2015 r. Marszałek LSG Ryszard Barański zwrócił się z pismem do Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uwzględnienia w składzie powstającego właśnie  Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 także przedstawiciela LSG. Temat ten był podnoszony również 30 stycznia 2015 r. podczas spotkania w Gorzowie Wlkp. z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Romualdem Gawlikiem. Postulat ten został zrealizowany  i  przedstawiciele LSG Ryszard Barański – Marszałek LSG oraz Marcin Tołoczko – dyrektor Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie są członkami Komitetu Monitorującego RPO.
 11. 28 stycznia 2015 r. na rozszerzonym Prezydium LSG w Lubsku aktualny stan prac na uszczegółowieniem RPO – Lubuskie 2020 przedstawił oraz na pytania i wątpliwości uczestników spotkania odpowiadał Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Paweł Sługocki. W spotkaniu wzięło udział prawie 100 osób.

 

 1. Działania na rzecz ograniczenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej
 2. 16 grudnia 2013 r. na spotkaniu w ZIPH w Gorzowie Wlkp. z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabelą Leszczyną Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Ryszard Barański przedstawił kilka problemów, których rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie polskiej gospodarki: konieczność stabilizacji prawa gospodarczego, a zwłaszcza finansowego; niezbędność uproszczenia zapisów w ustawach podatkach, potrzeba przyjęcia zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika; konieczność zniesienia dualizmu kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych; potrzeba ustanowienia jednolitej administracji podatkowej i skrócenia termin obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowej; konieczność ograniczenia biurokratycznych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej; potrzeba zmiany nastawienia urzędników  do przedsiębiorców. Niektóre z tych postulatów są częściowo realizowane.
 3. 20 stycznia 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Adamem Szejnfeldem, przewodniczącym Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo o  zamówieniach publicznych oraz Komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Spotkanie, którego organizatorami byli posłowie Bożenna Bukiewicz i Waldemar Sługocki przy współpracy z Lubuską Izbą Budownictwa i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej (członkowie LSG), odbyło się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze. W debacie, która dotyczyła głównie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych i niezbędnych zmianach w przepisach ułatwiających działalność gospodarczą, uczestniczyła także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.
 4. 22 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w kameralnym, roboczym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas jego wizyty w Gorzowie Wlkp., domagając się większej determinacji władz we wprowadzeniu Polski do strefy EURO i przedstawiając najważniejsze z problemów gospodarczych województwa lubuskiego, które wymagają wsparcia ze strony władz centralnych.
 5. 19 listopada 2014 r. w Sulechowie uzgodniono Stanowisko LSG w sprawie przywrócenie Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze wysłane następnie do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka.

 

 1. W zakresie rozwoju gospodarczego regionu

Program na tę kadencję zalecał w zakresie rozwoju gospodarczego regionu  prowadzenie systematycznej współpracy z władzami samorządowymi i administracją rządową województwa lubuskiego, co zostało w pełni urzeczywistnione, a Sejmik stał się znaczącym i docenianym partnerem władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Bardzo aktywnie LSG uczestniczył w budowaniu zasad wykorzystania nowej perspektywy unijnej, w określeniu inteligentnych specjalności województwa lubuskiego, włączył się konstruktywnie w opracowanie RPO – Lubuskie 2020, podjął działania na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Reprezentanci LSG weszli w skład Komitetu Monitorującego RPO, biorą udział w pracach Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, pracują w Konwentach przy Wydziale Technicznym i Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej   w Gorzowie Wlkp., są także aktywni w swoich macierzystych organizacjach i lokalnych środowiskach działania.

Zintensyfikowana została współpraca z innymi jednostkami i organizacjami kreującymi rzeczywistość społeczno-gospodarczą regionu, a zwłaszcza: Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Wojewódzkim  Urzędem Pracy i PUP w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Wojewódzkim Inspektoratem Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska

Wszystkie te zapisy programowe były aktywnie realizowane w trakcie mijającej kadencji. Znacząco zacieśniła się współpraca LSG z władzami regionu. Przedstawiciele LSG uczestniczyli we wszystkich sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wszystkich najważniejszych debatach, spotkaniach o charakterze gospodarczym organizowanych w województwie lubuskim. Konsekwencja działań Prezydium LSG doprowadziła do uwzględnienia naszych postulatów w najistotniejszych dokumentach programowych rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego.

 

 1. W zakresie konieczności lepszego wykorzystania surowców naturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. 13 maja 2014 r. w Skąpem odbyło się posiedzenie Prezydium LSG przy udziale zaproszonych gości: Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Robert Paluch – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego, Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Eugeniusz Teska Lubuski Geolog Wojewódzki, Grzegorz Kowalski – Kierownik Działu Eksploatacji Oddziału PGNiG w Zielonej Górze, Zbigniew Woch – Wójt Gminy Skąpe i inni. Zwrócono wówczas uwagę na konieczność lepszego wykorzystania bogactw naturalnych regionu, a zwłaszcza pokładów gazu ziemnego i ropy naftowej, węgla brunatnego i miedzi. Zgodnie podkreślano, że potrzebne są konkretne działania rozstrzygające o przyznawaniu koncesji; powinny decydować względy ekonomiczne oraz zakres i terminy budowy kopalń i elektrowni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. 19 listopada 2014 r. w Sulęcinie Prezydium LSG podjęło decyzję o przyjęciu Stanowiska LSG w sprawie przyspieszenia formalności związanych z przyznaniem koncesji na rozpoznanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Stanowisko zostało zaadresowane do Premier Ewy Kopacz. Ministerstwo Środowiska odpowiedziało 21 stycznia 2015 r., że na skutek odwołań firm zainteresowanych koncesją trwa postępowanie sądowe w tej sprawie. Dalsza korespondencja w toku.

 

 1. Obchody 15-lecia LSG

21 października 2014 r. Jubileusz 15-lecia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego odbył się ramach Polsko-Niemieckich Warsztatów Samorządu Gospodarczego pod hasłem: „15 lat Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w rozwoju gospodarki regionu”. Honorowy Patronat objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Uczestniczyło ponad 100 osób,      a wśród nich m.in.: Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski, Stanisław Iwan – Senator RP, Jerzy Bujok – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Hanna Nowicka – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Szczególnie uhonorowani – specjalnymi statuetkami – zostali Marszałkowie LSG poprzednich kadencji. Na jubileusz Sejmik wydał specjalny biuletyn informacyjny o historii i współczesności LSG. Marszałkowie LSG poprzednich kadencji i współtwórcy Sejmiku otrzymali pamiątkowe statuetki za zasługi w rozwijaniu samorządności gospodarczej w województwie lubuskim.

Była to największa impreza w dotychczasowych dziejach Sejmiku.

 

 1. W zakresie współpracy zagranicznej

1. 11 grudnia 2013 r. – Członkowie LSG Włodzimierz Fleischer i Eugeniusz Kaczmarek oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny aktywnie uczestniczyli w konferencji „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji” zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) i Agencję Rozwoju Regionalnego S.S. w Zielonej Górze we gorzowskim hotelu „Mieszko”.

2. 12 czerwca 2014 r.– Marszałek Ryszard Barański był gościem Letniego Spotkania Polskiego i Niemieckiego Biznesu w Zamku Charlottenburg w Berlinie. Obecni byli m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński i Wicekanclerz, Federalny Minister Gospodarki i Energetyki Sigmar Gabriel oraz Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

3. 21 października 2014 r. w Zielonej Górze zostało podpisane porozumienie o współpracy między LSG a reprezentantami samorządu gospodarczego Brandenburgii.

4. 8 grudnia 2014 r. strona niemiecka współfinansowała i współorganizowała I Kongres Klastrów Pogranicza pod patronatem Marszałka LSG, a uczestniczyli w nim czołowi przedstawiciele samorządu gospodarczego Brandenburgii

5. 18 grudnia 2014 r.  w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie z inicjatywy strony brytyjskiej odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z Danielem Kawczyńskim – członkiem Izby Gmin Zjednoczonego Królestwa, osobistym doradcą premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, członek Brytyjsko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. W rozmowie uczestniczyli także: Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, dr Agnieszka Wala – doradca Marszałka LSG oraz George Byczyński – asystent Posła Kawczyńskiego. Spotkanie zostało zainicjowane na prośbę Posła Daniela Kawczyńskiego, który zainteresował się działalnością i aktywnością Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz osobistym zaangażowaniem Marszałka Ryszarda Barańskiego w sprawy gospodarki regionu. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania w Warszawie były kwestie możliwości nawiązania ściślejszej współpracy gospodarczej między inwestorami z Wielkiej Brytanii i  przedsiębiorstwami z województwa lubuskiego, istotne szanse i bariery w rozszerzaniu kontaktów obu stron. Wiele uwagi poświęcono zwłaszcza perspektywom współpracy w zakresie rozwinięcia przemysłu wydobywczego w województwie lubuskim, czym strona brytyjska jest szczególnie zainteresowana.

 1. 5 marca 2015 r. Brytyjczycy (m.in. Poseł Parlamentu Brytyjskiego, osobisty doradca Premiera Camerona Daniel Kawczyński i członek Polsko-Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawników George Byczyński – umówieni za pośrednictwem LSG – spotkali się w Warszawie z Senatorem RP Stanisławem Iwanem (współzałożycielem LSG) oraz członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską i omówili dalsze zacieśnienie współpracy w tym plany brytyjskiej misji gospodarczo-parlamentarnej w Zielonej Górze i analogicznej misji lubuskiej w Wielkiej Brytanii. Rozmowy mają być kontynuowane w czerwcu po wyborach do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Wstępnie planowane jest spotkanie z brytyjskimi przedsiębiorcami w Zielonej Górze 8 czerwca 2015 r.
 2. 7 maja 2015 r. przedstawiciele LSG uczestniczyli w Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców we Frankfurcie na Odrą organizowanym przez IHK i BIC.

 

 1. W zakresie wzmocnienia finansów LSG

1. Wszystkie składki członkowskie za 2014 r. i zaległe zostały zapłacone

2. Uzyskano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz BIC we Frankfurcie i Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze na Polsko-Niemieckie Warsztaty Samorządu Gospodarczego, koszty obchodów Jubileuszu 15-lecia LSG oraz I Kongres Klastrów Pogranicza.

3. Zgodnie z decyzją Prezydium LSG podjęto starania o uzyskanie statusu OPP, co umożliwiłoby bezpośrednie pozyskiwanie 1% odpisu podatkowego od osób fizycznych. Sąd przyznał Sejmikowi statut Organizacji Pożytku Publicznego 18 grudnia 2014 r. Uzyskanie samodzielnego prawa do pozyskiwania 1 % odpisu podatkowego wymaga załatwienia dalszych formalności i poniesienia dodatkowych kosztów przez władze LSG następnej kadencji.

4. Od 7 grudnia 2013 r. LSG jest członkiem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych co umożliwia otrzymywanie 1% odpisu podatkowego za pośrednictwem ZLOP.

5. Budżet LSG w VII kadencji był najwyższy w historii Sejmiku.

 

 1. Rozwój szeregów członkowskich LSG

Na początku obecnej kadencji było w LSG 16 członków, a obecnie jest ich 31. (Wykaz  w załączeniu). Jest perspektywa przyjęcia do Sejmiku kolejnych członków. Kilka organizacji poprosiło o deklaracje członkowskie lub je wypełnione przysłało w ostatnim czasie, co wymaga rozpatrzenia już przez nowe władze LSG.

 

 1. W zakresie spokoju społecznego

Mimo zawieszenia prac Komisji Trójstronnej kontynuowane były spotkania z reprezentantami związków zawodowych na szczeblu województwa lubuskiego.

Pozostając organizacją apolityczną, LSG aktywnie rozszerzał współpracę z reprezentantami władz centralnych, parlamentarzystami, radnymi i władzami wykonawczymi samorządu terytorialnego, administracją rządową województwa lubuskiego. Stałym elementem większości posiedzeń Prezydium LSG jest udział w nich reprezentantów władz regionalnych i lokalnych.

Elementem budowy spokoju społecznego jest udział reprezentantów LSG sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego, w posiedzeniach zespołu ds. powołania Akademii Gorzowskiej, imprezach z okazji 15-lecia województwa lubuskiego i 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, uroczystościach państwowych w województwie lubuskim.

10. W zakresie integracji członków LSG

 1. Część rozszerzonych posiedzeń Prezydium LSG organizowana jest wspólnie z organizacjami członkowskimi
 2. Marszałek LSG i Wicemarszałkowie LSG uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach w życiu organizacji członkowskich Sejmiku, które relacjonowane są też na stronie internetowej LSG, oraz takich przedsięwzięciach jak np. Gala Budownictwa, Lubuski Złoty Kłos, konkursy Lubuski Lider Biznesu, Gorzowianie Roku, Menedżer Roku itp.
 3. Informacje o wydarzeniach, konkursach, misjach gospodarczych, planach, ważnych przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje członkowskie LSG lub na ich rzecz, a także znaczące informacje gospodarcze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego są na bieżąco przekazywane e-mailami wszystkim członkom LSG

 

 11. W zakresie promocji

 1. Wydanie biuletynu na 15-lecie LSG
 2. Wydanie firmowych teczek na dokumenty LSG oraz okazjonalnych teczek na dokumenty z okazji 15-lecia LSG
 3. Redagowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej LSG
 4. Wpisanie LSG na stałą listę zaproszeń Sejmiku Województwa Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 5. Stała i bieżąca współpraca z portalem „Echo Gorzowa” (w tym blog Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego), Radiem Zachód, Radiem Gorzów, Radiem Eska, Gorzowskim Ośrodkiem Telewizyjnym, tygodnikiem „Gorzowianin” i „Gazetą Lubuską”
 6. Uczestnictwo reprezentantów LSG we wszystkich znaczących wydarzeniach w życiu społeczno-gospodarczym województwa lubuskiego.

*

W swojej VII kadencji Lubuski Sejmik Gospodarczy wykazał się dużą aktywnością i znacząco umocnił swoją pozycję w relacjach z władzami województwa lubuskiego, jako liczący się partner w sprawach gospodarczych. Władze LSG mijającej kadencji dobrze reprezentowały swoich członków i skutecznie  prezentowały opinie przedsiębiorców i pracodawców regionu.

Prezydium LSG dziękuje za zaangażowanie i godne reprezentowanie Sejmiku wszystkim – coraz liczniejszym – członkom naszego stowarzyszenia. Składa podziękowania także władzom województwa lubuskiego i najważniejszym instytucjom regionu za dobrą współpracę, wsparcie licznych naszych działań oraz rosnące zrozumienie dla postulatów środowiska współtworzącego podstawy gospodarczego rozwoju regionu.

Nowym władzom Sejmiku życzymy dalszych sukcesów w VIII kadencji Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

***************************************************************************************************************************

Kalendarium LSG kadencja VII 

13 czerwca 2013 r. – Odbyło się IX Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy ul. Reja 6.

27 czerwca 2013 r. – Obradowało Walne Zebranie członków Lubuskiego Klastra Metalowego w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

3 lipca 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wojewodą lubuskim Jerzym Ostrouchem w sprawie powołania Akademii Gorzowskiej.

10 lipca 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wojewodą lubuskim Jerzym Ostrouchem w sprawie współpracy Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w nowej kadencji z władzami wojewódzkimi.

24 lipca 2013 r. – Odbyło się I programowe posiedzenie Prezydium LSG w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Ustalono zakres kompetencji członków Prezydium LSG.

8 sierpnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wiceprezesem Lubuskich Pracodawców Krzysztofem Częstochowskim w sprawie podjęcia działań wspólnych dotyczących udostępnienia komunikacji autobusowej dla miejscowości województwa pozostających poza siecią komunikacyjną w ramach kampanii „Przeciwdziałanie bezrobociu, a wykluczenie komunikacyjne i społeczne”.

12 sierpnia 2013 r. – Odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z przewodniczącym Zarządu Regiony Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” Jarosławem Porwichem w sprawie współdziałania w sytuacji zawieszenia prac Komisji Trójstronnej.

22 sierpnia 2013 r. – Z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Wicemarszałka LSG, Prezesa Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzego Korolewicza odbyło się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp. posiedzenie kapituły V edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu

6 września 2013 r. – Odbyło się II posiedzenie Prezydium LSG z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Tansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia i wicemarszałka lubuskiego Bogdana Nowaka w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Było poświęcone głównie problemom budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego, a członkowie Prezydium LSG zgłosili wiele uwag do rządowych propozycji dotyczących rozwoju budownictwa.

9 września 2013 r. – Odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Lubuskiego w hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp., w którym LSG reprezentował Marszałek LSG Ryszard Barański.

16 września 2013 r. – Obradował Zespołu do sprawy powołania Akademii Gorzowskiej, którego członkiem jest Marszałek LSG Ryszard Barański. Spotkanie odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

19 września 2013 r. – W siedzibie LSG Marszałek LSG Ryszard Barański i Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Zbigniew Marcinkiewicz spotkali się z asystentem Zarządy Województwa Lubuskiego Katarzyną Kozińska w sprawie zacieśnienia współpracy między Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym i Lubuskimi Pracodawcami, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

23 września 2013 r. – Odbyła się konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Dbaj o miejsce pracy i nauki” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. z aktywnym udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

23 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w Gali konkursu Lubuski Lider Biznesu zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) w Filharmonii Zielonogórskiej.

25 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z Wicemarszałkiem Lubuskim Maciejem Szykułą w sprawie rozszerzenia współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym. Spotkanie miało miejsce w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

25 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął aktywny udział w konferencji na temat szkolnictwa zawodowego organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

25 września2013 r. – Odbyło się spotkanie marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w towarzystwie przedstawicieli Lubuskich Pracodawców – Krzysztofa Częstochowskiego i Henryka Saleja – z wicemarszałkiem lubuskim Maciejem Szykułą w sprawie możliwości wykorzystania zapisów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy wzmocnieniu działań stowarzyszeń okołobiznesowych i przedsiębiorców, a także na temat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

27 września 2013 r. –Marszałka LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą UMWL Katarzyną Drożak i kierownikiem Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Społecznej UMWL Leszkiem Urbanem.

27 września 2013 r. – Odbyła Gala Budownictwa w Zielonogórskiej Palmiarni z udziałem m.in. wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha i wicemarszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, a także Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Wicemarszałka LSG, prezesa Lubuskiej Izby Budownictwa Zenona Bambrowicza.

30 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem konferencji „Lubuski rynek pracy – rynkiem pracownika?” zorganizowanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczna w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

4 października 2013 r. – Odbyła się Gala Lubuskiego Złotego Kłosa organizowana przez Lubuską Izbę Rolniczą (członek LSG) w hotelu „Morena” w Łagowie z udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Sekretarza LSG, Wiceprezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Bogusława Pietrowa.

11 października 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w audycji Radia Zachód poświęconej problematyce gospodarczej i szkolnictwu zawodowemu.

11 października 2013 r. – W siedzibie LSG roboczą wizytę złożyła Bogna Ferensztajn, Lubuski Kuratora Oświaty, w ramach przygotowań do planowanego na 5 listopada 2013 r. posiedzenia Prezydium LSG. Tematem wiodącym obrad, które odbędą się siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, będzie aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki.

23 października 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pn. „Doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwie lubuskim” oraz obchodach 20-lecia ARR. W trakcie uroczystości jubileuszowej Marszałek LSG Ryszard Barański odebrał z rąk Prezes Zarządu ARR S.A. w Zielonej Górze Hanny Nowickiej podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubuskim. Impreza odbyła się w Zielonogórskiej Palmiarni.

5 listopada 2013 r. – Odbyło się posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego z udziałem zaproszonych gości (w sumie ok. 35 osób) w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze przy ul. Reja 9. Tematem wiodącym obrad był aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki. Na zakończenie obrad podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego trzech nowych stowarzyszeń: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. i Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

11 listopada 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wspólnie z delegacją Lubuskich Pracodawców (członek LSG) wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

18 listopada 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w zakończeniu VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego w Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Oprócz przedstawicieli nagrodzonych gmin udział wzięli ponadto: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Posłowie Waldemar Sługocki i Józef Zych

19 listopada 2013 r. – W siedzibie LSG odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z reprezentantami stowarzyszeń przyjętych uchwałami z 5 listopada w poczet członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uchwały i potwierdzenia członkowstwa z rąk Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego odebrali: Andrzej Graczykowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp., Włodzimierz Fleischer – Prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Jacek Kasierski – członek Lubuskiej Okręgowej Iżby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

11 grudnia 2013 r. – Członkowie LSG Włodzimierz Fleischer i Eugeniusz Kaczmarek oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny aktywnie uczestniczyli w konferencji „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji” zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) i Agencję Rozwoju Regionalnego S.S. w Zielonej Górze we gorzowskim hotelu „Mieszko”. Spotkanie prowadził dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek. Wystąpienia na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przedstawili: Michał Rzepecki z ARR, Grzegorz Benysek i Marcin Jarnut z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Klaus Schwarz z Brandenburgii. Propozycje współpracy w kwestiach energetycznych przedstawili również: Eugeniusz Kaczmarek (wiceprezes ds. naukowo-technicznych gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich) i Marek Wróblewski (prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.

