Działalność LSG

Protokół XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego

Lubuskiego Sejmiku Gospodarcze

2 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Gorzowie Wlkp.

 Obrady otworzył Marszałek LSG Ryszard Barański, witając członków Sejmiku. Na protokolanta XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG powołał Macieja Woźnego.

Następnie Marszałek LSG Ryszard Barański wręczył zaświadczenie o przyjęciu w poczet członków wspierających LSG Ilonie Wojciechowskiej – Prezes Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie.

Marszałek LSG Ryszard Barański na Przewodniczącego XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG zgłosił kandydaturę Jerzego Korolewicza – Wicemarszałka LSG, Prezesa Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Wicemarszałek LSG Karol Humiński na Wiceprzewodniczącego Zebrania Ogólnego zaproponował Bolesław Adamika –Wicemarszałka LSG, Wiceprezesa Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Kandydatury zostały poparte jednomyślnie Uchwałą nr 1 (w załączeniu). Marszałek LSG przekazała prowadzenie obrad wybranemu Prezydium.

Jerzy Korolewicz podziękował za wybór i poinformował, że na 27 Członków Zwyczajnych LSG na Zebraniu ogólnym jest 25 członków lub ich pełnomocników, a więc jest wymagane Statutem LSG kworum, który oficjalnie stwierdzi Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, potwierdzając prawomocność Zebrania. Poinformował również, że zgodnie ze Statutem LSG wszystkie głosowania odbywają się jawnie.

Przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym regulaminu obrad (Uchwała nr 2 – w załączeniu), a następnie porządek obrad (Uchwała nr 3 – w załączeniu).

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono dwie kandydatury: Krzysztofa Kononowicza (Prezes Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie) i Jerzego Kotarskiego (Członek Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze). W głosowaniu jawnym powołano jednomyślnie 2-osobową Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Krzysztof Kononowicz i Jerzy Kotarski (Uchwała nr 4 – w załączeniu). Komisja ustaliła, że jej przewodniczącym zostaje Krzysztof Kononowicz (Protokół nr 1 Komisji Uchwał i Wniosków w załączeniu).

Powołano jednomyślnie spośród 2 kandydatów 2-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie: Włodzimierz Fleischer (Prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) i Roman Lichwiarz (Prezes Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych w Żarach (Uchwała nr 5 – w złączeniu).  Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo-Skrutacyjna ogłosiła, że jej przewodniczącym został Włodzimierz Fleischer (Protokół nr 1 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączniku.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła na podstawie listy obecności (w załączeniu) prawomocność obrad, przedstawiając Protokół nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (w załączniku).

Sprawozdanie Prezydium LSG z działalności Sejmiku w VII kadencji przedstawił multimedialnie Ryszard Barański, informując na początek, że wszyscy członkowie LSG otrzymali wcześniej pełny tekst (17 stron + 16 stron kalendarium) e-mailami, a dokumenty te też są od 3 tygodni dostępne na stronie internetowej Sejmiku. Pełny tekst Sprawozdania i Kalendarium VII kadencji LSG w załącznikach.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSG za rok  (tekst w załączniku) przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kotarski.

Przewodniczący Zebrania Jerzy Korolewicz zaprosił do dyskusji nad sprawozdaniami.

Józef Finster stwierdził, że po raz pierwszy Sejmik podjął tak szeroką współpracę transgraniczną, co w nowej kadencji warto kontynuować. Ocenił również, iż była to najbardziej udana kadencja w 16-letnich dziejach LSG. Do opinii tej przychylił się Jerzy Korolewicz. Więcej głosów w dyskusji w tym momencie obrad nie było.

Członkowie LSG jednomyślnie podjęli Uchwałę nr 6 (w załączeniu), zatwierdzającą Sprawozdanie Prezydium LSG i udzielającą absolutorium ustępującemu Prezydium LSG. (Protokół nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu). Przewodniczący ZO Jerzy Korolewicz pogratulował uzyskania absolutorium i podziękował za pracę ustępującemu Prezydium LSG, a szczególnie Marszałkowi LSG VII kadencji Ryszardowi Barańskiemu.

Jednomyślnie przyjęto Uchwałę nr 7 (w załączeniu) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSG i udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej LSG. (Protokół nr 3 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu). Jerzy Korolewicz pogratulował uzyskania absolutorium i dziękował za pracę ustępującej Komisji Rewizyjnej LSG.

Uchwała nr 8 – w sprawie ustalenia liczebności i struktury nowego Prezydium LSG oraz nowej Komisji Rewizyjnej LSG (w załączeniu) – również została przyjęta jednomyślnie. (Protokół nr 4 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu).

Do składu Prezydium LSG VIII kadencji zaproponowano z sali 5 kandydatów ze strony północnej i 5 kandydatów ze strony południowej województwa lubuskiego. Były to kandydatury uzgodnionej wcześniej na spotkaniach konsultacyjnych w obu rejonach województwa. Uchwałą nr 9 (w załączeniu) jednomyślnie w skład 10-osobowego Prezydium LSG na VIII kadencję wybrano: Ryszarda Barańskiego (Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.), Jerzego Korolewicza (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.), Krzysztofa Kononowicza (Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie), Stanisława Koleśnika (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.), Józefa Finstera (Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.), Janusza Jasińskiego (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), Jerzego Kotarskiego (OPZL), Alfreda Kałużnego (Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze), Zenona Bambrowicza (Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze) i Bolesława Adamika (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze). (Protokół nr 5 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu).

W skład Komisji Rewizyjnej VIII kadencji LSG ze strony północnej zgłoszono Andrzeja Cegielnika (Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.), a za strony południowej Karola Humińskiego (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) i Edwarda Makarewicza (Loża Lubuska BCC). Innych kandydatur nie było. W głosowaniu jednomyślnie przegłosowano Uchwałę nr 10 (w załączeniu), powołując nową Komisję Rewizyjną. (Protokół nr 6 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu).

Przewodniczący Zebrania Ogólnego Jerzy Korolewicz pogratulował nowo wybranym władzom Sejmiku i poinformował, że ich ukonstytuowanie się i wybór na określone funkcje dokonany zostanie w przerwie obrad.

W kwestii formalnej głos zabrał Romuald Malinowski (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze), przypominając, że zgodnie z wymogami organizacji użytku publicznego, a taki status posiada LSG, członkowie władz Sejmiku nie mogą być osobami karanymi sądownie. Wybrani członkowie Prezydium LSG oraz Komisji Rewizyjnej LSG zgodnie oświadczyli, że żaden z nich nie był karany.

Przewodniczący Zebrania Jerzy Korolewicz zaproponował podjęcie Uchwały nr 11– w sprawie programu pracy LSG na VIII kadencję (w załączeniu). Uchwałę przyjęto jednomyślnie (Protokół nr 7 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu).

Jednomyślnie została przyjęta Uchwała nr 12 w sprawie wysokości składek członkowskich LSG na 2016 r. (w załączeniu). Składki te określono na 200 zł rocznie od Członka Zwyczajnego LSG i minimum 200 zł rocznie od Członka Wspierającego LSG.

Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała przyjęcie Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków (w załączeniu). Uchwała została przyjęta jednomyślnie (Protokół nr 9 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu).

Przewodniczący Zebrania Jerzy Korolewicz podziękował za sprawne przeprowadzenie części roboczej obrad i ogłosił przerwę.

W trakcie przerwy na dla ukonstytuowana się spotkały się nowo wybrane Prezydium LSG i Komisja Rewizyjna LSG VIII kadencji. Na swoim pierwszym posiedzeniu (Protokół Prezydium LSG nr 1/2015 w załączeniu) Prezydium na Marszałka LSG VIII kadencji wybrało Janusza Jasińskiego, na Wicemarszałków LSG: Ryszarda Barańskiego, Jerzego Korolewicza, Krzysztofa Kononowicza, Stanisława Koleśnika, Jerzego Kotarskiego, Alfreda Kałużnego, Zenona Bambrowicza i Bolesława Adamika, a na Sekretarza LSG – Józefa Finstera. (Protokół nr 10 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu). Komisja Rewizyjna na swojego Przewodniczącego wybrała Andrzeja Cegielnika, a na Członków Komisji Rewizyjnej: Karola Humińskiego i Edwarda Makarewicza. (Protokół nr 11 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu).

            Po przerwie Jerzy Korolewicz wznowił obrady witając gości, wśród których byli m.in.: Poseł na Sejm RP Elżbieta Rafalska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Władysław Komarnicki, Wicestarosta gorzowski Marian Cyganiak, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.S. w Zielonej Górze Hanna Nowicka, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak, Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Katarzyna Smolińska i Kierownik Gorzowskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Ireneusz Pawlik.

Podsumowanie najważniejszych dokonań w VII kadencji LSG w formie multimedialnej przedstawił ustępujący Marszałek LSG Ryszard Barański. Na zakończenie swojego wystąpienia Ryszard Barański wręczył pisemne podziękowania członkom władz Sejmiku VII kadencji oraz gościom, którzy szczególnie blisko i owocnie współpracowali z Sejmikiem w latach 2013-2015.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Włodzimierz Fleischer poinformował o ukonstytuowaniu się Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz o podziale funkcji w tych gremiach. Przewodniczący Zebrania Jerzy Korolewicz zaprosił do prezydium obrad nowego Marszałka LSG Janusza Jasińskiego i złożył mu gratulacje, do których dołączył również ustępujący Marszałek Ryszard Barański. Jerzy Jasiński podziękował władzom Sejmiku minionej kadencji i wręczył aktualnemu już Wicemarszałkowi LSG Ryszardowi Barańskiemu pamiątkową statuetkę związaną z 15-leciem LSG, a pisemne podziękowania w imieniu ustępującego Prezydium wręczył Ryszardowi Barańskiemu Wicemarszałek LSG obu kadencji Jerzy Korolewicz.

Marszałek LSG VIII kadencji Janusz Jasiński podziękował za wybór i przedstawił najważniejsze problemy, którymi w nowej kadencji zajmie się Sejmik. Jak stwierdził, dla gospodarki, dla przyszłości Polski najważniejsze jest zagwarantowanie pracy, zwłaszcza ludziom. Apelował do polityków o odwagę, aktywność i zdrowy rozsądek przy tworzeniu i porządkowaniu prawa gospodarczego. Podkreślał, że ważna jest konsekwencja, kontynuacja działań LSG i dobrze się stało, że władze mijającej kadencji sformułowały przebogaty zestaw spraw, które staną się podstawą opracowania precyzyjnego programu na nową kadencję.

Zabierając głos w dyskusji Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz mówił o potrzebie zdecydowane przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom rysującym się przed lubuską gospodarką, a związanym m.in. z przewidywaną zapaścią demograficzną w regionie i postępującym zróżnicowaniem kraju na województwa bogate i coraz biedniejsze, a także – mimo oficjalnych deklaracji – brakiem zrównoważenia rozwoju w granicach samego województwa lubuskiego.

Poseł Elżbieta Rafalska złożyła gratulacje ustępującym władzom LSG za ożywioną działalność w ostatnich dwóch latach. Podkreśliła zasługi ustępującego Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w doprowadzeniu do znaczącego wzrostu rangi i znaczenia Sejmiku, zaznaczając, że obecnie z jego opiniami gospodarczymi rzeczywiści liczą się władze wszystkich szczebli, a rola LSG we współtworzeniu kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu jest nie do przecenienia. Zaapelowała o dalsze, skuteczne monitorowanie przez samorząd gospodarczy rzeczywistych skutków wdrażania gospodarczych rozwiązań prawnych. Zachęciła do budowania jeszcze skuteczniejszego, wspólnego z parlamentarzystami lobbingu na rzecz regionu. Zapewniła o swoim stałym poparciu dla działań Sejmiku i chęci pogłębienia tej współpracy.

Władysław Komarnicki także gratulował sukcesów władzom LSG VII kadencji, podkreślając zarazem, że na tym forum dokonuje się autentyczne, partnerskie współdziałanie przedstawicieli południa i północy województwa, co w przeszłości zaowocowało (w czasach, gdy Władysław Komarnicki był marszałkiem LSG) powołaniem Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego, a dziś skutkuje tym, że przedsiębiorcy całego województwa mówią jednym głosem, który dzięki Sejmikowi jest coraz bardziej słyszany i słuchany. „Jako przedsiębiorcy jesteśmy dumni, że tworzymy miejsca pracy, a nasz patriotyzm ma kształt wymierny: ciężko pracujemy, dajemy pracę innym i płacimy podatki, które są podstawą funkcjonowania państwa – stwierdził W. Komarnicki”.

Romuald Malinowski podziękował za bardzo dobrą, obopólnie korzystną współpracę Prezydium LSG i Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Zaoferował poszerzenie tej współpracy w nowej kadencji i zachęcił wszystkich członków Sejmiku do przystąpienie do ZLOP, co może się przyczynić nie tylko do wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w regionie, ale też przynieść tym organizacjom znaczącą poprawę ich sytuacji finansowej. Zaproponował odbycie w najbliższym czasie spotkania w tych kwestiach nowego Prezydium LSG z władzami ZLOP.

Janusz Jasiński na zakończenie jeszcze raz podziękował za rzetelną pracę władzom LSG VII kadencji, wyrażając jednocześnie zadowolenie, że większość ich członków będzie kontynuować dzieło w składzie władz Sejmiku także VIII kadencji. Podziękował za rekomendowane przez Zebranie kierunki działań na nową kadencję, ale stwierdził, że zadania te są tak duże, a rysujący się na nową kadencję program działań Sejmiku tak obszerny, że być może warto będzie pomyśleć o statutowym przedłużeniu kadencji, żeby je skutecznie zrealizować. Zapowiedział także podjęcie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej, a zwłaszcza poszerzenia rynku pracy o bogatszą ofertę dla ludzi młodych. Podkreślał, że wskazane przez władze VII kadencji kierunki działań do kontynuowania, wynikające z konkretnych doświadczeń i imponujących dokonań, nowe władze postarają się jak najlepiej realizować i uzupełniać o zadania wynikające z nowych wyzwań.

Jerzy Korolewicz, życząc powodzenia nowym władzom Sejmiku, podziękował wszystkim obecnym za aktywny, twórczy udział w Zebraniu Ogólnym. I na tym zakończył obrady.

Protokołował

Maciej Woźny

***************************************************************************************************************************************

Protokół

z 12 w kadencji posiedzenia Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

odbytego 15 maja 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

Po raz 12 w tej kadencji Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego zebrało się na posiedzeniu 15 maja 2015 r. w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Obecni byli: Marszałek LSG Ryszard Barański, Wicemarszałkowie LSG Bolesław Adamik, Zenon Bambrowicz, Karol Humiński, Stanisław Koleśnik, Jerzy Korolewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LSG Jerzy Kotarski, Prezes Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny. (Lista obecności w załączeniu).

W pierwszej części obrad uzgodniono ostatecznie sprawy związane z przygotowaniami do XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG zaplanowanego na 2 czerwca 2015 r. w Gorzowie Wlkp. Zatwierdzono projekty regulaminu i porządku obrad i projekty uchwał oraz innych dokumentów na Zebranie Ogólne, w tym listę gości, którzy zostaną zaproszeni na obrady 2 czerwca 2015 r. Uzgodniono także tryb konsultacji personalnych przed Zebraniem Ogólnym w grupach członków z południa i północy województwa lubuskiego. Ustalono, że Prezydium LSG na Zebraniu Ogólnym zgłosi kandydaturę Krzysztofa Częstochowskiego na Przewodniczącego Zebrania.

Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił też informacje na temat ostatnich działań Sejmiku i zasygnalizował sprawy, które w pierwszej kolejności powinny być podjęte i kontynuowane przez nowe władze LSG. Idzie głównie o deklaracje członkowskie nowych organizacji chcących przystąpić do Sejmiku, kontynuację działań zmierzających do powołania Rady Klastrów Lubuskich, odpowiedzi na zaproszenia już dla nowych władz  LSG. Marszałek LSG przedstawił też informację na temat aktualnej sytuacji finansowej LSG.

Druga część spotkania odbyła się u Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos, z udziałem także Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo i asystentki wojewody Eweliny Zerbin. Ze strony LSG w tej gospodarskiej dyskusji o najważniejszych problemach regionu uczestniczyli: Marszałek LSG Ryszard Barański, Wicemarszałkowie LSG Bolesław Adamik, Karol Humiński, Stanisław Koleśnik, Jerzy Korolewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LSG Jerzy Kotarski, Prezes Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny.

Na wstępie członkowie LSG przedstawili Pani Wojewodzie Katarzynie Osos cele i dokonania reprezentowanych przez siebie instytucji i własne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Kilka osób przekazało Wojewodzie Katarzynie Osos zaproszenie do wzięcia udziału w najbliższych, ważnych spotkaniach swoich organizacji. Następnie Marszałek LSG Ryszard Barański opowiedział o głównych celach i działaniach Sejmiku i przekazał Pani Wojewodzie zaproszenie na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG na 2 czerwca 2015 r. (Pełny wykaz tematyki podjętej na tym spotkaniu w załączeniu).

W tracie rzeczowej, szczerej i przyjaznej dyskusji podjęto dialog na temat problemów ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego. Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom przyspieszenia wykorzystania złóż miedzi oraz węgla brunatnego w Lubuskiem. Mówiono również o konieczności budowy nowego mostu w Kostrzynie nad Odrą, możliwościach powołania Akademii Gorzowskiej, niezbędności rozwoju szkolnictwa zawodowego, inwestycjach w służbie zdrowia w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a także potrzebie jak najszybszego powołania Rady Dialogu Społecznego. Obie strony zadeklarowały wzajemne wsparcie dla tych inicjatyw. Katarzyna Osos poprosiła przedstawicieli Sejmiku o częstsze, robocze spotkania konsultacyjne i wspólny monitoring realizacji zadań mających decydujący wpływ na rozwój gospodarczo-społeczny województwa lubuskiego. (Rejest problemów podjętych w trakcie spotkania z Wojewodą Lubuskim w załączeniu).

Marszałek LSG Ryszard Barański wyraził podziękowania za dotychczasową, wieloletnią bardzo dobrą współpracę osobiście z Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo i zadeklarował gotowość środowisk przedsiębiorców i pracodawców lubuskich do kontynuowania rzeczowego, owocnego dialogu z administracją rządową szczebla wojewódzkiego. Wojewoda Katarzyna Osos dziękowała władzom Sejmiku za celne uwagi, sugestie konkretnych rozwiązań, a także  przyjęcie zaproszenia do stałej wymiany poglądów i gotowość wsparcia dla działań władz wojewódzkich, które mają zdynamizować rozwój regionu.

Deklaracje o potrzebie i chęci zacieśniania współpracy między Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i osobiście Wojewodą Katarzyną Osos a Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym zakończyły spotkanie i ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium LSG.

XI posiedzenia Prezydium LSG

17 kwietnia 2015 r. w firmie Steinpol w Rzepinie

XI w VII kadencji LSG posiedzenie Prezydium Sejmiku odbyła się 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie firmy Steinpol w Rzepinie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich: Wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo i Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, władz lokalnych: burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa i przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie Damiana Utrackiego oraz reprezentantów Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej: Prezesa KSSSE Artura Malca i Wiceprezesa Romana Dziducha, członków Prezydium LSG (kworum) i Komisji Rewizyjnej LSG. (Listy obecności w załączeniu).

Główne tematy pierwszej części obrad dotyczyły relacji między administracją rządową szczebla wojewódzkiego i administracją samorządową a gospodarką w regionie oraz możliwości wspierania rozwoju gospodarczego regionu dzięki wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. W drugiej części, już tylko z udziałem władz LSG, uzgodniono i zatwierdzono dokumenty związane z przygotowaniami do czerwcowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG.

Uczestników posiedzenia powitał dyrektor firmy Steinpol Jarosław Banasik. Otwarcia obrad dokonał Marszałek LSG Ryszard Barański, przedstawiając także imiennie członków władz LSG. Następnie Marszałek LSG, który prowadził obrady, wręczył zaświadczenia o przynależności do Sejmiku reprezentantom dwóch nowoprzyjętych organizacji członkowskich: Prezesowi Lubuskiego Centrum Innowacji Agrotechnicznych w Żarach Romanowi Lichwiarzowi (członek zwyczajny) oraz Prezesowi Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach płk rez. Krzysztofowi Polusikowi (członek wspierający). Każdy z nich krótko przedstawił swoją organizację oraz zaprosił wszystkich obecnych do jej odwiedzenia oraz udziału w planowanych przez tę organizację wydarzeniach.

Wicewojewoda lubuski Jan Świrepo mówił o działaniach administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim, które mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. Wymienił m.in. walkę z szarą strefą i działania zmierzające do zmniejszenia obrotu gotówkowego, a także ułatwienia w zatrudnieniu cudzoziemców. Poinformował również o szybkiej perspektywie wznowienia dialogu społecznego, który zresztą na szczeblu województwa lubuskiego faktycznie nie został zawieszony i Lubuski Urząd Wojewódzki nadal ma rozliczne kontakty ze środowiskiem związkowców i  pracodawców. Regionalna Komisja Dialogu Społecznego (w miejsce zawieszonej WKDS) ma zacząć niebawem działać, ale już nie przy wojewodzie lecz Sejmiku Województwa.

Główne założenia Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 przedstawił Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marek Kamiński. Przekonywał, że wykorzystanie EFS powinno znacząco przyczynić się do rozwoju także gospodarczego regionu. Skupił się na tym, że w nowej perspektywie unijnej wszelkie szkolenia będą się odbywały jedynie na udokumentowane, rzeczywiste zapotrzebowanie przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych. Zapowiedział istotne wsparcie z EFS dla rynku pracy, a także szkolnictwa zawodowego, którego rozwój musi się odbywać w stałej konsultacji ze środowiskiem pracodawców, przedsiębiorców i przy akceptacji instytucji otoczenia biznesu.

Prowadzący obrady Marszałek LSG Ryszard Barański podkreślał coraz lepsze efekty współpracy Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego z administracją rządową i samorządową województwa lubuskiego. Ponowił jednak kilkakrotnie wcześniej zgłaszany postulat opracowania rzetelnego i kompleksowego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim.

Miasto i gminę Rzepin, jej dokonania i perspektywy gospodarcze zaprezentowali burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis oraz pracownica Urzędu Miejskiego w Rzepinie Angelika Zielińska.

Wicemarszałek LSG Karol Humiński stwierdził, że obecna koncepcja rozwoju szkolnictwa w regionie zaczyna być zbieżna ze zgłaszanymi od lat uwagami środowisk skupionych w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym. Stwierdził, że czas najwyższy na przełamanie pewnej niemocy w tej materii, wynikającej z braku klarownej koncepcji kreowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie, które w pewnej mierze jest w gestii Kuratora Oświaty podległego wojewodzie, a w gruncie rzeczy dotychczas zależy od starostów, których działania nie są dostatecznie koordynowane przez wojewódzkie struktury samorządu terytorialnego i nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracu. Podkreślił, że ma nadzieję na sprawniejsze dostosowywanie szkolnictwa zawodowego województwa lubuskiego do autentycznych potrzeb pracodawców właśnie poprzez właściwą politykę w ramach EFS i RPO – Lubuskie 2020.

Gospodarza spotkania, firmę Steinpol, zaprezentował zebranym multimedialnie Dyrektor rzepińskiego zakładu – Jarosław Banasik. Następnie członkowie LSG i goście zwiedzili zakład, który zatrudnia 700 osób, a jego produkcja skierowana jest głównie na eksport do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

W części roboczej Prezydium LSG, już w gronie tylko władz Sejmiku (przy odpowiednim kworum) dyskutowano o przygotowaniu czerwcowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG, a także uzupełniono i zatwierdzono podstawowe dokumenty na te obrady. (Projekty dokumentów na Zebranie Ogólne w załączeniu).

Prezydium LSG będzie rekomendować Zebraniu Ogólnemu zwiększenie liczby wicemarszałków LSG z obecnych 6 do 8 osób, w związku z podojeniem w tej kadencji liczby członków LSG. Przewiduje się zwiększenie liczebności Prezydium LSG do 10 osób. Komisja Rewizyjna LSG ma nadal pozostać 3-osobowa.

Prezydium LSG zaaprobowało propozycję Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego dotyczącą wytypowania osobno w gronie członków LSG z południa i północy województwa jeszcze przed Zebraniem Ogólnym kandydatur do organów i komisji na Zebranie Ogólne oraz przyszłych władz LSG w ramach „prawyborów”, z zachowanie reprezentatywności każdego z subregionów.

Prezydium LSG zatwierdziło zaproponowane przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego projekty Porządku Obrad XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG oraz Regulaminu Obrad XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG, które ostatecznie przyjmie Zebranie Ogólne LSG.

Zebrani zaaprobowali projekt pisemnego Sprawozdania Prezydium LSG na XI Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG. Wyrazili zgodę dla zamiaru skrótowego przedstawienia tego dokumentu na Zebraniu Ogólnym LSG w postaci krótkiej prezentacji multimedialnej Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Całość dokumentu ma być przedstawiona w formie pisemnej członkom LSG i przegłosowana na Zebraniu Ogólnym.

