Statut LSG

TEKST JEDNOLITY

                                                                                              Zgodny z Uchwałą nr 5/2014

                                                                                              Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LSG

                                                                                              z dn. 27 czerwca 2014 r.

 

STATUT

Lubuski Sejmik Gospodarczy – Związek Stowarzyszeń

 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 • 1

Związek Stowarzyszeń pod nazwą Lubuski Sejmik Gospodarczy zwany dalej Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym – Związek Stowarzyszeń jest dobrowolnym, samorządowym związkiem stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców powołanym do wspierania idei samorządu gospodarczego. Związek może używać skrótu „LSG”.

 

 • 2

Terenem działania Związku Stowarzyszeń Lubuski Sejmik Gospodarczy jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

 

 • 3

Siedzibą Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego – Związku Stowarzyszeń na dzień rejestracji LSG jest miasto Gorzów Wielkopolski. Zmiana siedziby będzie dokonywana
w drodze zmiany statutu cyklicznie pomiędzy miastami Gorzów Wlkp. a Zieloną Górą
– zgodnie z wyborem Marszałka Sejmiku LSG.

 

 • 4
 1. Związek Stowarzyszeń LSG działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polski,      w tym szczególnie na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2004 r., nr 102, poz. 1055 – i zmiany).
 2. Związek Stowarzyszeń LSG posiada osobowość prawną.

 

 • 5

Związek Stowarzyszeń LSG może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o celach statutowych zbieżnych z celami Związku.

 • 6
 1. Związek Stowarzyszeń LSG opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia spraw Związku mogą być zatrudniani pracownicy lub też prowadzenie spraw Związku można zlecić innemu podmiotowi bądź powołać Biuro Sejmiku, na czele którego stoi Dyrektor powołany przez Prezydium LSG.

 

 • 7

Związek Stowarzyszeń LSG używa pieczęci o treści „LUBUSKI SEJMIK GOSPODARCZY – Związek Stowarzyszeń”.

 

Cele i środki działania

 • 8

Związek Stowarzyszeń LSG tworzy się w celu wyłonienia jednolitej, silnej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych, zdolnej do skutecznego wyrażania opinii i obrony interesów grup i środowisk tworzących jego struktury.

Celami Związku Stowarzyszeń są:

 1. sprzyjanie nieskrępowanej, wolnej i zgodnej z prawem aktywności gospodarczej.
 2. stworzenie warunków dla wyrażania opinii o sprawach gospodarczych.
 3. uspołecznienie środowiska przedsiębiorców i zachęcenie do zwiększonej aktywności.
 4. promowanie osiągnięć członków Związku Stowarzyszeń zrzeszonych w LSG.

 

 • 9

Związek Stowarzyszeń LSG realizuje swoje cele poprzez:

 1. publiczne prezentowanie stanowiska Związku w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców, a także istotnych problemów społeczno-gospodarczych.
 2. organizację spotkań członków Związku w celu wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk, a także spotkań członków Związku z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych oraz instytucji w celu wymiany informacji i przekazywania wypracowanych przez LSG stanowisk i wniosków w ważnych sprawach społeczno-gospodarczych kraju i regionu.
 3. inspirowanie i wspieranie społecznego zaangażowania środowiska przedsiębiorców na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności.
 4. organizację sesji i forum gospodarczych.
 5. pracę Komisji Problemowych.
 6. organizację imprez gospodarczych i szkoleń.
 7. inspirowanie inicjatyw prawodawczych.
 8. prowadzenie portalu internetowego obrazującego funkcjonowanie LSG oraz prezentującego opinie środowisk skupionych w LSG.
 9. wydawanie biuletynu propagującego społeczne zaangażowanie biznesu i wyrażającego opinie środowisk reprezentowanych przez LSG.
 10. współpracę z mediami
 11. aktywny udział przedstawicieli LSG w procesie konsultacji planów rozwoju społeczno-gospodarczego i w gremiach doradczych władz administracyjnych i samorządowych
 12. aktywny udział reprezentantów LSG w ważnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych
 13. prowadzenie działalności gospodarczej non-profit

 

 • 10

Środkiem do realizacji celów statutowych Związku jest jego majątek.