11 grudnia 2013 r. – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, a zarazem honorowy prezes Lubuskich Pracodawców Ryszard Barański, aktywnie uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, której jest członkiem. Spotkanie prowadzone przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak, odbyło się w „Winnym Dworku” w Górzykowie. Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 przedstawiła E. Polak. Stan prac nad Programem Europejskiej Współpracy Gospodarczej i projektem Strategii Rozwoju Zachodniej Polski do 2020 r. przedstawili reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Adriana Sarnecka i Maciej Nowicki. W dyskusji wiele mówiono m.in. o potrzebie lepszego przygotowywanie kadr dla dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników lubuskich przedsiębiorców. Marszałek LSG Ryszard Barański stanowczo postulował konieczność opracowania lubuskiego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego.

16 grudnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w dyskusji na temat prawa finansowego z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabelą Leszczyną. Marszałek LSG przedstawił problemy, których rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie polskiej gospodarcze. W imieniu środowiska lubuskich przedsiębiorców zwracał uwagę na konieczność m.in. stabilizacji prawa gospodarczego, uproszczenia ustaw podatkowych, ustanowienia jednolitej administracji podatkowej, zmiany nastawienia urzędników do przedsiębiorców.

20 grudnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w XLIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, której głównym tematem była uchwała budżetowa na 2014 r. Podczas sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem JE księdza biskupa Stefana Regmunta.

7 stycznia 2014 r. – Przesłano do Wojewódzkie Urzędu Pracy w Zielonej Górze opinie i uwagi Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego o projekcie Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2014 r.

9 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański udzielił wypowiedzi czasopismu „Głos Przedsiębiorcy” na temat propozycji wyboru inteligentnych specjalizacji województwa Lubuskiego.

20 stycznia 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Adamem Szejnfeldem, przewodniczącym Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo o  zamówieniach publicznych oraz Komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Spotkanie, którego organizatorami byli posłowie Bożena Bukiewicz i Waldemar Sługocki przy współpracy z Lubuską Izbą Budownictwa i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej (członkowie LSG), odbyło się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze. W debacie, która dotyczyła głównie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych i niezbędnych zmianach w przepisach ułatwiających działalność gospodarczą, uczestniczyła także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

22 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w inauguracji działalności Klubu Młodego Wynalazcy w Stanowicach. Organizatorem laboratorium i uroczystości jego otwarcia był Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy, a w spotkaniu w Stanowicach udział wzięli m.in.: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Gorzowski Jerzy Ostrouch oraz Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak i Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska.

27 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Gali Gorzowianie Roku 2013 zorganizowanej w „Karczmie pod Łosiem” w Wawrowie przez redakcje: „Echo Gorzowa”, „Strywald. Blisko ciebie” i „TeleTop”. Laureatami pierwszej edycji nagrody, która jest przyznawana najwybitniejszym gorzowianom, zostali: w kategorii przedsiębiorczość – Jan Kordacz (właściciel firmy Sanitar”), w kategorii społeczeństwo – Augustyn Wiernicki (prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, w kategorii nauka i edukacja – dr Paweł Leszczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.), w kategorii kultura – Bogusław Dziekański (dyrektor Jazz Klubu „Pod Filarami”) oraz w kategorii sport – Zenon Michałowski (prezes Gorzowskiego Towarzystwa Promującego Siatkówkę).

10 lutego 2014 r. – Odbyło się Plenarne Posiedzenie Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego poprzedzone obradami IV Prezydium i Komisji Rewizyjnej LSG w Międzyrzeczu pod przewodnictwem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Gośćmi Sejmiku byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyna Drożdż, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Magdalena Tokarska, Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki i Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Zbigniew Marcinkiewicz. Głównymi tematami obrad były: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 oraz możliwości pozyskiwania dofinansowania przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Członkowie LSG zgłosili wiele uwag dotyczących nowej perspektywy unijnej, a także listy strategicznych inwestycji województwa lubuskiego. Wnioski te w formie pisemnej zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubuskiego. W trakcie spotkanie w poczet członków LSG przyjęto pięć nowych stowarzyszeń dzięki czemu lista organizacji Tworzących Sejmik wzrosła do 24. Prezydium LSG powołało też Radę Programową jako organ doradczy Marszałka LSG, ale nie wskazując jej składu osobowego.

24 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w XLV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która skupiła się m.in. na sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, inwestycjach drogowych, programie rozwoju turystyki, przewidywanej nowelizacji ustawy o lasach.

27 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji prasowej Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 po uwzględnieniu w nim uwag Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. W trakcie dyskusji zwrócił uwagę na brak zapisu w tym dokumencie o budowie Oddziału Radioterapii w Gorzowie Wlkp., a także na brak gwarancji zapisania tej inwestycji i jej realizacji w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak publiczne zapewniła, że gdyby budowa tego oddziału nie znalazła się jednak wśród inwestycji zatwierdzonych w Strategii Rozwoju Polski Zachodnich, to realizacja tej inwestycji zostanie zagwarantowana w RPO-Lubuskie 2020.

28 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w debacie poświęconej 15-leciu powołania województwa lubuskiego pn. „Małżeństwo z rozsądku” w Lubniewicach. Przypomniał, że połączenie województw gorzowskiego i zielonogórskiego w jeden organizm miało swój początek w spotkaniu przedstawicieli obu regionów 10 lutego 1998 r. w Międzyrzeczu, w którym osobiście Ryszard Barański uczestniczył, reprezentując środowisko gorzowskich przedsiębiorców. Konkretny kształt województwa lubuskiego, podział uprawnień, siedziby władz, strukturę organów władzy itp. uzgodniona następnie w formie tzw. umowy paradyskiej.

10 marca 2014 r. –  Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w IX Regionalnym Spotkaniu Przedsiębiorców zorganizowanym przez członka LSG – Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową – w Collegium Polonicum w Słubicach. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak i Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem, przedsiębiorcy regionu, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, reprezentanci organizacji pozarządowych. Licznej grupie biznesmenów wręczono certyfikaty nowych członków ZIPH. Marszałek Elżbieta Polak przedstawiła ważne dla przedsiębiorczości aspekty nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

14 marca 2014 r. – W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 22 odbyło się spotkanie Członków Zarządu Województwa Lubuskiego z mieszkańcami, radnymi, samorządowcami oraz reprezentantami licznych instytucji społeczno-gospodarczych Gorzowa Wlkp. Licznie reprezentowani byli Członkowie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na czele z Wicemarszałkiem LSG, prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzym Korolewiczem. Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawili założenia i harmonogram prac związanych z tworzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Strategii Polski Zachodniej i Kontraktu Terytorialnego oraz listy inwestycji kluczowych. Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz zaapelował do władz wojewódzkich o większe wsparcie finansowe na rozwój bazy naukowo-badawczej na północy województwa lubuskiego, a zwłaszcza powołanie do życia Akademii Gorzowskiej, o którą LSG od dawna zabiega.  W dyskusji stwierdzono również, że nie ma pełnych gwarancji realizacji Ośrodka Radioterapii dla Gorzowa  Wlkp., co także jest jednym z wiodących tematów działań LSG.

24 marca 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Ryszard Humiński uczestniczył w XLVI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego, uchwalono zmiany w budżecie i w zasadach przyznawania stypendiów.

27 marca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w Debacie Rolnej zorganizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą (członka LSG) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Sali Kolumnowej UMWL w Zielonej Górze. Spotkanie otworzyli Marszałek Lubuski Elżbieta Polak i Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki. Wystąpienia poświęcone były perspektywom lubuskiego rolnictwa do 2020 r. oraz kwestiom obrotu gruntami rolnymi.

28 marca 2014 r. – VI posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Spotkanie otworzył wicemarszałek województwa lubuskiego Bogdan Nowak, a części roboczej przewodniczył przewodniczący LRI Lechosław Ciupik. Głównym tematem, w którym wypowiadał się m.in. Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, było wpisanie innowacyjności w program perspektywy unijnej 2020 dla województwa lubuskiego. Wyniki pierwszego etapu badań dotyczących identyfikacji kluczowych branż regionalnych predysponowanych do wdrażania inteligentnych technologii w ramach nowej perspektywy finansowej przedstawił zespół badawczy w osobach dr Katarzyny Heby i dra Arkadiusza Świadka. W ożywionej dyskusji zgłoszono wiele propozycji, ale i wątpliwości. W celu dookreślenia szczegółowych działań w zakresie innowacyjności zaakceptowano przystąpienie do II etapu pracy przez zespół badawczy.

5 kwietnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp., która jest członkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Obrady zorganizowano w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

9 kwietnia 2014 r. – Ryszard Barański – Marszałek LSG, a zarazem Honorowy Prezes Lubuskich Pracodawców – wziął udział w roboczym spotkaniu aktywu Lubuskich Pracodawców (członka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego) na temat wojewódzkiego programu szkolenia zawodowego.

10 kwietnia 2014 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Marszałek LSG Ryszard Barański był jednym z uczestników debaty pt. „Dostępność i jakość zasobów informacyjnych elementem programowania i monitorowania polityki rozwoju”. Obradom współprzewodniczyli Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – Roman Fedak.

14 kwietnia 2014 r. – Lubuska Izba Rolnicza – członek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – odbyła swoje Walne Zgromadzenie w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Głównie omawiano bieżące problemy branży rolnej województwa lubuskiego z aktywnym uczestnictwem w debacie szefów instytucji i organizacji rolniczych województwa.

16 kwietnia 2014 r. – Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch i Poseł RP Waldemar Sługocki zorganizowali V Konferencję z cyklu „Perspektywa finansowa 2014-2020″ pn. „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” pod patronatem Komisji Europejskiej w Hotelu Sen w Świebodzinie. W debacie – z udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego ­ –uczestniczyli politycy, naukowcy, praktycy i urzędnicy szczebla krajowego i regionalnego. Zastanawiano się m.in. nad problemami związanymi z pakietem klimatyczno-energetycznym, zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego regionu w zgodzie z wymogami środowiska naturalnego.

23 kwietnia 2014 r.  – Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Kapituły VI edycji „Lubuskiego Lidera Biznesu”, które odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

24 kwietnia – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował spotkanie dotyczące wyznaczenia obszarów inteligentnych specjalizacji regionu w gorzowskim hotelu „Mieszko”. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele branży metalowej. Lubuski Sejmik Gospodarczy reprezentował jego Członek – Andrzej Graczykowski, prezes Lubuskiego Klastra Metalowego oraz Członek LSG, Prezes gorzowskiego Oddziału SIMP Włodzimierz Fleischer i dyrektor biura LSG Maciej Woźny.

28 kwietnia 2014 r. – W Gorzowskiej Telewizji odbyła się dyskusja na temat aktualnej sytuacji w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy w województwie lubuskim z udziałem honorowego przewodniczącego Lubuskich Pracodawców, a zarazem Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszarda Barańskiego oraz Okręgowego Inspektowa Pracy Franciszka Grześkowiaka. Z danych zaprezentowanych przez OIP w Zielonej Górze wynika, że ilość wypadków przy pracy spada, choć po kryzysie weszliśmy w okres rozwoju gospodarczego. Ryszard Barański poinformował telewidzów o działaniach podejmowanych przez LP i LSG i zalecanych pracodawcom i przedsiębiorcom w celu obniżenia wypadkowości i systematycznej poprawy warunków pracy.

3 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w gorzowskich uroczystościach Święta 3 Maja zorganizowanych przez Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostroucha i Prezydenta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.

5 maja 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Sesja była poświęcone głównie sprawom porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarnego. Omówiono też działania na rzecz zatrudnienia, realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i przyjęto Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.

13 maja 2014 r. – W Skąpem odbyło się VI posiedzenie Prezydium LSG na temat zasobów surowców naturalnych i ich wykorzystania w województwie lubuskim z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i ekspertów. W części roboczej omawiano kwestie związane z czerwcowym Sprawozdawczym  Zebraniem Ogólnym Członków LSG i jubileuszem 15-lecia LSG.

14 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański, będący zarazem honorowym prezesem Lubuskich Pracodawców, przewodniczył Walnemu Zgromadzeniu Lubuskiego Klastra Metalowego (Członek LSG). R. Barański był współinicjatorem powołania LKM.

16 maja 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki w Dychowie. TnRRE jest członkiem LSG.

16 maja 2014 r. – Członek LSG Włodzimierz Fleischer i dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczyli w wojewódzkich konsultacjach poświęconych kwestiom ustalenia inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego w gorzowskim hotelu „Gracja”. aktualny etap prac nad sformułowaniem tych specjalizacji przedstawiła dr Katarzyna Cheba.

16 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w obchodach 50-lecia Koła Łowieckiego „Knieja-Lubociesz” w gorzowskim teatrze, wręczając list gratulacyjny od Sejmiku prezesowi Koła Władysławowi Sobkowowi.

17 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był obecny na Walnym Zebraniu Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (członek SIMP).

19 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (członek LSG), które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

20 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji „Dobrze inwestować europejskie pieniądze”, zorganizowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

21 maja 2014 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy wspólnie z Lubuskimi Pracodawcami zorganizował otwarty wykład europosła prof. Dariusza Rosatiego „Wejście Polski do strefy EURO i związane z tym konsekwencje dla polskich pracodawców i przedsiębiorców”. Spotkanie w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański, a uczestniczyli w nim m.in. Poseł Krystyna Sibińska, Członkowie LSG z subrejonu północnego województwa lubuskiego i liczni członkowie LP oraz przedstawiciele świata nauki.

 22 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w kameralnym, roboczym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas jego wizyty w Gorzowie Wlkp., domagając się większej determinacji władz we wprowadzeniu Polski do strefy EURO.

23 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w uroczystościach 15-lecia Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w „Sulęcinie”, wręczając list gratulacyjny od Sejmiku przewodniczącemu Związku, a zarazem Wicemarszałkowi LSG Krzysztofowi Kononowiczowi.

28 maja 2014 r. – W siedzibie LSG Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się Marszałkami LSG poprzednich kadencji: Stanisławem Nowakiem i Władysławem Komarnickim oraz doradcą Marszałka LSG dr Agnieszką Walą w sprawie skonsultowania koncepcji obchodów 15-lecia powołania LSG. Dokładna rocznica przypada 19 lipca 2014 r.

28 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem w Filharmonii Gorzowskiej.

29 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył na zaproszenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w konferencji „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości – zmiany w mapie pomocy publicznej” w Pałacu Mierzęcin k. Dobiegniewa.

30 maja 2014 r. – Reprezentanci LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny uczestniczyli w Konferencji „Inteligentny Rozwój 2014-2020” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Referaty wygłosili: prof. Wojciech Kacalak „Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 z wykorzystaniem potencjału PWSZ w Gorzowie Wlkp.” oraz dr Katarzyna Cheba „Rola innowacji nietechnologicznych w rozwoju regionów i ich miejsce w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego”.

 5 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji Światowy Dzień Ochrony Środowiska zorganizowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Marię Małgorzatę Szablowską w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Konferencji patronował Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.

9 czerwca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat służby zdrowia i rolnictwa.

9 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentował Sejmik na XXIII Sprawozdawczym Zgromadzeniu Ogólnym Członków Lubuskich Pracodawców, z udziałem m.in. Poseł Krystyny Sibińskiej.

12 czerwca 2014 r. – Marszałek Ryszard Barański był gościem Letniego Spotkania Polskiego i Niemieckiego Biznesu w Zamku Charlottenburg w Berlinie. Obecni byli m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński i Wicekanclerz, Federalny Minister Gospodarki i Energetyki Sigmar Gabriel oraz Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

23 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego na temat m.in. realizacji strategii wojewódzkich.

27 czerwca 2014 r. –  Odbyło się X Sprawozdawcze Zabranie Ogólne Członków LSG w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Zebrani zaaprobowali sprawozdania Prezydium LSG oraz Komisji Rewizyjnej LSG i udzielili absolutorium władzom Sejmik. W części problemowej dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Obecni byli m.in.: poseł Krystyna Sibińska, Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak, Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego Marek Górecki, dyrektor Zamiejscowego Wydziału UMWL w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kozińska

27 – 29 czerwca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Dniach Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

7 lipca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym na temat założeń Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego, zgłaszając uwagi podnoszone wcześniej na spotkaniach z udziałem członków LSG.

10 lipca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentował LSG podczas konferencji „Budowa wojewódzkiego systemy współpracy” Biznes – Edukacja – Instytucje rynku pracy” w Zielonej Górze.

13 sierpnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w II posiedzeniu Kapituły VI Edycji Konkursu „Lubuski Lider Biznesu”, jako jej członek, w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

13 sierpnia 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w panelu dyskusyjnym „Kontrakt gorzowski – warto połączyć miasto i powiat” w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp.

28 sierpnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster wzięli udział w konferencji „Klaster Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych elementem rozwoju regionu granicznego Polska – Brandenburgia”. Marszałek Ryszard Barański był jednym z prelegentów tego spotkania.

5 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i inni przedstawiciele Sejmiku byli gośćmi XII Seminaryjno-Integracyjnego Spotkania Lubuskich Pracodawców w „Domu nad rzeką” w Skwierzynie, z udziałem m.in. wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo.

1 września 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wzięli udział w inauguracji roku szkolnego Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp.

8 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu „Lubuskie wrota dla chińskich inwestycji” w hotelu „Ruben” w Zielonej Górze.

9 września 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w Święcie Warty w Murzynowie.

10 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster reprezentowali polski samorząd gospodarczy na konferencji z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej we Frankfurcie nad Odrą.

12 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w prezentacji możliwości Centrum Badawczo-Rozwojowego „Eko-innowacje” w Stanowicach na zaproszenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo-Przemysłowego.

14 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w seminarium na temat  możliwości inwestycyjnych w Gminie Skwierzyna w Wiejcach.

15 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański jako Członek Kapituły uczestniczył w VI Gali Finałowej Lubuskiego Lidera Biznesu oraz podsumowaniu 10-letniej działalności ZIPH w Filharmonii Gorzowskiej.

16 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie problemom oświaty, służby zdrowia , współpracy zagranicznej i transportu.

24 września 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w konferencji „Norweski model dialogu społecznego i obywatelskiego: perspektywy dla Polski” zorganizowanej przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego w Raculi.

26 września 2014 r. – Na Gali Budownictwa w Zielonogórskiej Palmiarni Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowany przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

30 września 2014 r. – Przedstawiciel LSG wziął udział w konferencji „Lubuski rynek pracy – rynkiem pracownika?” zorganizowanej przez KSSSE oraz Audit Doradztwo Personalnej w siedzibie WiMBP w Gorzowie Wlkp.

3 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Gali Lubuskiego Złotego Kłosa organizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą w Łagowie.

8 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

13 października 2014 r. – Obradowało VII Prezydium LSG w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Uzgodniono sprawy związane z obchodami 15-lecia LSG i udziałem Sejmiku w II Transgranicznej Konferencji Naukowej „Rozwój na peryferiach?”

15 października 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w konferencji naukowej „Sieć – ryzyka i zagrożenia” w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

16 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i inni przedstawiciele LSG byli gośćmi inauguracyjnego spotkania w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-Innowacje” w Stanowicach

21 października 2014 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyły się organizowane przez LSG i BIC Polsko-Niemieckie Warsztaty Samorządu Gospodarczego, których elementem były obchody jubileuszu 15-lecia LSG.

23 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański oraz Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Lubuska Akademia Dialogu Społecznego” w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

23 października 2014 r. – Wicemarszałek LSG Stanisław Koleśnik uczestniczył we Frankfurcie nad Odrą w Konferencji na temat opodatkowania przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej przez Uniwersytet Viadrina i Collegium Polonicum.

5 listopada 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w spotkaniu informacyjnym na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej z cyklu „Środa z Funduszami…” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

29 października 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w spotkaniu na temat możliwości pozyskiwania środków dla organizacji non-profit z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Maciejem Szykuła oraz prezesem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romualdem Malinowskim w gorzowskim biurze ZLOP.

5 listopada 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w szkoleniu na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w WiMBP w Gorzowie Wlkp.

7 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był uczestnikiem konferencji „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce” zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

11 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wspólnie z delegacją Lubuskich Pracodawców uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

18 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem uroczystego podsumowania wyników konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się w Zielonogórskiej Palmiarni.

19 listopada 2014 r. – Odbyło się VIII Prezydium LSG w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie. Obecni byli m.in.: Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, były rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek, dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka. Była to realizacja planowego tematu posiedzenia prezydium LSG „Stan i perspektywy energetyki odnawialnej w województwie gorzowskim”. Temat główny przedstawił  Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie (członek LSG) Henryk Mazurkiewicz. Podjęto uchwały aprobujące treść stanowisk LSG w kwestii koncesji na rozpoznanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego oraz przywrócenia Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Pozytywnie oceniono i rozliczono obchody jubileuszu LSG.

24 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

1 grudnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego V kadencji w Zielonej Górze.