Marszałek LSG przedstawił konsultowaną wcześniej e-mailowo z członkami Prezydium LSG propozycję zadań rekomendowanych przez XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG nowemu Prezydium LSG na VIII kadencję 2015-2017 r. Zapisy te uzupełnił dodatkowo Wicemarszałek LSG Karol Humiński, postulując m. in.: potrzebę delegowania reprezentantów LSG do komisji problemowych Sejmiku Województwa Lubuskiego, rozszerzenie współpracy zagranicznej o porozumienie o współdziałaniu z IHK Cotbus. Zaproponował też rezygnację z powoływania składu Rady Programowej LSG. Uwagi te zostały zaakceptowane w głosowaniu, a cały dokument (w załączeniu po poprawkach Prezydium LSG) powinien być przedyskutowany, wzbogacony i przyjęty w formie uchwały jako program działania LSG na następną kadencję w trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG.

Zebrani przyjęli wstępną (do uchwalenia na Zebraniu Ogólnym) propozycję zachowania dotychczasowej wysokości składek członkowskich na 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Kotarski zaproponował, żeby w nowej kadencji zwrócić się do członków wspierających o dodatkowe wpłaty na rzecz LSG. Ten pomysł został zaakceptowany i będzie przedstawiony na Zebraniu Ogólnym.

Przedyskutowano wstępne propozycje personalne na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego XI Sprawozdawczo –Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG, na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Propozycje te będą przedstawione w „prawyborach” w subregionach, a ostateczne decyzje w głosowaniu podejmie Zebranie Ogólne.

Na wniosek Wicemarszałków LSG z subregionu zielonogórskiego rozszerzono lista gości, którzy zostaną zaproszeni na Zebranie Ogólne LSG, o wszystkich lubuskich parlamentarzystów. Jednocześnie Prezydium LSG postanowiło, aby XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne LSG odbyło się w optymalnym dla gości terminie i przebiegło w dwóch częściach: I – roboczej, wewnętrznej z udziałem tylko członków LSG oraz II – oficjalnej z udziałem zaproszonych gości.

Prezydium LSG jednogłośnie przyjęło w poczet Członków Zwyczajnych LSG Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT eCoop w Zielonej Górze, a w poczet Członków Wspierających LSG – Stowarzyszenie „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania” w Sulęcinie.

Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił uczestnikom zebrania informacje w poniższych kwestiach.:

 1. Negatywna odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na Stanowisko LSG w sprawie Wydziałów Gospodarczych przy Sądach Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze z 19 marca 2015 r.
 2. Pozytywna decyzja Zarządu Wojewódzkiego Lubuskiego z 17 marca 2015 r. w sprawie włączeni w skład Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 przedstawicieli LSG – Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Dyrektora Biura Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie Marcina Tołoczki, o co Prezydium LSG podjęło starania w lutym 2015 r.
 • Po konsultacjach z członkami LSG wystosowano uwagi do RPO w ramach konsultacji społecznych tego dokumentu.
 1. Została przyjęta propozycja spotkania z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii w dn. 8 czerwca 2015 r., które zorganizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pod nadzorem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Alicji Makarskiej.
 2. Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał o zaproszeniu z IHK na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców we Frankfurcie nad Odrą na 7 maja 2015 r.
 3. Dyrektor biura LSG Maciej Woźny przedstawił koncepcję powołania Rady Klastrów Lubuskich oraz poinformował o wysłaniu ankieta do klastrów na ten temat i pierwszych odpowiedziach. Działania te zostały zaakceptowane przez Prezydium LSG.
 • Marszałek LSG złożył informację o niezłym stanie płatności składek za 2015 r., apelując jednocześnie do członków władz LSG o przekazywanie na rzecz Sejmiku 1% odpisu podatkowego w swoich deklaracjach PIT za 2014 r. Do rozstrzygnięcia władz nowej kadencji pozostaje kwestia: czy LSG będzie w przyszłości pozyskiwać ten 1 % samodzielnie (takie możliwości daje wpisanie LSG do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego), czy też nadal za pośrednictwem naszego członka – Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Na tym obrady XI Prezydium LSG zakończono.

****************************************************************************************************************************
Protokół

X posiedzenia Prezydium LSG 24 lutego 2015 r. w Gorzowie Wlkp.

Dziesiąte w tej kadencji posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego odbyło się 24 lutego 2015 r. w siedzibie LSG w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 17 z udziałem wszystkich Członków Prezydium LSG oraz dwóch Członków Komisji Rewizyjnej LSG (lista obecności w załączeniu). Obrady otworzył i prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański.

Na wstępie Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił zmieniony nieco w stosunku do tekstu zaproszeń porządek obrad (w załączeniu), który został zaakceptowany. Przekazał przeprosiny od Pani Wojewody Lubuskiej Katarzyny Osos za jej nieobecność spowodowaną zmienionym w ostatniej chwili terminem wizyty w województwie wiceministra spraw wewnętrznych i komendanta głównego policji. Zapowiedział udział w spotkaniu wiceprezydenta Gorzowa Pana Łukasza Marcinkiewicza, która uprzedził, że pół godziny spóźni się na obrady.

Posiedzenie prezydium rozpoczęto więc od części roboczej porządku obrad.

Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował za dużą aktywność członkom Prezydium LSG, a szczególnie Panu Wicemarszałkowi LSG Karolowi Humińskiemu, który kilkakrotnie reprezentował ostatnio Sejmik na sesjach Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego i innych wydarzeniach w rejonie zielonogórskim. Marszałek LSG Ryszard Barański i Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Stanisław Owczarek. Pan Wicemarszałek LSG Stanisław Koleśnik przekazał materiały z międzynarodowej konferencji na temat podatków we Frankfurcie nad Odrą, gdzie reprezentował Sejmik.

Panowie R. Barański i S. Owczarek złożyli relację z uroczystej inauguracji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Zielonej Górze, w której obaj uczestniczyli 23 lutego 2015 r.

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał Stanowisko LSG w sprawie przyspieszenia wydania koncesji na rozpoznanie złóż miedzi wysłane do Premier Ewy Kopacz 25 listopada 2014 r. i przedstawił dalszą korespondencja w tej sprawie z Ministerstwem Środowiska (w załączeniu). Członkowie Prezydium zgodnie stwierdzili, brak dostatecznego zaangażowania w tę sprawę władz centralnych, mimo wielu działań LSAG a także władz samorządowych województwa lubuskiego.

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał Stanowisko LSG w sprawie Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie i Zielonej Górze wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka 24 listopada 2014 r(W załączeniu). Z uwagi na brak reakcji Członkowie Prezydium LSG wskazali na potrzebę ponownego zwrócenia się do Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie.

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał Stanowisko I Kongresu Klastrów Pogranicza z 8 grudnia 2014 r. i omówił odpowiedź Zarządu Województwa Lubuskiego podpisaną przez Członka Zarządu Alicję Makarską (w załączniku). Poinformował też o propozycji Członka LSG – Lubuskiego Klastra Metalowego – na temat potrzeby integracji i wsparcia klastrów pod egidą LSG. Powiedział, że dr Katarzyna Cheba opracowuje ankietę do klastrów w sprawie ich zainteresowania wspólnymi projektami i działaniami promocyjnymi. Jest pomysł wspólnego wydawnictwa o klastrach lubuskich (z tłumaczeniami na j. angielski i j. niemiecki) oraz wspólnej strony internetowej. Pozostaje kwestia finansowania: czy klastry się złożą, czy będzie partycypował Urzędu Marszałkowskiego?

Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster określił odpowiedź Pani Alicji Makarskiej, jako „urzędnicze pismo na okrągło”. Mówił o wyraźnym wsparciu klastrów w większości innych województwa. Poparł pomysł działań poprzez LSG na rzecz integracji i promocji klastrów. Zaproponował, żeby element nacisku na władze województwa lubuskiego w sprawie wyznaczenia klastra wiodącego, rzeczywistego wsparcia działań klastrowych były stałym elementem dalszych działań LSG. Z opinią tą zgodzili się także pozostali uczestnicy posiedzenia.

Z uwagi na przybycie wiceprezydenta Gorzowa Łukasza Marcinkiewicza przerwano omawianie wewnętrznych kwestii LSG i podjęto rozmowę o głównych problemach gospodarczych, inwestycyjnych Gorzowa Wlkp.

Marszałek LSG Ryszard Barański krótko poinformował wiceprezydenta miasta o istocie działania, członkach i aktywności LSG, oferując pomoc nowym władzom Gorzowa Wlkp. w roli eksperckiej, w konsultacjach zamorzeń inwestycyjnych. Zaproponował też tematy rozmowy, a m.in.: najważniejsze inwestycje, a szczególnie komunikacyjne, transportowe Gorzowa; rozwój komunikacji zbiorowej, zwłaszcza tramwajowej; realizacja programu KAWKA; plany remontu ul. Kostrzyńskiej; potrzeba powstania harmonogram poprawy stanu nawierzchni ulic miasta; plany wykorzystanie środków z RPO 2020, ZIT (ponad 48 mln Euro)

– Liczę na Państwa doświadczenie, pomoc, konsultację – mówił wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz. – Chcę się szczerze dzielić pomysłami, dylematami i liczę na równie szczerą, stałą dyskusję, ale również na wsparcie po wspólnym podjęciu kluczowych dla przyszłości miasta decyzji.

W dalszej rozmowie poruszono wszystkie kwestie dotyczące problematyki zaproponowanej przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Wiceprezydent miasta dzielił się planami (często wariantowymi, wymagającymi jeszcze wyboru) inwestycji drogowych i transportowych, mówił, że budowany jest harmonogram remontu ulic śródmieścia, że nie ma zagrożeń dla realizacji programu KAWKA. W dyskusji wiele uwagi poświęcono też kwestiom rewitalizacji i ożywienia centrum Gorzowa (członkowie LSG zwracali uwagę m.in. na zbyt wysokie czynsze, które eliminują miastotwórcze placówki z centrum Gorzowa), sprawom lepszego dopasowania kształcenia zawodowego dla rzeczywistych potrzeb lokalnych pracodawców, a szczególnie potrzebom ułatwienia szkolenia zawodowego przez rzemiosło (zgadzano się, że trzeba unowocześnić wyposażenie warsztatów i uwspółcześnić wiedzę nauczycieli zawodu). Dyskutowano o zakresie odwodnienia zachodniej części Gorzowa Wlkp., modernizacji Centrum Edukacji Zawodowej, potrzebie sprofilowania gospodarki Gorzowa Wlkp., wyznaczenia wiodących dla miasta stref aktywności gospodarczej, najbardziej rozwojowych dziedzin przedsiębiorczości. Wiele uwagi poświęcono także kwestiom właściwej polityki przetargowej i współdziałaniu władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami. Marszałek Ryszard Barański zwracał uwagę na potrzebę wyznaczania ambitnych celów długofalowych, sięgających poza 2020 r., a następnie realizowania tych zamierzeń etapowo – w zależności od aktualnych możliwości finansowych. Trzeba jednak mieć wizję docelową, a ni hamować inwestycje. Takie perspektywiczne zamierzenia wymagają poszukiwania dodatkowych środków na ich realizację choćby w unijnych programach terytorialnych, krajowych czy bezpośrednio z Brukseli.

W gospodarskiej, partnerskiej rozmowie uczestniczyli ze strony LSG głównie: Ryszard Barański, Józef Finster, Karol Humiński, Zenon Bambrowicz, Stanisław Koleśnik, Stanisław Owczarek, Bolesław Adamski i Lech Gewert. Obie strony uznały potrzebę dalszych, systematycznych konsultacji.

Marszałek LSG Ryszard Barański zreferował stan kontaktów z brytyjskim posłem Danielem Kawczyńskim oraz grupą brytyjsko-amerykańskich inwestorów, zainteresowanych współpracą z LSG i lubuskimi przedsiębiorcami. Poinformował o rezultatach swojego spotkania z delegacją brytyjską (info w załączeniu) i przybliżył plany rozwoju współpracy, a m. in. zorganizowania wspólnie z ZIPH i UMWL wizyty parlamentarno-gospodarczej delegacji brytyjskiej w Zielonej Górze oraz misji gospodarczej lubuskich przedsiębiorców do Wielkiej Brytanii.

Uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego 18 grudnia 2014 r. (wraz z rejestracją nowej wersji statutu LSG), jak poinformował Marszałek LSG Ryszard Barański, dokonane zostało za późno, żeby odpis 1%  bezpośrednio na konto LSG był możliwy w PIT-ach za 2014 r. Na razie więc nadal 1% odpisu podatkowego Sejmik będzie pozyskiwał za pośrednictwem naszego członka – Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP bierze 10% od wpłat na swoje koszt administracyjne). Samodzielne pozyskiwanie przez LSG 1% odpisu wymaga szczegółowych sprawozdań finansowych, płatnego ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wiąże się z koniecznością stałego prowadzenia szczegółowej dokumentacji i sprawozdawczości, a także drobiazgowymi kontrolami finansowymi. Ostateczną decyzję (samodzielnie czy za pośrednictwem ZLOP) w kwestii tego 1% podejmą władze LSG nowej kadencji.

Marszałek LSG przedstawił starania o wejście Sejmiku do Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. W regulaminie powołania Komitetu, uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego, podobnie jak w składzie Komitetu Monitorującego RPO 2007-2013 nie przewidziano uczestnictwa reprezentanta LSG. 19 stycznia 2014 r. LSG wystąpił do Zarządu Województwa i Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Pawła Sługockiego w tej sprawie. 19 lutego otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź Zarządu Województwa od dyr. Pawła Sługockiego.

Przeprowadzono wybory Członka i Zastępcy Członka Komitetu Monitorującego RPO. Członkiem jednomyślnie został wybrany Ryszard Barański, a Zastępcą Członka Komitetu Monitorującego RP Marcin Tołoczko – dyrektor Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie, który ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. (Uchwała nr 1)

 

Marszałek LSG przedstawił informację na temat sytuacji finansowej LSG. Wszystkie składki za 2014 r. i zaległe zostały uregulowane. Obroty na koncie LSG w 2014 r. były najwyższe w historii Sejmiku.

Kolejnym tematem obrad było doprecyzowanie planów pracy LSG do końca kadencji. Jak poinformował Marszałek LSG Ryszard Barański, program przyjęty na Zebraniu Wyborczym 13 czerwca 2013 r. i tematy przyjęte na I posiedzeniu Prezydium LSG 24 lipca 2013 r. oraz dokumenty programowe zaktualizowane na Zebraniu Sprawozdawczym 27 czerwca 2014 r. są praktycznie zrealizowane lub w trakcie realizacji. W trakcie dyskusji jako miejsce kolejnego posiedzenia Prezydium LSG Wicemarszałek LSG Bolesław Adamik zaproponował Żary oferując się też zorganizowania integracyjnego wyjazdu do Cieplic Zdroju. Wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz na miejsce najbliższych obrad Sejmiku zaproponował Rzepin. Po dyskusji ustalono, że najbliższe spotkanie LSG, po doprecyzowaniu jego tematu, zostanie przeprowadzone w Rzepinie w dniach 13-17 kwietnia, a jedno z pierwszych posiedzeń LSG w nowej kadencji odbędzie się w Żarach. Podjęto wstępną decyzję o przeprowadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego LSG w dn. 2 czerwca w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy posiedzenia wyrazili też zainteresowanie doprowadzeniem do spotkania z nową Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos terminie marcowym.

Prezydium LSG zapoznało się z deklaracjami członkowskimi i informacjami na temat stowarzyszeń, które zgłosiły swój akces do LSG. Jednomyślnie podjęto uchwały na 2, 3 i 4, przyjmując w skład Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego: Forum Przedsiębiorców w Żarach oraz Lubuskie Centrum Innowacji Agrotechnicznych w Żarach na członków zwyczajnych LSG, a Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żaganiu – na członka wspierającego LSG. Wstępnie ustalono, że uroczyste przyjęcie nowych członków odbędzie się podczas spotkania LSG w Rzepinie w połowie kwietnia.

Na tym obrady zakończono.

Protokołował Maciej Woźny

Protokół wspólnego otwartego posiedzenia 

Prezydium i  Członków  Sejmiku Gospodarczego

oraz Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców

na temat możliwości pozyskania środków z nowej perspektywy unijnej

dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

28 stycznia 2015 r. w Lubsku

Spotkanie odbyło się w Lubskim Domu Kultury w Lubsku 28 stycznia 2015 r. z udziałem 87 osób. Wśród gości byli m.in. Paweł Sługocki – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek,  burmistrz lubska Jerzy Lachowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Lubska Ireneusz Kurzawa, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku Alicja Czerniawska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Elżbieta Moćko, kierownik filii Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku Joanna Zielińska, sekretarz Miasta i Gminy Lubsko Henryk Dybka, kierownik oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Żarach Grażyna Bar, prezes Forum Przedsiębiorców w Żaganiu Sebastian Galasiak, prezes Lubskiego Samorządu Gospodarczego Sławomir Jasiński, reprezentujący SLP – prezes Jerzy Lachowicz i sekretarz Henryk Gmyrek oraz reprezentujący LSG – marszałek LSG Ryszard Barański, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz, prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp. Stanisław Koleśnik, członek władz OPZL Karol Humiński, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa w Zielonej Górze Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze Józef Finster, prezes Lubuskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości LCRP Aleksandra Głazowska, prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romuald Malinowski, wiceprezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Andrzej Kasztelan. (Listy obecności w załączeniu).

Moderatorem obrad był sekretarz SLP Henryk Gmyrek, który rozpoczął spotkanie od poproszenia o zabranie głosu współgospodarzy spotkania: marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i prezesa SLP Jerzego Lachowicza.

Obrady otworzył ich temat, cel i program (w załączeniu) przedstawił Ryszard Barański. Gości powitał (lista w załączeniu) Jerzy Lachowicz. Następnie Marszałek Ryszard Barański przedstawił informację na temat zadań i działań LSG w obecnej kadencji.

Informację o SLP przedstawiła Mariola Czarna.

Burmistrz Lubska Lech Jurkowski powitał zebranych, podkreślił znaczenie współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego, zapewnił o swojej woli dobrej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i ich reprezentacją czyli SLP.

Informację na temat dokonań Miasta i Gminy Lubsko, stanu gospodarczego i planów jej rozwoju, w tym zwłaszcza ofertę inwestycyjną, przedstawił sekretarz Miasta i Gminy Lubsko Henryk Dybka.

Alicja Czerniawska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, przedstawiła imponujący dorobek kierowanej przez siebie placówki. Podkreśliła, że najłatwiej zatrudnienie na lokalnym rynku pracy znajdują absolwenci Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład ZST. Wskazała na działania, które umożliwiają ZST coraz lepsze dostosowywanie się do wymogów  lokalnego rynku pracy. (W podsumowaniu obrad marszałek LSG Ryszard Barański podkreślał, że ZST w Lubsku jest wzorcowym przykładem sensownego prowadzenia szkolnictwa zawodowego skojarzonego z rzeczywistymi potrzebami lokalnych przedsiębiorców i pracodawców).

Krzysztof Jurek z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze przedstawił klarownie i treściwie ofertę pożyczkową dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. (W przerwie obrad wielu uczestników kontaktowało się już bezpośrednio z prelegentem w celu nawiązania współpracy).

Tuż przed przerwą kawową na scenie Lubskiego Domu Kultury z występami wokalnymi zaprezentowały się uczennice Gimnazjum nr 1 w Lubsku: Sandra Tutko, Karolina Dubicka i Natalia Żarnowska.

Podczas przerwy w obradach ich uczestnicy nawiązywali liczne kontakty, wymieniali się informacjami, żywo dyskutowali o problemach poruszanych wcześniej podczas plenarnej części spotkania.

Po przerwie dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Elżbieta Moćko przedstawiła działania i dorobek kierowanej przez siebie placówki, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania w niej osób niepełnosprawnych umysłowo do podjęcia pracy, a nawet uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

W dyskusji głos zabrał sekretarz SLP Henryk Gmyrek (wydruk prezentacji w załączeniu). Zwrócił uwagę m.in. na „białą plamę inwestycyjną” w rejonie Lubska, konieczność zaprzestania dofinansowywania przez samorząd województwa lubuskiego lotniska w Babimoście, pilną potrzebę dokończenie budowy obwodnicy Lubska. Wskazał również brak zrównoważenia rozwoju województwa lubuskiego, niedocenianie w praktyce roli mikroprzedsiębiorców oraz niedostateczne ich wspieranie przez administrację państwową szczebla krajowego i samorządową szczebla wojewódzkiego, niedocenianie przedstawicieli samorządu gospodarczego i reprezentantów pracodawców w dialogu społecznym. H. Gmyrek mówił też o potrzebie większego zaangażowania urzędników w przygotowanie unijnych wniosków o dofinansowanie, nadmiernym obciążeniu biurokratycznym małych firm i mikroprzedsiębiorców, nadmiarze kontroli pracodawców i ich wysokich kosztach w małych firmach, konieczności ponoszenia pełnej odpowiedzialności (także finansowej) urzędników za nietrafne decyzje, traktowaniu przez władze problemów mikroprzedsiębiorców „po macoszemu”.

Do uwag tych szczegółowo odniósł się dyrektor Paweł Sługocki, przyznając w wielu kwestiach rację  Henrykowi Gmyrkowi, ale wskazując jednocześnie, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie jest adresatem większości z tych wniosków. Zapewnił, że przekaże te wnioski władzom wojewódzkim.

Spotkanie podsumował marszałek LSG Ryszard Barański, dziękując za zaangażowanie jego współorganizatorom, gospodarzom i zachęcając do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daję przedsiębiorcom oraz instytucjom otoczenia biznesu nowa perspektywa unijna, a także dopracowywany aktualnie w szczegółach Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Marszałek Barański wysoko ocenił wartość merytoryczną, organizację i atmosferę spotkania w Lubsku.

Na tym obrady zakończ

Protokołował: Maciej Woźny

Naukowcy i praktycy o rozwoju na peryferiach

Kongres klastrów

Naukowcy i praktycy życia gospodarczego województwa lubuskiego spotkali się 8 grudnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na II Transgranicznej Konferencji Naukowej. Została ona zorganizowana przez Lubuską Fundację Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp., Centrum Biznesu i Innowacji (BIC) we Frankfurcie nad Odrą oraz PWSZ w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu „viaduct innovativ II”.

Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. prof. dr hab. Elżebieta Skorupska-Raczyńska oraz Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański.

W trakcie konferencji referaty na temat prawnych i ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionów, roli klastrów w rozwoju regionalnym, zmian w pojmowaniu centrum i peryferii, a także znaczenia współdziałania przedsiębiorców i samorządu terytorialnego wygłaszali naukowcy z Gorzowa Wlkp., Szczecina, Poznania, Warszawy, Torunia i Krakowa. Niemieckie doświadczenia przybliżali m.in. prof. dr Michael Gross z Frankfurtu nad Odrą, prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Regionu Wschodniej Brandenburgii Uwe Hoppe oraz prezes zarządu Business and Innovation Centre z Frankfurtu nad Odrą Heike Gensing. 

Głos zabierali także praktycy działalności gospodarczej. Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański mówił o 15. lata doświadczeń samorządu gospodarczego województwa lubuskiego w tworzeniu sieci współpracy przedsiębiorców. O tworzeniu sieci klastrów pogranicza opowiedział prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. Józef Finster. Dokonania Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych w Żarach przedstawił Krzysztof Nowakowski.

Jednym z elementów konferencji był I Kongres Klastrów Pogranicza. Uczestniczący w nim przedstawiciele lubuskich klastrów oraz członkowie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego uzgodnili i przyjęli wspólne stanowisko zwracające uwagę na potrzebę większego wsparcia klastrów przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz konieczność ściślejszej współpracy samorządu gospodarczego i terytorialnego wszystkich szczebli.

STANOWISKO

Kongresu Klastrów Pogranicza

i Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

8 grudnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

Od wielu lat w największych gospodarkach światowych podkreśla się istotny wpływ funkcjonowania klastrów na rozwój społeczno-gospodarczy krajów czy regionów. Klastry    od lat są wspierane w Stanach Zjednoczonych; po raz kolejny zostały również wskazane jako istotne czynniki wspomagające rozwój gospodarczy w Japonii.

Znaczenie klastrów dla rozwoju regionów podkreślają liczne dokumenty strategii gospodarczej przyjęte na forum Europy i Polski. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej w wielu polskich województwach powstały Regionalne Programy Wsparcia Klastrów, których celem jest tworzenie warunków do powstawania i rozwoju tego typu organizacji gospodarczych.

Pilną potrzebę stworzenia takich sprzyjających warunków dla funkcjonowania klastrów potwierdzają również przedstawiciele organizacji tego typu prowadzących działalność w województwie lubuskim

Uczestnicy I Kongresu Klastrów Pogranicza, odbywającego się 8 grudnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp., zgodnie deklarują wolę rozwijania współpracy w celu dalszego tworzenia i rozwoju klastrów w województwie lubuskim.

