Protokół

posiedzenia Zarządu LOP w dn. 15.12.2015 r.

             W posiedzeniu Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w dn. 15 grudnia 2015 r. spośród 9 członków Zarządu uczestniczyło 6: Krzysztof Częstochowski, Zbigniew Bekier, Tadeusz Biczysko, Artur Malec, Zbigniew Rudowicz i Elżbieta Zdrzałka. Obecny był także Honorowy Prezes LOP Ryszard Barański oraz pełnomocnicy Zarządu LOP: Henryk Maciej Woźniak, Andrzej Dzierliński i Zbigniew Marcinkiewicz.

            Zebrani jednomyślnie zaaprobowali porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego Zarządu LOP Krzysztofa Częstochowskiego:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany członkostwa zwyczajnego na wspierające w Pracodawcach RP
 2. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentacji LOP w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
 3. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania LOP w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach wykreślenia z listy członków LOP
 5. Przyjęcie stanowiska Zarządu LOP w sprawie zaległości składkowych
 6. Przyjęcie stanowiska Zarządu LOP w sprawie szkoleń
 7. Informacja na temat propozycji LOP w sprawie współpracy z OPZL
 8. Sprawy różne

 Ad. 1. Jednomyślnie podjęto uchwałę nr 45/2015 (w załączeniu), akceptującą zmianę członkostwa zwyczajnego na członkostwo wspierające w Pracodawcach RP z dniem 1 lipca 2015 r. i składką miesięczną w wysokości 100 zł, co na wcześniejszy wniosek LOP zaproponowało Prezydium Pracodawców RP. Uznano za dobry prognostyk dalszej przynależności do Pracodawców RP ugodowe stanowisko tej organizacji w sprawie zadłużenia w opłacaniu składek członkowskich przez LOP.

Ad. 2. Po uzgodnieniu z pełnomocnikiem Pracodawców RP do tworzenia WRDS Arturem Malcem podjęto jednomyślnie uchwałę 46/2015 rekomendującą Pracodawcom RP zgłoszenie do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego członków LOP: Krzysztofa Częstochowskiego, Artura Malca i Kamila Jakubowskiego.

Ad. 3. Jednomyślnie została podjęta uchwała 47/2015 wyznaczająca w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp. Danutę Janicką – członka LOP.

Ad. 4. Zarząd LOP nie przyjął proponowanych uchwał w sprawie wykreślenia dwóch członków ze składu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Przed ostateczną decyzją pełnomocnik Zarządu LOP Andrzej Dzierliński ma podjąć rozmowy z zainteresowanymi członkami LOP.

Ad. 4. Zarząd LOP jednomyślnie przyjął stanowisko w sprawie członków zalegających ze składkami w LOP, dające im szansę pozostania w naszej organizacji pod warunkiem zapłacenia składki do 31 stycznia 2016.

Ad. 5. Zarząd LOP jednomyślnie przyjął stanowisko w sprawie szkoleń organizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem członków LOP. Potrzeby w zakresie szkoleń ma monitorować, a szkolenia organizować biuro LOP nie rzadziej niż raz na kwartał, dążąc do tego, aby były to szkolenia bezpłatne lub z rabatami dla członków LOP. W przypadku szkoleń płatnych organizowanych przez firmy zewnętrzne ich promocja na stronie internetowej LOP oraz e-mailingowa mają być odpłatne dla tych firm i w miarę możliwości uwzględniać rabaty dla członków LOP.

Ad. 7. Zarząd LOP zapoznał się ze stanowiskiem OPZL w kwestii ewentualnego porozumienia o współpracy. Zgłoszonej przez Zarząd OPZL poprawki, która w miejsce sformułowania „Zarządy LOP i OPZL nie wykluczają w przyszłości możliwości połączenia obu organizacji” wprowadzałaby zapis: „Celem porozumienia OPZL i LOP jest wypracowanie rozwiązań prawnych, formalnych i organizacyjnych zmierzających do połączenia obu organizacji pod nową wspólną nazwą” – nie zaaprobowano. Sprawa porozumienia o współpracy LOP z OPZL ma być omawiana na wspólnym posiedzeniu obu Zarządów. Jednocześnie z zadowoleniem została przyjęta informacja o dobrej, roboczej współpracy biur LOP i OPZL.