8 grudnia 2014 r. – Pod patronatem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i przy współudziale organizacyjnym LSG oraz Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze (członek LSG) odbyła się na PWSZ w Gorzowie Wlkp. II Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”. Jej elementem był I Kongres Klastrów Pogranicza z udziałem członków LSG. Kongres przyjął stanowisko w sprawie lubuskich klastrów przygotowane przez LSG, a skierowane do władz wojewódzkich i wszystkich lubuskich klastrów.

12 grudnia 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w dorocznym spotkaniu członków i sympatyków Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gorzowie Wlkp.

13 grudnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w uroczystości jubileuszu 25-lecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., wręczając list gratulacyjny od LSG prezesowi Izby, wicemarszałkowi LSG Stanisławowi Koleśnikowi.

17  grudnia 2014 r. – W siedzibie OPZL w Zielonej Górze Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył, jako wiceprzewodniczący, w spotkaniu Rady i Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki.

12 stycznia 2015 r. – We wspólnym posiedzeniu Parlamentarzystów Lubuskich, Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa oraz Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin województwa lubuskiego Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem przedstawicieli Miedzi Cooper w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył Marszałek LSG Ryszard Barański.

12 stycznia 2015 r. –Dyrektor biura LSG Maciej Woźny złożył roboczą wizytę w Lubsku, uzgadniając kwestie organizacyjne zaplanowanego na 28 stycznia 2015 r. wspólnego posiedzenia Prezydium LSG i Członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców.

20 stycznia 2015 r. – Przedstawiciele LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny uczestniczyli w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w konferencji „Dobry zawód otwiera wiele drzwi” poświęconej koncepcji utworzenia w województwie lubuskim sieci Centrów Nauki Zawodu.

22 stycznia 2015 r. – Na zaproszenie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w Gospodarczej Inauguracji Roku 2015 w ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie. Marszałek Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz odebrali przy tej okazji Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu obecni byli także inni członkowie LSG.

23 stycznia 2015 r. – Przedstawiciele LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny wzięli udział w pokazie sprzętu pomiarowego zorganizowanym przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej.

26 stycznia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

28 stycznia 2015 r. – W Lubsku odbyło się wspólne posiedzenie rozszerzonego Prezydium LSG i Członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców z udziałem lokalnych władz oraz dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Pawła Sługockiego, który przedstawił możliwości RPO dla MŚP oraz IOB.

30 stycznia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański w towarzystwie Prezesa Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego oraz pełnomocnika LP Zbigniewa Marcinkowskiego spotkali się z nowym wicemarszałkiem województwa lubuskiego Romualdem Gawlikiem w siedzibie Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp. Omówiono zasady współpracy i najważniejsze problemy środowiska przedsiębiorców i pracodawców regionu.

30 stycznia 2015 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w szkoleniu na temat projektu „Sektor Trzeci Mocny w Sieci”. Spotkanie zorganizował członek LSG – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Jazz Clubie „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.

2 lutego 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie przygotowaniom do eksploatacji złóż miedzi w województwie lubuskim.

4 lutego 2015 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w konferencji „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej” w Filharmonii Gorzowskiej.

5 lutego 2014 r. – Dyrektor biura LSG odbył szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych, które zorganizował gorzowski oddział ARR w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.

9 lutego 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. prognozy finansowej województwa.

24 lutego 2015 r. – W siedzibie LSG w Gorzowie Wlkp. odbyło się X posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Gościem był wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz. Rozmawiano o perspektywach inwestycyjnych Gorzowa Wlkp. i wizji rozwoju miasta, szczególnie w dziedzinie transportu i możliwości ożywienia centrum miasta. Przyjęto trzech nowych członków do Sejmiku, który od tego momentu liczy 30 członków. Uzgodniono, że następne posiedzenie Prezydium LSG odbędzie się 17 kwietnia w Rzepinie, na wniosek Wicemarszałka LSG Krzysztofa Kononowicza. Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG zaplanowano wstępnie na 2 czerwca w Gorzowie Wlkp.

3 marca 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Lubuskim Kongresie Młodych Rolników w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

10 marca 2015 r. – Przedstawiciele LSG Andrzej Graczykowski, Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny wzięli udział w spotkaniu sieci Lubuskiego Klastra Metalowego i profi.metall uczestniczyli w polsko-niemieckich warsztatach „GREEN TECH – trendy ekologiczne w przemyśle metalowym”. Rozmawiano o podnoszeniu kwalifikacji ekologicznych pracowników i społeczności lokalnej, wdrażaniu działań i postaw proekologicznych w firmach metalowych, o konkursach ekologicznych w firmach, praktycznym zastosowaniu ekoinnowacji, doskonaleniu „zielonych” umiejętności pracowników, wynikach badań proekologicznych w lubuskich firmach. Spotkanie z udziałem praktyków i naukowców oraz popularyzatorów działań ekologicznych w firmach metalowych odbyło się w Instytucie Ognia Spartherm w Gorzowie Wlkp., a następnie zwiedzano laboratoria Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach.

11 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Menedżer Roku” w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” w Zielonej Górze, która jest organizatorem Plebiscytu Czytelniczego i eksperckiej nagrody Menedżer Rok.

16 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. realizacji programów przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także realizacji Rocznego Programu Działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

17 marca 2015 r. – Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził skład i zadania Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. Z ramienia LSG członkiem tego Komitetu został Ryszard Barański, a zastępcą członka Marcin Tołoczko.

24 marca 2015 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowanych przez dyrektora biura LSG Macieja Woźnego na I Konferencja metrologii współrzędnościowej w Strzelcach Krajeńskich, zorganizowanej przez Członka LSG – Lubuski Klaster Metalowy, przy współudziale Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy. Konferencja zgromadziła około 30 uczestników, głównie praktyków i naukowców z zakresu metrologii z przedsiębiorstw branży metalowej subregionu gorzowskiego. Gospodarzem części warsztatowej była firma ae-group.

27 marca 2015 r. ­– Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczy w koncercie z okazji 70.  rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, który odbył się pod patronatem i przy udziale Prezydenta RP Bronisława Malinowskiego w Filharmonii Gorzowskiej.

9 kwietnia 2015 r. – Prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. Józef Finster reprezentował Lubuski Sejmik Gospodarczy na pierwszym posiedzeniu Konwentu przy Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

13 kwietnia 2015 r. – W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

14 kwietnia 2015 r. – W Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim, w obecności władz wojewódzkich wręczono nagrody w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Menadżer Roku 2014″. W uroczystości wziął udział Marszałek LSG Ryszard Barański, który jest członkiem Kapituły tej nagrody.

17 kwietnia 2015 r. – W Steinpolu w Rzepinie odbyło się XI posiedzenie Prezydium LSG z udziałem m.in., wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo, dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artura Malca i burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa. Głównymi tematami tego rozszerzonego posiedzenia Prezydium LSG były: możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz relacje między samorządem gospodarczym województwa lubuskiego a administracją rządową i samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. W części roboczej władze LSG zatwierdziły dokumenty na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne LSG, które jest planowane na 2  czerwca w Gorzowie Wlkp. W poczet członków wspierających LSG przyjęto Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie.

17 kwietnia 2015 r. – Lubuski Klaster Metalowy (członek LSG) zorganizował wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. konferencję naukową z udziałem członków LSG pn. „Edukacja techniczna dla rynku pracy”.

17 kwietnia 2015 r. – Debatę rolną „25 lat wolności” przeprowadziła Lubuska Izba Rolnicza (członek LSG) z udziałem m.in. władz wojewódzkich, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz innych reprezentantów LSG w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

20 kwietnia 2015 r. – W zielonogórskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) pn. :Lubuski Lider Biznesu”. W obradach uczestniczył członek Kapituły, Marszałek LSG Ryszard Barański.

22 kwietnia 2015 r. – Odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego (członek LSG).

27 kwietnia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się w siedzibie Sejmiku z prezesem Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego mec. Markiem Góreckim. Omawiano kwestie związane z możliwościami dalszego propagowania działalności LASG w środowisku przedsiębiorców , a także zagadnienia związane z wzmocnieniem więzi między władzami LSG a LASG.

29 kwietnia 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w konferencji pn. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” na Uniwersytecie Zielonogórskim na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze Franciszka Grześkowiaka.  Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

29 kwietnia 2015 r. – Nasz Członek – Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polski  – był współorganizatorem konferencji i prezentacji pn. „Naziemny skaning laserowy” w Instytucie Ognia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka.

30 kwietnia 2015 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Alicji Makarskiej Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Uczestniczył w nim członek tejże Rady, Marszałek LSG Ryszard Barański.

2 maja 2015 r. – W Żarach Członek LSG – Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach – zorganizował dwudniową imprezę patriotyczną z okazji 70. rocznicy powstania 42. Pułku Zmechanizowanego.  Prezes Stowarzyszenia ppłk. rez. Krzysztof Polsiuk odebrał z rąk Dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosława Miki sztandar dla swojego Stowarzyszenia. Sztandar poświęcił ks. biskup Paweł Socha. Wśród uczestników uroczystości i wręczających listy gratulacyjne byli m.in. Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG, a zarazem wiceprezes Izby Rzemieślniczej i przedsiębiorczości w Zielonej Górze Bolesław Adamik.

5 maja 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z prezesem Lubuskich Pracodawców Krzysztofem Częstochowskim. Omawiano sprawy związane z przygotowaniem XI sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG.

7 maja 2015 r. – Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster i dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczyli w Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorstw we Frankfurcie nad Odrą, organizowanym przez  Izbę Przemysłowi-Handlową Brandenburgii. Przedsiębiorcom z Niemiec przedstawiono możliwości i warunki uruchomienia firmy w Polsce, a polskim przedsiębiorcom prezentowana możliwości działalności gospodarczej w Niemczech.

11 maja 2015 r. – W sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie sprawom bezpieczeństwa z ramienia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego wziął udział Marszałek LSG Ryszard Barański.

14 maja 2015 r. –  Wicemarszałek LSG, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz uczestniczył w konferencji w Łagowie pn. „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju gminy”.

15 maja 2015 r. – XII posiedzenie Prezydium LSG w VII kadencji Sejmiku zatwierdziło materiały na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG. Członkowie władz LSG w drugiej części spotkali się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos oraz Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo. Omówiono najważniejsze działania zmierzające do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego i uzgodniono, że konsultacje administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i samorządu gospodarczego województwa będą systematycznie kontynuowane i pogłębiane. Spotkanie przebiegło w rzeczowej i przyjacielskiej atmosferze.

16 maja 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Członek LSG) w Ochli.

22 maja 2015 r. – W Zielonej Górze odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020, w którym z ramienia Sejmiku uczestniczyli Marszałek LSG Ryszard Barański (członek KM RPO) oraz Marin Tołoczko (zastępca członka RPO).

25 maja 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział na PWSZ w Gorzowie Wlkp. w Walnym Zgromadzeniu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

2 czerwca 2015 r. – XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

************************************************************************************************************************************************

Propozycja zadań

rekomendowanych przez XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG

nowemu Prezydium LSG na VIII kadencję 2015-2017 r.

            Lubuski Sejmik Gospodarczy jako związek stowarzyszeń tworzy samorządową reprezentację środowisk gospodarczych, pracodawczych i zawodowych oraz organizacji wspierających rozwój gospodarczy regionu i kraju. W VIII kadencji LSG 2015-2017 Sejmik będzie realizował swoje zadania statutowe, wspierając wolną, zgodną z prawem aktywność gospodarczą poprzez współtworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w skali województwa lubuskiego i Polski. Będzie dążył do aktywizacji społecznej reprezentowanych środowisk, wzmacniania roli samorządu gospodarczego oraz zagwarantowania godnego traktowania pracodawców i przedsiębiorców oraz ich stowarzyszeń przez organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Do najważniejszych zadań w kadencji 2015-2017 będą należały m.in.:

I W zakresie prawa gospodarczego:Monitorowanie przepisów regulujących działalność gospodarczą i aktywne uczestniczenie w konsultowaniu projektów nowych oraz zmienianych gospodarczych unormowań prawnych

 1. Działania na rzecz zmian w przepisach prawnych hamujących i ograniczających rozwój przedsiębiorczości
 2. Działania na rzecz uproszczenia systemu podatkowego i lepszego traktowania przedsiębiorców przez urzędników fiskusa
 3. Bieżąca analiza planów i decyzji władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych dotyczących funkcjonowania gospodarki oraz funkcjonowania biznesu i jego otoczenia
 4. Współpraca z parlamentarzystami, administracją rządową i samorządową województwa lubuskiego oraz organizacjami okołobiznesowymi w celu optymalizacji warunków rozwoju przedsiębiorczości i swobody prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Prezentowanie stanowiska LSG w kluczowych kwestiach gospodarczych władzom szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalnego z jednoczesnym przedstawianiem tego stanowiska w mediach
 6. Konsekwentne domaganie się realizacji wniosków i stanowisk formułowanych przez LSG
 7. Zapraszanie do dyskusji o przepisach i decyzjach dotyczących gospodarki parlamentarzystów, członków rządu, ekspertów i decydentów szczebla krajowego i wojewódzkiego

 II W zakresie rozwoju gospodarczego regionu:

1. Aktywny udział we współtworzeniu z samorządem terytorialnym i administracją rządową szczebla wojewódzkiego warunków dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu

2. Pogłębiona współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy i ich agendami, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Agencją Rozwoju Regionalnego, Euroregionami, Konwentem Starostów i Wicestarostów Lubuskich, Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego itp.

3. Aktywny udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 i wszelkich dostępnych formach monitorowania gospodarczych działań władz regionu, a zwłaszcza realizacji strategii rozwojowych w skali województwa oraz Polski zachodniej

4. Działania wspierające (głównie promocyjnie, organizacyjnie) na rzecz klastrów lubuskich z możliwością powołania Rady Klastrów Lubuskich przy LSG

5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego poprzez aktywną pracę w Radzie do spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego

6. Udział przedstawicieli LSG w pracach komisji gospodarczych i sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz najważniejszych wydarzeniach w życiu społeczno-gospodarczym regionu

7. Aktywny udział przedstawicieli LSG w przedsięwzięciach i gremiach konsultacyjno-doradczych i monitorujących województwa lubuskiego o charakterze społeczno-gospodarczym

8. Wspieranie działań innowacyjnych w gospodarce regionu i monitoring praktycznej realizacji zatwierdzonych międzysektorowych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego

9. Dążenie do pełnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza kopalin, województwa lubuskiego

10. Działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, komunikacyjnemu i internetowemu mieszkańców wszystkich miejscowości województwa lubuskiego

11. Udzielanie się we współtworzeniu koncepcji, a następnie realizacji planów rozwoju gospodarczego miast i gmin województwa lubuskiego

12. Dalsze wspieranie inicjatyw takich, jak: Akademia Gorzowska, rozwój Ośrodków Radioterapii w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przywrócenie Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, organizacja Centrów Kształcenia Zawodowego, powołanie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

III W zakresie zapewnienia spokoju społecznego:

1. Aktywizacja i popularyzacja działalności Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego

2. Zapewnienie udziału i aktywnego działania reprezentantów LSG w pracach regionalnej struktury Rady Dialogu Społecznego

3. Współpraca z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych

4. Udział w dalszych pracach nad dostosowaniem prawa pracy do aktualnych realiów gospodarczych

VI W zakresie zapewnienia kadr dla gospodarki regionu

1. Monitorowanie i wspieranie procesu tworzenia w województwie lubuskim Centrów Kształcenia Zawodowego oraz inne działania na rzecz rozwoju fachowych kadr i nowoczesnego zaplecza warsztatowego dla nauki zawodu

2. Konsekwentne domaganie się opracowania kompleksowego, wojewódzkiego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego

3. Współpraca z Urzędami Pracy, głównie w celu zmniejszenia zarówno zawodów deficytowych, jak i nadwyżkowych oraz w zakresie koordynacji programów przekwalifikowania i staży bezrobotnych z uwzględnieniem rzeczywistych, perspektywicznych potrzeb pracodawców

 VI W zakresie rozwijania kontaktów międzynarodowych

1. Realizacja postanowień porozumienia o współpracy podpisanego 21 października 2014 r. w Zielonej Górze w trakcie obchodów 15-lecia LSG między LSG a Izbą Przemysłowo-Handlową Wschodniej Brandenburgii, Izbą Rzemiosł we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Biznesu i Innowacji (BIC) we Frankfurcie nad Odrą i Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie nad Odrą.

2. Dążyć do podpisania porozumienia o współpracy z IHK Cottbus

3. Rozwijanie współpracy z grupą parlamentarzystów i przedsiębiorców brytyjskich reprezentowanych przez posła Daniela Kawczyńskiego w celu nawiązania bezpośrednich więzi między przedsiębiorcami z województwa lubuskiego i okręgu Zorganizowanie wzajemnych misji gospodarczych, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

 VI W zakresie integracji środowisk gospodarczych

1. Podejmowanie debaty, stanowisk i uchwał LSG w kwestiach problemów gospodarczych zgłaszanych przez Członków LSG i pełna wymiana informacji na temat tych działań

2. Wzmocnienie więzi między członkami LSG poprzez m.in.:

– spotkania plenarne wszystkich członków Sejmiku przynajmniej raz na pół roku

– wzajemną wymianę informacji i zaproszeń między członkami LSG

– informowanie o wydarzeniach z życia organizacji członkowskich na stronie internetowej LSG

– nawiązywanie bezpośredniej współpracy między poszczególnymi członkami LSG

– lepsze i częstsze wykorzystywanie możliwości merytorycznych i organizacyjny poszczególnych organizacji członkowskich w przygotowywaniu spotkań Sejmiku, jego posiedzeń plenarnych i Prezydiów

3. Dalsze pozyskiwanie nowych, aktywnych członków spośród najprężniej działających w województwie lubuskim, jego powiatach i gminach stowarzyszeń okołobiznesowych, klastrów, organizacji zawodowych oraz skupiających lokalnych przedsiębiorców i pracodawców

4. Zapewnienie aktywnego udziału przedstawicieli Prezydium LSG w wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje członkowskie LSG

5. Ułatwianie członkom LSG kontaktów z władzami centralnymi, wojewódzkimi i lokalnymi

6. Propagowanie wśród organizacji członkowskich oraz przedsiębiorców i pracodawców regionu możliwości korzystania z usług Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego

7. Intensyfikacja współpracy z mediami

 VII W zakresie wzmocnienia finansowego działań LSG

1. Zapewnienie terminowej płatności składek członkowskich

2. Zaproponowanie Członkom Wspierającym dodatkowych wpłat na rzecz LSG

3. Propagowanie możliwości dokonywania odpisu 1% podatku za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych lub bezpośrednio przez LSG, jako organizacje pożytku publicznego (niezbędna decyzja w tej kwestii)

4. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na lata 2014-2020 dzięki np. przystąpieniu do konkursów na te środki

5. Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na konkretne przedsięwzięcia i publikacje

6. Wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego partnerów niemieckich i brytyjskich przy organizacji wspólnych przedsięwzięć

7. Wykorzystywanie możliwości współdziałania LSG z poszczególnymi organizacjami członkowskimi na współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć

 

****************************************************************************************************************************

TEKST JEDNOLITY

Zgodny z Uchwałą nr 5/2014 Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LSG z dn. 27 czerwca 2014 r.

 STATUT

Lubuski Sejmik Gospodarczy – Związek Stowarzyszeń

 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

1

Związek Stowarzyszeń pod nazwą Lubuski Sejmik Gospodarczy zwany dalej Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym – Związek Stowarzyszeń jest dobrowolnym, samorządowym związkiem stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców powołanym do wspierania idei samorządu gospodarczego. Związek może używać skrótu „LSG”.

2

Terenem działania Związku Stowarzyszeń Lubuski Sejmik Gospodarczy jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

3

Siedzibą Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń na dzień rejestracji LSG jest miasto Gorzów Wielkopolski. Zmiana siedziby będzie dokonywana
w drodze zmiany statutu cyklicznie pomiędzy miastami Gorzów Wlkp. a Zieloną Górą
– zgodnie z wyborem Marszałka Sejmiku LSG.

4

 1. Związek Stowarzyszeń LSG działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polski,      w tym szczególnie na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2004 r., nr 102, poz. 1055 – i zmiany).
 2. Związek Stowarzyszeń LSG posiada osobowość prawną.

5

Związek Stowarzyszeń LSG może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o celach statutowych zbieżnych z celami Związku

6

 1. Związek Stowarzyszeń LSG opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia spraw Związku mogą być zatrudniani pracownicy lub też prowadzenie spraw Związku można zlecić innemu podmiotowi bądź powołać Biuro Sejmiku, na czele którego stoi Dyrektor powołany przez Prezydium LSG.

7

Związek Stowarzyszeń LSG używa pieczęci o treści „LUBUSKI SEJMIK GOSPODARCZY – Związek Stowarzyszeń”.

 

Cele i środki działania

8

Związek Stowarzyszeń LSG tworzy się w celu wyłonienia jednolitej, silnej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych, zdolnej do skutecznego wyrażania opinii i obrony interesów grup i środowisk tworzących jego struktury.