Za niezbędne uznajemy nawiązanie ściślejszych kontaktów między klastrami. Współdziałanie klastrów powinno zapewnić skuteczne podejmowanie wspólnych programów i przedsięwzięć gospodarczych, a w efekcie przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Zwracamy uwagę na potrzebę korzystania z dobrych doświadczeń najprężniejszych polskich i europejskich klastrów w dynamizowaniu dokonań członków klastrów i gospodarki regionów. Będziemy dążyć do kreatywnego wykorzystania dobrych wzorców w rozwijaniu naszej działalności. Liczymy na efektywne wsparcie instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych działających w regionie. Potwierdzamy poparcie dla działań wspierających klastry ze strony Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Polska Agencja Rozwoju Przedssiębiorczości tak odpowiada na pytanie, co klaster oznacza dla samorządu terytorialnego: – Przede wszystkim umożliwia lepszą promocję regionu, podniesienie jego rangi w oczach inwestorów oraz mieszkańców, zwiększenie kapitału społecznego i intelektualnego. Wszystkie te elementy skutkują podniesieniem jakości życia. Nie ma wątpliwości, że każda złotówka mądrze wydana na wsparcie klastra wraca kilkukrotnie pomnożona     do kasy miejskiej czy regionalnej.

Na działalność klastrów niektóre samorządy wojewódzkie wydzieliły i przeznaczyły znaczące środki finansowe. Szczególnie efektywne wspomaganie klastrów ma miejsce np. w województwach: pomorskim, śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Liczymy na zdecydowanie większe niż dotychczas zainteresowanie i konkretne wsparcie dla klastrów także ze strony władz województwa lubuskiego.

Aby osiągnąć zakładane cele wzrostu gospodarczego w województwie lubuskim, niezbędne jest zbudowanie rzeczywiście partnerskich relacji między samorządem terytorialnym, a gospodarczym i pełniejsze wykorzystanie możliwości rozwojowych, które stwarzają klastry.

 W szczególności oczekujemy na:

 1. Opracowanie Regionalnego Programu Wspierania Klastrów w województwie lubuskim, co wynika z zaleceń Unii Europejskiej.
 2. Zapewnienie i wydzielenie w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 środków na inicjatywy i programy klastrów związane z realizacją kluczowych celów gospodarczych województwa lubuskiego.
 3. Wzmocnienie współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z klastrami, w celu upowszechniania idei klasteringu oraz wsparcie konkurencyjności i innowacyjności wynikających z łączenia się firm w struktury klastrowe. Wspólnie podejmowane działania powinny być prowadzone m.in.: w zakresie wymiany informacji nt. sytuacji gospodarczej województwa lubuskiego, aktywności lubuskich podmiotów gospodarczych, promowania dobrych praktyk klasteringu oraz podejmowaniu działań na rzecz promocji i internacjonalizacji klastrów działających w województwie lubuskim. 
 4. Partnerskie włączenie się w koordynację, współdziałanie i konkretne wspieranie działań klastrowych władz samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w celu zdynamizowania lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego.

****************************************************************************************************************************************************

Protokół VIII posiedzenia Prezydium

Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w Sulechowie 19 listopada 2014 r.

VIII posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w kadencji 2013-2015 odbyło się w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 19 listopada 2014 r. o godz. 13.

Obrady otworzył Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, witając zaproszonych gości i członków Prezydium LSG. W posiedzeniu uczestniczyli: wszyscy Członkowie Prezydium LSG oraz Prezes Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Henryk Mazurkiewicz, Prezes Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie Radosław Grech, Prezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Wadim Tyszkiewicz, Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Krzysztof Częstochowski oraz Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka. (Listy obecności w załączeniu). Następnie Marszałek LSG podziękował za gościnę Prezesowi Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie – Panu Radosławowi Grechowi, prowadzącemu Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie, Członkowi LSG.

            Członkowie Prezydium jednomyślnie zatwierdzili porządek obrad zaproponowany przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego (w załączeniu). Jak stwierdził Ryszard Barański, tematyka tego posiedzenia wynika wprost z zapisów planu pracy Prezydium LSG i głównych tematów tego programu zatwierdzonych na pierwszym w obecnej kadencji Sejmiku posiedzeniu Prezydium LSG 30 czerwca 2013. W dokumentach programowych LSG jest mowa m.in. o:

 

a)      W programie: spotkanie poświęconym energetyce odnawialnej (punkt 6 porządku obrad);

b)      W programie: wspieranie rozwoju gospodarczego regionu (punkt 3 porządku obrad). Także postulaty zgłoszone na posiedzeniu Prezydium LSG w Skąpem 13 maja 2014 r. poświęconego perspektywom wykorzystania surowców naturalnych województwa lubuskiego („potrzebne są konkretne, szybkie działania w sprawie przyznawania koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż”). Stanowiska w sprawie koncesji przyjęły także: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

c)      W programie: organizacja Kongresu Klastrów Lubuskich (punkt 5 porządku obrad)

d)     Punkt 4 porządku obrad – przywrócenie Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – wynika z programu działania LSG, w którym zapisaliśmy zadanie: „likwidacja barier prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej”. Wiele sygnałów dociera na ten temat od lubuskich przedsiębiorców.

Prowadzący posiedzenie Ryszard Barański przedstawił propozycję stanowiska Prezydium LSG w sprawie konieczności przyspieszenia wydania koncesji na poszukiwanie złóż miedzi i srebra w rejonie Bytomia Odrzańskiego. (Tekst w załączeniu). Zaproponował tekst listu, który LSG prześle do premier Ewy Kopacz, a do wiadomości kilku resortów oraz władz wojewódzkich i mediów. Przypomniał historie przyznania, a następnie cofnięcia koncesji i przytoczył stanowiska podjęte w tej kwestii przez Lubuskich Pracodawców oraz przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.

            Prezydent Nowej Soli, a jednocześnie Prezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Wadim Tyszkiewicz w pełni poprał stanowisko LSG. Podzielił się też informacjami na temat swoich poczynań w tej kwestii i dążenia do spotkania przedstawicieli KGHM, firmy Miedzi Cooper oraz lokalnych władz samorządowych w celu zawarcia porozumienia o podziale koncesji na woj. lubuskie (dla Miedzi Cooper) i woj. dolnośląskie (dla KGHM). Podkreślił, że przyznanie koncesji na zbadanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego kanadyjskiej spółce, a następnie przyznanie jej koncesji na wydobycie oznaczać będzie zainwestowanie w tym obszarze na kwotę 4 mld zł, 1.300 mld zł podatków rocznie, 8.600 nowych miejsc pracy, znaczne ożywienie gospodarcze dla całego województwa lubuskiego, znaczący wzrost PKB w niedalekiej przyszłości (perspektywa 10-15 lat). Jak powiedział, blokowanie kanadyjskiej spółki przez koncern KGHM nie ma żadnych racjonalnych przesłanek poza monopolistycznymi ambicjami Lubińskiego Księstwa Miedziowego. Gdyby koncesję przyznano KGHM, to perspektywa powstania kopalni miedzi w okolicach Bytomia Odrzańskiego przesuwa się o 50-60 lat. Wadim Tyszkiewicz jednoznacznie poparł stanowisko Sejmiku.

            Wicemarszałek LSG Karol Humiński również opowiedział się za zatwierdzeniem dokumentu zaproponowanego przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego, podkreślając, że jest to realizacja podstawowych idei leżących u podstaw powołania samorządu gospodarczego województwa lubuskiego. Wskazał również na niedopuszczalne przekłamania medialne w relacjonowaniu tej sprawy. Wbrew artykułom prasowym Miedzi Cooper nie wycofało się z ubiegania o koncesję na poszukiwanie i oszacowanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego.

            Dyrektor Biura OPZL Jarosław Nieradka mówił o tym, że stanowisko Sejmiku jest zbieżne ze stanowiskiem ogłoszonym wcześniej przez OPZL i podziękował za wsparcie Prezydium LSG. Zauważył, że warto stanowisko LSG jak najszerzej nagłośnić w mediach, gdyż interes narodowy musi być ponad interesem Księstwa Miedziowego.

            Prezes Lubuskich Pracodawców Krzysztof Częstochowski podkreślił, że nie widzi żadnych racjonalnych argumentów przewlekania decyzji Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania koncesji. W pełni poparł stanowisko proponowane przez LSG.

            Wadim Tyszkiewicz również podzielił ten punkt widzenia, informując, że w jego rozmowach z prezesem KGHM nie padł żaden argument za przyznaniem koncesji Polskiej Miedzi, a ABW wykluczyło jakiekolwiek „nieczyste interesy” ze strony Spółki Miedzi Cooper, wręcz wskazując, że w interesie Polski jest jak najszybsze przyznanie jej tej koncesji. Podkreślał znaczenie faktu jednomyślnego współdziałania samorządy terytorialnego i gospodarczego w tej tak ważnej dla przyszłości regionu i kraju kwestii.

            Prezes Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie Henryk Mazurkiewicz zauważył, że samorząd gospodarczy jest właśnie tą instytucją, która powinna i może naciskać wspólnie z samorządem terytorialnym na decyzje umożliwiające przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, a to jest właśnie przykład takiego współdziałania w interesie województwa i kraju.

            Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz zwrócił uwagę, że działania Wadima Tyszkiewicza idą w dobrym kierunku i mają pełne wsparcie LSG oraz Zachodniej Izby Handlowo-Przemysłowej. Wyraził zaniepokojenie, że pertraktacje te, które powinny doprowadzić do wytyczenia „linii demarkacyjnej” między rejonem Bytomia Odrzańskiego (woj. lubuskie – dla Miedzi Cuprum), a Kotli (woj. dolnośląskiego – dla KGHM) nie mają dostatecznego wsparcia władz wojewódzkich. Zwrócił uwagę, że takie porozumienie jest niezbędne, gdyż dalszy konflikt może doprowadzić do batalii sądowej, która może potrwać i 10 lat, co byłoby tragiczne w skutkach dla Polski.

            Członkowie Prezydium LSG jednomyślnie podjęli Uchwałę nr 1 (w załączeniu) zobowiązującą Marszałka LSG do niezwłocznego przedstawienia premier Ewie Kopacz uzgodnionego stanowiska LSG w sprawie przyznania koncesji na rozpoznanie złoża miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego.

            Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Marszałek LSG Ryszard Barański stwierdził, że sygnały od przedsiębiorców województwa lubuskiego wskazują, iż likwidacja Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. (2009 r.) i Zielonej Górze (2011 r.) doprowadziła do niepotrzebnej straty czasu, dodatkowych kosztów wielu firm. A także wydłużenia czasu rozpatrywania spraw w Wydziałach Gospodarczych Sądów Okręgowych w Szczecinie i Poznaniu. Zaproponował treść stanowiska Sejmiku w tej sprawie, które ma być przekazane Ministrowi Sprawiedliwości, a do wiadomości Prezes Rady Ministrów RP, władzom wojewódzkim, instytucjom sądowniczym.

            Wicemarszałek LSG Karol Humiński poinformował, że opinia przedsiębiorców, LSG, a także środowisk prawniczych, z którymi rozmawiał w tej sprawie, są zbieżne. Trzeba przywrócić Wydziały Gospodarcze Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Obecnie rocznie około 650 spraw z rejonu południowego województwa lubuskiego rozpatrywanych jest w Poznaniu, a około 250 spraw z regionu północnego województwa lubuskiego – w Szczecinie. To nie tylko niepotrzebne koszty dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim strata czasu.

            Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz uznał, że stanowisko LSG w tej sprawie jest za wszech miar wskazane. „Po to jest właśnie Sejmik, żeby zajmować się takimi sprawami, jak zajmujemy się dzisiaj – podkreślił J. Korolewicz. – To jest istota działania LSG. I to stanowisko trzeba nagłośnić w mediach, a także przekazać szeroko całemu środowisku prawniczemu w tym wojewódzkim izbom adwokacki i izbom radców prawnych oraz sądom apelacyjnym i okręgowym.  

            Wicemarszałek LSG Zenon Bambrowicz przede wszystkim sprawy te należy zasygnalizować Sądom Okręgowym w Szczecinie i Zielonej Górze.

            Wicemarszałek LSG Karol Humiński. Proponuję uchwalenie tego stanowiska bez żadnych dodatkowych konsultacji, bo to nasza opinia. Warto ją jednak jak najszerzej nagłośnić w środowiskach prawniczych, dodatkowo przesłać do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., które też się w tę sprawę zaangażowały.

            Marszałek LSG Ryszard Barański stwierdził, że nowy Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przywraca liczne sądy rejonowe zlikwidowane przez swojego poprzednika Jarosława Gowina, więc jest szansa, że przywróci i te Wydziały Gospodarcze w naszych Sądach Okręgowych. – Gdyby choć w jednym z nich, to już byłoby łatwiej jeździć do Gorzowa Wlkp. czy Zielonej Góry, niż do Szczecina bądź Poznania – ale to już decyzja Ministra, a my domagajmy się Wydziałów Gospodarczych w Sądach Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.

            Członkowie Prezydium LSG jednomyślnie zatwierdzili stanowisko w sprawie przywrócenia tych placówek sądowych i jednomyślnie przyjęli uchwałę nr 2 (w załączeniu), zobowiązującą Marszałka LSG do przesłania tego stanowiska Ministrowi Gospodarki, władzom wojewódzkim oraz reprezentatywnym instytucjom prawniczym całego regionu, a więc nie tylko województwa lubuskiego, ale także zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

            Następny punkt porządku obrad Prezydium LSG zreferował dyrektor biura LSG Maciej Woźny. Poinformował, że zgodnie z planem i programem pracy Sejmiku kolejne jego spotkanie powinno być poświęcone wspieraniu klastrów. W tym celu Marszałek LSG objął patronat nad II Transgraniczną Konferencją Naukową, która odbędzie się 8 grudnia w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Biuro LSG włączyło się we współorganizację panelu klastrowego i przekazuje zaproszenia do udziału w konferencji wszystkim klastrom i wszystkim członkom LSG. Konferencję finansuje i głównym jej organizatorem jest członek LSG – Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, której prezesem jest Józef Finster. Panel klastrowy powinien się zakończyć konkretnym efektem – przygotowanym przez biuro LSG stanowiskiem I Kongresu Klastrów Pogranicza – w sprawie potrzeby efektywniejszego wsparcia klastrów przez władze wojewódzkie oraz rozwoju i integracji klastrów lubuskich.

            Wadium Tyszkiewicz stwierdził, że działania wspierające klastry są niezbędne. Jak powiedział, trzeba bezwzględnie usprawnić działania samorządu terytorialnego w kontaktach z biznesem, wzmocnić w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jednostki potrafiące współdziałać z biznesem, wręcz odpowiedzialne za kontakty z samorządem gospodarczym. – W wielu samorządach terytorialnych wszystkich szczebli nie funkcjonuje profesjonalna obsługa biznesu, nie ma partnerstwa, brak wizji rozwoju gospodarczego – mówił Wadim Tyszkiewicz, deklarując zarazem chęć rozszerzenia współpracy i wzajemnego wsparcia między Zrzeszeniem Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego a Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym.

            Marszałek LSG Ryszard Barański wyraził uznanie dla tej inicjatywy, za którą podziękował Prezydentowi Wadimowi Tyszkiewiczowi i zapowiedział, że będzie przekazywał stanowiska Sejmiku, a także częściej zapraszał przewodniczącego Zrzeszenia na spotkania LSG.

            Henryk Mazurkiewicz zadeklarował aktywny udział kierowanego przez siebie Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie w I Kongresie Klastrów Pogranicza. Zauważył, że będzie to dobra okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi lubuskimi klastrami. Uznał, że inicjatywa Sejmiku patronowania integracji klastrów w województwie lubuskim zasługuje na uznanie i wsparcie. Potwierdził fakt niedostatecznego wsparcia klastrów przez samorząd terytorialny województwa lubuskiego.

            Radosław Grech również wsparł ideę ściślejszej współpracy struktur samorządu terytorialnego i gospodarczego na wszystkich poziomach. Przybliżył mechanizm funkcjonowania klastrów w Niemczech, gdzie samorząd terytorialny wręcz wywołuje powstawanie kolejnych klastrów, powierza im współtworzenie terytorialnych strategii gospodarczych, dofinansowuje znacząco działania integracyjne w biznesie. Mówił również, że na poziomie landów tworzone są w Niemczech klastry klastrów, które wręcz decydują o kierunkach rozwoju gospodarczego regionu i mają na to zapewnione fundusze. Zaproponował  , żeby podobną rolę „klastra klatsrów” przyjął na siebie Lubuskie Sejmik Gospodarczy, a I kongres Klastrów Pogranicza może być pierwszym krokiem na tej drodze.

            Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz powiedział, że przede wszystkim same klastry muszą wykazać swoją przydatność, większą aktywność, bo jak do tej  pory w województwie lubuskim rzeczywiście działają jedynie trzy struktury klastrowe: Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp., Klaster Energetyczny w Sulechowie i Klaster Agrotechniczny w Żarach. Jego zdaniem nieporozumieniem jest powoływanie klastrów tylko dla realizacji krótkodystansowych programów unijnych i to w celu głównie uzyskania dotacji. – Rozwijajmy te klastr, które mają sens, i rzeczywiście wspierajmy je jako samorząd gospodarczy województwa, domagając się również takiego wsparcia ze strony Zarządu Województwa Lubuskiego mówił Jerzy Korolewicz.

            Henryk Mazurkiewicz zwracał uwagę, że w innych regionach kraju wręcz w wojewódzkich programach operacyjnych są wydzielone środki na klastry, które współdecydują o regionalnej polityce gospodarczej. Tego w naszym województwie brakuje.

            Ryszard Barański podkreślił, że klastry muszą być partnerem samorządu gospodarczego i terytorialnego. Zapowiedział, że w swoich działaniach LSG będzie jeszcze mocniej wspierał sensowne klastry i już po I kongresie Klastrów Pogranicza zorganizuje robocze spotkanie zainteresowanych współpracą klastrów z województwa lubuskiego i będzie nadal patronował poczynaniom integracyjnym.

            Jerzy Korolewicz powiedział, że hamulcem w działalności jest brak formuły prawnej dla działalności klastrów, podobnie jak brak ustawy o samorządzie gospodarczym. Zaproponował też, żeby LSG wydostał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pełny tekst Kontrakty Terytorialnego, który powinien być podstawą konkretnych działań ze strony organizacji gospodarczych, około biznesowych.

            Ryszard Barański zadeklarował, że Sejmik podejmie stosowne kroki do otrzymania i upowszechnienia tekstu Kontraktu Terytorialnego i wyraził zadowolenie z faktu tak pozytywnego przyjęcia zaproszenia do udziału w I Kongresie Klastrów Pogranicza i zapowiedzi dalszego współdziałania w rozwoju i integracji lubuskich klastrów.

            W kolejnym punkcie porządku obrad Radosław Grech i Henryk Mazurkiewicz przedstawili stan i perspektywy energetyki odnawialnej w województwie lubuskim. Barierę rozwojową stanowi nadal brak ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Nie są też unormowane kwestie przyłączy źródeł energii odnawialnej do sieci energetycznych. Brak dostatecznej współpracy i zainteresowania ze strony wielu struktur samorządu terytorialnego. Niewiedza wielu decydentów. Warto skorzystać z doświadczeń innych krajów europejskich. Niejasne są perspektywy np. ferm wiatrowych po zakończeniu się unijnych dotacji. Nie ma spójnego, trwałego systemu funkcjonowania energetyki odnawialnej w Polsce. OZE to wielka, ale wciąż niewykorzystana szansa dla województwa lubuskiego. Wciąż niewielka jest wiedza w tym zakresie władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ale coraz większa świadomość świata biznesu. Ma być aukcyjny system dopłat do energetyki odnawialnej, ale to wymaga gruntownej analizy i ustalenia długofalowej polityki cenowej, dopłat, inwestycji, wykorzystania itp.

            Sekretarz Prezydium LSG Bogusław Pietrow zwrócił uwagę na brak wielu podstawowych aktów prawnych, które mogłyby wesprzeć rozwój energetyki odnawialnej. Wskazał na niedostatki wiedzy i systemowych rozwiązań w tej dziedzinie.

            Marszałek LSG Ryszard Barański zadeklarował wsparcie Sejmiku dla działań Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej i podjęcie wspólnych starań o wprowadzenie sensownych rozwiązań systemowych. – Ze zdaniem LSG władze wojewódzkie zaczęły się liczyć i mamy nadzieję na skuteczność współdziałania w dziedzinie wypracowania warunków rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie – powiedział Ryszard Barański.

            Realizując kolejny punkt porządku obrad, Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił finansowe rozliczenie obchodów jubileuszu 15-lecia Sejmiku. Same obchody, jak i ich strona finansowa zostały ocenione przez Członków Prezydium LSG pozytywnie.

            Marszałek Ryszard Barański podziękował za bardzo dobrą frekwencję na wszystkich posiedzeniach i spotkaniach Prezydium LSG tej kadencji. Podkreślił dużą aktywność Członków Prezydium LSG, zarówno w bieżących, roboczych konsultacjach, jak i fakt, że Członkowie Prezydium w razie potrzeby chętnie reprezentują LSG w spotkaniach na szczeblu wojewódzkim, a nawet międzynarodowym. Podkreślił, że przedsięwzięcia LSG z reguły odbywają się przy znaczącym organizacyjnym wsparciu członków Sejmiku, a zwłaszcza Prezydium LSG. – Nikt z Członków Prezydium LSG nigdy nie odmówił swojego wsparcia, jeśli się o to zwróciłem – podkreślił Ryszard Barański.

            Ryszarda Barański poinformował, że w dniu odbywania posiedzenia Prezydium LSG wpłynęła deklaracja członkowska od Stowarzyszeniu 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej w Żarach, którą odczytał. Wicemarszałkowie LSG Jerzy Korolewicz i Krzysztof Kononowicz mieli wątpliwości, czy instytucje nie mające wiele wspólnego z gospodarką powinny być członkami LSG. Wicemarszałek LSG Bolesław Adamik ripostował, że w Żarach Stowarzyszenia 42 Pułku Zmechanizowanego jest bardzo znaczącą instytucją, a współpraca z wojskiem w tym regionie jest znacząca także w aspekcie gospodarczym. Wicemarszałek LSG Karol Humińskie stwierdził, że na podstawie Statutu LSG trudno odmówić jakiemukolwiek stowarzyszeniu prawa o obieganie się o członkowstwo w LSG. Jerzy Korolewicz ripostował, że zgodnie ze Statutem każde stowarzyszenie może się ubiegać o członkowstwo, ale też nie każdego Prezydium LSG – w świetle Statutu Sejmiku – ma obowiązek przyjąć. Marszałek LSG Ryszard Barański wskazał, że nie wszystkie instytucje tworzące obecnie LSG można uznać za organizacje okołobiznesowe. Zaproponował formułę przyjęcia w poczet członków wspierających, ale po głębszym zastanowieniu i osobnej dyskusji na ten temat podczas kolejnego posiedzenia Prezydium LSG.

            Na zakończenie obrad Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił informacje bieżące:

a)      Wsparcie międzysektorowego podejścia do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego, wyrażone po konsultacjach w Stanowicach 16 października 2014 r. w liście do Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak 23 października 2014 r.

b)      Przyjęcie udziału w Komitecie Honorowym obchodów wręczenia sztandaru Stowarzyszeniu 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej w Żarach (Inicjatywa wsparta przez Wicemarszałka LSG Bolesława Adamika).

c)      Dobra współpraca z mediami. Prezentacja opinii (np. ostatnio w sprawie tzw. abolicji ZUS) na blogu w portalu „Echo Gorzowa”.

d)     Po I Kongresie Klastrów Pogranicza planujemy wspólnie z Lubuskim Klastrem Metalowym robocze, konkretne spotkanie wszystkich klastrów lubuskich.

Obrady zakończono wnioskiem, żeby Biuro LSG wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o udostępnienie całości Kontraktu Terytorialnego i upowszechniło go wśród członków LSG. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

            Na tym obrady zakończono.

 

                                                                                              Protokołował Maciej Woźny

 

***********************************************************************

15-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Jubileusz 15-lecia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego był częścią Polsko-Niemieckich Warsztatów Samorządu Gospodarczego pod hasłem: „15 lat Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w rozwoju gospodarki regionu”, które odbyły się 21 października 2014 r. o godz. 13 w Sali Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7. Honorowy Patronat objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Patronat medialny sprawowały: Gazeta Lubuska, Gorzowski Ośrodek TVP, Radio Zachód i portal „Echo Gorzowa”.