 

 • 11

Majątek Związku Stowarzyszeń powstaje ze:

 1. składek członkowskich.
 2. darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
 3. przychodów z majątku Związku.
 4. z działalności gospodarczej.

 

 • 12
 1. Majątek Związku Stowarzyszeń może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych i realizacji uchwał władz Związku.
 2. Zabrania się:
 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,               z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają     w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa            lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub                      na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Członkowie Związku Stowarzyszeń LSG, ich prawa i obowiązki

 

 • 13

1.Członkowstwo w Związku Stowarzyszeń dzieli się na:

– zwyczajne

– wspierające

– honorowe.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być organizacje i stowarzyszenia o działalności zgodnej
  ze Statutem Sejmiku. Tylko Członkowie zwyczajni mogą kandydować do władz LSG.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub reprezentują przedsiębiorców.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Związku.
 4. Warunkiem uzyskania członkowstwa w związku jest złożenie deklaracji o przystąpieniu
  i uzyskanie pozytywnej uchwały Prezydium Sejmiku.
 5. Członkowstwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania Członka.
 6. Czynne prawo wyborcze przysługuje tylko Członkom zwyczajnym LSG.
 • 14

Organizacje członkowskie są reprezentowane w Związku LSG przez przedstawicieli wyznaczonych przez ich zarządy.

 

 • 15

Członkowie Związku Stowarzyszeń LSG mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Związku LSG.
 2. zgłaszać wnioski do Prezydium Związku LSG.
 3. uczestniczyć we wszystkich formach działalności.
 4. publikować oświadczenia i stanowiska w sprawach dotyczących prowadzonej działalności w organie prasowym Związku LSG.
 5. otrzymywać sprawozdania z działalności Sejmiku.
 6. korzystać z pomocy i świadczeń Związku LSG.

 

 • 16

Do statutowych obowiązków członków Związku Stowarzyszeń LSG należy:

 1. przestrzeganie Statutu, regulaminu i uchwał Sejmiku.
 2. współdziałanie z władzami Sejmiku w celu realizacji statutowych celów Związku.
 3. przestrzeganie przyjętych przez Sejmik zwyczajów i zasad współpracy podmiotów
  i organizacji gospodarczych.
 4. aktywne uczestniczenie w pracach Komisji i innych organów doradczych Związku.
 5. opłacanie składek członkowskich.

 

 • 17

Członkowie Związku Stowarzyszeń LSG swoje prawa i obowiązki realizują przez swoich przedstawicieli.

 

 • 18

1.Członkowstwo w Związku ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia członka z Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 2. Wykreślenia członka z Sejmiku przez Prezydium wskutek nieopłacenia składek przez jeden rok
 3. Wykluczenie na mocy uchwały Prezydium w razie nie wykonywania innych obowiązków przewidzianych statutem i regulaminami wewnętrznymi.
 4. Od Uchwały Prezydium o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie
  do Zebrania Ogólnego Sejmiku.
 5. Prezydium Sejmiku może wnioskować o zmianę przedstawiciela członka w przypadku zaprzestania uczestnictwa w pracach Związku.
 6. W przypadku ustania członkowstwa w LSG jego przedstawiciel przestaje być członkiem
  w organach Sejmiku (wygaśnięcie automatyczne mandatu).

 

 • 19

Prezydium Sejmiku zobowiązane jest prowadzić rejestr członków, zawierający niezbędne dane dla prowadzenia działalności statutowej.