Ad. 8. W punkcie „sprawy różne” postanowiono kontynuować w 2016 r. podnajem pokoju dla Lubuskiego Klastra Metalowego na zasadach obowiązujących w 2015 r.

Na zakończenie obecni połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

*****************************************************************************************

Protokół posiedzenia Zarządu LOP

w dn. 05.11.2015 r.

 Pod przewodnictwem Krzysztofa Częstochowskiego 5 listopada 2015 r. obradował Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców z udziałem: Elżbiety Zdrzałki, Ryszarda Barańskiego, Dariusza Mukomilowa, Zbigniewa Rudowicza, Henryka Macieja Woźniaka i Andrzeja Dzierlińskiego (lista obecności w załączeniu)

Zebrani jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji LOP na temat składek członkowskich w Pracodawcach RP
 2. Podjęcie uchwały w sprawie treści projektu porozumienia o współpracy z OPZL
 3. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentacji LOP w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem LOP o przyznanie nagrody Pracodawców RP – WEKTORY 2015
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem LOP o przyznanie nagrody Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji – Złote Wachlarze
 6. Informacja na temat starań LOP o pozyskanie funduszy unijnych
 7. Informacja o porozumieniu z Urzędem Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
 8. Informacja o wręczeniu nagród Orły Eksportu w konkursie „Rzeczpospolitej”
 9. Informacja w sprawie planowanego spotkania Polsko-Niemieckiej Fundacji Szkolenia Kadr Gospodarki
 10. Informacja na temat planowanych szkoleń
 11. Rozpatrzenie wniosków o wystąpienie z LOP
 12. Uzgodnienie składu delegacji LOP na uroczystości Dnia Niepodległości
 13. Sprawy różne

Ad.1 Zarząd LOP postanowił w formie uchwały (w załączeniu) o kontynuowaniu negocjacji z Pracodawcami RP w kwestii uregulowania zadłużenia składkowego i skierować do Prezydium Pracodawców RP stanowisko negocjacyjne z poniższą propozycją:

 1. Przyjąć Lubuską Organizację Pracodawców z dniem 01.07.2015 r. w skład Pracodawców RP jako członka wspierającego, ze składką miesięczną w kwocie 100 zł.
 2. Jako członek wspierający LOP zobowiązuje się opłacać składki we wspomnianej wyżej kwocie na bieżąco od dnia zmiany zasad członkostwa.
 3. Umorzyć decyzją Prezydium Pracodawców RP 50% zaległości składkowych (wraz z odsetkami) Lubuskiej Organizacji Pracodawców.
 4. Umożliwić Lubuskiej Organizacji Pracodawców spłatę pozostałych 50% zadłużenia składkowego (bez odsetek) w ratach po uzyskaniu przez LOP wsparcia finansowego z funduszy unijnych, o które podjęliśmy starania.
 5. W ramach spłaty pozostałych 50% zadłużenia składkowego zlecić Lubuskiej Organizacji Pracodawców zorganizowanie spotkania informacyjno-promocyjnego władz Pracodawców RP z pracodawcami i przedsiębiorcami naszego regionu oraz inne działania na rzecz Pracodawców RP, których wykonanie zostanie zaliczone na poczet zadłużenia składkowego LOP.

Ad. 2. Uzgodniono treść propozycji porozumienia z OPZL w sprawie współpracy, dotyczącej m.in. koncentracji działań LOP wśród pracodawców północnej części województwa lubuskiego, a OPZL w części południowej, współdziałania w ramach m.in. LSG, KM RPO, grupy roboczej EFS i WRDS, pomocy i wymiany doświadczeń, a także nie wykluczania w przyszłości możliwości powołania wspólnej organizacji. (Uchwała i propozycja porozumienia w załączeniu)

Ad.3. Podjęto uchwałę (w załączeniu) o wyznaczeniu do składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego członków LOP: Anna Czekirda, Krzysztof Częstochowski i Karol Jakubowski.