Uczestniczyło ponad 100 osób, a wśród nich m.in.: Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski, Stanisław Iwan – Senator RP, współzałożyciel LSG, Jerzy Bujok – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Józef Kruczkowski – Starosta Gorzowski, Ryszard Górnicki – Wicestarosta Zielonogórski, Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Mario Quast – Dyrektor Wydziału Gospodarki i Stosunków Międzynarodowych Miasta Frankfurt nad Odrą, Uwe Hoppe – Prezes Izby Rzemiosł Regionu Wschodniej Brandenburgii, Andreas Zintsch – Dyrektor ds. Gospodarki Izby Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą, Peter Wölffiling – Członek Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą, prezes Spółki Realizacji Projektów IHK, Heike Gensing – Prezes  Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą (BIC), Gunnar Pajer – Kierownik Projektu Centrum Biznesu i Inwestycji we Frankfurcie nad Odrą, Estera Diester – Prezes Agencji Wspierana Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr, Hanna Nowicka – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, Franciszek Grześkowiak – Okręgowy Inspektor Pracy, Waldemar Stępak – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Roman Fedak – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Roman Gawroniak – Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Andrzej Kail – Dyrektro Marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dariusz Frejman – Prezes Radia Zachód, Krzysztof Szydłak – Dyrektor Biura Euroregionu „Europa pro Viadrina”, Zbigniew Staszak – Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Emilian Popławski – Marszałek LSG I kadencji, Józef Lenart – Marszałek LSG II kadencji, Stanisław Nowak – Marszałek LSG III kadencji, Karol Humiński – Marszałek LSG IV i VI kadencji, Władysław Komarnicki – Marszałek LSG V kadencji, Antoni Rutka – Współzałożyciel, Sekretarz LSG I kadencji, Wicemarszałek LSG II i III kadencji, Bogdan Bakalarz – Wicemarszałek LSG I kadencji, wówczas Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, Andrzej Przywecki – Członek Prezydium LSG I kadencji, wówczas Prezes Zrzeszenia Kupców Zielonogórskich, Marian Ziętkiewicz – Członek Prezydium LSG I kadencji, wówczas Prezes Zielonogórskiego Klubu Biznesu, Tadeusz Wawrzyniak – Członek Prezydium LSG I kadencji, wówczas Prezes Lubuskiej Izby Gospodarczej w Zielonej Górze, Marian Ozimkiewicz – Członek Prezydium LSG I kadencji, wówczas Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp., Zdzisław Czekała – były działacz LSG, Stefan Piosik – były działacz LSG, dr Aleksander Kapustka – były działacz LSG. Licznie przybyli obecni i byli członkowie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, przedsiębiorcy, pracodawcy, ludzie nauki i mediów.

Moderatorem obrad był red. Mateusz Karkoszka z TVP Oddział Gorzów Wlkp.

Ryszard Barański przedstawił prezentację historię i dorobek LSG „Z doświadczeń 15 lat działalności Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego”  i dziękował działaczom wszystkich kadencji, a także władzom wojewódzkim, reprezentantom najważniejszych instytucji regionu za współurzeczywistnianie idei samorządu gospodarczego w województwie lubuskim. Szczególnie zasłużonych dla rozwoju samorządności gospodarczej województwa lubuskiego odebrali pamiątkowe statuetki przyznane uchwałą Prezydium LSG. Otrzymali je kolejno: Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, 2. Stanisław Iwan – Senator RP, Współzałożyciel LSG, Stanisław Nowak – Marszałek LSG III kadencji 2004-2007, Władysław Komarnicki – Marszałek LSG V kadencji 2009-2011, Antoni Rutka – Współzałożyciel LSG, Wicemarszałek Sejmiku pierwszych kadencji, Emilian Popławski – Marszałek LSG I kadencji 1999-2001, Józef Lenart – Marszałek LSG II kadencji 2001-2004, Karol Humiński – Marszałek LSG IV i VI kadencji 2007-2009 i 2011-2013. Statuetki wręczali: Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Zastępca Sekretarza Generalnego KIG Jerzy Bujok i Marszałek LSG Ryszard Barański.

Na zakończenie gratulacje Sejmikowi za jego wkład w rozwój regionu złożył Wicewojewoda Lubuski, dołączając też pisemne podziękowania i osobiste prezenty.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak w towarzystwie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego wręczyła Honorowe Odznaki „Za zasługi dla Województwa Lubuskiego”, przyznane przez Sejmik Województwa Lubuskiego na wniosek LSG, następującym osobom: Uwe Hoppe – prezes Izby Rzemieślniczej Regionu Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą, Heike Gensing – prezes  Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą, Gunnar Pajer – kierownik Projektu Centrum Biznesu i Inwestycji we Frankfurcie nad Odrą, Zbigniew Marcinkiewicz – prezes Zarządu Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp., Józef Finster – prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze, dr Agnieszka Wala – doradca Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Izabela Jankowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., Włodzimierz Fleischer – przewodniczący gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, dyrektor biura Lubuskiego Klastra Metalowego w Gorzowie Wlkp.,

Gratulacje odznaczonym oraz podziękowania i gratulacje wszystkim działaczom LSG obecnej i poprzednich kadencji złożyła Marszałek Województwa Lubuskiego, wręczając też jako osobisty prezent portret Marszałkowi Województwa Lubuskiego Ryszardowi Barańskiemu.

Marszałek Sejmiku Ryszard Barański wręczył uchwały Prezydium LSG i certyfikaty dwóm nowym członkom: Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na ręce Dyrektora Marketingu KSSSE Andrzeja Kaila oraz Lubuskiemu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości „LCRP” w Zielonej Górze na ręce Prezes Zarządu LCRP Aleksandry Głazowskaiej (uchwały i zaświadczenia wręcza Marszałek Ryszard Barański).

Następnie  miały miejsca kolejno wystąpienia i prezentacje:

– Fundusze unijne – Przyszłość zaczyna się dzisiaj – Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

– Zasady funkcjonowania samorządu gospodarczego w Niemczech – Prezes Izby Rzemiosł Regionu Wschodniej Brandenburgii Uwe  Hoppe

– Samorząd gospodarczy w Polsce – dziś i jutro – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bujok

– Osiągnięcia gospodarcze województwa lubuskiego w latach 1999-2014 na przykładzie inwestycji w strefach ekonomicznych – Dyrektor Marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Kail

– Znaczenie projektu viadukt innovativ II w rozwoju pogranicza – Kierownik Projektu Centrum Biznesu i Inwestycji we Frankfurcie nad Odrą Gunnar Pajer

Po wystąpieniu Uwe Hoppe nastąpił moment uroczystego podpisania porozumienia o współpracy najważniejszych instytucji samorządowych naszego pogranicza. Porozumienie to zwarły ze strony niemieckiej: Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii (IHK), Izba Rzemiosł Regionu Wschodniej Brandenburgii (HWK) oraz Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą (BIC), a ze strony polskiej: Lubuski Sejmik Gospodarczy o Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze.

Wnioski i podsumowanie Warsztatów przedstawił Wicemarszałek LSG, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz.

Dziękujemy sponsorom Warsztatów, którymi byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

Konkretnie o dotacjach

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Roman Mizerny oraz pełnomocnik, dyrektor biura Lubuskich Pracodawców Henryk Salej spotkali się 21 sierpnia w siedzibie Lubuskich Pracodawców przy ul. Jagiellończyka 17 w Gorzowie Wlkp. z p.o. kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyną Kozińską. Omawiano kwestie związane usprawnieniem wymiany informacji między administracją samorządową a przedsiębiorcami i pracodawcami w województwie lubuskim.

Jak zwracali uwagę reprezentanci środowisk biznesowych, obecnie potrzebne są już nie dalsze i kolejne konsultacje społeczne zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ale wskazanie przedsiębiorcom konkretnych możliwości, typów projektów konkursowych, zasad i procedur pozyskiwania środków zagwarantowanych województwu lubuskiemu w perspektywie unijnego wsparcia do 2020 r. Zwracano uwagę na konieczność rzeczowej informacji w tej problematyce i stworzenia przedsiębiorcom możliwości szybkiego rozpoczęcia aplikacji o środki unijne. Podkreślano też, że rozpoczęcie cyklu spotkań informacyjnych powinno się rozpocząć po zatwierdzeniu RPO-Lubuskie 2020 zatwierdzeniu przez odpowiednie organy Unii Europejskiej, co spodziewane jest w listopadzie.

Lubuski Sejmik Gospodarczy, Lubuscy Pracodawcy oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zwracają uwagę, że jest potrzeba organizacji w całym województwie lubuskim cyklu spotkań informacyjnych. Organizacje przedsiębiorców zaproponowały miejsca spotkań takich spotkań, najdogodniejsze z punktu widzenia środowisk biznesowych. Propozycje te zostały przekazane Departamentowi Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, gdzie zostaną poddaną analizie.

 ************************************************************************************************************************************************

O samorządzie gospodarczym

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański w towarzystwie Marszałków LSG poprzednich kadencji, Karola Humińskiego oraz Władysława Komarnickiego, spotkał się 18 sierpnia z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Omawiano kwestie uściślenia współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w województwie lubuskim. Po spotkaniu odbyła się wspólna konferencja prasowa.

Uzgodniono, że LSG będzie jeszcze aktywniej uczestniczyć w konsultowaniu kierunków i strategii rozwoju gospodarczego regionu, a uwagi środowiska przedsiębiorców i pracodawców będą znacząco wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Postanowiono wspólnie zorganizować w najbliższych tygodniach cykl spotkań w różnych miejscowościach województwa na temat możliwości wykorzystania przez przedsiębiorców środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Zgodnie z Regionalnym Planem Operacyjnym – Lubuskie 2020 województwo lubuskie otrzyma ponad 906 mln euro, z których 21% (ponad 190 mln euro) jest przeznaczonych dla gospodarki i trafi bezpośrednio do tego sektora. Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców i pracodawców wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska, a inicjatywa ta powinna się przyczynić do przybliżenia zainteresowanym zasad pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w ramach inteligentnego rozwoju województwa. Niezbędne jest m.in. uświadomienie konieczności powiązania zamierzeń rozwojowych firm z wymogami ich innowacyjności i współpracy w budowaniu planów z wyższymi uczelniami i ośrodkami badawczo-naukowymi.

Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak przyjęła propozycję patronowania Polsko-Niemieckim Warsztatom Samorządu Gospodarczego, które zaplanowano na 21 października. Zaproponowała, żeby spotkanie takie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W trakcie tej konferencji Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawi najważniejsze cele i priorytety województwa lubuskiego w perspektywie unijnej do 2020 r. Zaprezentuje także konkretne formy zacieśnienia współpracy z Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym i jego członkami w zakresie programowania najważniejszych kierunków rozwoju regionu i monitorowania ich realizacji.

Warsztaty 21 października w Zielonej Górze mają również przybliżyć doświadczenia niemieckie w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego i nakreślić możliwości wzmocnienia tego samorządu w Polsce. Jednym z elementów planowanego spotkania będzie przypomnienie dorobku 15-lecia działalności Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego i zaprezentowanie kierunków dalszego działania LSG. Spotkanie stanie się też częścią obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i przypomnienia dokonań województwa lubuskiego w tym czasie.

Marszałkowie LSG podczas konferencji prasowej zarysowali problematykę październikowego wydarzenia dziennikarzom i zaprosili media do udziału w Polsko-Niemieckich Warsztatach Samorządu Gospodarczego z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 15-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, którym patronuje Pani Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Protokół X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego

Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

z dn. 27 czerwca 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie ze Statutem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 odbyło się X Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Zaproszenia na zebranie wraz z programem obrad zostały wysłane do wszystkich Członków LSG listami poleconymi w dn. 10 czerwca 2014 r. (czyli na ponad 14  dni przed terminem Zebrania, co nakazuje Statut LSG) i dodatkowo wysłane pocztą elektroniczną 23 czerwca oraz potwierdzone telefonicznie w dniach 24-25 czerwca 2014 r. Wszystkie materiały przygotowane na zebranie były na 7 dni przed jego terminem dostępne na stronie internetowej LSG, a także zostały przesłane Członkom LSG drogą elektroniczną.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 14, gdyż kilkoro gości się spóźniało.

Na 24 Członków Zwyczajnych LSG (uwzględniając w tym nowo przyjmowaną w skład LSG organizację – Stowarzyszenie Lubskich Pracodawców) uprawnionych do głosowania obecnych było 16 reprezentantów organizacji członkowskich, w tym 6 członków upełnomocnionych przez organizacje członkowskie lub ich stałych przedstawicieli do reprezentowania ich na X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym LSG.

Wśród gości obecnych na X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG 27 czerwca 2014 r. obecni byli: Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska, Adiunkt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr Katarzyna Cheba, adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. (zarazem doradca Marszałka LSG) dr Agnieszka Wala, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak, Kierownik Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gorzowie Wlkp. Ireneusz Pawlik, Pełnomocnik Zarządu Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Andrzej Dzierliński, Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego w Gorzowie Wlkp. Mecenas Marek Górecki, Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Mecenas Andrzej Surowiec, p.o. Kierownika Zamiejscowego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kozińska oraz dziennikarz Radia Zachód Zbigniew Bodnar.

(Listy obecności w załączeniu)

Obrady otworzył i obecnych powitał Marszałek LSG Ryszard Barański, który na podstawie listy obecności Członków LSG stwierdził prawomocność X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LSG.

Na protokolanta obrad Marszałek LSG Ryszard Barański powołał Macieja Woźnego, co zostało przez zebranych zaakceptowane.

Marszałek LSG Ryszard Barański poinformował, że deklarację przystąpienia do Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego złożyło Stowarzyszenie Lubskich Pracodawców, które na swojego reprezentanta w strukturach LSG wyznaczyło sekretarza SLP Henryka Gmyrka. Obecni na zebraniu Członkowie Prezydium LSG i ich pełnomocnicy podjęli uchwałę nr 11/2014 Prezydium LSG w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców w poczet Członków Zwyczajnych LSG. Marszałek LSG Ryszard Barański wręczył Henrykowi Gmyrkowi stosowaną uchwałę i zaświadczenie o przyjęciu do LSG. Podobne dokumenty Marszałek LSG Ryszard Barański przekazał na ręce Tadeusza Tomasika, Prezesa Klastar Wsparcia Biznesu w Gorzowie Wlkp., który został przyjęty w skład LSG jako Członek Zwyczajnych 10 lutego 2014 r. podczas posiedzenia Prezydium LSG w  Międzyrzeczu, ale wcześniej nie miał okazji oficjalnego odebrania stosownych dokumentów.

Marszałek LSG Ryszard Barański zaproponował na Przewodniczącego X Zebrania Ogólnego Członków LSG Józefa Finstera, a na Wiceprzewodniczącego X Zebrania Ogólnego Członków LSG – Karola Humińskiego. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zebrania Ogólnego Członków LSG zostali wybrani jednomyślnie.

Po wyborze prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania Józef Finster, który podziękował za wybór, zapowiedział, że postara się poprowadzić zebranie sprawnie i odczytał tekst projektu Uchwały nr 1/2014 X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego LSG w sprawie przyjęcia regulaminu obrad zaproponowanego wcześniej Członkom LSG w formie elektronicznej i na stronie internetowej LSG. Uchwała nr 1/2014 (w załączeniu) została przyjęta jednomyślnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”).

Analogicznie jednomyślnie została zatwierdzona Uchwała nr 2/2014 X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego LSG w sprawie przyjęcia porządku obrad (w załączeniu).

Następnie wybrano 2-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. Na wniosek Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w jej skład weszli: Stanisław Koleśnik i Bogusław Pietrow, co zostało potwierdzone jednomyślnym głosowaniem „za” 16 Członków LSG czyli wszystkich obecnych na zebraniu. Komisja ustaliła, że jej Przewodniczącym został Stanisław Koleśnik, a Członkiem Komisji – Bogusław Pietrow.

Sprawozdanie z działalności Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego za 2013 r. (przesłanego wcześniej Członkom LSG elektronicznie) przedstawił Marszałek LSG Ryszard Barański. Zaprezentował również, posiłkując się projekcją slajdów, najważniejsze z działań podejmowanych przez LSG w całej obecnej kadencji. (Sprawozdanie i wystąpienia w załączeniu). Marszałek LSG przedstawił też szczegółowy plan pracy Prezydium LSG do końca obecnej kadencji (przesłany wcześniej uczestnikom zebrania elektronicznie, a dostępny także w załączniku do niniejszego protokółu).

Na podstawie danych od księgowej Marszałek LSG Ryszard Barański przedstawił następnie informacje o bilansie i rachunku wyniku finansowego za 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSG za 2013 r. przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Kotarski, prezentując dokumenty księgowe na wyświetlanych slajdach i wnioskując jednocześnie o przyjęcie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Prezydium LSG za rok 2013.

Przewodnicząc X Zebrania Ogólnego Członków LSG Józef Finsetr zaprosił obecnych do dyskusji.

Jako pierwsza zabrała głos Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska. Podziękowała za zaproszenie i przypomniała o swojej stałej współpracy ze środowiskiem lubuskich przedsiębiorców i pracodawców oraz bezpośrednio z LSG. Zapewniła, że słuszne postulaty reprezentantów świata biznesu województwa lubuskiego nadal mogą liczyć na Jej wsparcie. Zapewniła, że można oczekiwać takiego wsparcia także od europosła z Okręgu Gorzowskiego Dariusza Rosatiego, który w tych dniach uruchamia w Gorzowie Wlkp. swoje biuro poselskie. Poseł Krystyna Siwińska zaapelowała także o zatroszczenie się przez lokalnych pracodawców o staże dla studentów lubuskich uczelni, a także w miarę możliwości zatrudnianie ich już w trakcie studiów. Poinformowała również o pracach legislacyjnych w Sejmie RP umożliwiających powołanie do życia Akademii Gorzowskiej i zachęcała do dalszego wspierania realizacji tej idei przez środowiska lokalnego biznesu oraz organizacje go wspierające.

Wojewódzki Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak podkreślił, że zawsze bardzo chętnie współpracuje ze środowiskiem lubuskich przedsiębiorców i pracodawców, dziękował za zaangażowanie w konkursy bhp. Zachęcał ich też do uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i deklarował otwartość na wszelkie zapotrzebowania odnośnie takich szkoleń.

Katarzyna Kozińska – p.o. Kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. – przekazała pozdrowienia i życzenia owocnych obrad od Marszałków Województwa Lubuskiego, którzy z uwagi na rozpoczynające się właśnie w Zielonej Górze Dni Województwa Lubuskiego nie mogli osobiście uczestniczyć w X Sprawozdawczym Zebraniu Ogólnym Członków LSG. Zachęcała do dalszego, aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Kierownik Katarzyna Kozińska zaznaczyła też w swoim wystąpieniu, że konieczne jest zacieśnienie współpracy środowiska biznesu z lokalnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, gdyż będzie to podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia z funduszy unijnych, które w nowej perspektywie UE będą jeszcze trudniejsze do pozyskania niż dotychczas.

Pełnomocnik, Wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Jan Kos podkreślił znaczenie rozwoju sektora energetycznego dla przyszłości regionu. Zaproponował szersze włączenie się LSG w debatę na ten temat, a szczególnie podkreślał potrzebę wsparcia przez Lubuski Sejmik Gospodarczy i skupione w nim środowiska idei budowy kompleksu wydobywczo-wytwórczego Gubin – Brody.

Przewodniczący X Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego LSG Józef Finster zaproponował wpisanie wsparcia tej inwestycji we wnioski z obecnego zebrania, podkreślając, że proenergetyczne przedsięwzięcia dynamicznie rozwijają się w sąsiednich rejonach Niemiec i powinny uzyskać wsparcie także po naszej stronie granicy, szczególnie w województwie lubuskim, które ma znaczący potencjał w tej dziedzinie.

Po dyskusji zebrani jednomyślnie (16 głosów „za”) przyjęli uchwałę nr 3/2014 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Prezydium LSG za 2013 r., przyjmującą informację o bilansie i rachunku wyników finansowych za 2013 r. oraz udzielającą absolutorium Prezydium LSG za 2013 r. (Uchwała w załączeniu).

Jednomyślnie też przyjęto uchwałę nr 4/2014 zatwierdzającą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSG za 2013 r. (Uchwała w załączeniu).

Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował za otrzymane przez Prezydium Sejmiku absolutorium.

Przewodniczący Zebrania Józef Finster przedstawił zmiany proponowane przez Prezydium Sejmiku w Statucie LSG, których zapisy wcześniej wszyscy Członkowie LSG otrzymali na piśmie. Nowy Statut LSG przyjęto jednomyślnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”) uchwałą nr 5/2014. (Uchwała, brzmienie dotychczasowych i nowych zapisów Statutu LSG oraz nowy Statut LSG w całości w załączeniu).

Marszałek LSG Ryszard Barański przypomniał, że 19 lipca przypada 15 rocznica powołania Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, do czego doszło w 1999 r. w Świebodzinie. Poinformował, że w sprawie formy obchodów 15-lecia spotkał się z dwoma Marszałkami LSG poprzednich kadencji (Stanisławem Nowakiem i Władysławem Komarnickim). Ze względu na skromne środki LSG zaproponował uczczenie rocznicy w trakcie wrześniowego, dorocznego spotkania integracyjnego Lubuskich Pracodawców. Planowane jest m.in. przygotowanie krótkiej prezentacji filmowej, przypominającej historię sejmiku. Plany te zyskały akceptację zebranych.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Koleśnik. W dokumencie tym (w załączniku) zapisano do realizacji m.in. wniosek Jana Kosa dotyczący wsparcia przez LSG inwestycji kompleksu energetycznego Gubin-Brody.

Potem głos zabrał Przewodniczący Zebrania Józef Finster, zamykając część sprawozdawczą X Sprawozdawczego Zebrania Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

W części tematycznej dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję sektorową ujęcia inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Wymieniła cztery proponowane specjalizacje:

– Zielona gospodarka

– Zdrowie i jakość życia

– Innowacyjny przemysł tradycyjny

– Współpraca i kooperacja biznesowa

Omówiła poszczególne propozycje i zapowiedziała, że dalsze konsultacje tych zapisów będą prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do końca sierpnia. Stwierdziła również, że prezentowane ujęcie tematu inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego w dużej mierze uwzględnia rezultaty wcześniejszych konsultacji, w który aktywnością wykazały się zwłaszcza środowiska skupione w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym, za co dziękowała. Zaznaczała również, że zgodność przyszłych projektów wykorzystujących fundusze unijne zbieżnie z kierunkami zapisanymi w ostatecznym kształcie inteligentnych specjalności województwa lubuskiego będzie dodatkowo wzmacniała szanse przyjęcia tychże projektów do realizacji, wsparcia i dofinansowana.

W dyskusji Członek LSG Henryk Gmyrek postulował poświęcenie większej uwagi wykorzystaniu możliwości rozwojowych dorzecza Bobru oraz proponował „rozruszanie wsi”, a także informował o działaniach Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców, które reprezentuje.

Marszałek LSG Ryszard Barański wskazał na zalety sektorowego podejścia do tematu sformułowania inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego i zapowiedział, że LSG nadal będzie uczestniczyć w konsultacjach tego tematu, jak i monitorowaniu całego procesu ostatecznego zatwierdzenia dokumentów określających nową perspektywę unijną dla regionu, a także proces realizacji przyjętych zapisów.

Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w zebraniu i jego sprawny przebieg, zamykając na tym X Sprawozdawcze Zebranie Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.

Protokołował:                                                            Przewodniczący Zebrania

Maciej Woźny                                                             Józef Finster   

PROTOKÓŁ

z szóstego w kadencji 2013-1025 posiedzenia

Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

odbytego w Gminie Skąpe 13 maja 2014 r.

Posiedzenie Prezydium LSG w składzie siedmiu jego członków (lista obecności w załączeniu) i przy udziale zaproszonych gości: Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Robert Paluch – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego, Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Eugeniusz Teska Lubuski Geolog Wojewódzki, Grzegorz Kowalski – Kierownik Działu Eksploatacji Oddziału PGNiG w Zielonej Górze, Zbigniew Woch – Wójt Gminy Skąpe, Alicja Hoppen-Anyszko – Sekretarz Gminy Skąpe oraz Andrzej Zawistowski – Prokurent Spółki „Kalinowe Pola” – otworzył Marszałek LSG Ryszard Barański, witając wszystkich obecnych i podkreślając wagę głównego tematu obrad – Surowce naturalne regionu i ich wykorzystanie – dla rozwoju województwa lubuskiego. Informując, że wybór miejsca obrad wiąże się z perspektywami rozwoju wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Gminie Skąpe, przekazał głos współgospodarzowi spotkania – Wójtowi Zbigniewowi Wochowi.

Zbigniew Woch, który od 12 lat jest wójtem Skąpego, przybliżył imponujący dorobek gminy w ostatnich latach, podkreślając zwłaszcza jej walory rekreacyjne, miejsce warte osiedlenia, prezentując znaczący dorobek inwestycyjny i wspominając o planach rozbudowy kopalni wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej o drugi, większy obiekt, co ma duże znaczenie dla perspektyw rozwoju gminy.

Nawiązując do starań Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego o rozwój szkolnictwa  zawodowego w województwie i odpowiadając na wcześniejsze apele Prezydium LSG o opracowanie wojewódzkiej strategii w tej materii, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła zaprezentował właśnie przygotowany przez samorząd wojewódzki projekt „Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego”. Podkreślił, że prace nad koncepcją takiej siec podjął również Konwent Starostów i Wicestarostów Województwa Lubuskiego. Takim programem są też bardzo zainteresowani pracodawcy z województwa lubuskiego w związku z trudnościami z pozyskiwaniem fachowych pracowników, zwłaszcza o umiejętnościach technicznych. Zachęcał pracodawców do współpracy przy tworzeniu ostatecznej, skonkretyzowanej wersji dokumentu i współdziałania w jego realizacji.

Marszałek LSG Ryszard Barański zapewnił, że LSG skorzysta z tej możliwości i przygotuje opinię oraz uwagi i propozycje do zaprezentowanego programu.

