LUBUSKI SEJMIK GOSPODARCZY

 Biuro Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski Obsługa biura: 95 739 03 12​

Lubuski Sejmik Gospodarczy (LSG) to dobrowolny, samorządny Związek Stowarzyszeń, utworzony 19 lipca 1999 roku. Jego główną ideą jest urzeczywistnianie skutecznego samorządu gospodarczego. Sejmik powołano głównie po to, żeby w sprawach najważniejszych dla przedsiębiorców i pracodawców, dla rozwoju gospodarczego kraju i regionu mówić jednym, wspólnym głosem.

     ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃA4      

Marszałkowie LSG: VII kadencji Ryszard Barański (z prawej) i VIII kadencji Janusz Jasiński (z lewej)                                                                                                

Lubuski Sejmik Gospodarczy został powołany w celu wyłonienia jednolitej, znaczącej reprezentacji środowisk gospodarczych, dbającej o interesy organizacji tworzących jego strukturę. W swoich działaniach wspiera wolną, zgodną z prawem aktywność gospodarczą, wyraża opinie swoich członków o sprawach gospodarczych oraz uczestniczy w konsultowaniu planów rozwoju społeczno-gospodarczego przedstawianych przez administrację samorządową i rządową oraz monitoruje realizację tych zamierzeń. Celem LSG jest również uspołecznienie środowiska przedsiębiorców i zachęcanie do jego aktywności. Lubuski Sejmik Gospodarczy jako zadanie stawia sobie też promowanie osiągnięć swoich organizacji członkowskich.

Lubuski Sejmik Gospodarczy realizuje swoje założenia poprzez publiczne prezentowanie swojego stanowiska w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Organizuje spotkania i fora gospodarcze, mające na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie reprezentatywnych opinii środowiska lubuskich przedsiębiorców i pracodawców.

Warunkiem przystąpienia do Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego jest złożenie deklaracji członkowskiej i uzyskanie pozytywnej uchwały Prezydium LSG. Członkostwo w Związku Stowarzyszeń jest dobrowolne i w żaden sposób nie ogranicza samodzielności działań.   Członkostwo w Lubuskim Sejmiku Gospodarczym dzieli się na:

* zwyczajne (członkami zwyczajnymi mogą być organizacje i stowarzyszenia o działalności gospodarczej zgodnej ze Statutem LSG),

* honorowe (członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Sejmiku),

* wspierające (członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub reprezentują przedsiębiorców).

W swoich działaniach LSG kieruje się zasadą non-profit.

Lubuski Sejmik Gospodarczy zrzesza aktualnie 31 organizacji członkowskich, które w sumie skupiają ponad 2.500 podmiotów gospodarczych i ponad 220 organizacji pozarządowych.

Członkowie zwyczajni:

 1. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. (prezes Jerzy Korolewicz)
 2. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (prezes Janusz Jasiński)
 3. Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp. (prezes Henryk Maciej Woźniak)
 4. Lubuska Loża Business Centre Club w Zielonej Górze (kanclerz Edward Makarewicz)
 5. Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. (prezes Sebastian Stuła)
 6. Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie (prezes Krzysztof  Kononowicz)
 7. Stowarzyszenie Lubskich Pracodawców w Lubsku (prezes Jerzy Lachowicz)
 8. Forum Przedsiębiorców w Żaganiu (prezes Sebastian Galasiak)
 9. Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze (prezes Władysław Piasecki)
 10. Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze (prezes Zenon Bambrowicz)
 11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. (prezes Wacław Napierała)
 12. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze (prezes Krzysztof Hnat)
 13. Lubuskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zielonej Górze (prezes Aleksandra Głazowska)
 14. Łużycka Izba Gospodarcza w Żarach (prezes Mieczysław Kurałowicz)
 15. Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. (prezes Andrzej Graczykowski)
 16. Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Sulechowie  (prezes Henryk Mazurkiewicz)
 17. Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych CLIA w Żarach (prezes Roman Lichwiarz)
 18. Klaster Wsparcia Biznesu w Gorzowie Wlkp. (prezes Tadeusz Tomasik)
 19. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. (prezes Ewa Bosy)
 20. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski (prezes Eugeniusz Kaczmarek)
 21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Gorzowie Wlkp. (prezes Włodzimierz Fleischer)
 22. Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki w Bobrowicach (prezes Marian Babiuch)
 23. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze (prezes Roman Malinowski)
 24. Zrzeszenie Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp. (prezes Lech Gewert)
 25. Stowarzyszenie Kupców Targowiskowych w Gorzowie Wlkp. (prezes Ewa Zaręba-Morawska)
 26. Europejskie Towarzystwo Ekologiczne w Gorzowie Wlkp. (prezes Tadeusz Zaborowski)
 27. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” w Górzycy (prezes Sławomir Czapłon)