Ad. 4. Podjęto uchwałę (w załączeniu) w sprawie zgłoszenie do nagrody Wektory 2015: Mariusza Baturę – Gotech oraz Artura Malca – KSSSE

Ad. 5. Podjęto uchwałę (w załączeniu) o wystąpieniu o nagrodę Złote Wachlarze dla firm: TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie i Fabryce Essel Propack Polska Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Ad. 6. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski przedstawił informację na temat aktualnych starań LOP w sprawie dofinansowania unijnego pięciu projektów:

 1. Rozwój szkolnictwa zawodowego – EFS, RPO działanie 8.4.1., tryb pozakonkursowy, dla województwa lubuskiego z wyłączeniem Gorzowa Wlkp. W roli partnera programów opracowywanych przez organa założycielskie szkół zawodowych na północy województwa lubuskiego. Najpilniejsze: pertraktacje do 18 listopada na temat podziału na strefy wpływów między LOP, OPZL i ZIPH i zebranie informacji na temat potrzeb (obecnych i przyszłych) firm w zakresie praktyk i staży zawodowych.
 2. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gorzowie Wlkp., ZIT Gorzów, działanie 8.4.2. – analogicznie jak wyżej, ale wymaga dogadania z ZIPH i władzami miasta
 3. Program PARP (fundusze krajowe) dotyczący pośrednictwa LOP (obowiązek zaangażowana IOB) w pozyskaniu funduszy na opracowanie strategii rozwojowych MŚP i grup przedsiębiorstw. Niezbędne zebranie informacji od firm zainteresowanych tematem. Działanie w konsultacji z PARP, Pracodawcami RP i ARR.
 4. Pozyskanie środków na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy poza ewidencją powiatowych urzędów pracy (głównie absolwenci szkól zawodowych i techników). Działanie 6.2 z RPO. Wspólnie z Audit w Gorzowie Wlkp. Niezbędna ankieta do firm zainteresowanych pieniędzmi na staże zawodowe bezrobotnych.
 5. Szkolenie kadr kierowniczych firm regionu w oparciu o środki transgraniczne – koncepcja do wypracowania w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki, która zbierze się w Gorzowie Wlkp.

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski poinformował o podpisaniu porozumienia w władzami Strzelec Krajeńskich na temat patronatu LOP nad Szkołą Podstawową w Strzelcach Krajeńskich (Porozumienie w załączeniu)

Ad. 8. Honorowy Prezes LOP Ryszard Barański poinformował o przyznaniu nagród Orły Eksportu w konkursie „Rzeczpospolitej”. Spośród firm z północnej części województwa lubuskiego nagrodzone zostały: Kastet z Gorzowa Wlkp., Faurecja Gorzów, Gotech z Gorzowa i Lamix z Witnicy. W trakcie dyskusji w tym punkcie obrad zalecono, aby biuro LOP stworzyło bazę danych na temat eksporterów wśród członków LOP i pozostałych firm północy województwa lubuskiego.

Ad. 9. Przyjęto informację na temat potrzeby ożywienia działalności Polsko-Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki, której LOP jest członkiem. Zobowiązano Ryszarda Barańskiego, który będzie reprezentował LOP 10 listopada 2015 r. na spotkaniu Rady i Zarządu Fundacji do zaproponowania tym organom wspólnych działań w obszarze szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem środków unijnych.

Ad. 10. Przyjęto informację na temat szkoleń przygotowywanych przez LOP: 25 listopada w ramach Akademii Przedsiębiorcy w hotelu „Qubus” w Gorzowie Wlkp. z Bankiem Zachodnim WBK na temat możliwości pozyskania wkładu własnego przez przedsiębiorców realizujących projekty unijne oraz 26 listopada w siedzibie ZUS Gorzów, wspólnie z PIP na temat zmian w kodeksie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasowych umów o pracę.

Ad. 11. Podjęto uchwały (w załączeniu) na temat wykreślenie z listy członków na ich prośbę firm: Interbud-West, Dantal Medicl oraz DA-KO. Ustalono, że z firmą Inco, która również wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie, będą prowadzone rozmowy wyjaśniające.

Ad. 12. Podjęto decyzję, że w skład wspólnej delegacji LOP i LSG na Święto Niepodległości wejdą: Ryszard Barański, Krzysztof Częstochowski, Zbigniew Rudowicz i Andrzej Dzierliński.

