Składki członkowskie – zasady ustalania

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2010 r.

Zebrania Ogólnego Członków LOP

 

Składki członkowskie w Lubuskiej Organizacji Pracodawców

wysokość i zasady ustalania

 Zgodnie z § 16 ust.1 pkt.4 Statutu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, XIX Zebranie Ogólne Członków LOP uchwala następujące zasady ustalania oraz wysokość składek z tytułu członkostwa w Lubuskiej Organizacji Pracodawców:

1. Za podstawę systemu przyjmuje się stan zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach.

2. Składki członkowskie obliczane są na podstawie danych o średnim Zatrudnieniu w przedsiębiorstwie, wg stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego okres rozliczeniowy.

3. Członkowie LOP zobowiązani są do zgłaszania w formie pisemnej ewentualnych zmian w poziomie zatrudnienia w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.

4. Składki członkowskie regulowane są na podstawie not księgowych wystawianych przez Biuro LOP na początku danego  kwartału.

5. Członkowie LOP zobowiązani są do terminowego opłacania składek w ciągu 14 dni od otrzymania noty księgowej .

 6. Jednorazowa składka – „wpisowe” – dla nowoprzyjętego Członka LOP wynosi:

–           25,00 zł – dla mikroprzedsiębiorstw,

–           50,00 zł –  dla firm zatrudniających od 10 – 100 pracowników,

–         100,00 zł – dla firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.

7. Kwartalna składka członkowska dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 10 pracowników włącznie, wynosi 75,00 zł.

8. Kwartalna składka członkowska dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 11 do 100 pracowników włącznie, jest ściśle uzależniona od różnic w poziomie zatrudnienia w przedziale od 11 do 100 pracowników i jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy w sposób członowy wg następującego algorytmu:

            S kw = 25 zł x 3 m-ce + ( Z  x  0,90 zł  x  3 m-ce ) gdzie :

 oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 11 do 100 pracowników włącznie.

kw  oznacza sumę składki kwartalnej.

9. Kwartalna składka członkowska dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 101 do 250 pracowników włącznie , jest ściśle uzależniona od różnicy w poziomie zatrudnienia w przedziale od 101 do 250 pracowników i jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy w sposób dwuczłonowy wg następującego algorytmu:

kw = 25 zł x 3 m-ce + ( Z1 x  0,90 zł  x 3 m-ce ) + ( Z  x  0,80 zł   x  3 m-ce) gdzie:

Z   oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 11 do 100 pracowników włącznie

Z2  oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 101 do 250 pracowników włącznie.

10. Kwartalna składka  członkowska dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników, jest ściśle uzależniona od różnicy w poziomie zatrudnienia w przedziale powyżej 250 pracowników i jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy w sposób trzyczłonowy wg następującego algorytmu:

kw=25 zł x 3 m-ce +( Z x 0,90  x 3 m-ce)+( Z x 0,80  x 3 m-ce)+( Z x 0,70  x 3 m-ce) gdzie:

Z1  oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 11 do 100 pracowników,

Z oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 101 do 250 pracowników,

Z oznacza liczbę zatrudnionych powyżej 250 pracowników.

11. Wyżej wymienione zasady ustalania oraz wysokości składek, uchwalone przez XIX Zebranie Ogólne Członków LOP obowiązują od 1 lipca 2010r.

Close Menu