Geolog Województwa Lubuskiego Eugeniusz Teska przedstawił znane, bogate złoża surowców naturalnych w regionie i przybliżył sprawy związane z poszukiwaniem nowych złóż, których efekty są bardzo obiecujące. W województwie lubuskim są w znacznym stopniu udokumentowane bogate złożą węgla brunatnego, rudy Miedzie, ropy i gazu oraz kruszyw budowlanych. Ważne jest, aby eksploatacja została uwzględniona w branżowych programach gospodarczych. Eksploatacja węgla brunatnego powinna być powiązana z budową elektrowni. Zapytany przez Wójta Gminy Skąpe Zbigniewa Woch o złoża rud miedzi w rejonie powiatu świebodzińskiego, E. Teska stwierdził, że na dniach ma zapaść decyzja o przyznaniu koncesji na dalsze, rozszerzone poszukiwania spółce z Kanady lub KGHM.

W dyskusji na temat koncesji na poszukiwania surowców naturalnych i eksploatacji złóż wypowiadali się również Wicemarszałek LSG Karol Humiński oraz Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa w Sejmiku Województwa Lubuskiego Robert Paluch. Zgodnie podkreślano, że potrzebne są konkretne działania rozstrzygające o przyznawaniu koncesji; powinny decydować względy ekonomiczne oraz zakres i terminy budowy kopalń i elektrowni.

Kierownik Działu Eksploatacji zielonogórskiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Grzegorz Kowalski zaprezentował znaczący rozwój działań PGNiG na terenie województwa lubuskiego (odział działa na terenie 5. województw Polski zachodniej).  Przedstawił też plany dalszych odwiertów poszukiwawczych ropy i gazu w Lubuskiem, a m.in. na terenie Gminy Skąpe. Stwierdził, że w tej kwestii trwają obecnie prace koncepcyjne, logistyczne, liczone są też znaczne koszty takich prac. Są plany budowy w Radoszynie kopalni ropy i gazu. Rozpoczęcie tej inwestycji może nastąpić  w ciągu najbliższych 3 lat.

W dyskusji na temat potrzeby i szans zwiększenia eksploatacji lokalnych złóż wypowiadali się: Marszałek LSG Ryszard Barański, Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz, Wicemarszałek LSG Karol Humiński, Przewodniczący Robert Paluch, Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski i Wójt Zbigniew Woch.

W części dotyczącej kwestii wewnętrznych LSG uzgodniono, że bezwzględnie należy przedstawić dorobek LSG w związku z przypadającą w tym roku 15 rocznicę powołania. Podkreślano, że jest to wręcz wzorowy model funkcjonowania rzetelnej, równoprawnej współpracy izb gospodarczych, rzemieślniczych, rolniczych i organizacji pracodawców z całego województwa lubuskiego. Jednomyślnie, na wniosek Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego, powołano roboczy zespół do spraw przygotowania koncepcji obchodów 15-lecia LSG w składzie: Władysław Komarnicki, Karol Humiński i Stanisław Koleśnik. Przyjęto pomysł połączenia Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego ze spotkaniem jubileuszowym w ostatniej dekadzie czerwca lub pierwszej dekadzie lipca 2014 r. Konkrety i zapewnienie finansowania przedsięwzięcia członkowie Prezydium LSG powierzyli Marszałkowi LSG Ryszardowi Barańskiemu w oparciu o koncepcje wypracowane przez roboczy zespół ds. obchodów 15-lecia LSG. Podkreślano potrzebę zaproszenia osób, które znacząco przyczyniły się do powstania LSG i jego rozwoju.

Marszałek LSG przedstawił sytuację finansową LSG (notatka w załączeniu), wskazując na potrzebę terminowego płacenia składek, zwłaszcza w perspektywie obchodu jubileuszu. Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz wspomniał, że istnieje możliwość zwrócenia się do członków LSG o dodatkowe wpłaty na organizację rocznicowych uroczystości. Marszałek LSG poinformował, że Sejmik czeka na sądową rejestrację swojego rozszerzonego statutu i przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Wszystkie niezbędne dokumenty są w Sądzie Gospodarczym w Wydziale KRS w Zielonej Górze.

Na zakończenie obrad prokurent spółki „Kalinowe Pola” Andrzej Zawistowski krótko zarekomendował jedyne w województwie lubuskim pełnowymiarowe pola golfowe w Kalinowie koło Niesulic.

Marszałek LSG Ryszard Barański i Wójt Gminy Skąpe Zbigniew Woch wspólnie podziękowali uczestnikom obrad. Poczęstunek zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich. A spotkanie zakończyło się wizytą na polu golfowym w Kalinowie koło Niesulic.

Protokół z piątego w kadencji posiedzenia

Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

odbytego 7 marca 2014 r. w Gorzowie Wlkp.

W posiedzeniu w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. 07.03.2014 r. uczestniczyło pięciu Członków Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Głównym tematem było podjęcie starań o przyznanie Lubuskiemu Sejmikowi Gospodarczemu – Związkowi Stowarzyszeń statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

            Zebrani zaakceptowali porządek obrad przedstawiony przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Następnie wysłuchali przedstawionej przez Marszałka LSG potrzeby uzyskania przez LSG statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Zapoznali się też z możliwościami i warunkami uzyskania takiego statusu, co wymaga m.in. dokonania zmian w Statucie LSG. Zmiany te zostały zaprezentowane w projekcie stosownej uchwały.

            Członkowie Prezydium LSG zaakceptowali potrzebę pozyskania przez Związek statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Po krótkiej dyskusji wskazującej na potrzebę pilnych działań w tej kwestii jednomyślnie podjęli uchwałę nr 10/2014 Prezydium LSG. 

            W sprawach organizacyjnych Członkowie Prezydium LSG zapoznali się z dokumentami przygotowywanymi do rejestracji zmienionego Statutu LSG i związanymi z ubieganiem się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze o status Organizacji Pożytku Publicznego.

            Członek Prezydium LSG Bolesław Adamik zgłosił pomysł, aby jedno z tegorocznych posiedzeń Prezydium LSG odbyć na terenie Parku Mużakowskiego w Łęknicy, co proponuję gospodarze tego Parku, aby w ten sposób promować ten piękny zakątek województwa lubuskiego wśród organizacji i środowisk skupionych w LSG. Propozycja została przyjęta pozytywnie. Szczegóły jej realizacji powierzono Marszałkowi LSG Ryszardowi Barańskiemu.

            Na zakończenie spotkania Marszałek LSG Ryszard Barański podziękował członkom Prezydium LSG za zaangażowanie i prosił o dalsze wspieranie działań zmierzających do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego przez LSG, co przyczyni się do znacznego ożywienia i rozszerzenia Związku Stowarzyszeń. Na tym obrady zakończono.

*******************

UCHWAŁA nr 10/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń

w sprawie uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego

§ 1

Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń wyraża wolę podjęcia starań o uzyskanie przez LSG statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

 § 2

Prezydium LSG akceptuje wprowadzenie do Statutu LSG zmian § 9 i § 12 w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 § 3

W celu uzyskania uprawnień do odpisów podatkowych z naliczeń 2013 r. należy przyspieszyć procedury formalne. W związku z tym Prezydium LSG upoważnia Marszałka LSG do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą o zmianach w statucie w formie głosowania pisemnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**********************************************************************************************************i

Radioterapia dla Gorzowa Wlkp.

Lubuski Sejmik Gospodarczy i tworzące go organizacje, a zwłaszcza Lubuscy Pracodawcy, konsekwentnie dążą do zagwarantowania w planach rozwoju województwa lubuskiego Ośrodka Radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Gorzowie Wlkp. Mimo sugestii LSG zapis na ten temat nie został dotychczas wprowadzony do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nie znalazł się też w wielokrotnie modyfikowanym wykazie inwestycji priorytetowych dla regionu. (Na zbyt dużą dowolność działań Zarządu Województwa Lubuskiego przy tworzeniu tej listy indykatywnej LSG zwraca uwagę w swoich wystąpieniach do przedstawicieli lubuskich władz). Co prawda przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zapewniają, że zapis o Ośrodku Radioterapii znajdzie się w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, ale kształt tego dokumentu nie jest jeszcze znany, a Marszałek LSG Ryszard Barański zwraca uwagę, że nie daje to gwarancji realizacji tej Inwestycji. Inwestycji wskazywanej jako konieczna w ocenach ekspertów służby zdrowia, w Strategii Rozwoju Służby Zdrowia Województwa Lubuskiego przyjętej w formie uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego, a także innych regionalnych dokumentach kreślących wizję przyszłości województwa. Argumenty te Marszałek LSG Ryszard Barański powtórzył 27 lutego w Zielonej Górze podczas konferencji prasowej Zarządu Województwa Lubuskiego. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.  odpowiadając zapewniła, że „Radioterapia dla Gorzowa znajdzie się w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, a gdyby realizacja tej inwestycji była w jakikolwiek sposób zagrożona, to zostanie ona podjęta w obecnej perspektywie rozwojowej województwa lubuskiego”.

 

   PROTOKÓŁ

z czwartego w obecnej kadencji posiedzenia Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego i pierwszego w tej kadencji plenarnego członków LSG, które odbyły się 10 lutego 2014 r. w Międzyrzeczu

Posiedzenie Prezydium LSG w pełnym składzie (listy obecności w załączeniu) i przy udziale członka Komisji Rewizyjnej  LSG Józefa Finstera oraz doradcy Marszałka  LSG dr Agnieszki Wali otworzył Marszałek LSG Ryszard Barański, witając wszystkich obecnych i podkreślając, że 2014 rok jest dla LSG szczególny – obchodzimy w tym roku 15-lecie istnienia Sejmiku. Następnie jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad (w załączeniu).

Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto pięć uchwał (w załączeniu) w sprawie przyjęcia nowych członków LSG, którymi tym samym zostali:

 1. Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Gorzowie Wlkp. – Prezes Franciszek Narkun – Uchwała nr 4/2014
 2. Związek Lubuskich Organizacji w Zielonej Górze – Prezes Romuald Malinowski – Uchwała nr 5/2014
 3. Klaster Wspierania Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp. – Prezes Tadeusz Tomasik – Uchwała nr 6/2014
 4. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Zielonej Górze – Prezes Arkadiusz Kowalewski – Uchwała nr 7/2014
 5.  Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie – Prowadzący Radosław Grech (Prezes Henryk Mazurkiewicz) – Uchwała nr 8/2014

Prezydium LSG przyjęło także uchwałę nr 9/2014 (w załączeniu) powołującą Radę Programową LSG, jako organ doradczy Marszałka LSG. Skład imienny Rady Programowej LSG na wniosek Marszałka LSG powoła Prezydium LSG w trybie roboczym.

Zebrani po uzupełnieniach przyjęli plan posiedzeń Prezydium i Zebrań Plenarnych LSG do końca kadencji (szczegółowy plan w załączeniu), przewidując podjęcie następujących tematów spotkań: Rozwój energetyki odnawialnej i konwencjonalnej w województwie lubuskim oraz możliwości wykorzystania złóż węgla brunatnego, ropy naftowej, gazy i miedzi w regionie, Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego, I Kongres Klastrów Lubuskich, Stan prac nad przekształceniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w Akademię Gorzowską, Aktualny stan wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 r. oraz RPO-Lubuskie 2020, Zebranie sprawozdawczo-wyborcze LSG.

Na Obrady Plenarne LSG dołączyli do zebranych pozostali członkowie LSG, w tym nowoprzyjęci, oraz goście (listy obecności w załączeniu): Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyna Drożak, Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Magdalena Tokarska, Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, Burmistrz Międzyrzecki Tadeusz Dubicki oraz Prezes Zarządu Lubuskich Pracodawców Zbigniew Marcinkiewicz.

Obrady plenarne otworzył Marszałek LSG Ryszard Barański, witając wszystkich obecnych. Podkreślił, że za względu na duże znaczenie tematyki obrad dla społeczności województwa lubuskiego spotkanie jest ogólnym zebraniem wszystkich członków LSG. Poinformował, że od początku obecnej kadencji władz LSG (od 13 czerwca 2013 r.), która rozpoczęła się w składzie 13 członków, grono organizacji stowarzyszony w LSG powiększyło się do 24 członków (wykaz w załączeniu). Prezydium spotyka się raz na 2 miesiące, a szczegółowy wykaz prac Marszałka i Prezydium LSG zawarty jest w kalendarium (w załączeniu).

Nowi członkowie LSG odebrali następnie zaświadczenia o przyjęciu w poczet Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego i każdy z reprezentantów nowych organizacji krótko przedstawił swoje stowarzyszenie.

Otwierając obrady dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Marszałek LSG Ryszard Barański stwierdził m.in., że dobre wykorzystanie ogromnych funduszy unijnych, które napłyną do naszego województwa, wymaga dobrego zaprogramowania wydatkowania tych pieniędzy, wykorzystania wielkiej szansy dla regionu. Ostateczny program wydatków winny poprzedzać jak najszersze konsultacje i stąd też to spotkanie, z którego wnioski zostaną przedłożone Zarządowi Województwa Lubuskiego. Marszałek Ryszard Barański podkreślił też, że niepokój środowiska lubuskich przedsiębiorców budzą nagłe, niekonsultowane zmiany w wykazie planowanych kluczowych inwestycji regionalnych. Te pozakonkursowe wydatki z RPO-Lubuskie 2020 też powinny być społecznie akceptowane.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak przyznał, że istnieje potrzeba dalszych, szerokich konsultacji wszystkich planów perspektywicznego, zrównoważonego rozwoju całego województwa., Zaapelował do obecnych o przedstawianie i przesyłanie władzom samorządowym regionu wszelkich uwag do RPO-Lubuskie 2020, który nadal będzie uszczegółowiany. Podkreślił również, że podstawą wszelkich pozytywnych, społecznie odczuwalnych zmian w regionie jest prężnie rozwijająca się gospodarka województwa i właśnie wsparcie tej gospodarki, postawienie na jej konkurencyjność, innowacyjność jest podstawową ideą dalszych prac nad RPO-Lubuskie 2020.

Obecne zaawansowanie prac nad RPO-Lubuskie 2020 przedstawiła Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyna Drożak. Przedstawiła podział wydatków na 10 osi priorytetowych, które stanowią jeden, spójny program bez podziału na podprogramy środków „twardych” i „miękkich”. Podczas prezentacji skupiła się na problematyce inwestycyjnej i możliwościach pozyskania środków przez środowiska gospodarcze, podkreślając konieczność ich współpracy z jednostkami innowacyjnymi, ośrodkami badawczymi, samorządem lokalnym. Program daje możliwości uzyskania dotacji przede wszystkim na inwestycje innowacyjne, ale stwarza też możliwości uzyskiwania pożyczek, otrzymywania na nie poręczeń, a także zaliczek na „wypróbowywanie” pomysłów innowacyjnych wspólnie z ośrodkami naukowo-rozwojowymi. Praca nad ostatecznym kształtem RPO-Lubuskie 2020 nadal trwają, a dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w Brukseli 10 kwietnia. Potem przejdzie etap uszczegóławiania na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Negocjacje ostatecznego kształtu RPO-Lubuskie 2020, zdaniem Dyrektor Katarzyny Drożak, odbędą się w Brukseli jesienią, a zatwierdzenia dokumentu można się spodziewać do końca roku, co praktycznie oznaczałoby ogłoszenie pierwszych konkursów w pierwszym kwartale 2015 r.

W dyskusji po tym wystąpieniu jako pierwszy zabrał głos Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz, który zwrócił uwagę, że lista kluczowych inwestycji regionalnych nie jest ujęta w RPO-Lubuskie 2020, nie stanowi też części Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, a koszty realizacji przedsięwzięć z tej listy nie są znane i nie wiadomo, jaką część środków określonych w nowej perspektywie unijnej dla regionu pochłoną.

Dyrektor K. Drożak odpowiadała, że „lista indykatywna nie jest negocjowana”. Kluczowe inwestycje mają być realizowane w trybie pozakonkursowym. Będą jeszcze w Zarządzie Województwa Lubuskiego dyskusje na ten tam. Nie wiadomo jeszcze na dziś, czy ta strategiczna lista inwestycji wojewódzkich zostanie w obecnym kształcie i jak będzie realizowana. Decyzje ostateczne będą zależeć od uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a także tzw. ustawy wdrożeniowej. Procedury będą jeszcze porządkowane i uszczegóławiane.

Wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz zaznaczył, że istnieje potrzeba także wsparcia wprost przedsiębiorców, choćby ich działań marketingowych.

Odpowiadając Dyrektor K. Drożak nie wykluczyła i takiej możliwości, ale głównie poprzez działania doradcze, projekty o charakterze innowacyjnym. Szczegółowe rozwiązania tych kwestii przyniosą dokumenty wdrożeniowe nowej perspektywy finansowej.

Marszałek LSG Ryszard Barański podkreślił, że jest wiele pytań, wątpliwości na temat listy kluczowych dla regionu inwestycji i procedur budowania oraz realizacji tych celów. Środowiska skupione i reprezentowane w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym przekażą po tym spotkaniu swoje wnioski na temat tej listy, a także RPO-Lubuskie 2020 Zarządowi Województwa Lubuskiego.

Prezes Zarządu Lubuskich Pracodawców Zbigniew Marcinkiewicz powiedział, że podziela obawy Honorowego Prezesa LP, a jednocześnie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i w imieniu Lubuskich Pracodawców przekazał wnioski z dyskusji na ten temat w swojej organizacji w formie pisemnej na ręce Wicemarszałka Bogdana Nowaka.

Swoje doświadczenia i możliwości pozyskiwania środków na działalność stowarzyszeń przedstawiła Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, która m.in. prowadzi Ośrodek Regionalny Europejskich Funduszy Społecznych w Zielonej Górze – Magdalena Tokarska. Zwróciła uwagę na potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu, konieczność powiązania działań gospodarczych z przedsięwzięciami o charakterze społecznym, niezbędność kompleksowego myślenia o rozwoju gospodarczym i społecznym. Wskazywała na możliwości rozwoju stowarzyszeń pozarządowych w ich współdziałaniu z biznesem, środowiskami naukowymi i samorządem lokalnym. Tzw. III sektor (organizacje pożytku publicznego) musi aktywniej włączyć się w programowanie i realizację m.in. doradztwa, przedsięwzięć marketingowych, projektów o znaczących skutkach społecznych, żeby nie było znów szkoleń dla samego szkolenia, pseudodoradztwa, na którym zyskują tylko doradzający, wyciągania pieniędzy na np. pozorną walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wskazywała na konieczność szerszego konsultowania dokumentów programowych, ale i wyciągania rzeczywistych wniosków z tych konsultacji, a nie tylko „odhaczania”, że kolejne konsultacje się odbyły. Prezes M. Tokarska wskazywała też, że na pożyteczne projekty organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać finansowanie nie tylko poprzez RPO-Lubuskie 2020, EFS, ale również bezpośrednio z Komisji Europejskiej, a także licznych europejskich i krajowych funduszy wspomagających. Wiedza o tych mechanizmach nie jest wśród organizacji pozarządowych powszechna. Referująca przedstawiła konkretne przykłady takich możliwości pozyskiwania wsparcia dla stowarzyszeń i fundacji. M. Tokarska zaproponowała też członkom LSG możliwość bezpośrednich konsultacji i dzielenia się doświadczeniami w możliwościach finansowego wspierania rozwoju działalności ich stowarzyszeń i organizacji.

Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki zaprezentował dokonania miasta w ostatnich latach i perspektywy dalszego jego rozwoju, dziękując jednocześnie za wsparcie ze strony władz powiatowych i wojewódzkich.

Na zakończenie obrad Marszałek LSG Ryszard Barański jeszcze raz zachęcił wszystkich członków Sejmiku do większej aktywności m.in. w zgłaszaniu swoich wniosków, które LSG będzie przekazywać w imieniu całego środowiska władzom wszelkich szczebli. Podziękował też za owocny udział w spotkaniu wszystkim jego uczestnikom.

*******************************

WNIOSKI

Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego do Zarządu Województwa Lubuskiego 

10 lutego 2014 r. w Międzyrzeczu odbyły się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Plenarne Obrady Członków LSG z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka i Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyny Drożak. W spotkaniu wzięli udział także m. in. Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski i Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. Wiodącym tematem obrad był projekt Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lubuski Sejmik Gospodarczy w imieniu zrzeszonych w LSG stowarzyszeń, organizacji, związków i izb po dyskusji na temat najważniejszych kwestii gospodarczych regionu zgłasza do Zarządu Województwa Lubuskiego poniższe wnioski w celu ich uwzględnienia w RPO–Lubuskie 2020 i  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego:

 1. Wpisać na listę kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 budowę Oddziału Radiologii i Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.Wobec rosnącej liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne i nowotwory jest pilna potrzeba rozbudowy bazy lecznictwa onkologicznego w regionie. Budowa Oddziału Radiologii i Radioterapii w Gorzowie Wlkp. była pozytywnie oceniana w trakcie konsultacji założeń do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Jednak to zadanie nie zostało imiennie ujęte w wykazie 25 kluczowych inwestycji regionalnych w SRWL ani spisie 13 kluczowych projektów RPO-L 2020. Obietnica ujęcia tej inwestycji w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej nie daje gwarancji realizacyjnych.

2.W Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 oraz RPO-Lubuskie 2020 ująć wnioskowane przez część starostów zadanie: Modernizacja i doposażenie oddziałów pediatrycznych w szpitalach województwa lubuskiego. W programie modernizacji należy uwzględnić również stworzenie warunków dla przebywania na tych oddziałach z chorymi dziećmi także ich rodziców.

3.Opracować tryb zgłaszania wniosków, oceny i konsultacji zadań kluczowych przewidzianych do realizacji w ramach programu zadań indykatywnych, wyłączonych z postępowania konkursowego. Zapewnić pełną transparentność postępowania i oceny. Zagwarantować w trakcie konsultacji przy budowaniu listy zadań kluczowych rzetelną informację o kosztach ich realizacji i precyzyjnie wskazać źródła finansowania tych inwestycji.

 1. Zachować transparentną i racjonalną czasowo procedurę konsultacji społecznych Programu, z uwzględnieniem opinii środowisk przedsiębiorców.Honorować wyniki tych konsultacji. Wyeliminować dowolne wprowadzanie zmian przez Zarząd Województwa Lubuskiego, jak to miało miejsce w przypadku listy inwestycji kluczowych dla Strategii.
 2. Zapewnić wsparcie dotacyjne dla projektów rozwojowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym, a wprowadzanie instrumentów pożyczkowych przewidzieć dla projektów koncentrujących się wyłącznie na wzroście konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw.Potrzebne jest zachowanie elastyczności budżetowej między obiema formami, aby zapewnić pełną absorbcję środków pomocowych.
 3. W zakresie naboru projektów:

– opracować wieloletni harmonogram naborów, zapewniając w miarę równomierne   rozłożenie w pierwszych 5 latach programowania (2015-2019);

– dopuścić do Programu duże firmy, przynajmniej w układzie konsorcyjnym, np. z grupą kilku MŚP;

– dla projektów wysoce innowacyjnych wprowadzić w procedurze oceny obligatoryjną prezentację projektu przed komisją oceniającą. Połączyć ocenę formalną z merytoryczną.

 1. Przywrócić przedsiębiorcom rolę bezpośrednich wnioskodawców w ramach działania 2.3 –poprawakonkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.
 2. Odstąpić od naliczania odsetek lub znacznie obniżyć oprocentowania od nadwyżki pobranej zaliczki. Aktualnie w przypadku, gdy Beneficjent pobierze zaliczkę na początku realizacji projektu i w trakcie dalszej realizacji projektu zmieni się jego zakres (zaakceptowany przez IŻ RPO-L 2020) w ten sposób, że spowoduje obniżenie wartości projektu (tym samym zmniejszy się wartość dofinansowania i wartość przysługującej zaliczki) – Beneficjentowi są naliczane odsetki jak od zaległości podatkowych od różnicy pomiędzy kwotą pobranej zaliczki, a kwotą należną po zmianie zakresu projektu. Odsetki naliczane są za okres od dnia pobrania zaliczki do dnia zwrócenia różnicy. W trakcie realizacji projektu mogą wystąpić różne okoliczności gospodarcze, które obniżają wartość realizowanego projektu, jednak bez zmiany założonych wskaźników i celów projektu. Beneficjent niejednokrotnie może nie mieć wpływu na takie czy inne zachowania rynku, a stosowany proces naliczania odsetek bezpośrednio „uderza” go finansowo.
 3. W Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 powinny się znaleźć pieniądze na budownictwo mieszkaniowe na wynajem na obszarach powojskowych i dotkniętych biedą, gdzie uzyskanie nowego mieszkania jest niemożliwe, bo nie wybuduje go deweloper z uwagi na brak osób posiadających możliwości finansowe wykupu mieszkania lub brak zdolności kredytowych. RPO-L 2020 mógłby pozwolić TBS-om, jako spółkom gminnym lub z większościowym udziałem gmin, korzystać ze środków na realizację mieszkań na wynajem w wysokości 75% kosztów inwestycji, natomiast 25% kosztów ponosiłby TBS lub osoba zainteresowana wynajmem takiego mieszkania. Mieszkanie albo nigdy nie podlegałoby sprzedaży lub – jeżeli to możliwe – to dopiero po 5 latach.
 4. Wykorzystać do konsultacji Programów Radę ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Lubuską Radę Innowacji.Można z tych doradczych gremiów wyłonić Zespoły Konsultacyjne.
 5. W związku z formułą nowej perspektywy unijnej – inteligentny i zrównoważony rozwój –wnosimy o dostosowanie definicji inteligentnych inwestycji do specyfiki gospodarki lubuskiej i charakterystyki firm.