Ad. 13. W punkcie sprawy różne ustalono:

 1. Stworzenie bazy danych na temat eksporterów z północnej części województwa lubuskiego
 2. Zorganizowanie spotkania reprezentacji LOP z władzami Gorzowa Wlkp. na temat potrzeby powołania Aglomeracji Gorzowskiej, a stanowisko i pismo w tej sprawie zobowiązał się przygotował p. Henryk Maciej Woźniak
 3. Wyrazić stanowisko LOP w sprawach barier rozwoju kontaktów transgranicznych (ankieta zaproponowana przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych) zgodne z sugestiami p. Henryka Macieja Woźniaka.

Na tym obrady zakończono.

Protokołował:

Maciej Woźny

********************************************************************************************************

Protokół posiedzenia Zarządu LOP 23 września 2015 r.

 

W posiedzeniu Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców 23.09.2015 r.  w siedzibie LOP – prowadzonym przez Przewodniczącego Zarządu LOP Krzysztofa Częstochowskiego – uczestniczyło 8 członków Zarządu. (Lista obecności w załączeniu).

Zebrani przyjęli zaproponowany porządek obrad. (W załączeniu).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Krzysztof Częstochowski przedstawił informację finansową na temat XIII Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego Pracodawców, które odbyło się 28 sierpnia 2015 r. w Mironicach (w załączeniu) i poinformował, że wszystkie należności związane z tą imprezą zostały przez LOP zapłacone. Pozytywnie ocenił merytoryczną stronę spotkania, choć – jak zaznaczył – mimo starań i potwierdzeń obecności w ostatniej chwili swój przyjazd odwołali ministerialni goście. K. Częstochowski podziękował wszystkim obecnym za ich znaczący wkład w organizację i przeprowadzenie Spotkania w Mironicach.

Członkowie Zarządu LOP byli jednomyślni w pozytywnej ocenie imprezy, w tym także bardzo sprawnej i sympatycznej obsługi części rekreacyjnej zapewnionej przez GZSN „Start”.  Zwrócili też uwagę na potrzebę uatrakcyjnienia w przyszłości części integracyjnej Spotkań Pracodawców. Wysunięto sugestię, aby w przyszłości zapraszać więcej uczestników i to z osobami towarzyszącymi.

W kolejnym punkcie obrad uzgodniono stanowisko negocjacyjne LOP w sprawie ewentualnego dalszego członkostwa w Pracodawcach RP. Zgodnie stwierdzono, że jeśli prezydent Pracodawców RP nie wyrazi zgodny 28 września 2015 r. (posiedzenie Rady Pracodawców RP z udziałem K. Częstochowskiego i umówiona rozmowa z prezydentem Pracodawców RP A. Malinowskim) na odrobienie przez LOP zaległości składkowych (dokumenty w załączeniu) i nie zgodzi się na zmniejszenie tej składki od zaraz, to – zgodnie z wcześniejszą uchwałą Zarządu LOP – konsekwentnie LOP podtrzyma decyzję o wystąpieniu z Pracodawców RP.

Przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski poinformował Zarząd o proteście przeciw powołaniu Grupy Roboczej „Gospodarka i innowacje” w ramach Komitetu Monitorującego RPO w jedynie zielonogórskim składzie. Przedstawił projekt zmodyfikowanej po oprotestowaniu uchwały KM RPO rozszerzający skład Grupy Roboczej o przedstawicieli regionu gorzowskiego w tym reprezentantów LOP: Krzysztofa Częstochowskiego i Ryszarda Barańskiego. (Dokumenty w załączeniu). Stanowisko to zyskało pełną akceptację Zarządu LOP.

Przewodniczący Krzysztof Częstochowski poinformował o inicjatywnie wspólnego z Zarządem Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” wniosku o powołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (dokument w załączeniu). Zarząd LOP stwierdził, że taki formalny wniosek do Marszałka Województwa Lubuskiego powinien być wystosowany jak najszybciej, a media należy również niezwłocznie poinformować o tej inicjatywnie.

Następnie Zarząd LOP rozpatrzył trzy wnioski o wystąpienie z LOP złożone w ostatnich tygodniach. Postanowiono jeszcze przeprowadzić rozmowy z wnioskodawcami i nie podejmować uchwał o wykreśleniu ich z listy członków LOP. (Projekty niepodjętych uchwał w załączeniu).