 

Organy Związku, ich skład i organizacja

 • 20

Organami Związku Stowarzyszeń LSG są:

 1. Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
 2. Prezydium.
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

 

 • 21
 1. Zebranie Ogólne Członków Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, zwane dalej Zebraniem, jest najwyższą władzą Związku i może odbywać się zwyczajnie i nadzwyczajnie.
 2. Zebranie zwyczajne zwołuje Prezydium raz w roku, powiadamiając Członków Związku
  co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 3. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane:

– z inicjatywy Prezydium

– na wniosek 1/5 liczby Członków, zgłoszony Prezydium

 1. Zebranie może się odbyć mimo braku quorum w drugim terminie po upływie 15 minut.

 

 • 22
 1. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Zebranie udzielające absolutorium dla władz Związku winno się odbyć najpóźniej
  do 30 czerwca każdego roku.
 3. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.
 4. Zebranie powołuje ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę oraz uchwala regulamin obrad.

 

 • 23

Do właściwości Zebrania należy:

 1. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Związku w poprzednim roku kalendarzowym, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium dla Prezydium.
 2. zmiana statutu Związku.
 3. podjęcie uchwały o likwidacji lub przekształceniu Związku.
 4. wybór, powoływanie i odwoływanie członków Prezydium w głosowaniu jawnym.
 5. wybór, powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium w przedmiocie wykluczenia z członkowstwa.
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, zbycia nieruchomości bądź ustanowienia hipoteki.
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do innych organizacji
  czy podmiotów prawnych krajowych i zagranicznych.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich.
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania Prezydium jednorazowych zezwoleń szczegółowych.
 11. nadawanie godności Członka Honorowego LSG za szczególne osiągnięcia i zasługi.
 12. kontrola całokształtu działalności Prezydium.

 

 • 24
 1. Prezydium Związku jest wieloosobowe. Jego liczebność i skład każdorazowo ustala Zebranie Związku, przy czym przyjmuje się zasadę, że 50% członków Prezydium wybiera się z części południowej, a 50% z części północnej województwa.
 2. Prezydium składa się od sześciu do dziesięciu osób wybranych przez Zebranie Ogóle.
 3. Osoby wchodzące w skład Prezydium są powoływane na okres kadencji, która trwa 2 lata.
 4. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym.
 5. Uzupełnienie składu Prezydium w okresie kadencji następuje w drodze dokoptowania
  na podstawie uchwały Prezydium.
 6. Prezydium wyłania ze swojego grona Prezesa Zarządu Związku LSG zwanego Marszałkiem oraz Wicemarszałków i Sekretarza Prezydium.
 7. Marszałkiem powoływany będzie przemiennie co 2 lata reprezentant regionu południowego i północnego.
 8. Marszałek Sejmiku zwołuje i przewodniczy Prezydium.
 9. Marszałek lub Wicemarszałek Sejmiku składa i podpisuje oświadczenia woli
  oraz dokumenty dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia łącznie
  z jednym z Członków Prezydium.
 • 25
 1. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Związku i odpowiada za realizację statutowych celów Związku.
 2. Szczegółowe zasady działania Prezydium określa Regulamin uchwalony przez Zebranie.
 3. Prezydium przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Członków LSG. Odrzucenie i nie zatwierdzenie sprawozdania jest równoznaczne z odwołaniem Prezydium.
 4. Do kompetencji Prezydium należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone
  do kompetencji Zebrania Członków.
 • 26

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu jawnym przez Zebranie Ogólne Członków LSG.
 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 do 5-ciu członków.
 3. Przewodniczącego wybiera Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzenia Prezydium Związku
  i składa swoje sprawozdanie na Zebraniu Ogólnym.
 5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 6. a) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Związku i składanie z tych czynności raz w roku sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.
 7. b) występowanie do Prezydium z wnioskami w sprawie uchybień stwierdzonych przez komisję.
 8. c) wnioskowanie o udzielenia absolutorium Prezydium.

Postanowienia końcowe

 • 27
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zebranie członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Zebranie decyduje także o przeznaczeniu majątku Związku.
 • 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń – prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Close Menu