Celami Związku Stowarzyszeń są:

 1. sprzyjanie nieskrępowanej, wolnej i zgodnej z prawem aktywności gospodarczej.
 2. stworzenie warunków dla wyrażania opinii o sprawach gospodarczych.
 3. uspołecznienie środowiska przedsiębiorców i zachęcenie do zwiększonej aktywności.
 4. promowanie osiągnięć członków Związku Stowarzyszeń zrzeszonych w LSG.

9

Związek Stowarzyszeń LSG realizuje swoje cele poprzez:

 1. publiczne prezentowanie stanowiska Związku w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców, a także istotnych problemów społeczno-gospodarczych.
 2. organizację spotkań członków Związku w celu wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk, a także spotkań członków Związku z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych oraz instytucji w celu wymiany informacji i przekazywania wypracowanych przez LSG stanowisk i wniosków w ważnych sprawach społeczno-gospodarczych kraju i regionu.
 3. inspirowanie i wspieranie społecznego zaangażowania środowiska przedsiębiorców na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności.
 4. organizację sesji i forum gospodarczych.
 5. pracę Komisji Problemowych.
 6. organizację imprez gospodarczych i szkoleń.
 7. inspirowanie inicjatyw prawodawczych.
 8. prowadzenie portalu internetowego obrazującego funkcjonowanie LSG oraz prezentującego opinie środowisk skupionych w LSG.
 9. wydawanie biuletynu propagującego społeczne zaangażowanie biznesu i wyrażającego opinie środowisk reprezentowanych przez LSG.
 10. współpracę z mediami
 11. aktywny udział przedstawicieli LSG w procesie konsultacji planów rozwoju społeczno-gospodarczego i w gremiach doradczych władz administracyjnych i samorządowych
 12. aktywny udział reprezentantów LSG w ważnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych
 13. prowadzenie działalności gospodarczej non-profit

10

Środkiem do realizacji celów statutowych Związku jest jego majątek.

11

Majątek Związku Stowarzyszeń powstaje ze:

 1. składek członkowskich.
 2. darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
 3. przychodów z majątku Związku.
 4. z działalności gospodarczej.

12

 1. Majątek Związku Stowarzyszeń może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych i realizacji uchwał władz Związku.
 2. Zabrania się:
 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają     w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub                      na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Członkowie Związku Stowarzyszeń LSG, ich prawa i obowiązki

13

1. Członkostwo w Związku Stowarzyszeń dzieli się na:

– zwyczajne

– wspierające

– honorowe.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być organizacje i stowarzyszenia o działalności zgodnej
  ze Statutem Sejmiku. Tylko Członkowie zwyczajni mogą kandydować do władz LSG.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub reprezentują przedsiębiorców.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Związku.
 4. Warunkiem uzyskania członkostwa w związku jest złożenie deklaracji o przystąpieniu
  i uzyskanie pozytywnej uchwały Prezydium Sejmiku.
 5. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania Członka.
 6. Czynne prawo wyborcze przysługuje tylko Członkom zwyczajnym LSG.

14

Organizacje członkowskie są reprezentowane w Związku LSG przez przedstawicieli wyznaczonych przez ich zarządy.

15

Członkowie Związku Stowarzyszeń LSG mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Związku LSG.
 2. zgłaszać wnioski do Prezydium Związku LSG.
 3. uczestniczyć we wszystkich formach działalności.
 4. publikować oświadczenia i stanowiska w sprawach dotyczących prowadzonej działalności w organie prasowym Związku LSG.
 5. otrzymywać sprawozdania z działalności Sejmiku.
 6. korzystać z pomocy i świadczeń Związku LSG.

16

Do statutowych obowiązków członków Związku Stowarzyszeń LSG należy:

 1. przestrzeganie Statutu, regulaminu i uchwał Sejmiku.
 2. współdziałanie z władzami Sejmiku w celu realizacji statutowych celów Związku.
 3. przestrzeganie przyjętych przez Sejmik zwyczajów i zasad współpracy podmiotów
  i organizacji gospodarczych.
 4. aktywne uczestniczenie w pracach Komisji i innych organów doradczych Związku.
 5. opłacanie składek członkowskich.

17

Członkowie Związku Stowarzyszeń LSG swoje prawa i obowiązki realizują przez swoich przedstawicieli.

18

1.Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia członka z Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 2. Wykreślenia członka z Sejmiku przez Prezydium wskutek nieopłacenia składek przez jeden rok
 3. Wykluczenie na mocy uchwały Prezydium w razie nie wykonywania innych obowiązków przewidzianych statutem i regulaminami wewnętrznymi.
 4. Od Uchwały Prezydium o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie
  do Zebrania Ogólnego Sejmiku.
 5. Prezydium Sejmiku może wnioskować o zmianę przedstawiciela członka w przypadku zaprzestania uczestnictwa w pracach Związku.
 6. W przypadku ustania członkostwa w LSG jego przedstawiciel przestaje być członkiem
  w organach Sejmiku (wygaśnięcie automatyczne mandatu).

19

Prezydium Sejmiku zobowiązane jest prowadzić rejestr członków, zawierający niezbędne dane dla prowadzenia działalności statutowej.

 

Organy Związku, ich skład i organizacja

20

Organami Związku Stowarzyszeń LSG są:

 1. Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 2. Prezydium.
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

21

 1. Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zwane dalej Zebraniem, jest najwyższą władzą Związku i może odbywać się zwyczajnie i nadzwyczajnie.
 2. Zebranie zwyczajne zwołuje Prezydium raz w roku, powiadamiając Członków Związku
  co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 3. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane:

– z inicjatywy Prezydium

– na wniosek 1/5 liczby Członków, zgłoszony Prezydium

 1. Zebranie może się odbyć mimo braku quorum w drugim terminie po upływie 15 minut.

22

 1. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Zebranie udzielające absolutorium dla władz Związku winno się odbyć najpóźniej
  do 30 czerwca każdego roku.
 3. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.
 4. Zebranie powołuje ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz uchwala regulamin obrad.

23

Do właściwości Zebrania należy:

 1. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Związku w poprzednim roku kalendarzowym, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium dla Prezydium.
 2. zmiana statutu Związku.
 3. podjęcie uchwały o likwidacji lub przekształceniu Związku.
 4. wybór, powoływanie i odwoływanie członków Prezydium w głosowaniu jawnym.
 5. wybór, powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium w przedmiocie wykluczenia z członkowstwa.
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, zbycia nieruchomości bądź ustanowienia hipoteki.
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do innych organizacji
  czy podmiotów prawnych krajowych i zagranicznych.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich.
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania Prezydium jednorazowych zezwoleń szczegółowych.
 11. nadawanie godności Członka Honorowego LSG za szczególne osiągnięcia i zasługi.
 12. kontrola całokształtu działalności Prezydium.

24

 1. Prezydium Związku jest wieloosobowe. Jego liczebność i skład każdorazowo ustala Zebranie Związku, przy czym przyjmuje się zasadę, że 50% członków Prezydium wybiera się z części południowej, a 50% z części północnej województwa.
 2. Prezydium składa się od sześciu do dziesięciu osób wybranych przez Zebranie Ogóle.
 3. Osoby wchodzące w skład Prezydium są powoływane na okres kadencji, która trwa 2 lata.
 4. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym.
 5. Uzupełnienie składu Prezydium w okresie kadencji następuje w drodze dokoptowania
  na podstawie uchwały Prezydium.
 6. Prezydium wyłania ze swojego grona Prezesa Zarządu Związku LSG zwanego Marszałkiem oraz Wicemarszałków i Sekretarza Prezydium.
 7. Marszałkiem powoływany będzie przemiennie co 2 lata reprezentant regionu południowego i północnego.
 8. Marszałek Sejmiku zwołuje i przewodniczy Prezydium.
 9. Marszałek lub Wicemarszałek Sejmiku składa i podpisuje oświadczenia woli
  oraz dokumenty dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia łącznie
  z jednym z Członków Prezydium.25

25

 1. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Związku i odpowiada za realizację statutowych celów Związku.
 2. Szczegółowe zasady działania Prezydium określa Regulamin uchwalony przez Zebranie.
 3. Prezydium przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Członków LSG. Odrzucenie i nie zatwierdzenie sprawozdania jest równoznaczne z odwołaniem Prezydium.
 4. Do kompetencji Prezydium należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone
  do kompetencji Zebrania Członków.

26

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu jawnym przez Zebranie Ogólne Członków LSG.
 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 do 5-ciu członków.
 3. Przewodniczącego wybiera Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzenia Prezydium Związku
  i składa swoje sprawozdanie na Zebraniu Ogólnym.
 5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 6. a) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Związku i składanie z tych czynności raz w roku sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.
 7. b) występowanie do Prezydium z wnioskami w sprawie uchybień stwierdzonych przez komisję.
 8. c) wnioskowanie o udzielenia absolutorium Prezydium.

Postanowienia końcowe

27

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zebranie członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Zebranie decyduje także o przeznaczeniu majątku Związku

28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń – prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

**********************************************************************

Protokół

z XII w kadencji posiedzenia Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

odbytego 15 maja 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

Po raz 12 w tej kadencji Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego zebrało się na posiedzeniu 15 maja 2015 r. w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Obecni byli: Marszałek LSG Ryszard Barański, Wicemarszałkowie LSG Bolesław Adamik, Karol Humiński, Stanisław Koleśnik, Jerzy Korolewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LSG Jerzy Kotarski, Prezes Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny. (Lista obecności w załączeniu).

W pierwszej części obrad uzgodniono ostatecznie sprawy związane z przygotowaniami do XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG zaplanowanego na 2 czerwca 2015 r. w Gorzowie Wlkp. Zatwierdzono projekty regulaminu i porządku obrad i projekty uchwał oraz innych dokumentów na Zebranie Ogólne, w tym listę gości, którzy zostaną zaproszeni na obrady 2 czerwca 2015 r. Uzgodniono także tryb konsultacji personalnych przed Zebraniem Ogólnym w grupach członków z południa i północy województwa lubuskiego. Ustalono, że Prezydium LSG na Zebraniu Ogólnym zgłosi kandydaturę Krzysztofa Częstochowskiego na Przewodniczącego Zebrania.

Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił też informacje na temat ostatnich działań Sejmiku i zasygnalizował sprawy, które w pierwszej kolejności powinny być podjęte i kontynuowane przez nowe władze LSG. Idzie głównie o deklaracje członkowskie nowych organizacji chcących przystąpić do Sejmiku, kontynuację działań zmierzających do powołania Rady Klastrów Lubuskich, odpowiedzi na zaproszenia już dla nowych władz  LSG. Marszałek LSG przedstawił też informację na temat aktualnej sytuacji finansowej LSG.

Druga część spotkania odbyła się u Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos, z udziałem także Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo i asystentki wojewody Eweliny Zerbin. Ze strony LSG w tej gospodarskiej dyskusji o najważniejszych problemach regionu uczestniczyli: Marszałek LSG Ryszard Barański, Wicemarszałkowie LSG Bolesław Adamik, Karol Humiński, Stanisław Koleśnik, Jerzy Korolewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LSG Jerzy Kotarski, Prezes Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny.

Na wstępie członkowie LSG przedstawili Pani Wojewodzie Katarzynie Osos cele i dokonania reprezentowanych przez siebie instytucji i własne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Kilka osób przekazało Wojewodzie Katarzynie Osos zaproszenie do wzięcia udziału w najbliższych, ważnych spotkaniach swoich organizacji. Następnie Marszałek LSG Ryszard Barański opowiedział o głównych celach i działaniach Sejmiku i przekazał Pani Wojewodzie zaproszenie na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG na 2 czerwca 2015 r. (Pełny wykaz tematyki podjętej na tym spotkaniu w załączeniu).

W tracie rzeczowej, szczerej i przyjaznej dyskusji podjęto dialog na temat problemów ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego. Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom przyspieszenia wykorzystania złóż miedzi oraz węgla brunatnego w Lubuskiem. Mówiono również o konieczności budowy nowego mostu w Kostrzynie nad Odrą, możliwościach powołania Akademii Gorzowskiej, niezbędności rozwoju szkolnictwa zawodowego, inwestycjach w służbie zdrowia w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a także potrzebie jak najszybszego powołania Rady Dialogu Społecznego. Obie strony zadeklarowały wzajemne wsparcie dla tych inicjatyw. Katarzyna Osos poprosiła przedstawicieli Sejmiku o częstsze, robocze spotkania konsultacyjne i wspólny monitoring realizacji zadań mających decydujący wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny województwa lubuskiego. (Rejest problemów podjętych w trakcie spotkania z Wojewodą Lubuskim w załączeniu).

Marszałek LSG Ryszard Barański wyraził podziękowania za dotychczasową, wieloletnią bardzo dobrą współpracę osobiście z Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo i zadeklarował gotowość środowisk przedsiębiorców i pracodawców lubuskich do kontynuowania rzeczowego, owocnego dialogu z administracją rządową szczebla wojewódzkiego. Wojewoda Katarzyna Osos dziękowała władzom Sejmiku za celne uwagi, sugestie konkretnych rozwiązań, a także  przyjęcie zaproszenia do stałej wymiany poglądów i gotowość wsparcia dla działań władz wojewódzkich, które mają zdynamizować rozwój regionu.

Deklaracje o potrzebie i chęci zacieśniania współpracy między Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i osobiście Wojewodą Katarzyną Osos a Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym zakończyły spotkanie i ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium LSG.

******************************************************************************************************************************************

 Protokół XI posiedzenia Prezydium LSG

17 kwietnia 2015 r. w firmie Steinpol w Rzepinie

XI w VII kadencji LSG posiedzenie Prezydium Sejmiku odbyła się 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie firmy Steinpol w Rzepinie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich: Wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo i Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, władz lokalnych: burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa i przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie Damiana Utrackiego oraz reprezentantów Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej: Prezesa KSSSE Artura Malca i Wiceprezesa Romana Dziducha, członków Prezydium LSG (kworum) i Komisji Rewizyjnej LSG. (Listy obecności w załączeniu).

Główne tematy pierwszej części obrad dotyczyły relacji między administracją rządową szczebla wojewódzkiego i administracją samorządową a gospodarką w regionie oraz możliwości wspierania rozwoju gospodarczego regionu dzięki wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. W drugiej części, już tylko z udziałem władz LSG, uzgodniono i zatwierdzono dokumenty związane z przygotowaniami do czerwcowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG.

Uczestników posiedzenia powitał dyrektor firmy Steinpol Jarosław Banasik. Otwarcia obrad dokonał Marszałek LSG Ryszard Barański, przedstawiając także imiennie członków władz LSG. Następnie Marszałek LSG, który prowadził obrady, wręczył zaświadczenia o przynależności do Sejmiku reprezentantom dwóch nowoprzyjętych organizacji członkowskich: Prezesowi Lubuskiego Centrum Innowacji Agrotechnicznych w Żarach Romanowi Lichwiarzowi (członek zwyczajny) oraz Prezesowi Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach płk rez. Krzysztofowi Polusikowi (członek wspierający). Każdy z nich krótko przedstawił swoją organizację oraz zaprosił wszystkich obecnych do jej odwiedzenia oraz udziału w planowanych przez tę organizację wydarzeniach.

Wicewojewoda lubuski Jan Świrepo mówił o działaniach administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim, które mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. Wymienił m.in. walkę z szarą strefą i działania zmierzające do zmniejszenia obrotu gotówkowego, a także ułatwienia w zatrudnieniu cudzoziemców. Poinformował również o szybkiej perspektywie wznowienia dialogu społecznego, który zresztą na szczeblu województwa lubuskiego faktycznie nie został zawieszony i Lubuski Urząd Wojewódzki nadal ma rozliczne kontakty ze środowiskiem związkowców i  pracodawców. Regionalna Komisja Dialogu Społecznego (w miejsce zawieszonej WKDS) ma zacząć niebawem działać, ale już nie przy wojewodzie lecz Sejmiku Województwa.

Główne założenia Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 przedstawił Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marek Kamiński. Przekonywał, że wykorzystanie EFS powinno znacząco przyczynić się do rozwoju także gospodarczego regionu. Skupił się na tym, że w nowej perspektywie unijnej wszelkie szkolenia będą się odbywały jedynie na udokumentowane, rzeczywiste zapotrzebowanie przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych. Zapowiedział istotne wsparcie z EFS dla rynku pracy, a także szkolnictwa zawodowego, którego rozwój musi się odbywać w stałej konsultacji ze środowiskiem pracodawców, przedsiębiorców i przy akceptacji instytucji otoczenia biznesu.

Prowadzący obrady Marszałek LSG Ryszard Barański podkreślał coraz lepsze efekty współpracy Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego z administracją rządową i samorządową województwa lubuskiego. Ponowił jednak kilkakrotnie wcześniej zgłaszany postulat opracowania rzetelnego i kompleksowego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim.

Miasto i gminę Rzepin, jej dokonania i perspektywy gospodarcze zaprezentowali burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis oraz pracownica Urzędu Miejskiego w Rzepinie Angelika Zielińska.

Wicemarszałek LSG Karol Humiński stwierdził, że obecna koncepcja rozwoju szkolnictwa w regionie zaczyna być zbieżna ze zgłaszanymi od lat uwagami środowisk skupionych w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym. Stwierdził, że czas najwyższy na przełamanie pewnej niemocy w tej materii, wynikającej z braku klarownej koncepcji kreowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie, które w pewnej mierze jest w gestii Kuratora Oświaty podległego wojewodzie, a w gruncie rzeczy dotychczas zależy od starostów, których działania nie są dostatecznie koordynowane przez wojewódzkie struktury samorządu terytorialnego i nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracu. Podkreślił, że ma nadzieję na sprawniejsze dostosowywanie szkolnictwa zawodowego województwa lubuskiego do autentycznych potrzeb pracodawców właśnie poprzez właściwą politykę w ramach EFS i RPO – Lubuskie 2020.

Gospodarza spotkania, firmę Steinpol, zaprezentował zebranym multimedialnie Dyrektor rzepińskiego zakładu – Jarosław Banasik. Następnie członkowie LSG i goście zwiedzili zakład, który zatrudnia 700 osób, a jego produkcja skierowana jest głównie na eksport do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

W części roboczej Prezydium LSG, już w gronie tylko władz Sejmiku (przy odpowiednim kworum) dyskutowano o przygotowaniu czerwcowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG, a także uzupełniono i zatwierdzono podstawowe dokumenty na te obrady. (Projekty dokumentów na Zebranie Ogólne w załączeniu).

Prezydium LSG będzie rekomendować Zebraniu Ogólnemu zwiększenie liczby wicemarszałków LSG z obecnych 6 do 8 osób, w związku z podojeniem w tej kadencji liczby członków LSG. Przewiduje się zwiększenie liczebności Prezydium LSG do 10 osób. Komisja Rewizyjna LSG ma nadal pozostać 3-osobowa.

Prezydium LSG zaaprobowało propozycję Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego dotyczącą wytypowania osobno w gronie członków LSG z południa i północy województwa jeszcze przed Zebraniem Ogólnym kandydatur do organów i komisji na Zebranie Ogólne oraz przyszłych władz LSG w ramach „prawyborów”, z zachowanie reprezentatywności każdego z subregionów.

Prezydium LSG zatwierdziło zaproponowane przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego projekty Porządku Obrad XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG oraz Regulaminu Obrad XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG, które ostatecznie przyjmie Zebranie Ogólne LSG.

Zebrani zaaprobowali projekt pisemnego Sprawozdania Prezydium LSG na XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG. Wyrazili zgodę dla zamiaru skrótowego przedstawienia tego dokumentu na Zebraniu Ogólnym LSG w postaci krótkiej prezentacji multimedialnej Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Całość dokumentu ma być przedstawiona w formie pisemnej członkom LSG i przegłosowana na Zebraniu Ogólnym.

Marszałek LSG przedstawił konsultowaną wcześniej e-mailowo z członkami Prezydium LSG propozycję zadań rekomendowanych przez XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG nowemu Prezydium LSG na VIII kadencję 2015-2017 r. Zapisy te uzupełnił dodatkowo Wicemarszałek LSG Karol Humiński, postulując m. in.: potrzebę delegowania reprezentantów LSG do komisji problemowych Sejmiku Województwa Lubuskiego, rozszerzenie współpracy zagranicznej o porozumienie o współdziałaniu z IHK Cotbus. Zaproponował też rezygnację z powoływania składu Rady Programowej LSG. Uwagi te zostały zaakceptowane w głosowaniu, a cały dokument (w załączeniu po poprawkach Prezydium LSG) powinien być przedyskutowany, wzbogacony i przyjęty w formie uchwały jako program działania LSG na następną kadencję w trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG.

Zebrani przyjęli wstępną (do uchwalenia na Zebraniu Ogólnym) propozycję zachowania dotychczasowej wysokości składek członkowskich na 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kotarski zaproponował, żeby w nowej kadencji zwrócić się do członków wspierających o dodatkowe wpłaty na rzecz LSG. Ten pomysł został zaakceptowany i będzie przedstawiony na Zebraniu Ogólnym.