Krzysztof Częstochowski przedstawił propozycję organizacji w listopadzie spotkania Polsko-Niemieckiej Fundacji Wspierania Kadr Gospodarki, której LOP jest członkiem. Członkowie Zarządu LOP wyrazili aprobatę, wskazując jednocześnie, że Fundacja ta powinna być wykorzystana do realizacji transgranicznych projektów rozwojowych LOP. W sprawie takich projektów trwają także rozmowy z innymi, potencjalnymi partnerami, co Zarząd LOP ocenił pozytywnie, proponując włączenie do rozmów także partnerów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Zarząd przyjął jednomyślnie uchwałę (w załączeniu) o powołaniu funkcji koordynatora LOP ds. służby zdrowia i powierzeniu jej prezesowi zarządu Szpitala im. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Kamilowi Jakubowkiemu.

W punkcie sprawy różne uzgodniono, że w drugiej połowie października dla członków LOP zostanie z pomocą Powiatowego Inspektora Pracy zorganizowane szkolenie na temat nowych zasad obowiązujących od 2016 r. w sprawach czasowych umów o pracę. Wysłuchano też informacji na temat bieżących działań podejmowanych przez biuro LOP.

Protokołował:                                                                  Przewodniczący Zarządu LOP

Maciej Woźny                                                                 Krzysztof Częstochowski

XIII Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców Mironice 2015

Po raz trzynasty, ale wcale nie pechowo, 28 sierpnia w Mironicach odbyło się Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Pracodawców. Uczestniczyło około 200 osób, a w tym głównie pracodawcy z północnej części województwa lubuskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowcy, reprezentanci organizacji okołobiznesowych i najważniejszych instytucji współpracujących z biznesem, dziennikarze – w ogóle Przyjaciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W Ośrodku „Cysters” obecni na naszej imprezie byli m.in.: posłanki Elżbieta Rafalska i Krystyna Sibińska, senator Helena Hatka, wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, radni wojewódzcy – Barbara Kucharska, Marek Surmacz, Józef Kruczkowski i Tadeusz Jędrzejczak, wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Robert Surowiec, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej w Gorzowie Jerzy Korolewicz, wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Stanisław Koleśnik. Wszystkich serdecznie witał przewodniczący zarządu LOP Krzysztof Częstochowski.

Nowi członkowie

Na początku spotkanie przyjęliśmy do LOP nowych członków: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Transhand” Sp. z. o. w Słubicach, Algontec Polska Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, Impuls Sp. z o.o. w Gorzowie, Erbud Industry Sp. z o.o. w Toruniu, S-Moda Przemysław Słomiński, Maria Słomińska, Marta Słomińska s.c. w Międzyrzeczu, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonu „PUBR” w Międzyrzeczu Sp. z o.o., Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. w Łodzi (Oddział w Gorzowie) i Gorzowski Oddział Alior Bank. Szefowie tych firm odebrali akty przyjęcia w poczet Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Odznaczeni
Nasi wieloletni członkowie, ludzie wielce zasłużeni dla regionu odebrali odznaczenia z rąk wicewojewody lubuskiego Jana Świrepo. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Artur Zieleń i Artur Malec, a Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska” Marek Wróblewski.
Lubuscy Przyjaźni Pracodawcy
Przewodniczący Kapituły Henryk Maciej Woźniak ogłosił wyniki konkursu Lubuski Przyjazny Pracodawca. W kategorii firma mała statuetkę otrzymała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a wyróżnienia: Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki w Baczynie, Sanitex Sp. z o.o. w Gorzowie, POM Sakon Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich i Cemex Sp. z o.o. w Gorzowie.
W kategorii firma średnia statuetka trafiła do Gotechu Sp. z o.o. w Gorzowie, a wyróżniono: Inco Sp. z.o. w Gorzowie, Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. w Gorzowie i GWM Strywald w Gorzowie.
W kategorii firma duża laureatem i właścicielem statuetki został Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gorzowie, a wyróżniono: Szpital im. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, Spartherm Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich i Holding Zremb Gorzów S.A.
 Porozumienie
 Ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między Lubuską Organizacją Pracodawców a Gorzowskim Związkiem Sportowym Niepełnosprawnych „Start”. Podpisali je przewodniczący LOP Krzysztof Częstochowski i prezes „Startu” Jerzy Jankowski.