CEL – zapewnić możliwość skorzystania z dotacji unijnych jak najszerszej grupie inwestorów. Uniknąć nadmiernych utrudnień w dostępie do dotacji, powodujących opóźnienia realizacyjne.

 Przedkładając w/w wnioski, deklarujemy bieżącą współpracę Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego z Zarządem Województwa Lubuskiego i jego agendami.

********************************************************************************************************

O finansach z Sekretarzem Stanu

Na zaproszenie poseł Krystyny Sibińskiej16 grudnia w Gorzowie Wlkp. gościła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna. W siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej spotkała się m.in. z reprezentantami gorzowskiego środowiska gospodarczego, organizacji wspierania biznesu. W spotkaniu, które prowadził prezes ZIPH, a jednocześnie Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Jerzy Korolewicz, uczestniczył także m.in. Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Ryszard Barański. W imieniu środowiska przedsiębiorców Marszałek LSG przedstawił kilka problemów, których rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie polskiej gospodarki, jej rozwój, co skutkowałoby zwiększeniem dochodów budżetowych państwa i poszczególnych regionów.

Marszałek Ryszard Barański zwrócił uwagę na konieczność stabilizacji prawa gospodarczego, a zwłaszcza finansowego. Tymczasem do projektu ordynacji podatkowej, będącego w trakcie konsultacji, już ma być wprowadzonych 150 zmian. A ordynacja określa tylko procedury. Niezbędne są przede wszystkim uproszczenia, bardziej klarowne i jasne zapisy w ustawach o podatkach VAT, CIT, od osób fizycznych, prawo celne, podatek akcyzowy itp. Jeśli miałby zostać w miejsce Ordynacji podatkowej wprowadzony precyzyjniejszy i prostszy Kodeks podatkowy (kiedy?), to powinien on m.in. przyjąć zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (to powinna być stała reguła), znieść dualizm kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych (urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej), ustanowić jednolitą administrację podatkową, skrócić termin (obecnie 5 lat) obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowej. Marszałek Ryszard Barański mówił też m.in. o konieczności ograniczenia biurokratycznych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, o potrzebie zmiany nastawienia urzędników do przedsiębiorców, którzy obecnie traktowani są z góry jako potencjalni przestępcy.

Pozytywnie natomiast Ryszard Barański ocenił propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku i zmianach w przepisach, które pozwolą zwiększą atrakcyjność tych stref dla inwestorów.

****************************************************************************************************************

Rada Rozwoju Województwa Lubuskiego
Posiedzenie Rady Rozwoju Województwa Lubuskiego odbyło się 11 grudnia w Górzykowie.
Rada Rozwoju Województwa Lubuskiego jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie planowania rozwoju województwa i opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, stymulującym strategiczną dyskusję na temat celów, kierunków oraz form realizacji polityki regionalnej w województwie lubuskim.
W skład Rady ds. Rozwoju wchodzi 31 członków, a wśród nich jest Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Ryszard Barański, który w dyskusji na temat potrzeby lepszego dostosowywania kształcenia pracowników do potrzeb lubuskich pracodawców podkreślił konieczność zbudowania wojewódzkiego programu szkolenia zawodowego właśnie w konsultacji ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców.
Podczas posiedzenia Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak mówiła m.in. o osiach priorytetowych nowej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Będzie to program dwufunduszowy (obejmujący Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) o łącznej puli 906 mln euro. Największymi beneficjentami tego rozdania mają być właśnie przedsiębiorcy, do których trafi 24 proc. całej alokacji (więcej w tabelce poniżej).
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 podzielony został na 10 osi priorytetowych.
Oś priorytetowa 1, Gospodarka i innowacje – 28,5% – 186 219 000 euro
Oś priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy – 4,5% – 29 403 000 euro
Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna – 15% – 98 010 000 euro
Oś priorytetowa 4 – Środowisko i kultura – 15% – 98 010 000 euro
Oś priorytetowa 5 – Transport – 24% – 156 816 000 euro
Oś priorytetowa 6 – Regionalny rynek pracy – 38% – 96 026 000 euro
Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna – 22% – 55 594 000 euro
Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja – 26% – 65 702 000 euro
Oś priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna – 13% – 84 942 000 euro
Oś priorytetowa 10 – Pomoc techniczna – 14% – 35 378 000 euro

*********************************************************************************************************

Protokół

z trzeciego w kadencji 2013-2015 posiedzenia Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego odbytego 5 listopada 2013 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze na temat: Aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości zostało przygotowane wspólnie przez LSG i IRiP w Zielonej Górze, a uczestniczyło w nim 30 osób (listy obecności
w załączeniu).

            Obrady otworzyli wspólnie Ryszard Barański – Marszałek LSG i Krzysztof Hnat
– prezes IRiP, witając imiennie i przedstawiając wszystkich obecnych. Następnie Ryszard Barański przybliżył temat posiedzenia, przypominając, że od lat jesienią Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zajmowała się na swoich spotkaniach problematyką szkolnictwa zawodowego
w regionie. Z uwagi na zawieszenie prac WKDS, Lubuski Sejmik Gospodarczy postanowił kontynuować tę tradycję, gdyż pracodawcy od zawsze dążyli  do ożywienia szkolnictwa zawodowego
i dostosowania go do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Marszałek LSG przedstawił też program obrad (w załączeniu) i podstawowe dane z lat 2007-2013 (w załączeniu) na temat bardzo powolnego rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim i ciągle rosnącej liczby zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie, co wymownie świadczy o tym, że wiele szkół
o profilu zawodowym w istocie kształci przyszłych bezrobotnych, a jednocześnie nie prowadzi nauki w zawodach najpotrzebniejszych gospodarce i pracodawcom.

            Mirosław Glaz – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – podkreślił, że w zaktualizowanej strategii rozwoju województwa lubuskiego zapisane jest stworzenie sieci szkół dostosowanej do lokalnego rynku pracy. O kształcie szkolnictwa zawodowego w regionie decydują jednak starostwa, które są organami założycielskim zawodówek i techników. Ale Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podpowiada potrzebę powstawanie strategii w tej sferze na szczeblu powiatów. Jednak bez współdziałania pracodawców, kuratora oświaty i organów założycielskich takie strategie nie mają sensu. Szkoły nie mogą funkcjonować wyłącznie dla nauczycieli. Następnie Dyrektor Mirosław Glaz przedstawił dobrze działające dwie szkoły medyczne prowadzone przez Samorząd Województwa Lubuskiego w Gorzowie i Zielonej Górze. Istnieje duże, także w perspektywie kilku kolejnych lat, zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na absolwentów tych placówek, którzy nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

            Radosław Wróblewski  – Lubuski Wicekurator Oświaty – przedstawił szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim po zmianach i częściowym dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Od 2012 roku realizowany jest nowy model kształcenia zawodowego. Powoli też zmieniają się zainteresowania młodzieży, której coraz bardziej znacząca część przedkłada zdobycie zawodu nad pozyskanie wykształcenia ogólnego. Wśród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powoli rośnie procent uczniów uczących się w technikach, utrzymuje się na podobnym poziomie procentowym liczba uczniów w liceach ogólnokształcących, zauważa się ostatnio minimalny spadek procentowy uczniów szkół zawodowych. W naszym województwie najliczniej kształci się obecnie techników informatyków, mechatroników i techników logistyków, ale nie wszyscy z nich znajdują pracę. Szkolnictwo zawodowe zmienia się bardzo, bardzo wolno. W licznych branżach stosowane
w lubuskich firmach technologie znacznie wyprzedzają wiedzę nauczycieli zawodu, z których wielu nie przejawia chęci stałego dokształcania się, co w tym fachu jest konieczne. Niezbędne są inwestycje bardzo kosztowne – w nowoczesne centra szkolnictwa zawodowego. Trzeba też skuteczniej pilnować trafności kierunków kształcenia proponowanych przez szkoły, ale tu decydują organy powiatowe, które często uginają się pod dyktatem dyrektorów szkół, dla których często priorytetem jest utrzymanie stanu zatrudnienia swoich nauczycieli. Stąd zdanie Pana Marszałka Ryszarda Barańskiego, że wiele szkół o profilu zawodowym „produkuje bezrobotnych” – nadal jest prawdziwe, choć kuratorium na miarę możliwości stara się temu przeciwdziałać.

            Łukasz Hudziak – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – przedstawił stan zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim na koniec 2012 r. Zgodził się
z tezami postawionymi przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Stwierdził, że opiniując nowe kierunki kształcenia w szkołach o profilu zawodowym, WUP kieruje się przede wszystkim aktualnymi wynikami rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Nie są to jednak opinie wiążące i często organa założycielskie, którymi są starostwa, nie biorą ich pod uwagę, gdyż w powiatach „dyrektorzy szkół z reguły mają bardzo silne lobby” i, niestety, „Pan Marszałek LSG Ryszard Barański ma rację
w swojej opinii, że wiele szkół kształci bezrobotnych”. Dużym problemem są bezrobotni bez żadnego zawodu. Największy jednak i podstawowy problem to brak ofert zatrudnienia, wolnych miejsc
na rynku pracy wciąż jest w regionie bardzo mało.

            Wioleta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra – zaprezentowała profil szkolnictwa zawodowego w Zielonej Górze. Podkreślała, że władze miasta starają się przekonać dyrektorów szkół do przekształceń swoich placówek zgodnie z potrzebami rynku pracy i nie wyrażają zgody na uruchamianie i rozwijanie kierunków, które dostarczają absolwentów zawodów nadwyżkowych. Ranking prowadzony przez WUP jest tu podstawą decydowania. Czasami jednak szkoły dublują się w prowadzeniu tych samych kierunków, a uczniów jest dziś zbyt mało, żeby wystarczyło ich dla wszystkich szkół. Modernizacji wymagają też same szkoły, które z reguły powstawały 50-60 lat temu w warunkach wyżu demograficznego. Doinwestowania wymaga przede wszystkim baza warsztatowa szkół, która – jeśli wziąć pod uwagę warunki wyposażenia stanowiska do praktycznego egzaminu zawodowego – jest bardzo droga. Dlatego tak ważne są kontakty szkół
z pracodawcami, co w Zielonej Górze ma miejsce. Niezbędna jest też zmiana w mentalności społecznej: dziś wyuczony zawód nie jest do końca życia. Realia rynku pracy wymuszają ustawiczne szkolenie dorosłych. Każda szkoła o profilu zawodowym może i powinna prowadzić kursy dokształcające. Konieczne jest także przełamanie w świadomości samych uczniów
i ich rodziców negatywnego stereotypu „zawodówek”. Spotkania z doradcami zawodowymi powinny się odbywać już na poziomie podstawówek. Władze miasta sugerują także uczelniom wyższym
w Zielonej Górze tworzenie kierunków zgodnych z wykształceniem technicznym absolwentów szkół średnich z Zielonej Góry.

            Krzysztof Hnat – Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze – przedstawił generalne problemy kształcenia zawodowego w rzemiośle. Nowe kadry są rzemiosłu bardzo potrzebne, ale niezbędne jest podniesienie poziomu kształcenia, zwłaszcza praktycznej nauki zawodu, w szkołach zawodowych. Rzemieślnicy nie kształcą bezrobotnych. Oni zatrudniają u siebie swoich uczniów, umożliwiają im zdanie egzaminów na czeladników, mistrzów, co w efekcie prowadzi do usamodzielnienia adeptów rzemiosła i tworzenia przez nich własnych firm. Rzemiosło kształci fachowców na całe życie. Dobrzy fachowcy są ciągle poszukiwani w kraju i zagranicą. Problem stanowi brak spójnej klasyfikacji zawodów w skali kraju.

            Zenon Witulski – Naczelnik Wydziału Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców
w Gorzowie Wlkp. – zaczął swoje wystąpienie od zacytowania wypowiedzi Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego już parę lat temu: „Oświata jest dla gospodarki, a nie odwrotnie”. Nie można kształcić „techników papierowych”, teoretyków. Liczne wnioski ze środowiska rzemieślniczego – dotyczące zwłaszcza struktury i poziomu kształcenia zawodowego w regionie – nie mają przełożenia na działania władz lokalnych i krajowych. Brak mechanizmów skłaniających oświatę do współpracy ze środowiskami pracodawców. Nie ma żadnych zapisów na ten temat w prawie oświatowym. „Dlatego, choć od lat powtarzamy te same argumenty, prawie nic się nie zmienia i jeśli konieczność współpracy oświaty zawodowej z pracodawcami nie zostanie wręcz nakazana stosownymi przepisami – będziemy powtarzali te argumenty przez następne lata”.

            Marek Cieślak – Przewodniczący Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich, Starosta Żarski – podkreślił, że to powiaty ponoszą główną odpowiedzialność za szkolnictwo zawodowe,
a subwencja na to szkolnictwo jest wyższa od przeznaczonej na szkolnictwo ogólne. Niestety, warunkiem otrzymania tych subwencji jest nauka w klasach ponad 30-osobowych, co nie sprzyja jakości kształcenia. Jest też problem z bazą warsztatową, którą w większości przed laty lekkomyślnie zlikwidowano. Konwent Starostów przygotowuje projekt powstania międzypowiatowych nowoczesnych centrów szkolenia zawodowego do realizacji w nowej perspektywie europejskiej
do 2020 r. Starosta Marek Cieślak zachęcił środowiska biznesowe regionu do włączenia się w te prace koncepcyjnie, gdyż ten projekt – jeśli będzie dobry – ma szansę sfinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podkreślił też, że od lat szkół zupełnie nie interesuje los ich absolwentów. „Szkoły lubią produkować absolwentów na skład i bardzo się bronią przed jakąkolwiek oceną jakości swojej pracy; nie gromadzą żadnych danych na temat zatrudnienia swoich absolwentów, bo tak jest im wygodniej. Brak jakichkolwiek korelacji, systemowych mechanizmów między rynkiem pracy a oświatą”.

            Małgorzata Hadrian – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego zaznaczyła, że zreformowane szkolnictwo zawodowe funkcjonuje dopiero drugi rok, a już widać pozytywne efekty zmian. Nie ma jednak szans na błyskawiczne wyuczenie uczniów w zawodach akurat teraz potrzebnych na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Szkoły o profilu zawodowym mogą kształcić w około 200 zawodach, a w klasyfikacji zawodów osób pracujących jest tych zawodów ponad dwa tysiące. Ważne, żeby kształcić absolwentów mobilnych, zdolnych do przeszkalania się, przekwalifikowywania, ustawicznego kształcenia. Dlatego zarówno poprzez zakłady doskonalenia zawodowego, jak i zespoły szkół zawodowych niezbędne jest rozwijanie kursów kwalifikacyjnych, szczególnie w zawodach deficytowych. Szkoły muszą uczyć dla przyszłości, choć dziś miejsc pracy brakuje. Konkretny fach potrzebny gospodarce mogą na bieżąco oferować różnego rodzaju kursy dokształcające.  

            Grzegorz Königsberg – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – powiedział m.in.: „Podoba mi się system dualny w Niemczech, gdzie współdziałanie zakładów pracy ze szkołami przynosi konkretne profity obu stronom. Powiaty to zbyt małe obszary, żeby decydowały one o profilu oświaty zawodowej w całym regionie. Każdy powiat ma swoją własną politykę, martwi się głównie o utrzymanie miejsc pracy dla swoich nauczycieli. Nikt nie zwraca uwagi na to, że w sąsiednim powiecie kształcą fachowców w tych samych specjalnościach. Projekt, który chce zrobić Konwent Starostów, jest bardzo ważny i wart wszelkiego wsparcia. Ale jak on będzie funkcjonował po zakończeniu projektu unijnego, gdy skończą się dotacje? To jest rozwiązanie krótkotrwałe. Perspektywicznie niezbędne jest opracowanie całościowej i długofalowej strategii rozwoju oświaty, szczególnie kształcącej zawodowo, dla województwa lubuskiego. Traktuję dzisiejsze spotkanie zaproponowane przez Lubuski Sejmik Gospodarczy jako bardzo ważny element debaty na ten temat. Mam nadzieję, że władze wojewódzkie wreszcie dostrzegą pilną i powszechnie
tu stwierdzaną potrzebę zbudowania sensownej strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego
w regionie”.

            Mariusz Kmiećkowiak – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych
i Samochodowych w Zielonej Górze – zauważył, że najzdolniejsza, najambitniejsza młodzież nadal trafia do renomowanych ogólniaków. Szkoły zawodowe i technika trzeba skuteczniej promować już
w szkołach podstawowych i zdecydowanie mocniej w gimnazjach. Trzeba nowych sposobów takiej promocji, gdyż w regionie praktycznie nie ma dużych firm, zapewniających zatrudnienie absolwentom całych klas z danego kierunku kształcenia. Dziś szkoły zawodowe i technika starają się kształcić
w perspektywie potrzeb, także tych przyszłych, całej rzeszy mikrofirm. To wymaga zmiany podejścia do poradnictwa zawodowego, do promocji szkolnictwa o profilu zawodowym i znaczącego rozwoju systemu doszkalania, przekwalifikowywania dla dorosłych, często posiadających zawód okazujący się nadwyżkowym.

            Ryszard Barański – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – w podsumowaniu obrad podziękował za wielce interesujące wystąpienia. Podkreślił, że pozytywne zmiany
w szkolnictwie zawodowym w województwie lubuskim są widoczne, ale następują bardzo, bardzo wolno. Szkolnictwo zawodowe jest zatomizowane, a o jego kształcie w wielu powiatach decydują nie potrzeby rynku pracy, nawet nie starostowie, ale bardzo często dyrektorzy szkół, którzy mają mocną, lobbystyczną pozycję w lokalnych środowiskach i samorządach. Bardzo potrzebny jest wojewódzki program rozwoju szkolnictwa zawodowego. Środowiska biznesowe regionu pozytywnie przyjmują też inicjatywę Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich stworzenia międzypowiatowch centrów kształcenia zawodowego i udzielą jej wsparcia. Ale takie zdecydowane, konkretne wsparcie jest też niezbędne ze strony władz wojewódzkich.

(Szczegółowe wnioski w załączeniu).

Na zakończenie spotkania Marszałek LSG Ryszard Barański i Prezes IRiP Krzysztof Hnat podziękowali wszystkim uczestnikom spotkania, a zwłaszcza prelegentom, którym wręczyli wspólnie wystosowane, pisemne podziękowania.

W związku z wyjazdem służbowym i niemożnością uczestniczenia w obradach Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła za pośrednictwem asystentki Marszałka Województwa Lubuskiego Katarzyny Kozińskiejprzekazał na ręce Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego pisemne podziękowanie za podjęcie przez Lubuski Sejmik Gospodarczy ważkiego tematu, jakim dla rozwoju regionu jest szkolnictwo zawodowe i jego przyszłość w województwie lubuskim.

Członkowie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego przyjęli uchwały
nr 1/2013, nr 2/2013 i nr 3/2013 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego: Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy, Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Uchwały w załączeniu).

*************************************************************************

Wnioski

z posiedzeniu Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

w dn. 5 listopada 2013 r.

 1. Wystosować pismo do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie pilnej potrzeby opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego; dołączyć protokół z posiedzenia Prezydium LSG; zaproponować konsultacje LSG przy tworzeniu tego programu.

2.Wystosować pismo do Przewodniczącego Konwentu Starostów i Wicestarostów z propozycją współpracy, wzajemnych konsultacji przy debatach organizowanych przez Konwent Starostów i LSG na temat szkolnictwa zawodowego i zaproponować udział LSG w pracach nad stworzeniem projektu międzypowiatowych centrów kształcenia zawodowego.

 1. 3.Zwrócić się do stowarzyszeń zrzeszonych w LSG z ankietą na temat potrzebnych
  na dziś i perspektywicznie zawodów, w jakich powinni być kształceni uczniowie
  w szkołach zawodowych, technikach, uczelniach wyższych w województwie lubuskim. Poświęcić wynikom tej ankiety i spotkaniu z kompetentnymi, decyzyjnymi osobistościami regionu zebranie wszystkich członków LSG. Zaangażować
  do opracowania ankiety i jej wyników Doradcę Marszałka LSG.

*********************************************************************************************************

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bliżej LRPO
Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański w towarzystwie reprezentujących Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego i Henryka Saleja spotkał się 25 września w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z wicemarszałkiem Lubuskim Maciejem Szykułą. Głównym tematem spotkania była współpraca obu organizacji z władzami wojewódzkimi we wdrażaniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedstawiciele LSG i LP zapewnili o swojej aktywności w propagowaniu zapisów nowej perspektywy finansowej regionu, pomocy lubuskim organizacjom okołobiznesowym i lubuskim firmom w pozyskiwaniu środków unijnych. Podkreślali konieczność równowagi między subregionami w procesie przyznawania tych funduszy. Mówiono także o możliwościach przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu (40% miejscowości województwa lubuskiego nie jest objętych żadną siecią komunikacji zbiorowej!).
Wicemarszałek Maciej Szykuła zapewnił o swojej trosce o usprawnienie przepływu informacji na temat LRPO do stowarzyszeń i organizacji otoczenia biznesu oraz bezpośrednio do przedsiębiorców. Zapewnił także o swoim wyczuleniu na kwestie proporcji w pozytywnym rozstrzyganiu konkursów na projekty unijne między południem a północą województwa.
Ustalono, że konsultacje w sprawie skutecznego wdrażania nowej perspektywy finansowej będą kontynuowane.

*****************************************************************************************************************

         Protokół

z drugiego w kadencji 2013-2015 posiedzenia Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

odbytego 6 września 2013 r. w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie

pod hasłem: Nowe formy finansowania budownictwa mieszkaniowego kierunkiem do poprawy sytuacji mieszkaniowej i odbudowy potencjału wykonawczego

z udziałem m.in. wiecministra Piotra Stycznia i wicemarszałka lubuskiego Bogdana Nowaka

            Posiedznie Prezydium LSG z udziałem zaproszonych gości (listy obecności w załączeniu) prowadził marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, który na wstępnie krótko zaprezentował charakter i zadania LSG. Przedstawił też trudną sytuacją branży budowlanej w województwie lubuskim. Jak podkreślił, dotychczasowe formy wsparcia rządowego i unijnego, obowiązujący obecnie Regionalny Program Operacyjny kończą się, a nowe rozwiązania jeszcze nie weszły w życie. Zahamowana została sprzedaż mieszkań, banki przyblokowały możliwość uzyskania kredytów hipotecznych, samorządom też brakuje pieniędzy na inwestycje. Są pierwsze symptomy wychodzenia z kryzysu, ale niezbędne jest wsparcie władz krajowych i wojewódzkich.

Zenon Bambrowicz skupił  się na kwestiach spadku inwestycji, także budowy mieszkań, co powoduje ograniczanie działalności podmiotów branży budowlanej w regionie, ich częściową likwidację, konieczność przebranżawiania, zmiany form działania, przekształcania w firmy deweloperskie. Samorządom skończyły się pieniądze na budownictwo komunalne i socjalne. Tymczasem brak programy rządowego, który wspierałby budownictwo, w tym także mieszkaniowe. Podkreślał, że w RPO na lata 2014-2020 muszą się znaleźć środki na wsparcie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, bo generalnie ludzi nie stać na własne mieszkania i domy jednorodzinne. Zwrócił też uwagę, że w województwie lubuskim jest wiele obiektów i terenów powojskowych, które należy wykorzystać na rewitalizację, na przekształcenie głównie na mieszkania na wynajem, gdyż trudno będzie uruchamiać tam firmy, jeśli w pobliżu nie ma mieszkań dla pracowników.

Piotr Styczeń podziękował za zaproszenie, możliwość wysłuchania racji reprezentacji lubuskich przedsiębiorców i przedstawienia kierunków pracy rządu zmierzających do odbudowy potencjału wykonawczego budownictwa i wyjścia z kryzysu budownictwa mieszkaniowego. Stwierdził, że w Lubuskiem nie ma przepaści między podażą, a popytem mieszań, jak to ma miejsce w wielu dużych aglomeracjach. Generalnie mieszkania budowane są zgodnie z realistycznym zapotrzebowaniem, ale z powodu braku środków, słabszego dostępu do kredytów to zapotrzebowanie mocno spadło. Obecny realny popyt na mieszkania w Polsce oceniany jest na 720 tys. Jest projekt ustawy zmieniającej ustrój najmu mieszkań w Polsce, w którym znajdują się zapisy wychodzące naprzeciw zgłaszanym tu dziś postulatom.

Zenon Bamborowicz mówił o poważnych problemach firm budowlanych regionu, których zyski od dwóch lat znacząco spadają, a sytuacja wielu jest wręcz dramatyczna. W bardzo trudnej sytuacji są TBS-y, a ich przyszłość wielce niepewna. Brak rozwiązań systemowych na przyszłość TBS-ów.

Antoni Kaczmarek wyraził opinię, że bez rządowego wsparcia w województwie lubuskim wiele firm budowlanych może upaść. Spółdzielczość mieszkaniowa właściwie przestała w kryzysie inwestować w nowe domy, a spółdzielnie posiadające nowe mieszkania ma problemy z ich sprzedażą.