Przedyskutowano wstępne propozycje personalne na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego XI Sprawozdawczo –Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG, na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Propozycje te będą przedstawione w „prawyborach” w subregionach, a ostateczne decyzje w głosowaniu podejmie Zebranie Ogólne.

Na wniosek Wicemarszałków LSG z subregionu zielonogórskiego rozszerzono lista gości, którzy zostaną zaproszeni na Zebranie Ogólne LSG, o wszystkich lubuskich parlamentarzystów. Jednocześnie Prezydium LSG postanowiło, aby XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne LSG odbyło się w optymalnym dla gości terminie i przebiegło w dwóch częściach: I – roboczej, wewnętrznej z udziałem tylko członków LSG oraz II – oficjalnej z udziałem zaproszonych gości.

Prezydium LSG jednogłośnie przyjęło w poczet Członków Zwyczajnych LSG Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT eCoop w Zielonej Górze, a w poczet Członków Wspierających LSG – Stowarzyszenie „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania” w Sulęcinie.

Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił uczestnikom zebrania informacje w poniższych kwestiach.:

 1. Negatywna odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na Stanowisko LSG w sprawie Wydziałów Gospodarczych przy Sądach Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze z 19 marca 2015 r.
 2. Pozytywna decyzja Zarządu Wojewódzkiego Lubuskiego z 17 marca 2015 r. w sprawie włączeni w skład Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 przedstawicieli LSG – Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Dyrektora Biura Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie Marcina Tołoczki, o co Prezydium LSG podjęło starania w lutym 2015 r.
 • Po konsultacjach z członkami LSG wystosowano uwagi do RPO w ramach konsultacji społecznych tego dokumentu.
 1. Została przyjęta propozycja spotkania z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii w dn. 8 czerwca 2015 r., które zorganizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pod nadzorem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Alicji Makarskiej.
 2. Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał o zaproszeniu z IHK na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców we Frankfurcie nad Odrą na 7 maja 2015 r.
 3. Dyrektor biura LSG Maciej Woźny przedstawił koncepcję powołania Rady Klastrów Lubuskich oraz poinformował o wysłaniu ankieta do klastrów na ten temat i pierwszych odpowiedziach. Działania te zostały zaakceptowane przez Prezydium LSG.
 • Marszałek LSG złożył informację o niezłym stanie płatności składek za 2015 r., apelując jednocześnie do członków władz LSG o przekazywanie na rzecz Sejmiku 1% odpisu podatkowego w swoich deklaracjach PIT za 2014 r. Do rozstrzygnięcia władz nowej kadencji pozostaje kwestia: czy LSG będzie w przyszłości pozyskiwać ten 1 % samodzielnie (takie możliwości daje wpisanie LSG do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego), czy też nadal za pośrednictwem naszego członka – Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Na tym obrady XI Prezydium LSG zakończono.

*************************************************************************

Protokół

X posiedzenia Prezydium LSG 24 lutego 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

Dziesiąte w tej kadencji posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego odbyło się 24 lutego 2015 r. w siedzibie LSG w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 17 z udziałem wszystkich Członków Prezydium LSG oraz dwóch Członków Komisji Rewizyjnej LSG (lista obecności w załączeniu). Obrady otworzył i prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański.

Na wstępie Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił zmieniony nieco w stosunku do tekstu zaproszeń porządek obrad (w załączeniu), który został zaakceptowany. Przekazał przeprosiny od Pani Wojewody Lubuskiej Katarzyny Osos za jej nieobecność spowodowaną zmienionym w ostatniej chwili terminem wizyty w województwie wiceministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego policji. Zapowiedział udział w spotkaniu wiceprezydenta Gorzowa Pana Łukasza Marcinkiewicza, która uprzedził, że pół godziny spóźni się na obrady.

Posiedzenie prezydium rozpoczęto więc od części roboczej porządku obrad.

Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował za dużą aktywność członkom Prezydium LSG, a szczególnie Panu Wicemarszałkowi LSG Karolowi Humińskiemu, który kilkakrotnie reprezentował ostatnio Sejmik na sesjach Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego i innych wydarzeniach w rejonie zielonogórskim. Marszałek LSG Ryszard Barański i Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Stanisław Owczarek. Pan Wicemarszałek LSG Stanisław Koleśnik przekazał materiały z międzynarodowej konferencji na temat podatków we Frankfurcie nad Odrą, gdzie reprezentował Sejmik.

Panowie R. Barański i S. Owczarek złożyli relację z uroczystej inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Zielonej Górze, w której obaj uczestniczyli 23 lutego 2015 r.

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał Stanowisko LSG w sprawie przyspieszenia wydania koncesji na rozpoznanie złóż miedzi wysłane do Premier Ewy Kopacz 25 listopada 2014 r. i przedstawił dalszą korespondencja w tej sprawie z Ministerstwem Środowiska (w załączeniu). Członkowie Prezydium zgodnie stwierdzili, brak dostatecznego zaangażowania w tę sprawę władz centralnych, mimo wielu działań LSAG a także władz samorządowych województwa lubuskiego.

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał Stanowisko LSG w sprawie Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie i Zielonej Górze wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka 24 listopada 2014 r(W załączeniu). Z uwagi na brak reakcji Członkowie Prezydium LSG wskazali na potrzebę ponownego zwrócenia się do Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie.

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał Stanowisko I Kongresu Klastrów Pogranicza z 8 grudnia 2014 r. i omówił odpowiedź Zarządu Województwa Lubuskiego podpisaną przez Członka Zarządu Alicję Makarską (w załączniku). Poinformował też o propozycji Członka LSG – Lubuskiego Klastra Metalowego – na temat potrzeby integracji i wsparcia klastrów pod egidą LSG. Powiedział, że dr Katarzyna Cheba opracowuje ankietę do klastrów w sprawie ich zainteresowania wspólnymi projektami i działaniami promocyjnymi. Jest pomysł wspólnego wydawnictwa o klastrach lubuskich (z tłumaczeniami na j. angielski i j. niemiecki) oraz wspólnej strony internetowej. Pozostaje kwestia finansowania: czy klastry się złożą, czy będzie partycypował Urzędu Marszałkowskiego?

Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster określił odpowiedź Pani Alicji Makarskiej, jako „urzędnicze pismo na okrągło”. Mówił o wyraźnym wsparciu klastrów w większości innych województwa. Poparł pomysł działań poprzez LSG na rzecz integracji i promocji klastrów. Zaproponował, żeby element nacisku na władze województwa lubuskiego w sprawie wyznaczenia klastra wiodącego, rzeczywistego wsparcia działań klastrowych były stałym elementem dalszych działań LSG. Z opinią tą zgodzili się także pozostali uczestnicy posiedzenia.

Z uwagi na przybycie wiceprezydenta Gorzowa Łukasza Marcinkiewicza przerwano omawianie wewnętrznych kwestii LSG i podjęto rozmowę o głównych problemach gospodarczych, inwestycyjnych Gorzowa Wlkp.

Marszałek LSG Ryszard Barański krótko poinformował wiceprezydenta miasta o istocie działania, członkach i aktywności LSG, oferując pomoc nowym władzom Gorzowa Wlkp. w roli eksperckiej, w konsultacjach zamorzeń inwestycyjnych. Zaproponował też tematy rozmowy, a m.in.: najważniejsze inwestycje, a szczególnie komunikacyjne, transportowe Gorzowa; rozwój komunikacji zbiorowej, zwłaszcza tramwajowej; realizacja programu KAWKA; plany remontu ul. Kostrzyńskiej; potrzeba powstania harmonogram poprawy stanu nawierzchni ulic miasta; plany wykorzystanie środków z RPO 2020, ZIT (ponad 48 mln Euro)

– Liczę na Państwa doświadczenie, pomoc, konsultację – mówił wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz. – Chcę się szczerze dzielić pomysłami, dylematami i liczę na równie szczerą, stałą dyskusję, ale również na wsparcie po wspólnym podjęciu kluczowych dla przyszłości miasta decyzji.

W dalszej rozmowie poruszono wszystkie kwestie dotyczące problematyki zaproponowanej przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Wiceprezydent miasta dzielił się planami (często wariantowymi, wymagającymi jeszcze wyboru) inwestycji drogowych i transportowych, mówił, że budowany jest harmonogram remontu ulic śródmieścia, że nie ma zagrożeń dla realizacji programu KAWKA. W dyskusji wiele uwagi poświęcono też kwestiom rewitalizacji i ożywienia centrum Gorzowa (członkowie LSG zwracali uwagę m.in. na zbyt wysokie czynsze, które eliminują miastotwórcze placówki z centrum Gorzowa), sprawom lepszego dopasowania kształcenia zawodowego dla rzeczywistych potrzeb lokalnych pracodawców, a szczególnie potrzebom ułatwienia szkolenia zawodowego przez rzemiosło (zgadzano się, że trzeba unowocześnić wyposażenie warsztatów i uwspółcześnić wiedzę nauczycieli zawodu). Dyskutowano o zakresie odwodnienia zachodniej części Gorzowa Wlkp., modernizacji Centrum Edukacji Zawodowej, potrzebie sprofilowania gospodarki Gorzowa Wlkp., wyznaczenia wiodących dla miasta stref aktywności gospodarczej, najbardziej rozwojowych dziedzin przedsiębiorczości. Wiele uwagi poświęcono także kwestiom właściwej polityki przetargowej i współdziałaniu władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami. Marszałek Ryszard Barański zwracał uwagę na potrzebę wyznaczania ambitnych celów długofalowych, sięgających poza 2020 r., a następnie realizowania tych zamierzeń etapowo – w zależności od aktualnych możliwości finansowych. Trzeba jednak mieć wizję docelową, a ni hamować inwestycje. Takie perspektywiczne zamierzenia wymagają poszukiwania dodatkowych środków na ich realizację choćby w unijnych programach terytorialnych, krajowych czy bezpośrednio z Brukseli.

W gospodarskiej, partnerskiej rozmowie uczestniczyli ze strony LSG głównie: Ryszard Barański, Józef Finster, Karol Humiński, Zenon Bambrowicz, Stanisław Koleśnik, Stanisław Owczarek, Bolesław Adamski i Lech Gewert. Obie strony uznały potrzebę dalszych, systematycznych konsultacji.

Marszałek LSG Ryszard Barański zreferował stan kontaktów z brytyjskim posłem Danielem Kawczyńskim oraz grupą brytyjsko-amerykańskich inwestorów, zainteresowanych współpracą z LSG i lubuskimi przedsiębiorcami. Poinformował o rezultatach swojego spotkania z delegacją brytyjską (info w załączeniu) i przybliżył plany rozwoju współpracy, a m. in. zorganizowania wspólnie z ZIPH i UMWL wizyty parlamentarno-gospodarczej delegacji brytyjskiej w Zielonej Górze oraz misji gospodarczej lubuskich przedsiębiorców do Wielkiej Brytanii.

Uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego 18 grudnia 2014 r. (wraz z rejestracją nowej wersji statutu LSG), jak poinformował Marszałek LSG Ryszard Barański, dokonane zostało za późno, żeby odpis 1%  bezpośrednio na konto LSG był możliwy w PIT-ach za 2014 r. Na razie więc nadal 1% odpisu podatkowego Sejmik będzie pozyskiwał za pośrednictwem naszego członka – Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP bierze 10% od wpłat na swoje koszt administracyjne). Samodzielne pozyskiwanie przez LSG 1% odpisu wymaga szczegółowych sprawozdań finansowych, płatnego ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wiąże się z koniecznością stałego prowadzenia szczegółowej dokumentacji i sprawozdawczości, a także drobiazgowymi kontrolami finansowymi. Ostateczną decyzję (samodzielnie czy za pośrednictwem ZLOP) w kwestii tego 1% podejmą władze LSG nowej kadencji.

Marszałek LSG przedstawił starania o wejście Sejmiku do Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. W regulaminie powołania Komitetu, uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego, podobnie jak w składzie Komitetu Monitorującego RPO 2007-2013 nie przewidziano uczestnictwa reprezentanta LSG. 19 stycznia 2014 r. LSG wystąpił do Zarządu Województwa i Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Pawła Sługockiego w tej sprawie. 19 lutego otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź Zarządu Województwa od dyr. Pawła Sługockiego.

Przeprowadzono wybory Członka i Zastępcy Członka Komitetu Monitorującego RPO. Członkiem jednomyślnie został wybrany Ryszard Barański, a Zastępcą Członka Komitetu Monitorującego RP Marcin Tołoczko – dyrektor Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie, który ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. (Uchwała nr 1)

 

Marszałek LSG przedstawił informację na temat sytuacji finansowej LSG. Wszystkie składki za 2014 r. i zaległe zostały uregulowane. Obroty na koncie LSG w 2014 r. były najwyższe w historii Sejmiku.

Kolejnym tematem obrad było doprecyzowanie planów pracy LSG do końca kadencji. Jak poinformował Marszałek LSG Ryszard Barański, program przyjęty na Zebraniu Wyborczym 13 czerwca 2013 r. i tematy przyjęte na I posiedzeniu Prezydium LSG 24 lipca 2013 r. oraz dokumenty programowe zaktualizowane na Zebraniu Sprawozdawczym 27 czerwca 2014 r. są praktycznie zrealizowane lub w trakcie realizacji. W trakcie dyskusji jako miejsce kolejnego posiedzenia Prezydium LSG Wicemarszałek LSG Bolesław Adamik zaproponował Żary oferując się też zorganizowania integracyjnego wyjazdu do Cieplic Zdroju. Wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz na miejsce najbliższych obrad Sejmiku zaproponował Rzepin. Po dyskusji ustalono, że najbliższe spotkanie LSG, po doprecyzowaniu jego tematu, zostanie przeprowadzone w Rzepinie w dniach 13-17 kwietnia, a jedno z pierwszych posiedzeń LSG w nowej kadencji odbędzie się w Żarach. Podjęto wstępną decyzję o przeprowadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG w dn. 2 czerwca w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy posiedzenia wyrazili też zainteresowanie doprowadzeniem do spotkania z nową Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos terminie marcowym.

Prezydium LSG zapoznało się z deklaracjami członkowskimi i informacjami na temat stowarzyszeń, które zgłosiły swój akces do LSG. Jednomyślnie podjęto uchwały na 2, 3 i 4, przyjmując w skład Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego: Forum Przedsiębiorców w Żarach oraz Lubuskie Centrum Innowacji Agrotechnicznych w Żarach na członków zwyczajnych LSG, a Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żaganiu – na członka wspierającego LSG. Wstępnie ustalono, że uroczyste przyjęcie nowych członków odbędzie się podczas spotkania LSG w Rzepinie w połowie kwietnia.

Na tym obrady zakończono.

Protokołował Maciej Woźny

***********************************************************************************************************************************************************************************************

STANOWISKO Kongresu Klastrów Pogranicza

i Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

8 grudnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

Od wielu lat w największych gospodarkach światowych podkreśla się istotny wpływ funkcjonowania klastrów na rozwój społeczno-gospodarczy krajów czy regionów. Klastry    od lat są wspierane w Stanach Zjednoczonych; po raz kolejny zostały również wskazane jako istotne czynniki wspomagające rozwój gospodarczy w Japonii.

Znaczenie klastrów dla rozwoju regionów podkreślają liczne dokumenty strategii gospodarczej przyjęte na forum Europy i Polski. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej w wielu polskich województwach powstały Regionalne Programy Wsparcia Klastrów, których celem jest tworzenie warunków do powstawania i rozwoju tego typu organizacji gospodarczych.

Pilną potrzebę stworzenia takich sprzyjających warunków dla funkcjonowania klastrów potwierdzają również przedstawiciele organizacji tego typu prowadzących działalność w województwie lubuskim

Uczestnicy I Kongresu Klastrów Pogranicza, odbywającego się 8 grudnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp., zgodnie deklarują wolę rozwijania współpracy w celu dalszego tworzenia i rozwoju klastrów w województwie lubuskim.

Za niezbędne uznajemy nawiązanie ściślejszych kontaktów między klastrami. Współdziałanie klastrów powinno zapewnić skuteczne podejmowanie wspólnych programów i przedsięwzięć gospodarczych, a w efekcie przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Zwracamy uwagę na potrzebę korzystania z dobrych doświadczeń najprężniejszych polskich i europejskich klastrów w dynamizowaniu dokonań członków klastrów i gospodarki regionów. Będziemy dążyć do kreatywnego wykorzystania dobrych wzorców w rozwijaniu naszej działalności. Liczymy na efektywne wsparcie instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych działających w regionie. Potwierdzamy poparcie dla działań wspierających klastry ze strony Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tak odpowiada na pytanie, co klaster oznacza dla samorządu terytorialnego: – Przede wszystkim umożliwia lepszą promocję regionu, podniesienie jego rangi w oczach inwestorów oraz mieszkańców, zwiększenie kapitału społecznego i intelektualnego. Wszystkie te elementy skutkują podniesieniem jakości życia. Nie ma wątpliwości, że każda złotówka mądrze wydana na wsparcie klastra wraca kilkukrotnie pomnożona     do kasy miejskiej czy regionalnej.

Na działalność klastrów niektóre samorządy wojewódzkie wydzieliły i przeznaczyły znaczące środki finansowe. Szczególnie efektywne wspomaganie klastrów ma miejsce np. w województwach: pomorskim, śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Liczymy na zdecydowanie większe niż dotychczas zainteresowanie i konkretne wsparcie dla klastrów także ze strony władz województwa lubuskiego.

Aby osiągnąć zakładane cele wzrostu gospodarczego w województwie lubuskim, niezbędne jest zbudowanie rzeczywiście partnerskich relacji między samorządem terytorialnym, a gospodarczym i pełniejsze wykorzystanie możliwości rozwojowych, które stwarzają klastry.

 

W szczególności oczekujemy na:

 1. Opracowanie Regionalnego Programu Wspierania Klastrów w województwie lubuskim, co wynika z zaleceń Unii Europejskiej.
 2. Zapewnienie i wydzielenie w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 środków na inicjatywy i programy klastrów związane z realizacją kluczowych celów gospodarczych województwa lubuskiego.
 3. Wzmocnienie współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z klastrami, w celu upowszechniania idei klasteringu oraz wsparcie konkurencyjności i innowacyjności wynikających z łączenia się firm w struktury klastrowe. Wspólnie podejmowane działania powinny być prowadzone m.in.: w zakresie wymiany informacji nt. sytuacji gospodarczej województwa lubuskiego, aktywności lubuskich podmiotów gospodarczych, promowania dobrych praktyk klasteringu oraz podejmowaniu działań na rzecz promocji i internacjonalizacji klastrów działających w województwie lubuskim. 
 4. Partnerskie włączenie się w koordynację, współdziałanie i konkretne wspieranie działań klastrowych władz samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w celu zdynamizowania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego.

****************************************************************************************************************************************************************************

STANOWISKO LSG W SPRAWIE KONCESJI NA ZŁOŻA MIEDZI

Prezes Rady Ministrów

   Rzeczypospolitej Polskiej

         Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier!

W imieniu Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego wyrażam nasze głębokie zaniepokojenie przedłużaniem się sprawy koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża rud miedzi i srebra w województwie lubuskim w obszarze Bytom Odrzański. Odwleka to bardzo oczekiwaną przez środowisko przedsiębiorców i pracodawców województwa lubuskiego eksploatację tego złoża.

Przedstawiam poniżej stanowisko Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego zgodnie z Uchwałą nr 1 z dn. 19 listopada 2014 r.:

28 stycznia 2014 r. Minister Środowiska wydał koncesję nr 3/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie wspomnianego złoża miedzi. Leszno Copper Sp. z o.o. przystąpiła na mocy tej decyzji do prac, dokonała odwiertów. Na skutek protestów KGHM Polska Miedź Minister Środowiska decyzją z 29 lipca 2014 r. (obwieszczoną 13 sierpnia 2014 r.) uchylił w całości tę koncesję i skierował do ponownego rozpatrzenia. Do dziś ponownej koncesji na obszar Bytomia Odrzańskiego nie przyznano.

Lubuski Sejmik Gospodarczy, który jest stowarzyszeniem najważniejszych                27 instytucji około biznesowych województwa lubuskiego, skupiających w sumie ponad        2 tys. podmiotów gospodarczych i ponad 170 organizacji pozarządowych regionu, zwraca się do Pani Premier o spowodowanie jak najszybszego wydania koncesji przez Ministra Środowiska. W imieniu swoich członków, a zwłaszcza szerokiego spektrum środowiska przedsiębiorców i pracodawców województwa lubuskiego zwracamy uwagę, że poszukiwania, rozpoznanie i eksploatacja złoża miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego są ogromną szansą rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko naszego województwa, ale całego kraju.