Członkowie wspierający:

1. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Kostrzynie nad Odrą (prezes Krzysztof Kielec)

2. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie (prezes Arkadiusz Kowalewski)

3. Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej w Żarach (prezes Krzysztof Polusik)

4. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie (prezes Ilona Wojciechowska)

          Kontakt:

Lubuski Sejmik Gospodarczy – Związek Stowarzyszeń

Siedziba w Zielonej Górze:

ul. Reja 6, 65-067 Zielona Góra, tel.68 327 18 81,  e-mail: biuro@opzl.pl

Oddział w Gorzowie Wlkp.:

ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95/722-75-30, 601-782-130, e-mail: lsg.lp@onet.pl

********************************************************************************************************************************************************************************

Można przekazać 1% podatku za 2014 r. na Lubuski Sejmik Gospodarczy

Wystarczy w formularzu PIT 36, 37, 38 lub 39 w rubryce „Wniosek o przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP” wpisać nr KRS: 0000169865, a w rubryce „Informacje uzupełniające” wpisać – Lubuski Sejmik Gospodarczy.

Dziękujemy

 *****************************************************************************************************************************************************************

Lubuski Sejmik Gospodarczy w latach 1999-2015

             Lubuski Sejmik Gospodarczy działa nieprzerwanie i aktywnie od 19 lipca 1999 r. Zawiązał się na mocy porozumienia organizacji zrzeszających przedsiębiorców województwa lubuskiego. W deklaracji programowej za swoje szczególnie ważne zadania Sejmik uznał m.in.: integrację środowiska gospodarczego regionu, dbanie o przestrzeganie zasad etyki biznesu, wyrażanie opinii samorządu gospodarczego w sprawie systemowych rozwiązań związanych z rozwojem regionu i zabieganiem o ich wdrażanie, starania o pozytywny obraz lokalnego biznesu. Organizacjami założycielskimi LSG, które podpisały jego deklarację programową, były: Gorzowska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp., Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp., Zachodnia Izba Gospodarcza w Gorzowie Wlkp., Zrzeszenie Handlu i Usług w Gorzowie Wlkp., Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Gorzowie Wlkp., Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze, Izba Rzemieślnicza w Zielonej Górze, Lubuska Izba Gospodarcza w Zielonej Górze, Organizacja Pracodawców Regionu Zielonogórskiego, Zielonogórski Klub Biznesu i Zrzeszenie Kupców Zielonogórskich. Formalnie Lubuski Sejmik Gospodarczy został utworzony 19 lipca 1999 r. na Zebraniu Założycielskim z połączenia działających wcześniej oddzielnie Sejmików Gospodarczych województw gorzowskiego i zielonogórskiego. Wówczas wypracowano podstawowe zasady funkcjonowania tego zintegrowanego LSG, które obowiązują do dziś.