Wystąpienia programowe

Głównym tematem spotkania w Mironicach był innowacyjny rozwój firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych. Wprowadzeniem do tematu była interesująca prelekcja zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Joanny Malon. Uzupełnienie stanowiła ciekawa propozycja wsparcia takich projektów rozwojowych przedstawiona przez dyrektora zielonogórskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego Janusza Tycnera.

W dyskusji zaś głos zabrali, wpisując się w program części seminaryjnej spotkania pracodawców, m.in. poseł Krystyna Rafalska i wicewojewoda lubuski Jan Świrepo.

Imprezy towarzyszące

Dzięki naszym biznesowym partnerom Spotkaniu Pracodawców towarzyszyły liczne, dodatkowe atrakcje. Zawodnicy i trenerzy „Startu” przeprowadzili zawody w strzelaniu z łuku, broni palnej krótkiej i długiej. Firma Karlik z Poznania oferowała samochody marki Volvo. Stoiska informacyjne uruchomił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (o funduszach unijnych) i Bank Gospodarstwa Krajowego (oferta dla przedsiębiorców). Naturalne kosmetyki proponowała firma GMW Strywald, wędliny – firma Zyguła, piwo – Browar Witnica, a swoje firmowe stoiska miały też S-Moda i Bekerfarb. Jednak największym powodzeniem cieszyła się wystawa zdjęć i foto-książek z pięciu kontynentów  znamienitego podróżnika i wyśmienitego fotografa, a zarazem wiceprezesa Gotechu – Stefana Piosika.

Rozmowy, biesiada, tańce…

Spotkanie z Miejską Rzecznik Praw Przedsiębiorcy:

Obszary współdziałania władz Gorzowa z LOP
Potanieją odpady?

Możliwości rozszerzenia współpracy władz miejskich Gorzowa Wlkp. i lokalnych przedsiębiorców były głównym tematem spotkania przedstawicieli Lubuskiej Organizacji Pracodawców z nowo mianowanym miejskim rzecznikiem praw przedsiębiorcy w Gorzowie Wlkp. Katarzyną Korycką. Stronę pracodawców na spotkaniu w siedzibie LOP 16 lipca 2015 r. reprezentowali: prezes LOP Krzysztof Częstochowski oraz pełnomocnicy LOP: Zbigniew Marcinkiewicz i Henryk Maciej Woźniak oraz członek LOP Jerzy Tynfowicz.

Wśród najistotniejszych obszarów współpracy władz miasta i przedsiębiorców omówiono przede wszystkim kwestie współdziałania Urzędu Miejskiego Gorzowa Wlkp. i Zarządu LOP w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla budowania programów rozwoju i ich wdrażania z korzyścią dla gospodarki miasta i podmiotów gospodarczych. Katarzyna Korycka zapewniła o chęci rozszerzania współpracy z reprezentacją pracodawców w kreowaniu lepszego klimatu dla biznesu w Gorzowie. Nakreślono obszary współdziałania władz miasta i przedsiębiorców.

Reprezentanci pracodawców podnieśli też kwestię skali (prawie o 100%) ostatniej podwyżki cen za wywóz odpadów dla gorzowskich przedsiębiorców, co budzi protesty lokalnych firm. Ceny tych usług są znacznie wyższe niż obowiązujące we wszystkich okolicznych powiatach. Dyskutowano o możliwościach obniżki kosztów wywozu nieczystości. Jak zapewniła rzecznik prezydenta Katarzyna Korycka, władze Gorzowa w najbliższym czasie rozpatrzą ten postulat środowiska biznesowego.

 

Protokół Zebrania Sprawozdawczego Ogólnego Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców:

Zdjęcia z wydarzenia:

Zebranie Sprawozdawcze Lubuskiej Organizacji Pracodawców 8 czerwca 2015 r. w bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina otworzył Prezes Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski. Powitał Członków LOP, których jest w sumie 140, a obecnych na Zebraniu było 33 członków, 5 Członków udzieliło pełnomocnictw, a więc łączna liczba mandatów wyniosła 38. Dane te potwierdziła w dalszej części obrad w swoim oświadczeniu Komisja Mandatowe, stwierdzając prawomocność obrad. (Lista obecności, pełnomocnictwa i oświadczenie Komisji Mandatowej w załączeniu).