Spółka Leszno Copper uzyskując koncesję zapewniła o szybkim zakończeniu prac badawczych i niezwłocznym przystąpieniu (po uzyskaniu stosownej zgody) do eksploatacji złoża. Według raportu Ernst&Young „Nowe inwestycje w sektorze wydobycia miedzi” łączna wartość inwestycji Miedzi Copper Corporation, której spółką zależną jest Leszno Copper    Sp. z o.o., sięgnie 13 mld zł. Według szacunków ekonomistów oznaczałoby to wzrost PKB przez   najbliższe lata o kwotę 3,5 mld zł. Dla naszego regionu, to także dodatkowe dochody, możliwość ożywienia gospodarczego tej części województwa lubuskiego poprzez inwestycje  i rozwój firm kooperujących, a przede wszystkim około 8.600 nowych miejsc pracy.

Podnoszone przez blokujących decyzję koncesyjną argumenty o tym, że KGHM jest polską firmą i jako taka powinna być preferowana przy rządowych decyzjach – nie wydają się instytucjom i ludziom zrzeszonym w samorządzie gospodarczym województwa lubuskiego trafione. Skarb Państwa ma niespełna 32% udziałów w KGHM. Firma ta od dłuższego czasu inwestuje poza granicami Polski, więc jej możliwości szybkiego rozpoznania nowego złoża w okolicy Bytomia Odrzańskiego i następnie ewentualnej, niezwłocznej jego eksploatacji wydają się bardzo ograniczone. KGHM zapowiedział zresztą oficjalnie, że ewentualną budowę kopalni w tym rejonie będzie mógł rozpocząć po 2030 r. Spółka Leszno Copper po uzyskaniu koncesji natychmiast przystąpiła do prac i poniosła znaczące koszty, co dobrze świadczy o jej zaangażowaniu w tę inwestycję i możliwościach finansowo-organizacyjno-technicznych. Zapowiada też przystąpienie do budowy kopalni (jeśli uzyska taką zgodę) natychmiast po zakończeniu prac badawczych.

Nie lobbujemy za żadną z firm ubiegających się o koncesję. Każde – zgodne z prawem i polskim interesem – rozstrzygnięcie przyjmiemy ze zrozumieniem. Oby tylko ta decyzja zapadła jak najszybciej, a koncesja została przyznana inwestorowi, który da gwarancję rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia rozpoznania złoża i jak najszybszej budowy kopalni. Przyznanie praw do eksploatacji złoża jest jednak dopiero kolejnym etapem i – mamy nadzieję – że decyzja w tej kwestii też będzie szybka i podyktowana dobrze rozumianym polskim interesem gospodarczym. Olbrzymie nadzieje na rozwój województwa lubuskiego związane z tą inwestycją przez przewlekanie procesu przyznania koncesji, niestety, się oddalają. Budzi to nasz zrozumiały, głęboki niepokój i sprzeciw. W województwie lubuskim sprawne, szybkie wykorzystanie jego kopalin jest sprawą wagi państwowej. To dla społeczności regionu test wiarygodności i sprawności władz krajowych     i wojewódzkich.

Zwracamy się do Pani Premier o spowodowanie w podległych resortach przyspieszenia prac nad wydaniem koncesji na poszukiwania i rozpoznanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Jej udzielenie w styczniu i uchylenie w sierpniu, a następnie zwlekanie z decyzją budzi nasz – uzasadniony przecież – niepokój, gdyż spowoduje straty dla gospodarki.

W imieniu Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Ryszard Barański

Marszałek LSG

Do wiadomości:

Minister Środowiska

Minister Gospodarki

Minister Skarbu Państwa

Marszałek Województwa Lubuskiego

Wojewoda Lubuski

Przewodniczący Zrzeszenia Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

Starosta Nowosolski

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Prezes Lubuskich Pracodawców

Prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Media

*********************************************************************************

STANOWISKO LSG W SPRAWIE SĄDÓW GOSPODARCZYCH

Minister Sprawiedliwości

Rzeczpospolitej Polskiej

Cezary Grabarczyk

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się w imieniu Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego o przywrócenie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych.

Z uwagi na liczne procesy odwoławcze od decyzji Wydziałów Gospodarczych Sądów Rejonowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a także sprawy gospodarcze z regionu gorzowskiego i zielonogórskiego rozpatrywane bezpośrednio odpowiednio przez Wydziały Gospodarcze Sądów Okręgowych w Szczecinie i Poznaniu – ich prowadzenie w poza województwem lubuskim stało się dla przedsiębiorców bardzo czasochłonne i kosztowne.

Przedstawiam poniżej stanowisko Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego zgodnie z Uchwałą nr 2 z dn. 19 listopada 2014 r.:

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2009 r. Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. został przeniesiony do Szczecina. Mimo protestów naszego środowiska przedsiębiorców i pracodawców oraz jego organizacji, mimo sprzeciwów Zarządu Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i poselskich interpelacji. Niestety, sytuację przedsiębiorców i pracodawców        z województwa lubuskiego pogorszyło dodatkowo rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r., na mocy którego zlikwidowano także Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, przenosząc jego właściwości do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Również wbrew solidarnemu stanowisku całej lokalnej społeczności i jej reprezentantów.

Lubuski Sejmik Gospodarczy, który jest stowarzyszeniem najważniejszych               27. instytucji okołobiznesowych województwa lubuskiego – skupiających w sumie ponad         2 tys. podmiotów gospodarczych i 180 organizacji pozarządowych regionu – domaga się przywrócenia możliwości prowadzenia całości spraw sądowych w kwestiach gospodarczych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Praktyka ostatnich lat wykazała, że przeniesienie Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych do Szczecina i Poznania spowodowało znaczące wydłużenie okresu rozstrzygania tych spraw, konieczność prowadzenia długotrwałej i kosztownej korespondencji, częstych wyjazdów do Szczecina lub Poznania nieraz kilkuosobowych grup reprezentantów poszczególnych firm i instytucji. Wszystko to kosztuje czas i pieniądze ludzi z naszego środowiska biznesowego, a przewlekłość prowadzonych postępowań powoduje starty dla firm i instytucji gospodarczych regionu, tym samym gospodarki naszego państwa i województwa.

Tak więc rzekome oszczędności, które miały być efektem likwidacji tych placówek sądowniczych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, są w rzeczywistości fikcją. Decyzja ta spowodowała dodatkowe, znaczące koszty.

W tej sytuacji zwracamy się  do Pana Ministra o przeanalizowanie decyzji Pańskich poprzedników i przywrócenie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych.

 

 

Z poważaniem

Ryszard Barański

Marszałek LSG

 

Do wiadomości:

 

Prezes Rady Ministrów RP

Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

Marszałek Województwa Lubuskiego

Wojewoda Lubuski

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

Media

****************************************************************************************************************************************

W sprawie inteligentnych specjalizacji

Wystosowaliśmy 22 października 2014 r. poniższy list do Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

 Członkowie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego brali udział w cyklu konsultacji dotyczących określenia i wyboru inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego. Zdecydowaną aprobatę naszego środowiska uzyskał Model Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oparty na podejściu międzysektorowym. Model ten wyodrębnia cztery główne obszary:

 1. Zielona Gospodarka. Eko-inwestycje
 2. Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny
 3. Zdrowie i jakość życia. Eko-rozwój
 4. Współpraca i kooperacja biznesowa. Kapitał Społeczny

Obejmują one pełne spektrum problemów i zadań społeczno-gospodarczych naszego województwa, nie wyodrębniając poszczególnych branż. Stwarza to szerokie możliwości podejmowania i wdrażania rozwiązań międzybranżowych. W czwartym obszarze mieści się również branża IT. Ma być ona inicjatorem i spoiwem do podejmowania i wdrażania nowoczesnych specjalizacji.

W tym kontekście zgłaszany na konsultacjach w Stanowicach 16 października br. wniosek o wyodrębnienie branży IT, jako samodzielnego obszaru Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, nie ma uzasadnienia.

LSG jest za przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego i wdrożeniem modelu RIS w wersji zaprezentowanej na konsultacja w Stanowicach.

Z poważaniem

Ryszard Barański

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

**************************************************************************************************************

Uwagi LSG do kontraktów

w nowej perspektywie unijnej

Konsultacje na temat „lubuskiego mandatu negocjacyjnego w ramach Kontraktu Terytorialnego” były prowadzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego 7 lipca 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Na spotkaniu Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowany przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak przedstawiła najważniejsze przedsięwzięcia planowane w województwie lubuskim, o sfinansowanie których ze środków centralnych zapewnianych przez Unię Europejską starają się lubuskie władze. Najwięcej uwagi poświęciła kluczowym inwestycjom o znaczeniu ponadregionalnym, które zostały uzgodnione w ramach Strategii Rozwoju Polskich Zachodniej w takich dziedzinach jak: transport i komunikacja, ochrona zdrowia, nauka oraz rozwój i badania, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona dziedzictwa kulturowego, a także sport i turystyka. Przedstawiła także kluczowe inwestycje planowane w ramach Kontraktu Lubuskiego, a ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

W trakcie dyskusji Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił trzy zagadnienia:

 1. Ze względu na brak pełnej gwarancji pozyskania środków w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej na powstanie Oddziału Radiologii przy gorzowskim szpitalu należy zadanie to ująć alternatywnie w RPO – Lubuskie 2020. Wniosek ten został przyjęty, a Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak zapewniła, że postulat ten zostanie uwzględniony w ostatecznych zapisach działu poświęconego ochronie zdrowia w  Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.
 2. W kontrakcie Lubuskim należy zapewnić rzeczywiste, znaczące wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, a w szczególności klastrów z województwa lubuskiego. Marszałek Elżbieta Polak ustosunkowała się do tego postulatu pozytywnie i zapewniła, że znajdzie on swoje odbicie w strategicznych dokumentach, a także praktyce realizacyjnej województwa lubuskiego.
 3. Konieczna jest zmiana podejścia przyszłego inwestora do mieszkańców i warunków ich wywłaszczeń z regionu budowy na terenie województwa lubuskiego kompleksu wydobywczoenergetycznegoktóry ma powstać w ramach wykorzystania lokalnych złóż węgla brunatnego. Temat ten wcześniej był poruszany na posiedzeniu Prezydium LSG w Skąpem 13 maja 2014 r., a także w trakcie X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LSG w Gorzowie Wlkp. 27 czerwca 2014 r. Rzecz nie tylko w  wypłacaniu odszkodowań w wysokości aktualnych szacunków wyceny nieruchomości, ale także zagwarantowaniu wywłaszczanym odpowiednich nowych warunków lokalowych oraz warunków godnego gospodarowania w nowym miejscu, co ma szczególne znaczenie dla rolników i pracujących na rzecz rolnictwa. Takie podejście do tego newralgicznego tematu wymaga intensyfikacji starań na szczeblu centralnym dla urzeczywistnienia tych oczywistych wymogów wywłaszczanych mieszkańców.

***********************************************************************************************************

WNIOSKI Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

do Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie RPO – Lubuskie 2020

            10 lutego 2014 r. w Międzyrzeczu odbyły się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Plenarne Obrady Członków LSG z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka i Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyny Drożak. W spotkaniu wzięli udział także m. in. Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski i Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. Wiodącym tematem obrad był projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

            Lubuski Sejmik Gospodarczy w imieniu zrzeszonych w LSG stowarzyszeń, organizacji, związków i izb po dyskusji na temat najważniejszych kwestii gospodarczych regionu zgłasza do Zarządu Województwa Lubuskiego poniższe wnioski w celu ich uwzględnienia w RPO–Lubuskie 2020 i  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego:

1. Wpisać na listę kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 budowę Oddziału Radiologii i Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Wobec rosnącej liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne i nowotwory jest pilna potrzeba rozbudowy bazy lecznictwa onkologicznego w regionie. Budowa Oddziału Radiologii i Radioterapii w Gorzowie Wlkp. była pozytywnie oceniana w trakcie konsultacji założeń do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Jednak to zadanie nie zostało imiennie ujęte w wykazie 25 kluczowych inwestycji regionalnych w SRWL ani spisie 13 kluczowych projektów RPO-L 2020. Obietnica ujęcia tej inwestycji w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej nie daje gwarancji realizacyjnych.

 2. W Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz RPO-Lubuskie 2020 ująć wnioskowane przez część starostów zadanie: Modernizacja i doposażenie oddziałów pediatrycznych w szpitalach województwa lubuskiego. W programie modernizacji należy uwzględnić również stworzenie warunków dla przebywania na tych oddziałach z chorymi dziećmi także ich rodziców.

3. Opracować tryb zgłaszania wniosków, oceny i konsultacji zadań kluczowych przewidzianych do realizacji w ramach programu zadań indykatywnych, wyłączonych z postępowania konkursowego. Zapewnić pełną transparentność postępowania i oceny. Zagwarantować w trakcie konsultacji przy budowaniu listy zadań kluczowych rzetelną informację o kosztach ich realizacji i precyzyjnie wskazać źródła finansowania tych inwestycji.

4. Zachować transparentną i racjonalną czasowo procedurę konsultacji społecznych Programu, z uwzględnieniem opinii środowisk przedsiębiorców. Honorować wyniki tych konsultacji. Wyeliminować dowolne wprowadzanie zmian przez Zarząd Województwa Lubuskiego, jak to miało miejsce w przypadku listy inwestycji kluczowych dla Strategii.

5. Zapewnić wsparcie dotacyjne dla projektów rozwojowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym, a wprowadzanie instrumentów pożyczkowych przewidzieć dla projektów koncentrujących się wyłącznie na wzroście konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw. Potrzebne jest zachowanie elastyczności budżetowej między obiema formami, aby zapewnić pełną absorbcję środków pomocowych.

6. W zakresie naboru projektów:

– opracować wieloletni harmonogram naborów, zapewniając w miarę równomierne   rozłożenie w pierwszych 5 latach programowania (2015-2019);

– dopuścić do Programu duże firmy, przynajmniej w układzie konsorcyjnym, np. z grupą kilku MŚP;

– dla projektów wysoce innowacyjnych wprowadzić w procedurze oceny obligatoryjną prezentację projektu przed komisją oceniającą. Połączyć ocenę formalną z merytoryczną.

7. Przywrócić przedsiębiorcom rolę bezpośrednich wnioskodawców w ramach działania 2.3 – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

8. Odstąpić od naliczania odsetek lub znacznie obniżyć oprocentowania od nadwyżki pobranej zaliczki. Aktualnie w przypadku, gdy Beneficjent pobierze zaliczkę na początku realizacji projektu i w trakcie dalszej realizacji projektu zmieni się jego zakres (zaakceptowany przez IŻ RPO-L 2020) w ten sposób, że spowoduje obniżenie wartości projektu (tym samym zmniejszy się wartość dofinansowania i wartość przysługującej zaliczki) – Beneficjentowi są naliczane odsetki jak od zaległości podatkowych od różnicy pomiędzy kwotą pobranej zaliczki, a kwotą należną po zmianie zakresu projektu. Odsetki naliczane są za okres od dnia pobrania zaliczki do dnia zwrócenia różnicy. W trakcie realizacji projektu mogą wystąpić różne okoliczności gospodarcze, które obniżają wartość realizowanego projektu, jednak bez zmiany założonych wskaźników i celów projektu. Beneficjent niejednokrotnie może nie mieć wpływu na takie czy inne zachowania rynku, a stosowany proces naliczania odsetek bezpośrednio „uderza” go finansowo.

9. W Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 powinny się znaleźć pieniądze na budownictwo mieszkaniowe na wynajem na obszarach powojskowych i dotkniętych biedą, gdzie uzyskanie nowego mieszkania jest niemożliwe, bo nie wybuduje go deweloper z uwagi na brak osób posiadających możliwości finansowe wykupu mieszkania lub brak zdolności kredytowych. RPO-L 2020 mógłby pozwolić TBS-om, jako spółkom gminnym lub z większościowym udziałem gmin, korzystać ze środków na realizację mieszkań na wynajem w wysokości 75% kosztów inwestycji, natomiast 25% kosztów ponosiłby TBS lub osoba zainteresowana wynajmem takiego mieszkania. Mieszkanie albo nigdy nie podlegałoby sprzedaży lub – jeżeli to możliwe – to dopiero po 5 latach.

10. Wykorzystać do konsultacji Programów Radę ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Lubuską Radę Innowacji.Można z tych doradczych gremiów wyłonić Zespoły Konsultacyjne.

11. W związku z formułą nowej perspektywy unijnej – inteligentny i zrównoważony rozwój – wnosimy o dostosowanie definicji inteligentnych inwestycji do specyfiki gospodarki lubuskiej i charakterystyki firm.

 CEL – zapewnić możliwość skorzystania z dotacji unijnych jak najszerszej grupie inwestorów. Uniknąć nadmiernych utrudnień w dostępie do dotacji, powodujących opóźnienia realizacyjne.

*********************************************************************************************************

Opinia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na temat projektu

Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014

Projekt jest interesujący, spójny i – w naszej opinii – zasługuje na  akceptację. Wydaje się jednak, że warto uzupełnić ten dokument o konkretne działania zmierzające do: zwiększenia liczby ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorców, zrównoważenia coraz większych dysproporcji między zawodami nadwyżkowymi a deficytowymi, skuteczniejszego współdziałania pracodawców z placówkami kształcenia zawodowego, spowodowania pozyskiwania i doskonalenia nauczycieli zawodu zgodnie z rzeczywistymi wymogami (aktualnymi i przewidywanymi) zmieniającego się zapotrzebowania pracodawców. Wśród autorów projektu nie ma przedstawicieli przedsiębiorców czy zrzeszających ich organizacji. Mówi się co prawda o potrzebie poprawienia współpracy z tym środowiskiem, ale nie przekłada się to na żadne konkretne działania.

W przedstawionym projekcie można znaleźć tylko jedno zadanie konkretnie realizowane we współpracy z reprezentantem części lubuskich przedsiębiorców. Jest to projekt „Nowa energia w nauczaniu”, który mają realizować wspólnie Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. To trochę za mało.

Wśród priorytetów regionalnej polityki zatrudnienia na rok 2014 zapisano w projekcie m.in.: „Zakłada się podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw – począwszy od rozwoju usług doradczych, poprzez refundację części kosztów zatrudniania pracowników po udostępnianie środków na inwestycje”. I to jest bardzo słuszne, ale zbyt ogólnikowe. Brak konkretów pozwalających na szybką realizację tego zapisu.

Wśród kolejnych priorytetów odnotowano w projekcie: „Konieczne będzie kontynuowanie procesów dostosowywania kierunków i jakości kształcenia do wymagań zmieniającego się rynku pracy. (…) Wzmacniane będą  powiązania między szkołą, a firmami w postaci praktyk zawodowych. Jednocześnie wspierany będzie dalszy rozwój kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, który będzie mógł elastycznie i stosunkowo szybko reagować na pojawiające się lub zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw.” I tak rzeczywiście powinno być, ale znów – poza tworzeniem możliwości dokształcania nauczycieli zawodu – brak przełożenia na konkrety. Tymczasem w jednym z fragmentów projektu jego autorzy stwierdzają: „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych – 50.” To nawet nie połowa szkół, które wdrożyły programy rozwojowe, a liczne placówki kształcenia zawodowego w ogóle nie wdrażają programów rozwojowych.

Wydaje się również, że niepełna jest wiedza na temat zmieniających się potrzeb lubuskiego rynku pracy. Trudno ją opierać jedynie na podstawie ofert zgłaszanych przez pracodawców do Powiatowych Urzędów Pracy, gdyż szacuje się, że do tych instytucji trafia jedynie trzecia część wszystkich ofert pracy. (Warto przeanalizować dlaczego). W projekcie trudno się doczytać planowanych działań w kwestii pełnej i zaktualizowanej orientacji w rzeczywistych potrzebach wojewódzkiego rynku pracy. W ogóle jedynie hasłowo i to bardzo rzadko mówi się o działaniach na rzecz zmniejszenia dysproporcji między zawodami nadwyżkowymi a deficytowymi. Nie widać zmian na lepsze w tej kwestii. Nadal wielu pracodawców ma poważne problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, a liczne szkoły kształcenia zawodowego nadal „produkują” bezrobotnych. W gruncie rzeczy brak kompleksowych danych na temat zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i techników.

W celu operacyjnym 2.5 widnieje zapis: „Do zadań samorządu województwa należy określenie, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodych pracowników może być dokonywania refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę. Dążyć się będzie do dostosowywania kierunków przygotowania zawodowego do potrzeb rynku pracy”. W opinii przedsiębiorców, jest to bardzo ważne, ale nie są skonkretyzowane drogi dojścia do realizacji tego istotnego zapisu.

Projekt wspomina o potrzebie aktywniejszych działań w ramach struktur gromadzących także reprezentantów środowisk przedsiębiorców: Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Lubuskiego  Paktu na Rzecz Zatrudnienia. To słuszny postulat. Głos pracodawców w planowaniu działań dostosowujących kształcenie i doskonalenie zawodowe do potrzeb rynku pracy powinien być zdecydowanie bardziej słyszalny i wykorzystywany w praktyce, zwłaszcza w likwidowaniu zwiększającej się dysproporcji między zawodami nadwyżkowymi a deficytowymi.