Ryszard Barański wykazywał, że zahamowanie inwestycji w ogóle, a w mieszkalnictwie w szczególności spowodowały w województwie lubuskim dramatyczny wręcz spadek produkcji budowlano-montażowej i postawiło wielu przedsiębiorców tej branży w perspektywie upadłości. Nadzieja w rozsądnym wsparciu ze strony rządu i samorządu wojewódzkiego.

Karol Humiński mówił o konieczności zmian w wielu przepisach, zwłaszcza prawie budowlanym, które jest zdecydowanie przestarzałe. Samo wskazanie lokalizacyjne trwa od 3 do 6 miesięcy. Bariery biurokratyczne są jednym z istotnych powodów zahamowania całego budownictwa.

Piotr Styczeń zgodził się z tą tezą, ale dowodził też, że pogodzenie wymogów ochrony środowiska z inwestycjami bywa coraz trudniejsze. Dodał, że 2013 rok jest czasem na przeczekanie. W 2014 r. ruszą programy nowego wsparcia unijnego, będą znaczące środki, a teraz rząd i województwa pracują nad planami najlepszego ich wykorzystania, także w inwestycjach.

Jerzy Korolewicz zwrócił uwagę na konieczność uproszczenia procedur pozyskiwania środków unijnych. Wymogi stawiane przez krajowych decydentów są zawyżone w stosunku do oczekiwań unijnych. Nie można działać wbrew przepisom unijnym, ale trzeba lepiej wykorzystywać wszelkie możliwości, jakie daje perspektywa unijnego wsparcia. Tymczasem na krajowym podwórku mnożone są formalne bariery w pozyskaniu dotacji.

Bogdan Nowak stwierdził, że w pełni zgadza się z uwagami przedmówców, ale rzeczywiście bardzo wysokie (na szczeblu wojewódzkim dodajemy do nich zaledwie około 1 procenta) wymogi przy pozyskiwaniu środków unijnych powodują, że niemal nie zdarza się (w każdym razie najrzadziej w UE, co stwierdza minister Bieńkowska) konieczność zwrotu tych dotacji i to z karami. Rzeczywiście w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 nie ma możliwości bezpośredniego wsparcia dla branży budowlanej czy budownictwa mieszkaniowego, ale będzie możliwość pośredniego wykorzystania środków unijnych dzięki zapisom np. o wsparciu dla małych i średnich firm, osi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu (np. budowa mieszań na wynajem przez samorządy lokalne, budownictwo socjalne i komunalne). Możliwości daje też oś RPO poświęcona zwiększeniu mobilności zasobów pracy, a więc np. wsparcia budowy mieszkań przy firmach powstających na terenach powojskowych.

Jerzy Korolewicz i Ryszard Barański wskazywali, że jednak procedury w dotarciu do dotacji są nadmiernie skomplikowane. Zwłaszcza wymogi stawiane mniejszym firmom muszą być mniejsze.

Bolesław Adamik powiedział, że ostatnie dwa lata są bardzo trudne dla rzemiosła branż budowlanych i pracujących na rzecz budownictwa. Z uwagi na problemy w budownictwie i inwestycjach wiele zakładów rzemieślniczych w województwie lubuskim upadło, a licznym grozi to do końca roku. Jeśli problemy mają duże firmy, to pociąga to za sobą jeszcze większe trudności dla kooperującego rzemiosła.

Piotr Styczeń odpowiadał, że planowane są zmiany w przepisach dotyczących zwrotu podatku VAT, które znacząco powinny pomóc zwłaszcza rzemiosłu. Są też projekt przepisów, które umożliwią gminom wsparcie TBS-ów i budownictwa mieszkaniowego, ale ich wejścia w życie należy się spodziewać dopiero w 2015 roku.

Bogdan Nowak zapewniał, że uwagi lubuskiego środowiska przedsiębiorców zostaną wykorzystane w pracach nad RPO. Zachęcał też do takiej interpretacji nowych możliwości w tym dokumencie, żeby elastycznie wykorzystywać je dla odbudowywania branży budowlanej w regionie, zwłaszcza w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Stanisław Owczarek zwrócił uwagę, że zbyt mała, a przez to słabo słyszalna jest reprezentacja przedsiębiorców w organach monitorujących RPO.

Piotr Styczeń zapowiedział, że usłyszane uwagi wykorzysta do prac nad prowadzonymi właśnie przez rząd i parlamentarzystów zmianami przepisów, a wiele z tych postulatów już znajduje swoje odzwierciedlenie w tych opracowywanych teraz ustawach.

Ryszard Barański, zamykając obrady, wyraził nadzieję, że koło zamachowe gospodarki zaczyna jednak ruszać. Podkreślił wieloaspektowy wymiar konieczności większego wsparcia dla budownictwa, a zwłaszcza wspomagania budowania mieszkań na wynajem. Wyraził też nadzieję na jak najszybsze uruchomienie środków unijnych od początku, a nie od połowy 2014 r. i ułatwienia w dostępie do eurofunduszy. Marszałek podziękował też wszystkim obecnym za rzeczowy, konstruktywny dialog, który powinien przyczynić się do wychodzenia z kryzysu branży budowlanej.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

 PROGRAM

LUBUSKIEGO SEJMIKU GOSPODARCZEGO

NA KADENCJĘ 2013 – 2015

Lubuski Sejmik Gospodarczy jako związek stowarzyszeń, tworzy jednolitą i trwałą reprezentację środowisk gospodarczych, zawodowych i pracodawczych, wspierającą interesy gospodarcze regionu i kraju.

W nowej kadencji 2013 – 2015 Lubuski Sejmik Gospodarczy będzie realizował zadania statutowe, wspierając wolną, zgodną z prawem aktywność gospodarczą poprzez działanie na rzecz tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, godnego traktowania pracodawców i przedsiębiorców przez ograny państwowe i samorządowe oraz organizacje związkowe.

Realizacja założonych celów będzie następowała poprzez publiczne prezentowanie stanowisk, zgłaszanie wniosków i propozycji rozwiązań do organów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, posłów i senatorów RP i innych podmiotów kształtujących rzeczywistość gospodarczą regionu i kraju.

Do ważniejszych celów będą należały m.in.:

 1. W zakresie prawa gospodarczego:

 – Specyfikacja przepisów prawnych hamujących i ograniczających rozwój przedsiębiorczości,

– Monitorowanie i uczestniczenie w konsultacjach projektowanych nowych gospodarczych unormowań prawnych,

– Działania na rzecz uproszczenia rozwiązań systemu podatkowego CIT, PIT i VAT,

– Współpraca z parlamentarzystami i innymi organizacjami około biznesowymi, w celu likwidacji barier prawnych i systemowych, utrudniających swobodę prowadzenia działalność gospodarczą.

 1. W zakresie rozwoju gospodarczego regionu:

 – Prowadzenie systematycznej współpracy z samorządami województwa lubuskiego oraz Wojewodą Lubuskim,

– Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i przestrzennego regionu lubuskiego,

– Uczestniczenie w podziale i wykorzystaniu środków unijnych z nowej perspektywy 2014 – 2020, z zachowaniem zasad i proporcji gwarantujący ich sprawiedliwy podział uwzględniający potrzeby wszystkich środowisk całego regionu lubuskiego,

– Aktywne włączenie się w proces opracowania i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

– Działanie na rzecz ograniczenia wykluczenia społecznego mieszkańców regionu peryferyjnych poprzez zapewnienie miejsc pracy, komunikacji zbiorowej oraz łączy internetowych,

– Aktywne współdziałanie z innymi organizacjami i związkami kreującymi rzeczywistość społeczno – gospodarczą regionu lubuskiego,

– Prezentowanie stanowisk wzmacniających integralność społeczną, gospodarczą i terytorialną województwa lubuskiego oraz lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych.

 1. W zakresie zapewnienia spokoju społecznego:

– Sukcesywne utrzymywanie kontaktów ze strukturami regionalnymi związków zawodowych w celu monitorowania i wczesnemu zapobieganiu konfliktom na linii pracodawca – pracobiorca,

– Zgłaszanie spraw wymagających podjęcia i prowadzenia dialogu społecznego, do programu pracy Wojewódzkiej komisji Dialogu Społecznego,

– Działanie na rzecz sprawnego wdrażania nowych rozwiązań prawa pracy i możliwie szybkiego dostosowania kodeksu pracy do realiów gospodarczych.

 1. W zakresie zapewniania właściwych kadr dla gospodarki regionu:

 – Kontynuowanie działań na rzecz odtworzenia bazy szkolnictwa zawodowego w zakresie szkół zasadniczych i techników zawodowych,

– Inicjowanie i popieranie tworzenia i uruchomiania bazy warsztatowej przy szkołach zawodowych,

– Wspieranie i inspirowanie tworzenia i rozwijania kierunków inżynierskich w lubuskich uczelniach wyższych oraz nawiązanie ścisłej współpracy środowisk gospodarczych z uczelniami,

– Współdziałanie z Urzędami Pracy w zakresie koordynacji programów przekwalifikowania bezrobotnych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb pracodawców.

 1. W zakresie rozwijania kontaktów międzynarodowych:

– Rozwijanie współpracy z niemieckimi Izbami Gospodarczymi (IHK), organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi,

–  Podjęcie inicjatywy na rzecz uaktywnienia działalności Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki,

– Wspieranie współpracy trans granicznej województwa lubuskiego i Brandenburgii.

 1. W zakresie integracji środowisk gospodarczych:

 – Propagowanie wśród przedsiębiorców możliwości korzystania z usług utworzonego przy Lubuskim Sejmiku Gospodarczym – Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego,

– Prowadzenie intensywnych działań na rzecz wzmocnienia organizacyjnego Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zwiększających liczbę jego członków, co wzmocni jego pozycję, autorytet i siłę oddziaływania na rzecz gospodarki lubuskiej i członków zrzeszonych  w Sejmiku,

– Wspomaganie członków Sejmiku w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów gospodarczych i społecznych.

Powyższy program należy traktować jako ramowy i powinien być stale aktualizowany o problemy, które wynikają w trakcie kadencji i będą wymagały zaangażowania się LSG bądź zajęcia konkretnego stanowiska przez Sejmik.

 

Kalendarium LSG kadencja VII 

13 czerwca 2013 r. – Odbyło się IX Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy ul. Reja 6.

27 czerwca 2013 r. – Obradowało Walne Zebranie członków Lubuskiego Klastra Metalowego w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

3 lipca 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wojewodą lubuskim Jerzym Ostrouchem w sprawie powołania Akademii Gorzowskiej.

10 lipca 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wojewodą lubuskiem Jerzym Ostrouchem w sprawie współpracy Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w nowej kadencji z władzami wojewódzkimi.

24 lipca 2013 r. – Odbyło się I programowe posiedzenie Prezydium LSG w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Ustalono zakres kompetencji członków Prezydium LSG.

8 sierpnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z wiceprezesem Lubuskich Pracodawców Krzysztofem Częstochowskim w sprawie podjęcia działań wspólnych dotyczących udostępnienia komunikacji autobusowej dla miejscowości województwa pozostających poza siecią komunikacyjną w ramach kampanii „Przeciwdziałanie bezrobociu, a wykluczenie komunikacyjne i społeczne”.

12 sierpnia 2013 r. – Odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z przewodniczącym Zarządu Regiony Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” Jarosławem Porwichem w sprawie współdziałania w sytuacji zawieszenia prac Komisji Trójstronnej.

22 sierpnia 2013 r. – Z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Wicemarszałka LSG, Prezesa Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzego Korolewicza odbyło się w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp. posiedzenie kapituły V edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu

6 września 2013 r. – Odbyło się II posiedzenie Prezydium LSG z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Tansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotra Stycznia i wicemarszałka lubuskiego Bogdana Nowaka w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Było poświęcone głównie problemom budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego, a członkowie Prezydium LSG zgłosili wiele uwag do rządowych propozycji dotyczących rozwoju budownictwa.

9 września 2013 r. – Odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Lubuskiego w hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp., w którym LSG reprezentował Marszałek LSG Ryszard Barański.

16 września 2013 r. – Obradował Zespołu do sprawy powołania Akademii Gorzowskiej, którego członkiem jest Marszałek LSG Ryszard Barański. Spotkanie odbyło się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

19 września 2013 r. – W siedzibie LSG Marszałek LSG Ryszard Barański i Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Zbigniew Marcinkiewicz spotkali się z asystentem Zarządy Województwa Lubuskiego Katarzyną Kozińska w sprawie zacieśnienia współpracy między Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym i Lubuskimi Pracodawcami, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

23 września 2013 r. – Odbyła się konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pn. „Dbaj o miejsce pracy i nauki” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. z aktywnym udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

23 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w Gali konkursu Lubuski Lider Biznesu zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) w Filharmonii Zielonogórskiej.

25 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z Wicemarszałkiem Lubuskim Maciejem Szykułą w sprawie rozszerzenia współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym. Spotkanie miało miejsce w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22.

25 września 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął aktywny udział w konferencji na temat szkolnictwa zawodowego organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

25 września2013 r. – Odbyło się spotkanie marszałka LSG Ryszarda Barańskiego w towarzystwie przedstawicieli Lubuskich Pracodawców – Krzysztofa Częstochowskiego i Henryka Saleja – z wicemarszałkiem lubuskim Maciejem Szykułą w sprawie możliwości wykorzystania zapisów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy wzmocnieniu działań stowarzyszeń okołobiznesowych i przedsiębiorców, a także na temat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

27 września 2013 r. –Marszałka LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą UMWL Katarzyną Drożak i kierownikiem Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Społecznej UMWL Leszkiem Urbanem.

27 września 2013 r. – Odbyła Gala Budownictwa w Zielonogórskiej Palmiarni z udziałem m.in. wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha i wicemarszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, a także Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Wicemarszałka LSG, prezesa Lubuskiej Izby Budownictwa Zenona Bambrowicza.

30 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem konferencji „Lubuski rynek pracy – rynkiem pracownika?” zorganizowanej przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczna w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

4 października 2013 r. – Odbyła się Gala Lubuskiego Złotego Kłosa organizowana przez Lubuską Izbę Rolniczą (członek LSG) w hotelu „Morena” w Łagowie z udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i Sekretarza LSG, Wiceprezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Bogusława Pietrowa.

11 października 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w audycji Radia Zachód poświęconej problematyce gospodarczej i szkolnictwu zawodowemu.

11 października 2013 r. – W siedzibie LSG roboczą wizytę złożyła Bogna Ferensztajn, Lubuski Kuratora Oświaty, w ramach przygotowań do planowanego na 5 listopada 2013 r. posiedzenia Prezydium LSG. Tematem wiodącym obrad, które odbędą się siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, będzie aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki.

23 października 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pn. „Doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w województwie lubuskim” oraz obchodach 20-lecia ARR. W trakcie uroczystości jubileuszowej Marszałek LSG Ryszard Barański odebrał z rąk Prezes Zarządu ARR S.A. w Zielonej Górze Hanny Nowickiej podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubuskim. Impreza odbyła się w Zielonogórskiej Palmiarni.

5 listopada 2013 r. – Odbyło się posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego z udziałem zaproszonych gości (w sumie ok. 35 osób) w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze przy ul. Reja 9. Tematem wiodącym obrad był aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb lubuskiej gospodarki. Na zakończenie obrad podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego trzech nowych stowarzyszeń: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. i Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

11 listopada 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wspólnie z delegacją Lubuskich Pracodawców (członek LSG) wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

18 listopada 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w zakończeniu VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego w Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Oprócz przedstawicieli nagrodzonych gmin udział wzięli ponadto: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Posłowie Waldemar Sługocki i Józef Zych

19 listopada 2013 r. – W siedzibie LSG odbyło się spotkanie Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego z reprezentantami stowarzyszeń przyjętych uchwałami z 5 listopada w poczet członków zwyczajnych Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uchwały i potwierdzenia członkowstwa z rąk Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego odebrali: Andrzej Graczykowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp., Włodzimierz Fleischer – Prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Jacek Kasierski – członek Lubuskiej Okręgowej Iżby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

11 grudnia 2013 r. – Członkowie LSG Włodzimierz Fleischer i Eugeniusz Kaczmarek oraz dyrektor biura LSG Maciej Woźny aktywnie uczestniczyli w konferencji „Polsko-Niemiecki System Transferu Ekoinnowacji” zorganizowanej przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) i Agencję Rozwoju Regionalnego S.S. w Zielonej Górze we gorzowskim hotelu „Mieszko”. Spotkanie prowadził dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek. Wystąpienia na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przedstawili: Michał Rzepecki z ARR, Grzegorz Benysek i Marcin Jarnut z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Klaus Schwarz z Brandenburgii. Propozycje współpracy w kwestiach energetycznych przedstawili również: Eugeniusz Kaczmarek (wiceprezes ds. naukowo-technicznych gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich) i Marek Wróblewski (prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.

11 grudnia 2013 r. – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, a zarazem honorowy prezes Lubuskich Pracodawców Ryszard Barański, aktywnie uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, której jest członkiem. Spotkanie prowadzone przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak, odbyło się w „Winnym Dworku” w Górzykowie. Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 przedstawiła E. Polak. Stan prac nad Programem Europejskiej Współpracy Gospodarczej i projektem Strategii Rozwoju Zachodniej Polski do 2020 r. przedstawili reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Adriana Sarnecka i Maciej Nowicki. W dyskusji wiele mówiono m.in. o potrzebie lepszego przygotowywanie kadr dla dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników lubuskich przedsiębiorców. Marszałek LSG Ryszard Barański stanowczo postulował konieczność opracowania lubuskiego programu rozwoju szkolnictwa zawodowego.

16 grudnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w dyskusji na temat prawa finansowego z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabelą Leszczyną. Marszałek LSG przedstawił problemy, których rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie polskiej gospodarcze. W imieniu środowiska lubuskich przedsiębiorców zwracał uwagę na konieczność m.in. stabilizacji prawa gospodarczego, uproszczenia ustaw podatkowych, ustanowienia jednolitej administracji podatkowej, zmiany nastawienia urzędników do przedsiębiorców.

20 grudnia 2013 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w XLIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, której głównym tematem była uchwała budżetowa na 2014 r. Podczas sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem JE księdza biskupa Stefana Regmunta.

7 stycznia 2014 r. – Przesłano do Wojewódzkie Urzędu Pracy w Zielonej Górze opinie i uwagi Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego o projekcie Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2014 r.

9 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański udzielił wypowiedzi czasopismu „Głos Przedsiębiorcy” na temat propozycji wyboru inteligentnych specjalizacji województwa Lubuskiego.

20 stycznia 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w spotkaniu z Posłem na Sejm RP Adamem Szejnfeldem, przewodniczącym Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo o  zamówieniach publicznych oraz Komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Spotkanie, którego organizatorami byli posłowie Bożena Bukiewicz i Waldemar Sługocki przy współpracy z Lubuską Izbą Budownictwa i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej (członkowie LSG), odbyło się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze. W debacie, która dotyczyła głównie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych i niezbędnych zmianach w przepisach ułatwiających działalność gospodarczą, uczestniczyła także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.

22 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w inauguracji działalności Klubu Młodego Wynalazcy w Stanowicach. Organizatorem laboratorium i uroczystości jego otwarcia był Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy, a w spotkaniu w Stanowicach udział wzięli m.in.: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Gorzowski Jerzy Ostrouch oraz Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak i Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska.

27 stycznia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Gali Gorzowianie Roku 2013 zorganizowanej w „Karczmie pod Łosiem” w Wawrowie przez redakcje: „Echo Gorzowa”, „Strywald. Blisko ciebie” i „TeleTop”. Laureatami pierwszej edycji nagrody, która jest przyznawana najwybitniejszym gorzowianom, zostali: w kategorii przedsiębiorczość – Jan Kordacz (właściciel firmy Sanitar”), w kategorii społeczeństwo – Augustyn Wiernicki (prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, w kategorii nauka i edukacja – dr Paweł Leszczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.), w kategorii kultura – Bogusław Dziekański (dyrektor Jazz Klubu „Pod Filarami”) oraz w kategorii sport – Zenon Michałowski (prezes Gorzowskiego Towarzystwa Promującego Siatkówkę).

10 lutego 2014 r. – Odbyło się Plenarne Posiedzenie Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego poprzedzone obradami IV Prezydium i Komisji Rewizyjnej LSG w Międzyrzeczu pod przewodnictwem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Gośćmi Sejmiku byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Bogdan Nowak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyna Drożdż, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Magdalena Tokarska, Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki i Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Zbigniew Marcinkiewicz. Głównymi tematami obrad były: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 oraz możliwości pozyskiwania dofinansowania przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Członkowie LSG zgłosili wiele uwag dotyczących nowej perspektywy unijnej, a także listy strategicznych inwestycji województwa lubuskiego. Wnioski te w formie pisemnej zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubuskiego. W trakcie spotkanie w poczet członków LSG przyjęto pięć nowych stowarzyszeń dzięki czemu lista organizacji Tworzących Sejmik wzrosła do 24. Prezydium LSG powołało też Radę Programową jako organ doradczy Marszałka LSG, ale nie wskazując jej składu osobowego.

24 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w XLV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która skupiła się m.in. na sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, inwestycjach drogowych, programie rozwoju turystyki, przewidywanej nowelizacji ustawy o lasach.

27 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji prasowej Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 po uwzględnieniu w nim uwag Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. W trakcie dyskusji zwrócił uwagę na brak zapisu w tym dokumencie o budowie Oddziału Radioterapii w Gorzowie Wlkp., a także na brak gwarancji zapisania tej inwestycji i jej realizacji w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak publiczne zapewniła, że gdyby budowa tego oddziału nie znalazła się jednak wśród inwestycji zatwierdzonych w Strategii Rozwoju Polski Zachodnich, to realizacja tej inwestycji zostanie zagwarantowana w RPO-Lubuskie 2020.

28 lutego 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w debacie poświęconej 15-leciu powołania województwa lubuskiego pn. „Małżeństwo z rozsądku” w Lubniewicach. Przypomniał, że połączenie województw gorzowskiego i zielonogórskiego w jeden organizm miało swój początek w spotkaniu przedstawicieli obu regionów 10 lutego 1998 r. w Międzyrzeczu, w którym osobiście Ryszard Barański uczestniczył, reprezentując środowisko gorzowskich przedsiębiorców. Konkretny kształt województwa lubuskiego, podział uprawnień, siedziby władz, strukturę organów władzy itp. uzgodniona następnie w formie tzw. umowy paradyskiej.

10 marca 2014 r. –  Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w IX Regionalnym Spotkaniu Przedsiębiorców zorganizowanym przez członka LSG – Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową – w Collegium Polonicum w Słubicach. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak i Wojewodą Lubuskim Jerzym Ostrouchem, przedsiębiorcy regionu, starostowie, burmistrzowie i wójtowie, reprezentanci organizacji pozarządowych. Licznej grupie biznesmenów wręczono certyfikaty nowych członków ZIPH. Marszałek Elżbieta Polak przedstawiła ważne dla przedsiębiorczości aspekty nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.

14 marca 2014 r. – W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 22 odbyło się spotkanie Członków Zarządu Województwa Lubuskiego z mieszkańcami, radnymi, samorządowcami oraz reprezentantami licznych instytucji społeczno-gospodarczych Gorzowa Wlkp. Licznie reprezentowani byli Członkowie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego na czele z Wicemarszałkiem LSG, prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzym Korolewiczem. Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawili założenia i harmonogram prac związanych z tworzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Strategii Polski Zachodniej i Kontraktu Terytorialnego oraz listy inwestycji kluczowych. Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz zaapelował do władz wojewódzkich o większe wsparcie finansowe na rozwój bazy naukowo-badawczej na północy województwa lubuskiego, a zwłaszcza powołanie do życia Akademii Gorzowskiej, o którą LSG od dawna zabiega.  W dyskusji stwierdzono również, że nie ma pełnych gwarancji realizacji Ośrodka Radioterapii dla Gorzowa  Wlkp., co także jest jednym z wiodących tematów działań LSG.

24 marca 2014 r. –  Wicemarszałek LSG Ryszard Humiński uczestniczył w XLVI zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego, uchwalono zmiany w budżecie i w zasadach przyznawania stypendiów.

27 marca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w Debacie Rolnej zorganizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą (członka LSG) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Sali Kolumnowej UMWL w Zielonej Górze. Spotkanie otworzyli Marszałek Lubuski Elżbieta Polak i Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki. Wystąpienia poświęcone były perspektywom lubuskiego rolnictwa do 2020 r. oraz kwestiom obrotu gruntami rolnymi.

28 marca 2014 r. – VI posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Spotkanie otworzył wicemarszałek województwa lubuskiego Bogdan Nowak, a części roboczej przewodniczył przewodniczący LRI Lechosław Ciupik. Głównym tematem, w którym wypowiadał się m.in. Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, było wpisanie innowacyjności w program perspektywy unijnej 2020 dla województwa lubuskiego. Wyniki pierwszego etapu badań dotyczących identyfikacji kluczowych branż regionalnych predysponowanych do wdrażania inteligentnych technologii w ramach nowej perspektywy finansowej przedstawił zespół badawczy w osobach dr Katarzyny Heby i dra Arkadiusza Świadka. W ożywionej dyskusji zgłoszono wiele propozycji, ale i wątpliwości. W celu dookreślenia szczegółowych działań w zakresie innowacyjności zaakceptowano przystąpienie do II etapu pracy przez zespół badawczy.