Prezes Krzysztof Częstochowski na Przewodniczącego Zebrania zaproponował kandydaturę Zbigniewa Marcinkiewicza. Innych kandydatur nie było. Zbigniew Marcinkiewicz jednomyślnie został wybrany Przewodniczącym Zebrania i od tej chwili on je prowadził.

Zbigniew Marcinkiewicz podziękował za wybór i przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu). Porządek obrad został w głosowaniu jednomyślnie zatwierdzony.

Przystąpiono do wyboru Komisji Zebrania. Do Komisji Uchwał i Wniosków Prezes Krzysztof Częstochowski zaproponował Zbigniewa Rudowicza. Z Sali zgłoszono Sylwestra Kubałę. Innych kandydatur nie było. W głosowaniu jednomyślnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Rudowicz i Sylwester Kubała.

Przewodniczący Zebrania Ogólnego Zbigniew Marcinkiewicz zgodnie z porządkiem obrad przeprowadził następnie wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Prezes LOP Krzysztof Częstochowski zaproponował kandydaturę Tadeusza Biczyski. Z sali zgłoszono propozycję kandydowania Antoniego Wilczewskiego. W głosowaniu jednomyślnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Tadeusz Biczysko i Antoni Wilczewski.

Sprawozdanie z działalności Lubuskiej Organizacji Pracodawców za 2014 r. (w załączeniu) przedstawił Prezes Zarządu Krzysztof Częstochowski. Omawiając to Sprawozdanie stwierdził m.in., że w 2014 r. Zarząd LOP przyjął 60 stanowisk w kwestiach istotnych dla pracodawców. Podkreśli, że miniony okres był trudny dla przedsiębiorców m.in. z uwagi na uwarunkowania zagraniczne: embargo handlowe Rosji, wojna na Ukrainie, opłaty tranzytowe w Niemczech. LOP starał się współdziałać z innymi instytucjami dla poprawienia sytuacji na rynku pracy, podniesienia innowacyjności firm, uproszczenia i ujednolicenia interpretacji gąszczu przepisów gospodarczych. Przeszkodą w bardziej skutecznym działaniu było zawieszenie prac Komisji Trójstronnej, a co za tym idzie – także Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, ale Zarząd LOP dla dobra spokoju społecznego i rozwiązywania problemów pracowniczych spotykał się często z przedstawicielami lokalnych struktur związków zawodowych oraz reprezentacjami władz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej. Niestety, czas kampanii wyborczych spowodował kolejną destabilizację sytuacji podatkowej, a decyzje i zapowiedzi decyzji w tych kwestiach – podejmowane od hoc – nie sprzyjają prowadzeniu i planowaniu działalności gospodarczej. Pozytywnym elementem 2014 r. było przyznanie przez LOP po raz pierwszy tytułów Przyjazny Lubuski Pracodawca Roku, co będzie kontynuowane.

Jak poinformował Krzysztof Częstochowski, 2014 r. zamknął się finansową stratą na poziomie 61 tys. 305 zł, ale podejmowane od kilku miesięcy działania sprawiają, że wynik roku 2015 będzie bardziej optymistyczny. Trwa porządkowanie spraw członkowskich w LOP; z listy członków skreślono 29 firm, które nie przejawiały od dłuższego czasu żadnej aktywności (także składkowej) w LOP.

Na zakończenie swego wystąpienia Prezes Krzysztof Częstochowski serdecznie podziękował Członkom, zwłaszcza Zarządowi za społeczną pracę na rzecz LOP.

W tym momencie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oficjalnie ogłosiła prawomocność obrad.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r. (w załączeniu) przedstawił jej Przewodniczący Roman Maksymiak.

Program działania na 2015 r. (w załączeniu) zaprezentował Prezes Zarządu Krzysztof Częstochowski.

Przewodniczący Zebrania Zbigniew Marcinkiewicz zaprosił zebranych do dyskusji. Jako pierwszy wypowiedział się Stanisław Owczarek, zwracając uwagę, że warto jednoznacznie zdefiniować nazwę organizacji, gdyż funkcjonują obecnie dwie: Lubuscy Pracodawcy i Lubuska Organizacja Pracodawców. Zwrócił też uwagę na niedostatek reprezentacji LOP w różnych gremiach monitorująco-doradczych.