Reasumując; uważamy za uzasadnione następujące konkretne działania:

 1. Ująć w projekcie zadanie organizowania szkoleń zawodowych w celu przekwalifikowania bezrobotnych z zawodów nadwyżkowych do zawodów deficytowych.
 2. W celu dostosowana profilu szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy istnieje pilna potrzeba opracowania Wojewódzkiego Programu Kształcenia Zawodowego.
 3. Ująć w Lubuskim Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok tworzenie Międzypowiatowych Centrów Kształcenia Zawodowego ze szczególnym naciskiem na nowoczesne wyposażenie warsztatów szkolnych i dobór zorientowanych w praktyce lubuskich przedsiębiorstw nauczycieli zawodu
 4. Opracowanie Lubuskiego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2014-2020 w celu skoordynowania tych przedsięwzięć z nową perspektywą unijną.              

******************************************************************************************************

O finansach z Sekretarzem Stanu

Na zaproszenie poseł Krystyny Sibińskiej 16 grudnia w Gorzowie Wlkp. gościła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. W siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej spotkała się m.in. z reprezentantami gorzowskiego środowiska gospodarczego, organizacji wspierania biznesu. W spotkaniu, które prowadził prezes ZIPH, a jednocześnie Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Jerzy Korolewicz, uczestniczył także m.in. Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Ryszard Barański. W imieniu środowiska przedsiębiorców Marszałek LSG przedstawił kilka problemów, których rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie polskiej gospodarki, jej rozwój, co skutkowałoby zwiększeniem dochodów budżetowych państwa i poszczególnych regionów.

Marszałek Ryszard Barański zwrócił uwagę na konieczność stabilizacji prawa gospodarczego, a zwłaszcza finansowego. Tymczasem do projektu ordynacji podatkowej, będącego w trakcie konsultacji, już ma być wprowadzonych 150 zmian. A ordynacja określa tylko procedury. Niezbędne są przede wszystkim uproszczenia, bardziej klarowne i jasne zapisy w ustawach o podatkach VAT, CIT, od osób fizycznych, prawo celne, podatek akcyzowy itp. Jeśli miałby zostać w miejsce Ordynacji podatkowej wprowadzony precyzyjniejszy i prostszy Kodeks podatkowy (kiedy?), to powinien on m.in. przyjąć zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (to powinna być stała reguła), znieść dualizm kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych (urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej), ustanowić jednolitą administrację podatkową, skrócić termin (obecnie 5 lat) obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowej. Marszałek Ryszard Barański mówił też m.in. o konieczności ograniczenia biurokratycznych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, o potrzebie zmiany nastawienia urzędników do przedsiębiorców, którzy obecnie traktowani są z góry jako potencjalni przestępcy.

Pozytywnie natomiast Ryszard Barański ocenił propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku i zmianach w przepisach, które pozwolą zwiększą atrakcyjność tych stref dla inwestorów.

*************************************************************************************************

Wnioski z posiedzeniu Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w dn. 5 listopada 2013 r.

 1. Wystosować pismo do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie pilnej potrzeby opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego; dołączyć protokół z posiedzenia Prezydium LSG; zaproponować konsultacje LSG przy tworzeniu tego programu.
 2. Wystosować pismo do Przewodniczącego Konwentu Starostów i Wicestarostów z propozycją współpracy, wzajemnych konsultacji przy debatach organizowanych przez Konwent Starostów i LSG na temat szkolnictwa zawodowego i zaproponować udział LSG w pracach nad stworzeniem projektu międzypowiatowych centrów kształcenia zawodowego.
 1. Zwrócić się do stowarzyszeń zrzeszonych w LSG z ankietą na temat potrzebnych
  na dziś i perspektywicznie zawodów, w jakich powinni być kształceni uczniowie
  w szkołach zawodowych, technikach, uczelniach wyższych w województwie lubuskim. Poświęcić wynikom tej ankiety i spotkaniu z kompetentnymi, decyzyjnymi osobistościami regionu zebranie wszystkich członków LSG. Zaangażować
  do opracowania ankiety i jej wyników Doradcę Marszałka LSG.

*****************************************************************************************************************

Protokół X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego

Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

z dn. 27 czerwca 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie ze Statutem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 odbyło się X Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Zaproszenia na zebranie wraz z programem obrad zostały wysłane do wszystkich Członków LSG listami poleconymi w dn. 10 czerwca 2014 r. (czyli na ponad 14  dni przed terminem Zebrania, co nakazuje Statut LSG) i dodatkowo wysłane pocztą elektroniczną 23 czerwca oraz potwierdzone telefonicznie w dniach 24-25 czerwca 2014 r. Wszystkie materiały przygotowane na zebranie były na 7 dni przed jego terminem dostępne na stronie internetowej LSG, a także zostały przesłane Członkom LSG drogą elektroniczną.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 14, gdyż kilkoro gości się spóźniało.

Na 24 Członków Zwyczajnych LSG (uwzględniając w tym nowo przyjmowaną w skład LSG organizację – Stowarzyszenie Lubskich Pracodawców) uprawnionych do głosowania obecnych było 16 reprezentantów organizacji członkowskich, w tym 6 członków upełnomocnionych przez organizacje członkowskie lub ich stałych przedstawicieli do reprezentowania ich na X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym LSG.

Wśród gości obecnych na X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG 27 czerwca 2014 r. obecni byli: Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska, Adiunkt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr Katarzyna Cheba, adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. (zarazem doradca Marszałka LSG) dr Agnieszka Wala, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak, Kierownik Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gorzowie Wlkp. Ireneusz Pawlik, Pełnomocnik Zarządu Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Andrzej Dzierliński, Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego w Gorzowie Wlkp. Mecenas Marek Górecki, Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Mecenas Andrzej Surowiec, p.o. Kierownika Zamiejscowego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kozińska oraz dziennikarz Radia Zachód Zbigniew Bodnar.

(Listy obecności w załączeniu)

Obrady otworzył i obecnych powitał Marszałek LSG Ryszard Barański, który na podstawie listy obecności Członków LSG stwierdził prawomocność X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LSG.

Na protokolanta obrad Marszałek LSG Ryszard Barański powołał Macieja Woźnego, co zostało przez zebranych zaakceptowane.

Marszałek LSG Ryszard Barański poinformował, że deklarację przystąpienia do Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego złożyło Stowarzyszenie Lubskich Pracodawców, które na swojego reprezentanta w strukturach LSG wyznaczyło sekretarza SLP Henryka Gmyrka. Obecni na zebraniu Członkowie Prezydium LSG i ich pełnomocnicy podjęli uchwałę nr 11/2014 Prezydium LSG w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców w poczet Członków Zwyczajnych LSG. Marszałek LSG Ryszard Barański wręczył Henrykowi Gmyrkowi stosowaną uchwałę i zaświadczenie o przyjęciu do LSG. Podobne dokumenty Marszałek LSG Ryszard Barański przekazał na ręce Tadeusza Tomasika, Prezesa Klastar Wsparcia Biznesu w Gorzowie Wlkp., który został przyjęty w skład LSG jako Członek Zwyczajnych 10 lutego 2014 r. podczas posiedzenia Prezydium LSG w  Międzyrzeczu, ale wcześniej nie miał okazji oficjalnego odebrania stosownych dokumentów.

Marszałek LSG Ryszard Barański zaproponował na Przewodniczącego X Zebrania Ogólnego Członków LSG Józefa Finstera, a na Wiceprzewodniczącego X Zebrania Ogólnego Członków LSG – Karola Humińskiego. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zebrania Ogólnego Członków LSG zostali wybrani jednomyślnie.

Po wyborze prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania Józef Finster, który podziękował za wybór, zapowiedział, że postara się poprowadzić zebranie sprawnie i odczytał tekst projektu Uchwały nr 1/2014 X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego LSG w sprawie przyjęcia regulaminu obrad zaproponowanego wcześniej Członkom LSG w formie elektronicznej i na stronie internetowej LSG. Uchwała nr 1/2014 (w załączeniu) została przyjęta jednomyślnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”).

Analogicznie jednomyślnie została zatwierdzona Uchwała nr 2/2014 X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego LSG w sprawie przyjęcia porządku obrad (w załączeniu).

Następnie wybrano 2-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. Na wniosek Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w jej skład weszli: Stanisław Koleśnik i Bogusław Pietrow, co zostało potwierdzone jednomyślnym głosowaniem „za” 16 Członków LSG czyli wszystkich obecnych na zebraniu. Komisja ustaliła, że jej Przewodniczącym został Stanisław Koleśnik, a Członkiem Komisji – Bogusław Pietrow.

Sprawozdanie z działalności Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego za 2013 r. (przesłanego wcześniej Członkom LSG elektronicznie) przedstawił Marszałek LSG Ryszard Barański. Zaprezentował również, posiłkując się projekcją slajdów, najważniejsze z działań podejmowanych przez LSG w całej obecnej kadencji. (Sprawozdanie i wystąpienia w załączeniu). Marszałek LSG przedstawił też szczegółowy plan pracy Prezydium LSG do końca obecnej kadencji (przesłany wcześniej uczestnikom zebrania elektronicznie, a dostępny także w załączniku do niniejszego protokółu).

Na podstawie danych od księgowej Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił następnie informacje o bilansie i rachunku wyniku finansowego za 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSG za 2013 r. przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Kotarski, prezentując dokumenty księgowe na wyświetlanych slajdach i wnioskując jednocześnie o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Prezydium LSG za rok 2013.

Przewodnicząc X Zebrania Ogólnego Członków LSG Józef Finsetr zaprosił obecnych do dyskusji.

Jako pierwsza zabrała głos Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska. Podziękowała za zaproszenie i przypomniała o swojej stałej współpracy ze środowiskiem lubuskich przedsiębiorców i pracodawców oraz bezpośrednio z LSG. Zapewniła, że słuszne postulaty reprezentantów świata biznesu województwa lubuskiego nadal mogą liczyć na Jej wsparcie. Zapewniła, że można oczekiwać takiego wsparcia także od europosła z Okręgu Gorzowskiego Dariusza Rosatiego, który w tych dniach uruchamia w Gorzowie Wlkp. swoje biuro poselskie. Poseł Krystyna Siwińska zaapelowała także o zatroszczenie się przez lokalnych pracodawców o staże dla studentów lubuskich uczelni, a także w miarę możliwości zatrudnianie ich już w trakcie studiów. Poinformowała również o pracach legislacyjnych w Sejmie RP umożliwiających powołanie do życia Akademii Gorzowskiej i zachęcała do dalszego wspierania realizacji tej idei przez środowiska lokalnego biznesu oraz organizacje go wspierające.

Wojewódzki Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak podkreślił, że zawsze bardzo chętnie współpracuje ze środowiskiem lubuskich przedsiębiorców i pracodawców, dziękował za zaangażowanie w konkursy bhp. Zachęcał ich też do uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i deklarował otwartość na wszelkie zapotrzebowania odnośnie takich szkoleń.

Katarzyna Kozińska – p.o. Kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. – przekazała pozdrowienia i życzenia owocnych obrad od Marszałków Województwa Lubuskiego, którzy z uwagi na rozpoczynające się właśnie w Zielonej Górze Dni Województwa Lubuskiego nie mogli osobiście uczestniczyć w X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG. Zachęcała do dalszego, aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Kierownik Katarzyna Kozińska zaznaczyła też w swoim wystąpieniu, że konieczne jest zacieśnienie współpracy środowiska biznesu z lokalnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, gdyż będzie to podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia z funduszy unijnych, które w nowej perspektywie UE będą jeszcze trudniejsze do pozyskania niż dotychczas.

Pełnomocnik, Wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Jan Kos podkreślił znaczenie rozwoju sektora energetycznego dla przyszłości regionu. Zaproponował szersze włączenie się LSG w debatę na ten temat, a szczególnie podkreślał potrzebę wsparcia przez Lubuski Sejmik Gospodarczy i skupione w nim środowiska idei budowy kompleksu wydobywczo-wytwórczego Gubin – Brody.

Przewodniczący X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego LSG Józef Finster zaproponował wpisanie wsparcia tej inwestycji we wnioski z obecnego zebrania, podkreślając, że proenergetyczne przedsięwzięcia dynamicznie rozwijają się w sąsiednich rejonach Niemiec i powinny uzyskać wsparcie także po naszej stronie granicy, szczególnie w województwie lubuskim, które ma znaczący potencjał w tej dziedzinie.

Po dyskusji zebrani jednomyślnie (16 głosów „za”) przyjęli uchwałę nr 3/2014 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Prezydium LSG za 2013 r., przyjmującą informację o bilansie i rachunku wyników finansowych za 2013 r. oraz udzielającą absolutorium Prezydium LSG za 2013 r. (Uchwała w załączeniu).

Jednomyślnie też przyjęto uchwałę nr 4/2014 zatwierdzającą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSG za 2013 r. (Uchwała w załączeniu).

Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował za otrzymane przez Prezydium Sejmiku absolutorium.

Przewodniczący Zebrania Józef Finster przedstawił zmiany proponowane przez Prezydium Sejmiku w Statucie LSG, których zapisy wcześniej wszyscy Członkowie LSG otrzymali na piśmie. Nowy Statut LSG przyjęto jednomyślnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”) uchwałą nr 5/2014. (Uchwała, brzmienie dotychczasowych i nowych zapisów Statutu LSG oraz nowy Statut LSG w całości w załączeniu).

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał, że 19 lipca przypada 15 rocznica powołania Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, do czego doszło w 1999 r. w Świebodzinie. Poinformował, że w sprawie formy obchodów 15-lecia spotkał się z dwoma Marszałkami LSG poprzednich kadencji (Stanisławem Nowakiem i Władysławem Komarnickim). Ze względu na skromne środki LSG zaproponował uczczenie rocznicy w trakcie wrześniowego, dorocznego spotkania integracyjnego Lubuskich Pracodawców. Planowane jest m.in. przygotowanie krótkiej prezentacji filmowej, przypominającej historię sejmiku. Plany te zyskały akceptację zebranych.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Koleśnik. W dokumencie tym (w załączniku) zapisano do realizacji m.in. wniosek Jana Kosa dotyczący wsparcia przez LSG inwestycji kompleksu energetycznego Gubin-Brody.

Potem głos zabrał Przewodniczący Zebrania Józef Finster, zamykając część sprawozdawczą X Sprawozdawczego Zebrania Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

W części tematycznej dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję sektorową ujęcia inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Wymieniła cztery proponowane specjalizacje:

– Zielona gospodarka

– Zdrowie i jakość życia

– Innowacyjny przemysł tradycyjny

– Współpraca i kooperacja biznesowa

Omówiła poszczególne propozycje i zapowiedziała, że dalsze konsultacje tych zapisów będą prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do końca sierpnia. Stwierdziła również, że prezentowane ujęcie tematu inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego w dużej mierze uwzględnia rezultaty wcześniejszych konsultacji, w który aktywnością wykazały się zwłaszcza środowiska skupione w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym, za co dziękowała. Zaznaczała również, że zgodność przyszłych projektów wykorzystujących fundusze unijne zbieżnie z kierunkami zapisanymi w ostatecznym kształcie inteligentnych specjalności województwa lubuskiego będzie dodatkowo wzmacniała szanse przyjęcia tychże projektów do realizacji, wsparcia i dofinansowana.

W dyskusji Członek LSG Henryk Gmyrek postulował poświęcenie większej uwagi wykorzystaniu możliwości rozwojowych dorzecza Bobru oraz proponował „rozruszanie wsi”, a także informował o działaniach Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców, które reprezentuje.

Marszałek LSG Ryszard Barański wskazał na zalety sektorowego podejścia do tematu sformułowania inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego i zapowiedział, że LSG nadal będzie uczestniczyć w konsultacjach tego tematu, jak i monitorowaniu całego procesu ostatecznego zatwierdzenia dokumentów określających nową perspektywę unijną dla regionu, a także proces realizacji przyjętych zapisów.

Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w zebraniu i jego sprawny przebieg, zamykając na tym X Sprawozdawcze Zebranie Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

             Protokołował:                                                            Przewodniczący Zebrania

            Maciej Woźny                                                           Józef Finster

******************************************************************************************************************

Sprawozdanie z działalności

Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego za rok 3013

złożone 27 czerwca 2014 r. na X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG

       Rok 2013 Prezydium rozpoczęło w składzie wybranym na VII Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG, które odbyło się 15 lipca 2011 r.:

Karol Humiński – Marszałek LSG

Bolesław Adamik – Wicemarszałek LSG

Ryszard Barański – Wicemarszałek LSG

Stanisław Koleśnik – Wicemarszałek LSG

Jerzy Korolewicz – Wicemarszałek LSG

Jan Krawiec – Wicemarszałek LSG

Bogusław Pietrow – Wicemarszałek LSG

Krzysztof Kononowicz – Sekretarz LSG

W styczniu 2013 r. Lubuski Sejmik Gospodarczy tworzyło 16. Członków Zwyczajnych LSG.

Priorytetem działań Prezydium LSG, a zwłaszcza osobiście Marszałka LSG Ryszarda Humińskiego w początkach 2013 roku była aktywizacja Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego, a także wzmożone umacnianie pozycji Sejmiku jako reprezentanta stowarzyszeń o charakterze gospodarczym. LSG odgrywał (i odgrywa nadal) ważną rolę w dialogu między organizacjami członkowskimi a władzami samorządowymi i administracją państwową województwa lubuskiego. Członkowie Prezydium LSG aktywnie działali w komisjach i kapitułach województwa lubuskiego. Rozwijano współpracę z Sejmikiem Wojewódzkim Województwa Marszałkowskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, Okręgowym Inspektoratem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Lubuskim Kuratorium Oświaty.

W pierwszym półroczu 2013 roku siedzibą LSG było biuro w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, a Zarząd OPZL i jego pracownicy istotnie wspierali wszystkie działania LSG.

Z ważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza 2013 r. warto przypomnieć:

 1. 18 marca 2013 r. – Udział w konferencji „Systemy informowania społeczeństwa o zagrożeniach”.
 2. 20 marca 2013 r. – Udział w prezentacji raportu z badań nad warunkami połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra.
 3. 4 kwietnia 2013 r. – Prezydium LSG obradowało w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, której Prezes Andrzej Malec oraz Dyrektor ds. Marketingu Andrzej Kalia zaprezentowali członkom LSG tę strefę ekonomiczną. Prezydium LSG pisemnie zaapelowało do Rządu RP o podjęcie działań zmierzających do przedłużenia i wzmocnienia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Starania te poparł Samorząd Województwa Lubuskiego, a także m.in. lubuscy parlamentarzyści: Poseł Witold Pahl i senatorowie Halina Hatki oraz Stanisław Iwan.

Członkowie Prezydium LSG w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. brali udział w licznych konferencjach i sympozjach gospodarczych w województwie lubuskim, w Warszawie i Frankfurcie nad Odrą. Szczególną aktywnością wyróżniali się w tym czasie – oprócz Marszałka LSG Karola Humińskiego – Wicemarszałkowie LSG: Ryszard Barański, Bolesław Adamik, Stanisław Koleśnik.

13 czerwca 2013 r. odbyło się w siedzibie OPZL w Zielonej Górze IX Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. W skład nowego Prezydium LSG weszli:

Ryszard Barański – Marszałek LSG

Jerzy Korolewicz – Wicemarszałek LSG

Karol Humiński – Wicemarszałek LSG

Bolesław Adamik – Wicemarszałek LSG

Zenon Bambrowicz – Wicemarszałek LSG

Stanisław Koleśnik – Wicemarszałek LSG

Krzysztof Kononowicz – Wicemarszałek LSG

Bogusław Pietrow – Sekretarz LSG

W skład Komisji Rewizyjnej LSG weszli:

Jerzy Kotarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LSG

Lech Gewert – Członek Komisji Rewizyjnej LSG

Józef Finster – Członek Komisji Rewizyjnej LSG

W dniu rozpoczęcia nowej kadencji Związek Stowarzyszeń – Lubuski Sejmik Gospodarczy liczył 16 Członków Zwyczajnych:

 1. Europejskie Towarzystwo Ekologiczne w Gorzowie Wlkp.
 2. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 3. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 4. Lubuska Fundacja – Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.
 5. Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze
 6. Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze
 7. Lubuska Loża Business Centre Club w Zielonej Górze
 8. Lubuska Organizacja Pracodawców (obecnie Lubuscy Pracodawcy) w Gorzowie Wlkp.
 9. Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki w Dychowie
 10. Łużycka Izba Gospodarcza w Żarach
 11. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 12. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” w Górzycy
 13. Stowarzyszenie Kupców Targowiskowych w Gorzowie Wlkp.
 14. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 15. Zrzeszenie Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp.
 16. Związek Pracodawców Powiatu Sulęcińskiego „Przedsiębiorczość” (obecnie Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość”) w Sulęcinie.

W niezmienionym składzie wybranym 13 czerwca 2013 r. Prezydium i Komisja Rewizyjna LSG pracują nadal. Część organizacji członkowskich wymieniła swoich reprezentantów w LSG (Lubuska Loża BCC w Zielonej Górze i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” w Górzycy).