            Pierwszym Marszałkiem LSG był w kadencji 1999-2001 (2-letnie kadencje naprzemiennie w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.) Emilian Popławski – ówczesny Prezydent Zachodniej Izby Gospodarczej w Gorzowie Wlkp., a następnie Józef Lenart reprezentujący Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Stanisław Nowak z Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., za kadencji którego – 6 maja 2005 r. – LSG został przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wpisany do Rejestru Stowarzyszeń (KRS: 0000233167). Czwartym Marszałkiem LSG (kadencja 2007-2009) był Karol Humiński rekomendowany przez OPZL, a następnie (kadencja 2009-2011) Władysław Komarnicki reprezentujący Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. i po raz drugi Karol Humiński (kadencja 2011-2013).  W czerwcu 2013 r. Marszałkiem LSG został Ryszard Barański – Honorowy Prezes Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wlkp. Od 2 czerwca 2015 r. Marszałkiem LSG VIII kadencji jest Janusz Jasiński – Prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

              Od samego początku działalności do chwili obecnej w składzie LSG są: Ryszard Barański i Lech Gewert.

            Od początku działania LSG aktywnie współpracuje z samorządem terytorialnym na rzecz zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Skupia się na przedsięwzięciach istotnych nie tylko dla swoich członków czy środowiska przedsiębiorców w ogóle, ale również na aktywnym udziale w rozwiązywaniu problemów o strategicznym znaczeniu społecznym dla województwa i kraju, a m.in.: właściwym wykorzystaniu środków pomocowych z UE, tworzeniu i konsultowaniu regionalnych i lokalnych planach rozwoju społeczno-gospodarczego, promocji gospodarki województwa, podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej, zwalczanie bezrobocia, rozwój szkolnictwa zawodowego, pobudzanie inicjatyw lokalnych, dążenie do uspołecznienia działań biznesowych, konsultowanie projektów legislacyjnych, wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury, rozszerzanie i zacieśnianie kontaktów trans granicznych.

            Konkretnymi dokonaniami Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego w latach 1999-2015 było m.in. opiniowanie dokumentów wojewódzkich dotyczących rozwoju regionu i poszczególnych strategii rozwojowych, powołanie Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego (2009 r.), udział w konsultacjach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, opiniowanie kolejnych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i strategii szczegółowych w tym zwłaszcza dotyczących walki z bezrobociem,wydawanie miesięcznika LSG „Puls”, pozyskiwanie nowych członków,  udział w pracach m.in. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Lubuskiej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Lubuskim Komitecie Monitorującym Programy Rozwoju Regionalnego, Radzie Rozwoju Województwa, Lubuskiej Radzie Innowacji, Zespole ds. Powołania Akademii Gorzowskiej. W posiedzeniach LSG systematycznie uczestniczą m.in. przedstawiciele administracyjnych i samorządowych władz regionu, reprezentanci poszczególnych ministerstw, parlamentarzyści, przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Reprezentanci LSG systematycznie zapraszani są do udziału w posiedzeniach Sejmiku Województwa Lubuskiego, ważnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych w regionie, znaczących przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje członkowskie LSG. Opinie LSG na ważkie tematy społeczno-gospodarcze prezentowane są w regionalnych mediach i kierowane – z reguły w postaci wniosków z posiedzeń Prezydium LSG – bezpośrednio do zainteresowanych instytucji, a m.in. Urzędu Marszałkowskie Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lubuski Sejmik Gospodarczy coraz aktywniej wspiera też klastry, specjalne strefy ekonomiczne i parki przemysłowo-technologiczne.

            Działalność Sejmiku opiera się na społecznej aktywności jego członków. LSG nie zatrudnia etatowych pracowników, posiłkując się w prowadzeniu spraw biurowych stażystami z urzędów pracy lub korzystając z nieodpłatnej pomocy pracowników organizacji członkowskich. Z reguły  organizacje członkowskie finansują posiedzenia i spotkania LSG, a podstawą finansowania niezbędnej pracy biurowej Sejmiku są składki członkowskie, które aktualnie wynoszą 200 zł rocznie. 

Close Menu