Krzysztof Częstochowski zgodził się z tymi opiniami i zapewnił, że Zarząd będzie jeszcze aktywniej walczył o tożsamość organizacji i wzrost jej rangi oraz reprezentatywności. Zapowiedział też pełne ujednolicenie nazwy – Lubuska Organizacja Pracodawców.

Zbigniewa Marcinkiewicz zarządził przeprowadzenie bloku głosowań Uchwał Zebrania. Sześć uchwał (teksty w załączeniu) zostało jednomyślnie zatwierdzonych. Były to Uchwały: nr 1 – w sprawie sprawozdania Zarządu LOP za 2014 r., nr 2 – w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu za 2014 r., nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r., nr 4 – w sprawie przyjęcia programu pracy Zarządu LOP na 2015 r., nr 5 – w sprawie zatwierdzenia planu finansowego LOP na 2015 r. i nr 6 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

Bez przerwy rozpoczęła się druga część obrad z udziałem zaproszonych gości (lista obecności gości w załączeniu), których powitał Prezes Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski.

Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo w towarzystwie Prezesa Zarządu LOP Krzysztofa Częstochowskiego wręczył odznaczenia państwowe Członkom LOP. Brązowe Krzyże Zasługi odebrali: Dorota Siedziniewska (OPTIMA – Zarządzanie Kadrami) i Jerzy Tynfowicz (Warsztat Usług Technicznych Tynfowicz Sp.z o.o.).

Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo pogratulował odznaczonym i złożył gratulacje Zarządowi LOP za coraz większą aktywność. Podzielił się też swoimi doświadczeniami w podejściu do przepisów i spraw finansowych ze strony przedsiębiorców i urzędników. Do gratulacji dołączyła poseł Krystyna Sibińska.

Daniel Sobolewski z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. przedstawił prezentację „Możliwości pozyskania środków europejskich z nowego rozdania 2014-2020 – szansą innowacyjności lubuskich przedsiębiorstw”.

W dyskusji Stanisław Owczarek wyraził opinię, że jedną z podstawowych przyczyn problemów finansowych LOP jest zbyt wysoka składka odprowadzana do Pracodawców RP. Dostrzegł, że często władze wojewódzkie starają się przeciwstawiać Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Zachodniej Izbie Gospodarczej w Gorzowie Wlkp., co jest bezsensowne, a na dodatek w tych niezrozumiałych rozgrywkach w ogóle często nie zauważa się istnienia LOP.

Krzysztof Częstochowski stwierdził, że ma podobne odczucia i wyjaśniał, że wnioski o obniżenie składki spotkały się z odmową Pracodawców RP, w związku z czym Zarząd LOP rozważa możliwość rezygnacji z członkostwa w Pracodawcach RP, gdyż to za dużo kosztuje. Poinformował też o działaniach podejmowanych dla zapewnienia LOP pełniejszej reprezentatywności.

Tadeusz Biczysko zwrócił uwagę na zbyt małą aktywność wielu członków LOP i licznych pracodawców w ogóle. Dowodził, że lepsza mniejsza, ale mobilna i aktywna organizacja, niż taka, w której znaczna część członków działa tylko na papierze, nawet nie płacąc składek.

Krzysztof Częstochowski zgodził się z tą opinią i zapowiedział dalsze porządkowanie kwestii członkowskich.

Jan Kowalewski zaapelował o ujednolicenie nazewnictwa LOP. Zauważył, że pracodawcy są rozbici na wiele organizacji, co powoduje, iż władze nie liczą się z ich głosem. Stwierdził, że warto zjednoczyć organizacje pracodawców.

Krzysztof Częstochowski odpowiadał, że najważniejsza jest aktywność społeczna pracodawców w ogóle i nadanie właściwej rangi samorządowi gospodarczemu i jego organizacjom, a zjednoczenie ruchu organizacji pracodawców uznał za bardzo potrzebne, ale na dziś nierealne. Podziękował też za aktywność obecnym za Zebraniu.

Zbigniew Marcinkiewicz oficjalnie zakończył obrady.

Close Menu