W 2013 roku przybyło 3 Członków LSG.

Decyzją Prezydium LSG 5 listopada 2013 r. w poczet Członków Zwyczajnych LSG przyjęto:

 1. Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. – reprezentuje w LSG prezes Andrzej Graczykowski
 2. Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – reprezentuje w LSG Prezes Włodzimierz Fleischer
 3. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w  Gorzowie Wlkp. – reprezentuje w LSG Członek Rady Okręgowej LOIIB Andrzej Cegielnik

(W chwili obecnej, na dzień 27 czerwca 2014 r. LSG liczy 25 Członków).

Na pierwszym w nowej kadencji 2013-2015 r. posiedzeniu Prezydium LSG 24 lipca 2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. przyjęto program działania LSG na całą kadencję, wyznaczono podział obowiązków w Prezydium LSG i przyjęto główne tematy do programu pracy Prezydium LSG. Te postanowienia są konsekwentnie wcielane w życie.

Z ważniejszych wydarzeń drugiego półrocza 2013 r. wymienić należy:

 1. 24 lipca 2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Gorzowie Wlkp. – organizacyjno-programowe, na którym m.in. dokonano podziału obowiązków członków Prezydium LSG, zatwierdzono Program Działania LSG na nową kadencję i zgłoszono oraz wstępnie zaakceptowano tematykę posiedzeń Prezydium LSG w rozpoczynającej się kadencji.
 2. 6 września 2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. – na temat nowych form finansowania budownictwa mieszkaniowego z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. Antoniego Kaczmarka
 3. 5 listopada 2013 r. w Zielonej Górze – organizowane wspólnie z Członkiem LSG, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Zielonej Gorze, na temat potrzeby rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim i jego dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy z udziałem m.in. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Mirosława Glazy, Lubuskiego Wicekuratora Oświaty Radosława Wróblewskiego, Przewodniczącego Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich Marka Cieślaka, Zastępcy Prezydenta Zielonej Góry Wiolety Haręźlak, Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Łukasza Hudziaka, Komendantki Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze Joanny Ejsmont, Przewodniczącej Zespołu ds. Oświaty przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Bożeny Pierzgalskiej, licznych dyrektorów szkół o profilu zawodowym oraz działaczy rzemieślniczych na czele z Prezesem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze Krzysztofem Hnatem

Można skrótowo dodać, że już po okresie sprawozdawczym niniejszego opracowania obejmującego rok 2013 odbyły się trzy posiedzenia Prezydium LSG:

 1. 10 lutego 2014 r. w Międzyrzeczu – na temat stanu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 i możliwości korzystania ze środków pomocowych przez stowarzyszenia. Przyjęto kolejnych nowych członków LSG.
 2. 10 marca 2014 r. w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. – poświęcone sprawom starań LSG o przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
 3. 13 maja 2014 r. w Skąpem – na temat zasobów surowców naturalnych w województwie lubuskim, ich poszukiwań i wykorzystania.

Po każdym z posiedzeń Prezydium LSG była sporządzona stosowna dokumentacja, a protokoły drogą e-mailową trafiały do wszystkich członków LSG. Stanowiska i wnioski Prezydium LSG były formułowane bezpośrednio na tychże spotkaniach, ale także po opracowaniu kierowane do osób kompetentnych w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Niejednokrotnie biuro LSG nadawało im dalszy bieg, a dwaj Marszałkowie LSG urzędujący w 2013 r. (początkowo Karol Humiński, a następnie Ryszard Barański) na bieżąco pilotowali dalsze działania zmierzające do realizacji postulatów i stanowisk zgłaszanych na posiedzeniach Prezydiów LSG, bezpośrednio przez Członków LSG, jak i podczas spotkań z udziałem przedstawicieli LSG.

Należy podkreślić, że w przeprowadzanie tematycznych posiedzeń Prezydium LSG angażowali się również osobiście Wicemarszałkowie LSG, aktywnie uczestniczyli w niektórych z nich członkowie Komisji Rewizyjnej LSG, włączały się wojewódzkie i lokalne władze samorządowe. Swoją pomocą służyli przedstawiciele instytucji zapraszanych na posiedzenia Prezydium LSG. Marszałkowie LSG osobiście dbali o minimalizację kosztów tych przedsięwzięć.

Problematyka spotkań organizowanych i współorganizowanych przez LSG nie wyczerpała listy tematów, którymi zajmowało się przez miniony rok Prezydium LSG, Marszałek i poszczególni Wicemarszałkowie Sejmiku.

Ważnym tematem wielokrotnie powracającym w działaniach LSG w okresie czerwiec – grudzień 2013 r. był i pozostaje postulat powstania ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. Marszałek LSG Ryszard Barański kilkakrotnie na spotkaniach z władzami województwa lubuskiego, a także w wypowiedziach dla mediów podnosił konieczność realizacji tej inwestycji.

Swoje opinie LSG prezentuje też aktywnie i wielokrotnie w kwestii wyboru inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, włączając się do debaty, konsultacji i konferencji na ten temat. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Marszałek LSG Ryszard Barański z zaangażowaniem uczestniczy w pracach Lubuskiej Rady Innowacji, która również podejmuję tę problematykę.

Marszałek LSG Ryszard Barański jest ponadto aktywnym członkiem Rady Rozwoju Województwa Lubuskiego i na jej spotkaniach prezentuje opinie środowiska przedsiębiorców naszego województwa.

Ponadto Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentuje Sejmik w Zespole ds. Powołania Akademii Gorzowskiej, przekazując uwagi i propozycje środowiska lubuskiego biznesu w tej ważnej dla regionu sprawie. W planach jest posiedzenie Prezydium LSG na ten temat.

Sejmik wyraża także swoje stanowiska w kwestiach związanych z programem zwalczania bezrobocia, rozwojem szkolnictwa zawodowego w regionie, przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków rozwoju budownictwa, konieczności stabilizacji prawa gospodarczego i uproszczenia ustaw podatkowych, pełniejszego wykorzystania surowców naturalnych województwa itp., przekazując je stosownym instytucjom, władzom, mediom.

Marszałek LSG Ryszard Barański, a także niektórzy Wicemarszałkowie LSG (zwłaszcza aktywnie Ryszard Humiński i Jerzy Korolewicz) brali udział m.in. w posiedzeniach Sejmiku Województwa Lubuskiego, Kapituły „Lubuskiego Lidera Biznesu”, uroczystościach państwowych, obchodach jubileuszu powołania województwa lubuskiego, Gali Budownictwa, Gali Lubuskiego Złotego Kłosa, Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego, Gali Gorzowian itp. Udzielają się też w konferencjach, spotkaniach na tematy gospodarcze organizowane przez władze administracyjne i samorządowe województwa lubuskiego oraz uczelnie wyższe i organizacje społeczno-gospodarcze regionu. Należy podkreślić, że przedstawiciele Sejmiku są zapraszani i uczestniczą w każdym ważnym wydarzeniu o charakterze społeczno-gospodarczym w granicach województwa lubuskiego. Ponadto członkowie Prezydium LSG biorą udział w znaczących wydarzeniach z życia poszczególnych organizacji członkowskich Sejmiku, jak jubileusze, walne zgromadzenia, okazjonalne konferencje, debaty, spotkania, gale. (Bardziej szczegółowy wykaz przedsięwzięć i działań LSG w okresie czerwiec 2013 – czerwiec 2014 znajduje się na stronie internetowej Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zwłaszcza w Kalendarium LSG ).

Bieżące redagowanie naszej strony internetowej, jej stałe aktualizowanie, przygotowywanie pisemnych stanowisk Sejmiku w kwestiach istotnych dla jego członków, konsekwentne monitorowanie problemów istotnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju województwa lubuskiego i kraju, to stałe elementy codziennej pracy LSG. Dobrą praktyką stała się też bieżąca wymiana informacji między Prezydium LSG, a poszczególnymi Członkami LSG, przesyłanie wszystkim Członkom LSG zaproszeń na spotkania, konferencje, szkolenia, targi itp., które to zaproszenia wpływają do Sejmiku ze szczebla władz krajowych i wojewódzkich, od poszczególnych organizacji tworzących Sejmik, a także takich instytucji jak m.in.: Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, uczelnie wyższe województwa lubuskiego, Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Collegium Polonicum w Słubicach.

Zacieśnia się też współpraca w ramach samego LSG. Szczególnie aktywne są relacje z i między Lubuskimi Pracodawcami w Gorzowie Wlkp., Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp., Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Lubuskim Klasterm Metalowym w Gorzowie Wlkp., Lubuską Izbą Rolniczą w Zielonej Górze., Lubuską Izbą Budownictwa w Zielonej Górze, organizacjami rzemieślniczymi w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Związkiem Pracodawców „Przedsiębiorców” w Sulęcinie, Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. W przeświadczeniu Prezydium LSG te wzajemne więzi, współdziałanie, wymianę informacji między Członkami LSG należy nadal umacniać i wzbogacać.

Pozyskano do współpracy (honorowo) doradcę Marszałka LSG – adiunkt PWSZ w Gorzowie Wlkp. dr nauk ekonomicznych Agnieszkę Walę, a także zapewniono sobie wsparcie specjalisty do spraw wniosków unijnych doktoranta PWSZ w Gorzowie Wlkp. Piotra Klatty. Na bieżąco nasze biuro współpracuje ponadto z p.o. kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyną Kozińską.

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. pozyskano stażystę (na koszt PUP w Gorzowie Wlkp.), co pozwoliło usprawnić pracę biurową LSG i obsługę Prezydium LSG. Sprawy księgowe za niewielką opłatę (300 zł rocznie) prowadzi dla nas w tej kadencji biuro rachunkowe Optimum Finanse Aliny Lasik-Zduniak.

Szczególne podziękowania za współpracę i bardzo wymierną pomoc należą się Lubuskim Pracodawcom w Gorzowie Wlkp. Lubuscy Pracodawcy wyremontowali pokój dla LSG w swojej siedzibie, wyposażyli go w meble i sprzęt biurowy (m.in. komputer i drukarkę) oraz podstawowe materiały biurowe. Bezpłatnie korzystamy nie tylko z pomieszczeń Lubuskich Pracodawców, ale także mediów, telefonów, sprzętu, a nawet wysyłamy listy na koszt LP i częstujemy naszych gości ich kawą, stale korzystamy z pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Serdecznie za to dziękuję osobiście Prezesowi Zarządu Lubuskich Pracodawców Zbigniewowi Marcinkiewiczowi i oraz pracownikom jego biura – dyrektorowi Biura LP Henrykowi Salejowi i inspektor ds. ekonomiczno-administracyjnych Marlenie Girsie.

***

W sumie rola i znaczenie LSG w regionie znacząco wzrosły, a aktywność Sejmiku w integracji i reprezentowaniu jego Członków można określić jako satysfakcjonujące. Dzięki temu idea rozwoju samorządności gospodarczej w naszym województwie jest urzeczywistniana w praktyce, a głos coraz liczniejszych środowisk skupionych w LSG jest coraz bardziej słyszalny, brany pod uwagę i doceniany. Program działania Prezydium LSG – przyjęty z początkiem obecnej kadencji – jest rzetelnie realizowany i z powodzeniem wcielany w codzienną praktykę funkcjonowania Sejmiku w strukturach województwa lubuskiego.

Proszę o przyjęcie niniejszego sprawozdania i dalszą oraz rosnącą aktywność wszystkich Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego we współdziałaniu dla dobra reprezentowanych przez nich środowisk i rozwoju gospodarczego regionu.

Ryszard Barański

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

 

*******************************************************************************************************************

Plan działań Prezydium LSG okres czerwiec 2014 – czerwiec 2015

przedstawiony na Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG 27 czerwca 2014 r.

Prezydium LSG w obecnej kadencji 2013-2015 r. działa w oparciu o program przyjęty na posiedzenia w dn. 24 lipca 2013 r. i wypracowaną wówczas tematyką posiedzeń Prezydium LSG. Tematyka ta została uszczegółowiona, a terminy posiedzeń doprecyzowane na kolejnych spotkaniach Prezydium LSG. Dotychczas Prezydium LSG zrealizowało następujące tematy:

6 września 2013 r.: Nowe formy finansowania budownictwa mieszkaniowego kierunkiem do poprawy sytuacji mieszkaniowej      i odbudowy potencjału wykonawczego

5 listopada 2013 r.: Aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki.

10 lutego 2014 r.: Stan prac nad przygotowaniem Regionalnego Operacyjnego Programu – Lubuskie 2020 oraz Strategii Województwa Lubuskiego 2020

13 maja 2014 r.: Surowce naturalne regionu i ich wykorzystanie

 

W drugiej połowie obecnej kadencji LSG Sejmik skupi się na:

1. Monitorowaniu wykorzystania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej i realizacji zapisów RPO – Lubuskie 2020 oraz realizacji strategii rozwoju województwa oraz Polski zachodniej

2. Wypracowywaniu i prezentowaniu stanowiska LSG w kluczowych kwestiach rozwoju społeczno-gospodarczego województwa       i kraju, a zwłaszcza takich, jak:

– rozwój szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z rzeczywistymi potrzebami lokalnego rynku pracy

– współdziałanie szkolnictwa wyższego z przedsiębiorstwami oraz strukturami i organizacjami gospodarczymi regionu

– przeciwdziałanie bezrobociu

– określanie i wdrażanie innowacyjnych specjalizacji województwa lubuskiego

– analiza planów i decyzji władz krajowych, wojewódzkich  i lokalnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, jednostek otoczenia biznesu i przedsiębiorców

3. Aktywnym działaniu w gremiach i przedsięwzięciach konsultacyjno-doradczych władz województwa, konsekwentnym pilotowaniu dotychczasowych działań, szczególnie w zakresie:

– rozwoju szkolnictwa zawodowego zgodnym z potrzebami gospodarczymi regionu

– powołania Akademii Gorzowskiej

– pilotowania budowy Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp.

– rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki województwa, a zwłaszcza branży metalowej, energetyki i budownictwa

– gruntownego zbadania zasobów i wykorzystania surowców naturalnych regionu

– wspieraniu praktycznej realizacji działań innowacyjnych w gospodarce województwa

4. Dalszym rozwoju LSG, w tym zwłaszcza na:

– aktywizacji wszystkich Członków LSG

– rozszerzaniu składu Sejmiku

– rozwijaniu współpracy, wymiany informacji między organizacjami członkowskim LSG

– rozszerzaniu wpływów i oddziaływania LSG we współpracy z władzami samorządowo-administracyjnymi województwa oraz mediami

– powołanie składu Rady Programowej LSG

– pozyskiwaniu funduszy na rozwój LSG poprzez:

a. pilnowanie terminowości opłacania składek członkowskich

b. pozyskanie statutu organizacji pożytku publicznego i zachęceniu Członków LSG do przekazywania 1% podatku dochodowego    na LSG

c. wykorzystanie możliwości skorzystania z funduszy europejskich przewidzianych dla Instytucji Otoczenia Biznesu

 

Planowane na drugą połowę kadencji tematy kolejnych posiedzeń Prezydium LSG (z możliwością ich doprecyzowania przez oraz rozszerzenia o udział pozostałych Członków LSG, gości, ekspertów i decydentów):

Wrzesień 2014 – Obchody jubileuszu 15-lecia LSG

Październik 2014 –Konferencja „Opodatkowanie przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej: Bilans, tendencje i aspekty praktyczne 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód” organizowana w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą wspólnie               z Collegium Polonicum przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki

Listopad 2014 – I Kongres Klastrów Lubuskich

Luty 2015 – Stan prac nad powołaniem Akademii Gorzowskiej i oczekiwane przez środowiska gospodarcze kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie

Kwiecień 2015 – Stan wdrażania RPO – Lubuskie 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Polski zachodniej oraz stan realizacji 11 wniosków Zebrania Plenarnego LSG odbytego dn. 10 lutego 2014 r. w Międzyrzeczu i przekazanych Zarządowi Województwa Lubuskiego.

Czerwiec 2015 – XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG wraz z częścią tematyczną poświęconą energetyce.

*********************************************************************************************************************************************************************************

PROGRAM

LUBUSKIEGO SEJMIKU GOSPODARCZEGO

NA KADENCJĘ 2013 – 2015

            Lubuski Sejmik Gospodarczy jako związek stowarzyszeń, tworzy jednolitą i trwałą reprezentację środowisk gospodarczych, zawodowych i pracodawczych, wspierającą interesy gospodarcze regionu i kraju.

W nowej kadencji 2013 – 2015 Lubuski Sejmik Gospodarczy będzie realizował zadania statutowe, wspierając wolną, zgodną z prawem aktywność gospodarczą poprzez działanie na rzecz tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, godnego traktowania pracodawców i przedsiębiorców przez ograny państwowe i samorządowe oraz organizacje związkowe.

Realizacja założonych celów będzie następowała poprzez publiczne prezentowanie stanowisk, zgłaszanie wniosków i propozycji rozwiązań do organów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, posłów i senatorów RP i innych podmiotów kształtujących rzeczywistość gospodarczą regionu i kraju.

Do ważniejszych celów będą należały m.in.:

 1. W zakresie prawa gospodarczego:

 – Specyfikacja przepisów prawnych hamujących i ograniczających rozwój przedsiębiorczości,

– Monitorowanie i uczestniczenie w konsultacjach projektowanych nowych gospodarczych unormowań prawnych,

– Działania na rzecz uproszczenia rozwiązań systemu podatkowego CIT, PIT i VAT,

– Współpraca z parlamentarzystami i innymi organizacjami około biznesowymi, w celu likwidacji barier prawnych i systemowych, utrudniających swobodę prowadzenia działalność gospodarczą.

 1. W zakresie rozwoju gospodarczego regionu:

 – Prowadzenie systematycznej współpracy z samorządami województwa lubuskiego oraz Wojewodą Lubuskim,

– Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i przestrzennego regionu lubuskiego,

– Uczestniczenie w podziale i wykorzystaniu środków unijnych z nowej perspektywy 2014 – 2020, z zachowaniem zasad i proporcji gwarantujący ich sprawiedliwy podział uwzględniający potrzeby wszystkich środowisk całego regionu lubuskiego,

– Aktywne włączenie się w proces opracowania i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

– Działanie na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego mieszkańców regionu peryferyjnych poprzez zapewnienie miejsc pracy, komunikacji zbiorowej oraz łączy internetowych,

– Aktywne współdziałanie z innymi organizacjami i związkami kreującymi rzeczywistość społeczno – gospodarczą regionu lubuskiego,

– Prezentowanie stanowisk wzmacniających integralność społeczną, gospodarczą i terytorialną województwa lubuskiego oraz lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych.

 1. W zakresie zapewnienia spokoju społecznego:

– Sukcesywne utrzymywanie kontaktów ze strukturami regionalnymi związków zawodowych w celu monitorowania i wczesnemu zapobieganiu konfliktom na linii pracodawca – pracobiorca,

– Zgłaszanie spraw wymagających podjęcia i prowadzenia dialogu społecznego, do programu pracy Wojewódzkiej komisji Dialogu Społecznego,

– Działanie na rzecz sprawnego wdrażania nowych rozwiązań prawa pracy i możliwie szybkiego dostosowania kodeksu pracy do realiów gospodarczych.

 1. W zakresie zapewniania właściwych kadr dla gospodarki regionu:

 – Kontynuowanie działań na rzecz odtworzenia bazy szkolnictwa zawodowego w zakresie szkół zasadniczych i techników zawodowych,

– Inicjowanie i popieranie tworzenia i uruchomiania bazy warsztatowej przy szkołach zawodowych,

– Wspieranie i inspirowanie tworzenia i rozwijania kierunków inżynierskich w lubuskich uczelniach wyższych oraz nawiązanie ścisłej współpracy środowisk gospodarczych z uczelniami,

– Współdziałanie z Urzędami Pracy w zakresie koordynacji programów przekwalifikowania bezrobotnych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb pracodawców.

 1. W zakresie rozwijania kontaktów międzynarodowych:

– Rozwijanie współpracy z niemieckimi Izbami Gospodarczymi (IHK), organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi,

–  Podjęcie inicjatywy na rzecz uaktywnienia działalności Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki,

– Wspieranie współpracy trans granicznej województwa lubuskiego i Brandenburgii.

 1. W zakresie integracji środowisk gospodarczych:

 – Propagowanie wśród przedsiębiorców możliwości korzystania z usług utworzonego przy Lubuskim Sejmiku Gospodarczym – Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego,

– Prowadzenie intensywnych działań na rzecz wzmocnienia organizacyjnego Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zwiększających liczbę jego członków, co wzmocni jego pozycję, autorytet i siłę oddziaływania na rzecz gospodarki lubuskiej i członków zrzeszonych  w Sejmiku,

– Wspomaganie członków Sejmiku w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów gospodarczych i społecznych.

Powyższy program należy traktować jako ramowy i powinien być stale aktualizowany o problemy, które wynikają w trakcie kadencji i będą wymagały zaangażowania się LSG bądź zajęcia konkretnego stanowiska przez Sejmik.

Close Menu