5 kwietnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp., która jest członkiem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Obrady zorganizowano w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

9 kwietnia 2014 r. – Ryszard Barański – Marszałek LSG, a zarazem Honorowy Prezes Lubuskich Pracodawców – wziął udział w roboczym spotkaniu aktywu Lubuskich Pracodawców (członka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego) na temat wojewódzkiego programu szkolenia zawodowego.

10 kwietnia 2014 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Marszałek LSG Ryszard Barański był jednym z uczestników debaty pt. „Dostępność i jakość zasobów informacyjnych elementem programowania i monitorowania polityki rozwoju”. Obradom współprzewodniczyli Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – Roman Fedak.

14 kwietnia 2014 r. – Lubuska Izba Rolnicza – członek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – odbyła swoje Walne Zgromadzenie w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego. Głównie omawiano bieżące problemy branży rolnej województwa lubuskiego z aktywnym uczestnictwem w debacie szefów instytucji i organizacji rolniczych województwa.

16 kwietnia 2014 r. – Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch i Poseł RP Waldemar Sługocki zorganizowali V Konferencję z cyklu „Perspektywa finansowa 2014-2020″ pn. „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” pod patronatem Komisji Europejskiej w Hotelu Sen w Świebodzinie. W debacie – z udziałem m.in. Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego ­ –uczestniczyli politycy, naukowcy, praktycy i urzędnicy szczebla krajowego i regionalnego. Zastanawiano się m.in. nad problemami związanymi z pakietem klimatyczno-energetycznym, zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego regionu w zgodzie z wymogami środowiska naturalnego.

23 kwietnia 2014 r.  – Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG Jerzy Korolewicz wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Kapituły VI edycji „Lubuskiego Lidera Biznesu”, które odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

24 kwietnia – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował spotkanie dotyczące wyznaczenia obszarów inteligentnych specjalizacji regionu w gorzowskim hotelu „Mieszko”. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele branży metalowej. Lubuski Sejmik Gospodarczy reprezentował jego Członek – Andrzej Graczykowski, prezes Lubuskiego Klastra Metalowego oraz Członek LSG, Prezes gorzowskiego Oddziału SIMP Włodzimierz Fleischer i dyrektor biura LSG Maciej Woźny.

28 kwietnia 2014 r.  W Gorzowskiej Telewizji odbyła się dyskusja na temat aktualnej sytuacji w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy w województwie lubuskim z udziałem honorowego przewodniczącego Lubuskich Pracodawców, a zarazem Marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszarda Barańskiego oraz Okręgowego Inspektowa Pracy Franciszka Grześkowiaka. Z danych zaprezentowanych przez OIP w Zielonej Górze wynika, że ilość wypadków przy pracy spada, choć po kryzysie weszliśmy w okres rozwoju gospodarczego. Ryszard Barański poinformował telewidzów o działaniach podejmowanych przez LP i LSG i zalecanych pracodawcom i przedsiębiorcom w celu obniżenia wypadkowości i systematycznej poprawy warunków pracy.

3 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w gorzowskich uroczystościach Święta 3 Maja zorganizowanych przez Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostroucha i Prezydenta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.

5 maja 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Sesja była poświęcone głównie sprawom porządku i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarnego. Omówiono też działania na rzecz zatrudnienia, realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich i przyjęto Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.

13 maja 2014 r. – W Skąpem odbyło się VI posiedzenie Prezydium LSG na temat zasobów surowców naturalnych i ich wykorzystania w województwie lubuskim z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i ekspertów. W części roboczej omawiano kwestie związane z czerwcowym Sprawozdawczym  Zebraniem Ogólnym Członków LSG i jubileuszem 15-lecia LSG.

14 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański, będący zarazem honorowym prezesem Lubuskich Pracodawców, przewodniczył Walnemu Zgromadzeniu Lubuskiego Klastra Metalowego (Członek LSG). R. Barański był współinicjatorem powołania LKM.

16 maja 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki w Dychowie. TnRRE jest członkiem LSG.

16 maja 2014 r. – Członek LSG Włodzimierz Fleischer i dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczyli w wojewódzkich konsultacjach poświęconych kwestiom ustalenia inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego w gorzowskim hotelu „Gracja”. aktualny etap prac nad sformułowaniem tych specjalizacji przedstawiła dr Katarzyna Cheba.

16 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w obchodach 50-lecia Koła Łowieckiego „Knieja-Lubociesz” w gorzowskim teatrze, wręczając list gratulacyjny od Sejmiku prezesowi Koła Władysławowi Sobkowowi.

17 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był obecny na Walnym Zebraniu Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (członek SIMP).

19 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (członek LSG), które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

20 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji „Dobrze inwestować europejskie pieniądze”, zorganizowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

21 maja 2014 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy wspólnie z Lubuskimi Pracodawcami zorganizował otwarty wykład europosła prof. Dariusza Rosatiego „Wejście Polski do strefy EURO i związane z tym konsekwencje dla polskich pracodawców i przedsiębiorców”. Spotkanie w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. prowadził Marszałek LSG Ryszard Barański, a uczestniczyli w nim m.in. Poseł Krystyna Sibińska, Członkowie LSG z subrejonu północnego województwa lubuskiego i liczni członkowie LP oraz przedstawiciele świata nauki.

 22 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w kameralnym, roboczym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas jego wizyty w Gorzowie Wlkp., domagając się większej determinacji władz we wprowadzeniu Polski do strefy EURO.

23 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w uroczystościach 15-lecia Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w „Sulęcinie”, wręczając list gratulacyjny od Sejmiku przewodniczącemu Związku, a zarazem Wicemarszałkowi LSG Krzysztofowi Kononowiczowi.

28 maja 2014 r. – W siedzibie LSG Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się Marszałkami LSG poprzednich kadencji: Stanisławem Nowakiem i Władysławem Komarnickim oraz doradcą Marszałka LSG dr Agnieszką Walą w sprawie skonsultowania koncepcji obchodów 15-lecia powołania LSG. Dokładna rocznica przypada 19 lipca 2014 r.

28 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem w Filharmonii Gorzowskiej.

29 maja 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył na zaproszenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w konferencji „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości – zmiany w mapie pomocy publicznej” w Pałacu Mierzęcin k. Dobiegniewa.

30 maja 2014 r. – Reprezentanci LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny uczestniczyli w Konferencji „Inteligentny Rozwój 2014-2020” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Referaty wygłosili: prof. Wojciech Kacalak „Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 z wykorzystaniem potencjału PWSZ w Gorzowie Wlkp.” oraz dr Katarzyna Cheba „Rola innowacji nietechnologicznych w rozwoju regionów i ich miejsce w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego”.

 5 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w konferencji Światowy Dzień Ochrony Środowiska zorganizowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Marię Małgorzatę Szablowską w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Konferencji patronował Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.

9 czerwca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat służby zdrowia i rolnictwa.

9 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentował Sejmik na XXIII Sprawozdawczym Zgromadzeniu Ogólnym Członków Lubuskich Pracodawców, z udziałem m.in. Poseł Krystyny Sibińskiej.

12 czerwca 2014 r. – Marszałek Ryszard Barański był gościem Letniego Spotkania Polskiego i Niemieckiego Biznesu w Zamku Charlottenburg w Berlinie. Obecni byli m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński i Wicekanclerz, Federalny Minister Gospodarki i Energetyki Sigmar Gabriel oraz Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

23 czerwca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego na temat m.in. realizacji strategii wojewódzkich.

27 czerwca 2014 r. –  Odbyło się X Sprawozdawcze Zabranie Ogólne Członków LSG w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Zebrani zaaprobowali sprawozdania Prezydium LSG oraz Komisji Rewizyjnej LSG i udzielili absolutorium władzom Sejmik. W części problemowej dr Katarzyna Cheba zaprezentowała koncepcję inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Obecni byli m.in.: poseł Krystyna Sibińska, Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak, Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego Marek Górecki, dyrektor Zamiejscowego Wydziału UMWL w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kozińska

27 – 29 czerwca 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Dniach Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

7 lipca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym na temat założeń Kontraktu Terytorialnego i Kontraktu Lubuskiego, zgłaszając uwagi podnoszone wcześniej na spotkaniach z udziałem członków LSG.

10 lipca 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański reprezentował LSG podczas konferencji „Budowa wojewódzkiego systemy współpracy” Biznes – Edukacja – Instytucje rynku pracy” w Zielonej Górze.

13 sierpnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w II posiedzeniu Kapituły VI Edycji Konkursu „Lubuski Lider Biznesu”, jako jej członek, w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

13 sierpnia 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w panelu dyskusyjnym „Kontrakt gorzowski – warto połączyć miasto i powiat” w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp.

28 sierpnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster wzięli udział w konferencji „Klaster Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych elementem rozwoju regionu granicznego Polska – Brandenburgia”. Marszałek Ryszard Barański był jednym z prelegentów tego spotkania.

5 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i inni przedstawiciele Sejmiku byli gośćmi XII Seminaryjno-Integracyjnego Spotkania Lubuskich Pracodawców w „Domu nad rzeką” w Skwierzynie, z udziałem m.in. wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo.

1 września 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wzięli udział w inauguracji roku szkolnego Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w auli PWSZ w Gorzowie Wlkp.

8 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w spotkaniu „Lubuskie wrota dla chińskich inwestycji” w hotelu „Ruben” w Zielonej Górze.

9 września 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w Święcie Warty w Murzynowie.

10 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster reprezentowali polski samorząd gospodarczy na konferencji z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej we Frankfurcie nad Odrą.

12 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w prezentacji możliwości Centrum Badawczo-Rozwojowego „Eko-innowacje” w Stanowicach na zaproszenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo-Przemysłowego.

14 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w seminarium na temat  możliwości inwestycyjnych w Gminie Skwierzyna w Wiejcach.

15 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański jako Członek Kapituły uczestniczył w VI Gali Finałowej Lubuskiego Lidera Biznesu oraz podsumowaniu 10-letniej działalności ZIPH w Filharmonii Gorzowskiej.

16 września 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie problemom oświaty, służby zdrowia , współpracy zagranicznej i transportu.

24 września 2014 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w konferencji „Norweski model dialogu społecznego i obywatelskiego: perspektywy dla Polski” zorganizowanej przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego w Raculi.

26 września 2014 r. – Na Gali Budownictwa w Zielonogórskiej Palmiarni Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowany przez Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

30 września 2014 r. – Przedstawiciel LSG wziął udział w konferencji „Lubuski rynek pracy – rynkiem pracownika?” zorganizowanej przez KSSSE oraz Audit Doradztwo Personalnej w siedzibie WiMBP w Gorzowie Wlkp.

3 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w Gali Lubuskiego Złotego Kłosa organizowanej przez Lubuską Izbę Rolniczą w Łagowie.

8 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

13 października 2014 r. – Obradowało VII Prezydium LSG w siedzibie Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Uzgodniono sprawy związane z obchodami 15-lecia LSG i udziałem Sejmiku w II Transgranicznej Konferencji Naukowej „Rozwój na peryferiach?”

15 października 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w konferencji naukowej „Sieć – ryzyka i zagrożenia” w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

16 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański i inni przedstawiciele LSG byli gośćmi inauguracyjnego spotkania w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-Innowacje” w Stanowicach

21 października 2014 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyły się organizowane przez LSG i BIC Polsko-Niemieckie Warsztaty Samorządu Gospodarczego, których elementem były obchody jubileuszu 15-lecia LSG.

23 października 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański oraz Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Lubuska Akademia Dialogu Społecznego” w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

23 października 2014 r. – Wicemarszałek LSG Stanisław Koleśnik uczestniczył we Frankfurcie nad Odrą w Konferencji na temat opodatkowania przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej przez Uniwersytet Viadrina i Collegium Polonicum.

5 listopada 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w spotkaniu informacyjnym na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej z cyklu „Środa z Funduszami…” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.

29 października 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w spotkaniu na temat możliwości pozyskiwania środków dla organizacji non-profit z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Maciejem Szykuła oraz prezesem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romualdem Malinowskim w gorzowskim biurze ZLOP.

5 listopada 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w szkoleniu na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w WiMBP w Gorzowie Wlkp.

7 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był uczestnikiem konferencji „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce” zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

11 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wspólnie z delegacją Lubuskich Pracodawców uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

18 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem uroczystego podsumowania wyników konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Spotkanie odbyło się w Zielonogórskiej Palmiarni.

19 listopada 2014 r. – Odbyło się VIII Prezydium LSG w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie. Obecni byli m.in.: Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, były rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek, dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka. Była to realizacja planowego tematu posiedzenia prezydium LSG „Stan i perspektywy energetyki odnawialnej w województwie gorzowskim”. Temat główny przedstawił  Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie (członek LSG) Henryk Mazurkiewicz. Podjęto uchwały aprobujące treść stanowisk LSG w kwestii koncesji na rozpoznanie złóż miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego oraz przywrócenia Wydziałów Gospodarczych Sądów Okręgowych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Pozytywnie oceniono i rozliczono obchody jubileuszu LSG.

24 listopada 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański był gościem Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

1 grudnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w inauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego V kadencji w Zielonej Górze.

8 grudnia 2014 r. – Pod patronatem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego i przy współudziale organizacyjnym LSG oraz Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze (członek LSG) odbyła się na PWSZ w Gorzowie Wlkp. II Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”. Jej elementem był I Kongres Klastrów Pogranicza z udziałem członków LSG. Kongres przyjął stanowisko w sprawie lubuskich klastrów przygotowane przez LSG, a skierowane do władz wojewódzkich i wszystkich lubuskich klastrów.

12 grudnia 2014 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w dorocznym spotkaniu członków i sympatyków Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gorzowie Wlkp.

13 grudnia 2014 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w uroczystości jubileuszu 25-lecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., wręczając list gratulacyjny od LSG prezesowi Izby, wicemarszałkowi LSG Stanisławowi Koleśnikowi.

17  grudnia 2014 r. – W siedzibie OPZL w Zielonej Górze Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył, jako wiceprzewodniczący, w spotkaniu Rady i Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki.

12 stycznia 2015 r. – We wspólnym posiedzeniu Parlamentarzystów Lubuskich, Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa oraz Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin województwa lubuskiego Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem przedstawicieli Miedzi Cooper w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczył Marszałek LSG Ryszard Barański.

12 stycznia 2015 r. –Dyrektor biura LSG Maciej Woźny złożył roboczą wizytę w Lubsku, uzgadniając kwestie organizacyjne zaplanowanego na 28 stycznia 2015 r. wspólnego posiedzenia Prezydium LSG i Członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców.

20 stycznia 2015 r. – Przedstawiciele LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny uczestniczyli w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w konferencji „Dobry zawód otwiera wiele drzwi” poświęconej koncepcji utworzenia w województwie lubuskim sieci Centrów Nauki Zawodu.

22 stycznia 2015 r. – Na zaproszenie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział w Gospodarczej Inauguracji Roku 2015 w ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie. Marszałek Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG Krzysztof Kononowicz odebrali przy tej okazji Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu obecni byli także inni członkowie LSG.

23 stycznia 2015 r. – Przedstawiciele LSG Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny wzięli udział w pokazie sprzętu pomiarowego zorganizowanym przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej.

26 stycznia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

28 stycznia 2015 r. – W Lubsku odbyło się wspólne posiedzenie rozszerzonego Prezydium LSG i Członków Stowarzyszenia Lubskich Pracodawców z udziałem lokalnych władz oraz dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Pawła Sługockiego, który przedstawił możliwości RPO dla MŚP oraz IOB.

30 stycznia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański w towarzystwie Prezesa Lubuskich Pracodawców Krzysztofa Częstochowskiego oraz pełnomocnika LP Zbigniewa Marcinkowskiego spotkali się z nowym wicemarszałkiem województwa lubuskiego Romualdem Gawlikiem w siedzibie Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp. Omówiono zasady współpracy i najważniejsze problemy środowiska przedsiębiorców i pracodawców regionu.

30 stycznia 2015 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczył w szkoleniu na temat projektu „Sektor Trzeci Mocny w Sieci”. Spotkanie zorganizował członek LSG – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Jazz Clubie „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.

2 lutego 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie przygotowaniom do eksploatacji złóż miedzi w województwie lubuskim.

4 lutego 2015 r. – Dyrektor biura LSG Maciej Woźny wziął udział w konferencji „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej” w Filharmonii Gorzowskiej.

5 lutego 2014 r. – Dyrektor biura LSG odbył szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych, które zorganizował gorzowski oddział ARR w siedzibie ZIPH w Gorzowie Wlkp.

9 lutego 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński wziął udział w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. prognozy finansowej województwa.

24 lutego 2015 r. – W siedzibie LSG w Gorzowie Wlkp. odbyło się X posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Gościem był wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz. Rozmawiano o perspektywach inwestycyjnych Gorzowa Wlkp. i wizji rozwoju miasta, szczególnie w dziedzinie transportu i możliwości ożywienia centrum miasta. Przyjęto trzech nowych członków do Sejmiku, który od tego momentu liczy 30 członków. Uzgodniono, że następne posiedzenie Prezydium LSG odbędzie się 17 kwietnia w Rzepinie, na wniosek Wicemarszałka LSG Krzysztofa Kononowicza. Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG zaplanowano wstępnie na 2 czerwca w Gorzowie Wlkp.

3 marca 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Lubuskim Kongresie Młodych Rolników w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

10 marca 2015 r. – Przedstawiciele LSG Andrzej Graczykowski, Włodzimierz Fleischer i Maciej Woźny wzięli udział w spotkaniu sieci Lubuskiego Klastra Metalowego i profi.metall uczestniczyli w polsko-niemieckich warsztatach „GREEN TECH – trendy ekologiczne w przemyśle metalowym”. Rozmawiano o podnoszeniu kwalifikacji ekologicznych pracowników i społeczności lokalnej, wdrażaniu działań i postaw proekologicznych w firmach metalowych, o konkursach ekologicznych w firmach, praktycznym zastosowaniu ekoinnowacji, doskonaleniu „zielonych” umiejętności pracowników, wynikach badań proekologicznych w lubuskich firmach. Spotkanie z udziałem praktyków i naukowców oraz popularyzatorów działań ekologicznych w firmach metalowych odbyło się w Instytucie Ognia Spartherm w Gorzowie Wlkp., a następnie zwiedzano laboratoria Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach.

11 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Menedżer Roku” w siedzibie redakcji „Gazety Lubuskiej” w Zielonej Górze, która jest organizatorem Plebiscytu Czytelniczego i eksperckiej nagrody Menedżer Rok.

16 marca 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na temat m.in. realizacji programów przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także realizacji Rocznego Programu Działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

17 marca 2015 r. – Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził skład i zadania Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020. Z ramienia LSG członkiem tego Komitetu został Ryszard Barański, a zastępcą członka Marcin Tołoczko.

24 marca 2015 r. – Lubuski Sejmik Gospodarczy był reprezentowanych przez dyrektora biura LSG Macieja Woźnego na I Konferencja metrologii współrzędnościowej w Strzelcach Krajeńskich, zorganizowanej przez Członka LSG – Lubuski Klaster Metalowy, przy współudziale Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy. Konferencja zgromadziła około 30 uczestników, głównie praktyków i naukowców z zakresu metrologii z przedsiębiorstw branży metalowej subregionu gorzowskiego. Gospodarzem części warsztatowej była firma ae-group.

27 marca 2015 r. ­– Marszałek LSG Ryszard Barański uczestniczy w koncercie z okazji 70.  rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, który odbył się pod patronatem i przy udziale Prezydenta RP Bronisława Malinowskiego w Filharmonii Gorzowskiej.

9 kwietnia 2015 r. – Prezes Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. Józef Finster reprezentował Lubuski Sejmik Gospodarczy na pierwszym posiedzeniu Konwentu przy Wydziale Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

13 kwietnia 2015 r. – W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. odbyła się wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem Marszałka LSG Ryszarda Barańskiego.

14 kwietnia 2015 r. – W Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim, w obecności władz wojewódzkich wręczono nagrody w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Menadżer Roku 2014”. W uroczystości wziął udział Marszałek LSG Ryszard Barański, który jest członkiem Kapituły tej nagrody.

17 kwietnia 2015 r. – W Steinpolu w Rzepinie odbyło się XI posiedzenie Prezydium LSG z udziałem m.in., wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo, dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marka Kamińskiego, prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artura Malca i burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa. Głównymi tematami tego rozszerzonego posiedzenia Prezydium LSG były: możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz relacje między samorządem gospodarczym województwa lubuskiego a administracją rządową i samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. W części roboczej władze LSG zatwierdziły dokumenty na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne LSG, które jest planowane na 2  czerwca w Gorzowie Wlkp. W poczet członków wspierających LSG przyjęto Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie.

17 kwietnia 2015 r. – Lubuski Klaster Metalowy (członek LSG) zorganizował wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. konferencję naukową z udziałem członków LSG pn. „Edukacja techniczna dla rynku pracy”.

17 kwietnia 2015 r. – Debatę rolną „25 lat wolności” przeprowadziła Lubuska Izba Rolnicza (członek LSG) z udziałem m.in. władz wojewódzkich, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz innych reprezentantów LSG w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

20 kwietnia 2015 r. – W zielonogórskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. (członek LSG) pn. :Lubuski Lider Biznesu”. W obradach uczestniczył członek Kapituły, Marszałek LSG Ryszard Barański.

22 kwietnia 2015 r. – Odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego (członek LSG).

27 kwietnia 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się w siedzibie Sejmiku z prezesem Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego mec. Markiem Góreckim. Omawiano kwestie związane z możliwościami dalszego propagowania działalności LASG w środowisku przedsiębiorców , a także zagadnienia związane z wzmocnieniem więzi między władzami LSG a LASG.

29 kwietnia 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński uczestniczył w konferencji pn. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” na Uniwersytecie Zielonogórskim na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze Franciszka Grześkowiaka.  Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

29 kwietnia 2015 r. – Nasz Członek – Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polski  – był współorganizatorem konferencji i prezentacji pn. „Naziemny skaning laserowy” w Instytucie Ognia w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka.

30 kwietnia 2015 r. – W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Alicji Makarskiej Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Uczestniczył w nim członek tejże Rady, Marszałek LSG Ryszard Barański.

2 maja 2015 r. – W Żarach Członek LSG – Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach – zorganizował dwudniową imprezę patriotyczną z okazji 70. rocznicy powstania 42. Pułku Zmechanizowanego.  Prezes Stowarzyszenia ppłk. rez. Krzysztof Polsiuk odebrał z rąk Dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosława Miki sztandar dla swojego Stowarzyszenia. Sztandar poświęcił ks. biskup Paweł Socha. Wśród uczestników uroczystości i wręczających listy gratulacyjne byli m.in. Marszałek LSG Ryszard Barański i Wicemarszałek LSG, a zarazem wiceprezes Izby Rzemieślniczej i przedsiębiorczości w Zielonej Górze Bolesław Adamik.

5 maja 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański spotkał się z prezesem Lubuskich Pracodawców Krzysztofem Częstochowskim. Omawiano sprawy związane z przygotowaniem XI sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków LSG.

7 maja 2015 r. – Członek Komisji Rewizyjnej LSG Józef Finster i dyrektor biura LSG Maciej Woźny uczestniczyli w Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorstw we Frankfurcie nad Odrą, organizowanym przez  Izbę Przemysłowi-Handlową Brandenburgii. Przedsiębiorcom z Niemiec przedstawiono możliwości i warunki uruchomienia firmy w Polsce, a polskim przedsiębiorcom prezentowana możliwości działalności gospodarczej w Niemczech.

11 maja 2015 r. – W sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poświęconej głównie sprawom bezpieczeństwa z ramienia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego wziął udział Marszałek LSG Ryszard Barański. 

14 maja 2015 r. –  Wicemarszałek LSG, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz uczestniczył w konferencji w Łagowie pn. „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju gminy”.

15 maja 2015 r. – XII posiedzenie Prezydium LSG w VII kadencji Sejmiku zatwierdziło materiały na XI Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków LSG. Członkowie władz LSG w drugiej części spotkali się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos oraz Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepo. Omówiono najważniejsze działania zmierzające do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego i uzgodniono, że konsultacje administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i samorządu gospodarczego województwa będą systematycznie kontynuowane i pogłębiane. Spotkanie przebiegło w rzeczowej i przyjacielskiej atmosferze.

16 maja 2015 r. – Wicemarszałek LSG Karol Humiński reprezentował Sejmik na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Członek LSG) w Ochli.

22 maja 2015 r. – W Zielonej Górze odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020, w którym z ramienia Sejmiku uczestniczyli Marszałek LSG Ryszard Barański (członek KM RPO) oraz Marin Tołoczko (zastępca członka RPO).

27 maja 2015 r. – Marszałek LSG Ryszard Barański wziął udział na PWSZ w Gorzowie Wlkp. w Walnym Zgromadzeniu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.

Close Menu